×

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

Zadzwoń na bez­płat­ną info­li­nię serwisową:
Tel.: 00800 365 365 36

Lub prze­ślij nam wia­do­mość e‑mail na adres:
support@365farmnet.pl

Czę­sto zada­wa­ne pytania:
365FarmNet Pomoc
365FarmNet FAQ

Support Demo
Aktu­al­no­ści2022-01-28T09:48:21+01:00

Aktu­al­no­ści.

  • New­sy
27.03.202327.03.2023

Ukie­run­ko­wa­ne sto­so­wa­nie środ­ków ochro­ny roślin

27.03.2023|

Środ­ki ochro­ny roślin i rol­nic­two precyzyjne 

Coraz wię­cej rol­ni­ków sta­wia na rol­nic­two pre­cy­zyj­ne. W ten spo­sób chcą oni zmak­sy­ma­li­zo­wać plony

19.12.202219.12.2022

Wyma­ga­nia dla nawo­że­nia z wyko­rzy­sta­niem rol­nic­twa precyzyjnego

19.12.2022|

Wyma­ga­nia dla nawo­że­nia z wyko­rzy­sta­niem rol­nic­twa precyzyjnego 

Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne i gospo­da­ro­wa­nie dosto­so­wa­ne do dane­go frag­men­tu pola nie należą

28.11.202228.11.2022

Zna­cze­nie kli­ma­tu dla rolnictwa

28.11.2022|

Zna­cze­nie kli­ma­tu dla rolnictwa 

Kli­mat to jeden z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na rol­nic­two. Sam ter­min opi­su­je – w

26.10.202226.10.2022

Bio­gaz w rolnictwie

26.10.2022|

Bio­gaz w rolnictwie 

Wytwa­rza­nie ener­gii elek­trycz­nej w rol­nic­twie z wyko­rzy­sta­niem bio­ga­zu w ostat­nich latach coraz bar­dziej zysku­je na

23.09.202223.09.2022

Nawo­że­nie zgod­nie z planem

23.09.2022|

Nawo­że­nie zgod­nie z planem 

Czas po żni­wach to tak­że czas przed żni­wa­mi. W koń­cu jesie­nią na polach czeka

26.08.202226.08.2022

Ukie­run­ko­wa­ne dosto­so­wa­nie skład­ni­ków odżyw­czych gleby

26.08.2022|

Ukie­run­ko­wa­ne dosto­so­wa­nie skład­ni­ków odżyw­czych gleby 

Nawo­że­nie w odpo­wied­niej ilo­ści i jako­ści jest jed­nym z naj­waż­niej­szych dzia­łań wpły­wa­ją­cych na

26.07.202226.07.2022

Wyzwa­nia zwią­za­ne z mapo­wa­niem plonów

26.07.2022|

Wyzwa­nia zwią­za­ne z mapo­wa­niem plonów 

Wydaj­ność zbio­ru nowo­cze­snych maszyn żniw­nych w ostat­nich latach sta­le wzra­sta. Obec­ne kombajny

20.06.202220.06.2022

Jęcz­mień jako rośli­na uprawna

20.06.2022|

Jęcz­mień jako rośli­na uprawna 

Jęcz­mień ucho­dzi za zbo­że, któ­re praw­do­po­dob­nie upra­wia­no jako pierw­sze, co czy­ni go jed­ną z

23.05.202223.05.2022

Meto­dy mecha­nicz­ne­go zwal­cza­nia chwastów

23.05.2022|

Meto­dy mecha­nicz­ne­go zwal­cza­nia chwastów 

Pro­ce­sy mecha­nicz­ne­go zwal­cza­nia chwa­stów i upra­wy ścier­ni­ska moż­na sto­so­wać jesz­cze przed roz­po­czę­ciem wła­ści­we­go wysiewu.

12.04.202212.04.2022

Aspek­ty doty­czą­ce sie­wu kuku­ry­dzy w Europie

12.04.2022|

UPo­cząt­ki sie­wu kuku­ry­dzy w Europie 

Jako jed­na z naj­waż­niej­szych roślin upraw­nych w rol­nic­twie kuku­ry­dza jest jed­nym z głównych

22.03.202222.03.2022

Warun­ki ramo­we sie­wu bura­ka cukro­we­go w Europie

22.03.2022|

Warun­ki dla sie­wu bura­ka cukro­we­go w Europie 

Burak cukro­wy nazy­wa­ny jest rów­nież „kró­lem roślin upraw­nych”. Jego siew stanowi

21.02.202221.02.2022

Wpływ struk­tu­ry gle­by na pla­no­wa­nie nawożenia

21.02.2022|

Wpływ struk­tu­ry gle­by na pla­no­wa­nie nawożenia

Gle­by są struk­tu­ra­mi nie­jed­no­rod­ny­mi i róż­nią się mię­dzy sobą w obrę­bie nie­wiel­kich fragmentów,

26.01.202226.01.2022

Mobil­na pra­ca w rol­nic­twie – apli­ka­cje rol­ni­cze do zarzą­dza­nia gospodarstwem

26.01.2022|

Mobil­na pra­ca w rol­nic­twie – apli­ka­cje rol­ni­cze do zarzą­dza­nia gospodarstwem

Cyfro­wa rewo­lu­cja w rol­nic­twie towa­rzy­szy rol­ni­kom w życiu codziennym

17.12.202117.12.2021

Mar­ża pokry­cia jako cen­tral­ne narzę­dzie pla­no­wa­nia w rolnictwie

17.12.2021|

Mar­ża pokry­cia jako cen­tral­ne narzę­dzie pla­no­wa­nia w rolnictwie

Głów­nym celem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej jest jak naj­lep­sze wyko­rzy­sta­nie posia­da­nych zaso­bów. Szczególnie

17.11.202117.11.2021

Aspek­ty upra­wy ścier­ni­ska – kry­te­ria dla zasto­so­wa­nia w praktyce

17.11.2021|

Aspek­ty upra­wy ścier­ni­ska – kry­te­ria dla zasto­so­wa­nia w praktyce

Od razu po żni­wach rusza­ją przy­go­to­wa­nia do kolej­ne­go roku rolniczego.

06.10.202106.10.2021

Dro­gi do cyfry­za­cji w rolnictwie

06.10.2021|

Dro­gi do cyfry­za­cji w rolnictwie

W ostat­nich dzie­się­cio­le­ciach rol­nic­two prze­kształ­ci­ło się z sek­to­ra opar­te­go na pra­cy ręcz­nej w wysoce

10.09.202110.09.2021

Począt­ki hodow­li bydła

10.09.2021|

Począt­ki hodow­li bydła

Oko­ło 10 000 lat temu czło­wiek zdo­łał oswo­ić tury i zaczął wyko­rzy­sty­wać je na swo­je potrze­by. Moż­li­wo­ści ich

15.07.202115.07.2021

Mię­dzy kwit­nie­niem a doj­rza­ło­ścią – dla rze­pa­ku wła­ści­wy ter­min zbio­ru jest decydujący

15.07.2021|

Mię­dzy kwit­nie­niem a doj­rza­ło­ścią – dla rze­pa­ku wła­ści­wy ter­min zbio­ru jest decydujący

Powierzch­nia upraw rze­pa­ku w UE w ostat­nich latach uległa

16.06.202116.06.2021

Owies w pło­do­zmia­nie – alter­na­ty­wa w upra­wie roli?

16.06.2021|

Owies w pło­do­zmia­nie – alter­na­ty­wa w upra­wie roli?

Owies (Ave­na sati­va) to sta­bil­ny, wytrzy­ma­ły gatu­nek zbo­ża, któ­ry jest zdrowy

21.05.202121.05.2021

Pierw­sze kosze­nie na łące: zarzą­dza­nie kiszon­ką i jakość paszy

21.05.2021|

Pierw­sze kosze­nie na łące: zarzą­dza­nie kiszon­ką i jakość paszy

Nacho­dzi pierw­sze kosze­nie na łące. Po kil­ku suchych latach w wielu

23.04.202123.04.2021

Pod­siew kuku­ry­dzy – Lep­sze plo­ny kuku­ry­dzy i wspie­ra­nie bioróżnorodności

23.04.2021|

Pod­siew kuku­ry­dzy – Lep­sze plo­ny kuku­ry­dzy i wspie­ra­nie bioróżnorodności

Mimo sto­so­wa­nia dobrych prak­tyk rol­ni­czych upra­wa kuku­ry­dzy w nie­któ­rych obszarach

31.03.202131.03.2021

Wysiew bura­ka cukro­we­go jako pod­sta­wa dobrych plonów

31.03.2021|

Wysiew bura­ka cukro­we­go jako pod­sta­wa dobrych plonów

Obec­nie upra­wa bura­ka cukro­we­go w Unii Euro­pej­skiej obej­mu­je powierzch­nię ok. 1,5 mln ha.

23.02.202123.02.2021

Zapla­nuj zmien­ny wysiew bio­rąc pod uwa­gę zróż­ni­co­wa­ne warun­ki w obrę­bie pola w cyfro­wym programie

23.02.2021|

Zapla­nuj zmien­ny wysiew bio­rąc pod uwa­gę zróż­ni­co­wa­ne warun­ki w obrę­bie pola w pro­gra­mie do zarzą­dza­nia gospodarstwem! 

Wio­sna coraz

21.01.202121.01.2021

Cyfro­wo czy ana­lo­go­wo – Jak wyglą­da dobrze pro­wa­dzo­na kar­to­te­ka pól?

21.01.2021|

Cyfro­wo czy ana­lo­go­wo – Jak wyglą­da dobrze pro­wa­dzo­na kar­to­te­ka pól?

Kar­to­te­ka pola towa­rzy­szy Ci przez cały rok. Czy to

27.11.202027.11.2020

Dzie­sięć wska­zó­wek doty­czą­cych opty­mal­nej orga­ni­za­cji Two­je­go biu­ra rolniczego

27.11.2020|

Dzie­sięć wska­zó­wek doty­czą­cych opty­mal­nej orga­ni­za­cji Two­je­go biu­ra rolniczego

Od wio­sny do jesie­ni więk­szość prac odby­wa się na polu. W biurze

29.10.202029.10.2020

Rynek rol­ny – nie­po­kój zwią­za­ny ze zmien­ny­mi cena­mi zboża

29.10.2020|

Rynek rol­ny – nie­po­kój zwią­za­ny ze zmien­ny­mi cena­mi zboża

Osta­tecz­nie to dopie­ro chwi­la wpro­wa­dze­nia plo­nów na rynek jest z ekonomicznego

10.09.202010.09.2020

Upra­wa gle­by: usu­wa­nie chwa­stów i samo­sie­wów zbóż poprzez upra­wę ścierniska

10.09.2020|

Upra­wa gle­by: usu­wa­nie chwa­stów i samo­sie­wów zbóż poprzez upra­wę ścierniska

Spulch­nio­na, luź­na, gru­zeł­ko­wa­ta i ponow­nie zagęsz­czo­na – to optymalne

21.08.202021.08.2020

Opty­mal­ny pod­siew lub nowy zasiew zwięk­sza plon z użyt­ków zielonych

21.08.2020|

Opty­mal­ny pod­siew lub nowy zasiew zwięk­sza plon z użyt­ków zielonych

W trak­cie żniw zda­rza­ją się uszko­dze­nia runi i darni

12.08.202012.08.2020

Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne pod­czas zbio­rów – Żni­wa z wyko­rzy­sta­niem danych satelitarnych

12.08.2020|

Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne pod­czas zbio­rów – Żni­wa z wyko­rzy­sta­niem danych satelitarnych

Wrol­nic­twie pre­cy­zyj­nym zarzą­dza­nie kon­kret­ny­mi czę­ścia­mi pól odbywa

12.08.202012.08.2020

Rol­nic­two a psz­czo­ły — zależ­no­ści pomię­dzy pło­do­zmia­nem, mie­dza­mi kwiet­ny­mi, zapy­la­niem i plonami

12.08.2020|

Rol­nic­two a psz­czo­ły — zależ­no­ści pomię­dzy pło­do­zmia­nem, mie­dza­mi kwiet­ny­mi, zapy­la­niem i plonami

Czy wie­dzia­łeś, że psz­czo­ły — zaraz za

24.06.202024.06.2020

Żni­wa roz­po­czy­na­ją się od jęcz­mie­nia, a dokład­nie od jęcz­mie­nia ozimego

24.06.2020|

Żni­wa roz­po­czy­na­ją się od jęcz­mie­nia, a dokład­nie od jęcz­mie­nia ozimego 

Jęcz­mień — rośli­na o plew­kach z dłu­gi­mi ościa­mi — jest

20.05.202020.05.2020

Upra­wa, siew i obsa­da kukurydzy

20.05.2020|

Upra­wa, siew i obsa­da kuku­ry­dzy – na co zwró­cić uwagę?

Na całym świe­cie upra­wia się coraz wię­cej kuku­ry­dzy. Związane

05.05.202005.05.2020

Skład­ni­ki pokar­mo­we roślin w pro­duk­cji rolnej

05.05.2020|

Skład­ni­ki pokar­mo­we skar­bem gleby

Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi pokar­mo­wy­mi ma klu­czo­we zna­cze­nie w upra­wie roślin. Do

29.04.202029.04.2020

Dokład­na pro­gno­za pogo­dy dla rolników

29.04.2020|

Pro­gno­za pogo­dy i jej zna­cze­nie dla rolnictwa

Suk­ces pra­cy w rol­nic­twie zale­ży od panu­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Pró­by opra­co­wa­nia pewnych

28.04.202028.04.2020

Cyfro­we roz­wią­za­nia wspie­ra­ją­ce prze­strze­ga­nie zasad wza­jem­nej zgodności

28.04.2020|

Cross Com­plian­ce ze wspar­ciem cyfrowym

Upraw­nie­nie rol­ni­ka do otrzy­ma­nia dopłat do ha oraz do zwie­rząt po speł­nie­niu norm i

01.04.202001.04.2020

Rośli­ny jare — od wysie­wu wio­sną po zbio­ry latem

01.04.2020|

Rośli­ny jare -
od wysie­wu wio­sną po zbio­ry latem

Gdy tyl­ko dni sta­ją się dłuż­sze i cieplejsze,

26.03.202026.03.2020

365FarmNet po raz kolej­ny w wal­ce o podium

26.03.2020|

365FarmNet po raz kolej­ny w wal­ce o podium

Dla każ­de­go przed­się­bior­cy naj­więk­szym wyróż­nie­niem jest zaufa­nie i zado­wo­le­nie jego

25.03.202025.03.2020

Ochro­na roślin i odpo­wied­nie środ­ki ochro­ny roślin

25.03.2020|

Ochro­na roślin –
Cho­ro­by roślin i dobór odpo­wied­nich środ­ków ochro­ny roślin (ś.o.r.)

Kra­jo­braz upraw kształ­to­wa­ny jest w

17.03.202017.03.2020

Inte­li­gent­ne rol­nic­two — przy­szłość rol­nic­twa cyfrowego

17.03.2020|

Inte­li­gent­ne rol­nic­two m.in.
pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa przy pomo­cy smartfona

17.03.2020

Dla wie­lu ludzi, smart­fo­ny mają ogrom­ne zna­cze­nie już

11.03.202011.03.2020

Pla­no­wa­nie i opty­ma­li­za­cja nawożenia

11.03.2020|

Prze­my­śla­ne nawo­że­nie z wyko­rzy­sta­niem mapy aplikacyjnej

Trwa sezon nawo­zo­wy – czas, kie­dy rol­ni­cy muszą pod­jąć bardzo

09.03.202009.03.2020

Uni­kaj zagęsz­cza­nia gle­by — zacho­waj jej żyzność

09.03.2020|

Uni­kaj zagęsz­cza­nia gleby -
zacho­waj jej żyzność

Gle­ba — pod­sta­wa wyży­wie­nia, sie­dli­sko roślin, zwie­rząt i orga­ni­zmów glebowych

18.02.202018.02.2020

Data Con­nect — 365FarmNet ozłocone

18.02.2020|

Data Con­nect — 365FarmNet ozłocone

W kil­ku sło­wach – Data Con­nect to wygod­ny dla użyt­kow­ni­ka inter­fejs umoż­li­wia­ją­cy wymianę

18.02.202018.02.2020

Zło­ty Żuraw ponow­nie wylą­do­wał w 365FarmNet

18.02.2020|

Zło­ty Żuraw ponow­nie wylą­do­wał w 365FarmNet

Pod­czas tego­rocz­nych Cen­tral­nych Tar­gów Rol­ni­czych w Nada­rzy­nie, jak co roku, przy­zna­ne zostały

24.01.202024.01.2020

Nawo­że­nie gno­jów­ką i gno­jo­wi­cą przy pomo­cy sys­te­mu 365Active.

24.01.2020|

Od 1 mar­ca roz­po­czy­na się okres nawo­że­nia gno­jów­ką i gnojowicą.

Okres zaka­zu koń­czy się 29 lutego

14.01.202014.01.2020

Bez­płat­na i pro­sta doku­men­ta­cja z 365FarmNet

14.01.2020|

Roz­pocz­nij nowy rok z pro­sty­mi roz­wią­za­nia­mi dla Two­je­go gospodarstwa.

Czy w tym roku zde­cy­do­wa­łeś się już,

17.12.201917.12.2019

Koniec z utra­tą danych!

17.12.2019|

Koniec z utra­tą danych!

Zre­du­kuj cha­os w swo­im biu­rze do minimum!

Wciąż ta sama historia:

04.12.201904.12.2019

Doku­men­to­wa­nie pra­cy w obo­rze | apli­ka­cja 365Cattle

04.12.2019|

Czy masz sta­le pod kon­tro­lą zarzą­dza­nie sta­dem? Doku­men­to­wa­nie pra­cy w oborze.

Chów bydła w jakiej­kol­wiek formie

02.12.201902.12.2019

Czy jesteś przy­go­to­wa­ny do zimy?

02.12.2019|

Czy jesteś przy­go­to­wa­ny do zimy? „Nad­cią­ga zima!”

Roz­pocz­nij okres zimo­wy bez zbęd­ne­go stresu.

„Jesz­cze tyle

27.11.201927.11.2019

Czy znasz mar­że brut­to swo­ich upraw?

27.11.2019|

Czy znasz mar­że brut­to swo­ich upraw?

Okres wege­ta­cji roślin dobie­ga powo­li, ale nie­uchron­nie do koń­ca, a rol­ni­cy znów mają 
21.11.201921.11.2019

Naj­cie­kaw­sze momen­ty Agri­tech­ni­ca 2019

21.11.2019|

Naj­cie­kaw­sze momen­ty Agri­tech­ni­ca 2019

Tar­gi, tar­gi i po tar­gach. Sie­dem dni Agri­tech­ni­ki już za nami. Był to dla

20.11.201920.11.2019

Wszyst­ko pod kon­tro­lą dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket.

20.11.2019|

Miej wszyst­ko pod kon­tro­lą dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket.

Mój cyfro­wy dzien­ni­czek rolnika.

„Dzię­ki apli­ka­cji 365Pocket mogę w każdej

15.11.201915.11.2019

Efek­tyw­ne pla­no­wa­nie dnia dla wkra­cza­ją­cych w świat cyfrowy.

15.11.2019|

Efek­tyw­ne pla­no­wa­nie dnia dla rol­ni­ków wkra­cza­ją­cych w świat cyfrowy. 

Dzwo­ni budzik — jest godzina 
05.11.201905.11.2019

Czy spo­rzą­dzi­łeś już doku­men­ta­cję wysie­wu? Teraz możesz to zro­bić, będąc jesz­cze na polu!

05.11.2019|

Czy spo­rzą­dzi­łeś już doku­men­ta­cję wysiewu?
Teraz możesz to zro­bić, będąc jesz­cze na polu!

Paździer­nik zbli­ża się ku koń­co­wi, a

05.11.201905.11.2019

Zbiór sło­my jest waż­ną czę­ścią corocz­nych żniw.

05.11.2019|

Zacho­waj kon­tro­lę nad pra­so­wa­niem sło­my — nawet, jeśli cza­sem koniecz­ny jest pośpiech.

Zbiór sło­my jest waż­ną czę­ścią corocz­nych żniw.

Zbiór

05.11.201905.11.2019

Poznaj lepiej swo­je pola.

05.11.2019|

Poznaj lepiej swo­je pola. Za pomo­cą kil­ku klik­nięć uzy­skaj łatwy dostęp do mapo­wa­nia plonów.

Mapa plo­nów

Żni­wa prze­bie­ga­ją peł­ną parą. Jak dotąd

Go to Top