×

MASZ JAKIEŚ PYTA­NIA?

Zadzwoń na bez­płat­ną info­li­nię ser­wi­so­wą:
Tel.: 00800 365 365 36

Lub prze­ślij nam wia­do­mość e‑mail na adres:
support@365farmnet.pl

Czę­sto zada­wa­ne pyta­nia:
365FarmNet Pomoc
365FarmNet FAQ

Support Demo
HomeAktu­al­no­ści
Aktu­al­no­ści2020-09-11T10:59:01+01:00

Aktu­al­no­ści.

 • New­sy
 • Daty
10.09.202010.09.2020
 • Uprawa ścierniska – rozprowadzone resztki pożniwne

Upra­wa gle­by: usu­wa­nie chwa­stów i samo­sie­wów zbóż poprzez upra­wę ścier­ni­ska

10.09.2020|

Upra­wa gle­by: usu­wa­nie chwa­stów i samo­sie­wów zbóż poprzez upra­wę ścier­ni­ska

Spulch­nio­na, luź­na, gru­zeł­ko­wa­ta i ponow­nie zagęsz­czo­na – to opty­mal­ne

21.08.202021.08.2020
 • Stoppelbearbeitung – eingearbeitete Erntereste

Opty­mal­ny pod­siew lub nowy zasiew zwięk­sza plon z użyt­ków zie­lo­nych

21.08.2020|

Opty­mal­ny pod­siew lub nowy zasiew zwięk­sza plon z użyt­ków zie­lo­nych

W trak­cie żniw zda­rza­ją się uszko­dze­nia runi i dar­ni

12.08.202012.08.2020

Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne pod­czas zbio­rów – Żni­wa z wyko­rzy­sta­niem danych sate­li­tar­nych

12.08.2020|

Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne pod­czas zbio­rów – Żni­wa z wyko­rzy­sta­niem danych sate­li­tar­nych

Wrol­nic­twie pre­cy­zyj­nym zarzą­dza­nie kon­kret­ny­mi czę­ścia­mi pól odby­wa

12.08.202012.08.2020
 • Bee on oilseed rape

Rol­nic­two a psz­czo­ły — zależ­no­ści pomię­dzy pło­do­zmia­nem, mie­dza­mi kwiet­ny­mi, zapy­la­niem i plo­na­mi

12.08.2020|

Rol­nic­two a psz­czo­ły — zależ­no­ści pomię­dzy pło­do­zmia­nem, mie­dza­mi kwiet­ny­mi, zapy­la­niem i plo­na­mi

Czy wie­dzia­łeś, że psz­czo­ły — zaraz za

24.06.202024.06.2020
 • Kłosy jęczmienia ozimego

Żni­wa roz­po­czy­na­ją się od jęcz­mie­nia, a dokład­nie od jęcz­mie­nia ozi­me­go

24.06.2020|

Żni­wa roz­po­czy­na­ją się od jęcz­mie­nia, a dokład­nie od jęcz­mie­nia ozi­me­go

Jęcz­mień — rośli­na o plew­kach z dłu­gi­mi ościa­mi —  jest

20.05.202020.05.2020
 • Uprawa kukurydzy

Upra­wa, siew i obsa­da kuku­ry­dzy

20.05.2020|

Upra­wa, siew i obsa­da kuku­ry­dzy – na co zwró­cić uwa­gę?

20.05.2020

Na całym świe­cie upra­wia się coraz wię­cej kuku­ry­dzy.

05.05.202005.05.2020
 • Nawożenie mineralne

Skład­ni­ki pokar­mo­we roślin w pro­duk­cji rol­nej

05.05.2020|

05.05.2020

Skład­ni­ki pokar­mo­we skar­bem gle­by

05.05.2020

Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi pokar­mo­wy­mi ma klu­czo­we zna­cze­nie w upra­wie roślin.

29.04.202029.04.2020
 • Pogoda rolnicza - środki ochrony roślin

Dokład­na pro­gno­za pogo­dy dla rol­ni­ków

29.04.2020|

Pro­gno­za pogo­dy i jej zna­cze­nie dla rol­nic­twa

Suk­ces pra­cy w rol­nic­twie zale­ży od panu­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Pró­by opra­co­wa­nia pew­nych

28.04.202028.04.2020
 • Dokumentacja prac w rolnictwie

Cyfro­we roz­wią­za­nia wspie­ra­ją­ce prze­strze­ga­nie zasad wza­jem­nej zgod­no­ści

28.04.2020|

Cross Com­plian­ce ze wspar­ciem cyfro­wym

Upraw­nie­nie rol­ni­ka do otrzy­ma­nia dopłat do ha oraz do zwie­rząt po speł­nie­niu norm i

01.04.202001.04.2020

Rośli­ny jare — od wysie­wu wio­sną po zbio­ry latem

01.04.2020|

Rośli­ny jare -
od wysie­wu wio­sną po zbio­ry latem

Gdy tyl­ko dni sta­ją się dłuż­sze i cie­plej­sze,

26.03.202026.03.2020

365FarmNet po raz kolej­ny w wal­ce o podium

26.03.2020|

365FarmNet po raz kolej­ny w wal­ce o podium

Dla każ­de­go przed­się­bior­cy naj­więk­szym wyróż­nie­niem jest zaufa­nie i zado­wo­le­nie jego

25.03.202025.03.2020

Ochro­na roślin i odpo­wied­nie środ­ki ochro­ny roślin

25.03.2020|

Ochro­na roślin –
Cho­ro­by roślin i dobór odpo­wied­nich środ­ków ochro­ny roślin (ś.o.r.)

Kra­jo­braz upraw kształ­to­wa­ny jest

17.03.202017.03.2020

Inte­li­gent­ne rol­nic­two — przy­szłość rol­nic­twa cyfro­we­go

17.03.2020|

Inte­li­gent­ne rol­nic­two m.in.
pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa przy pomo­cy smart­fo­na

17.03.2020

Dla wie­lu ludzi, smart­fo­ny mają ogrom­ne zna­cze­nie już
11.03.202011.03.2020
 • CLAAS Crop View

Pla­no­wa­nie i opty­ma­li­za­cja nawo­że­nia

11.03.2020|

Prze­my­śla­ne nawo­że­nie z wyko­rzy­sta­niem mapy apli­ka­cyj­nej

Trwa sezon nawo­zo­wy – czas, kie­dy rol­ni­cy muszą pod­jąć bar­dzo

09.03.202009.03.2020

Uni­kaj zagęsz­cza­nia gle­by — zacho­waj jej żyzność

09.03.2020|

Uni­kaj zagęsz­cza­nia gle­by -
zacho­waj jej żyzność

Gle­ba — pod­sta­wa wyży­wie­nia, sie­dli­sko roślin, zwie­rząt i orga­ni­zmów gle­bo­wych

26.02.202026.02.2020

17.10.2020 —
18.10.2020

26.02.2020|

Tar­gi Rol­ne Zagro­da
EXPO S.A. Masu­ria
Ostró­da, Pol­ska

26.02.202026.02.2020

08.11.2020 —
12.11.2020

26.02.2020|

Odwo­ła­ne!
SIMA
Paris-Nord Vil­le­pin­te
Paryż, Fran­cja

26.02.202026.02.2020

17.11.2020 —
20.11.2020

26.02.2020|

Odwo­ła­ne!
Euro­Tier
Cen­trum wysta­wo­we w Hano­we­rze
Hano­wer, Niem­cy

18.02.202018.02.2020

Data Con­nect — 365FarmNet ozło­co­ne

18.02.2020|

Data Con­nect — 365FarmNet ozło­co­ne

W kil­ku sło­wach – Data Con­nect to wygod­ny dla użyt­kow­ni­ka inter­fejs umoż­li­wia­ją­cy wymia­nę

18.02.202018.02.2020

Zło­ty Żuraw ponow­nie wylą­do­wał w 365FarmNet

18.02.2020|

Zło­ty Żuraw ponow­nie wylą­do­wał w 365FarmNet

Pod­czas tego­rocz­nych Cen­tral­nych Tar­gów Rol­ni­czych w Nada­rzy­nie, jak co roku, przy­zna­ne zosta­ły

24.01.202024.01.2020

Nawo­że­nie gno­jów­ką i gno­jo­wi­cą przy pomo­cy sys­te­mu 365Active.

24.01.2020|

Od 1 mar­ca roz­po­czy­na się okres nawo­że­nia gno­jów­ką i gno­jo­wi­cą.

Okres zaka­zu koń­czy się 29 lute­go

14.01.202014.01.2020
 • Bezpłatna i prosta dokumentacja z 365FarmNet

Bez­płat­na i pro­sta doku­men­ta­cja z 365FarmNet

14.01.2020|

Roz­pocz­nij nowy rok z pro­sty­mi roz­wią­za­nia­mi dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Czy w tym roku zde­cy­do­wa­łeś się już,

17.12.201917.12.2019
 • Koniec z utratą danych!

Koniec z utra­tą danych!

17.12.2019|

Koniec z utra­tą danych!

Zre­du­kuj cha­os w swo­im biu­rze do mini­mum!

Wciąż ta sama histo­ria:

04.12.201904.12.2019
 • Dokumentowanie pracy w oborze

Doku­men­to­wa­nie pra­cy w obo­rze | apli­ka­cja 365Cattle

04.12.2019|

Czy masz sta­le pod kon­tro­lą zarzą­dza­nie sta­dem? Doku­men­to­wa­nie pra­cy w obo­rze.

Chów bydła w jakiej­kol­wiek for­mie

02.12.201902.12.2019
 • Czy jesteś przygotowany do zimy?

Czy jesteś przy­go­to­wa­ny do zimy?

02.12.2019|

Czy jesteś przy­go­to­wa­ny do zimy? „Nad­cią­ga zima!”

Roz­pocz­nij okres zimo­wy bez zbęd­ne­go stre­su.

„Jesz­cze tyle

27.11.201927.11.2019
 • Czy znasz marże brutto swoich upraw?

Czy znasz mar­że brut­to swo­ich upraw?

27.11.2019|

Czy znasz mar­że brut­to swo­ich upraw?

Okres wege­ta­cji roślin dobie­ga powo­li, ale nie­uchron­nie do koń­ca, a
21.11.201921.11.2019
 • Najciekawsze momenty Agritechnica 2019

Naj­cie­kaw­sze momen­ty Agri­tech­ni­ca 2019

21.11.2019|

Naj­cie­kaw­sze momen­ty Agri­tech­ni­ca 2019

Tar­gi, tar­gi i po tar­gach. Sie­dem dni Agri­tech­ni­ki już za nami.

20.11.201920.11.2019

Wszyst­ko pod kon­tro­lą dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket.

20.11.2019|

Miej wszyst­ko pod kon­tro­lą dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket.

Mój cyfro­wy dzien­ni­czek rol­ni­ka.

„Dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket

15.11.201915.11.2019
 • Efektywne planowanie dnia dla wkraczających w świat cyfrowy.

Efek­tyw­ne pla­no­wa­nie dnia dla wkra­cza­ją­cych w świat cyfro­wy.

15.11.2019|

Efek­tyw­ne pla­no­wa­nie dnia dla rol­ni­ków wkra­cza­ją­cych w świat cyfro­wy.

Dzwo­ni budzik — jest godzi­na
05.11.201905.11.2019

24.11.2020

05.11.2019|

Forum Rol­ni­ków i Agro­biz­ne­su
Sali Zie­mi na tere­nie MTP
Poznań, Pol­ska

05.11.201905.11.2019

Czy spo­rzą­dzi­łeś już doku­men­ta­cję wysie­wu? Teraz możesz to zro­bić, będąc jesz­cze na polu!

05.11.2019|

Czy spo­rzą­dzi­łeś już doku­men­ta­cję wysie­wu?
Teraz możesz to zro­bić, będąc jesz­cze na polu!

Paździer­nik zbli­ża się ku koń­co­wi, a

05.11.201905.11.2019

Zbiór sło­my jest waż­ną czę­ścią corocz­nych żniw.

05.11.2019|

Zacho­waj kon­tro­lę nad pra­so­wa­niem sło­my — nawet, jeśli cza­sem koniecz­ny jest pośpiech.

Zbiór sło­my jest waż­ną czę­ścią corocz­nych żniw.

Zbiór

05.11.201905.11.2019

Poznaj lepiej swo­je pola.

05.11.2019|

Poznaj lepiej swo­je pola. Za pomo­cą kil­ku klik­nięć uzy­skaj łatwy dostęp do mapo­wa­nia plo­nów.

Mapa plo­nów

Żni­wa prze­bie­ga­ją peł­ną parą. Jak dotąd