Kal­ku­la­tor cen — pro­sty w obsłu­dze i przejrzysty.

Roz­pocz­nij od naszej bez­płat­nej, pod­sta­wo­wej wer­sji i roz­sze­rzaj opro­gra­mo­wa­nie o dodat­ko­we modu­ły dobie­ra­jąc je indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od wyma­gań gospodarstwa.

Masz pyta­nia doty­czą­ce ceny modu­łów lub pro­duk­tu? Skon­tak­tuj się z nami tele­fo­nicz­nie lub mailowo.

00 800 365 365 36

(bez­płat­nie z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych, w nie­któ­rych sie­ciach komór­ko­wych mogą być nali­cza­ne opła­ty według indy­wi­du­al­nych taryf operatorów)

support@365FarmNet.pl

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje 

Funk­cje podstawowe

Pod­sta­wa do roz­po­czę­cia cyfry­za­cji rolnictwa.

 • Mapa pól
 • Prze­gląd upraw
 • Gra­ficz­na mapa gospo­dar­stwa i zarzą­dza­nie mapami
 • Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogodzie
 • Inte­rak­tyw­ny ter­mi­narz roczny
 • Widok gospo­dar­stwa z lotu ptaka
 • Zawar­tość skład­ni­ków pokarmowych
 • Zarzą­dza­nie cenami
Sprawdź

Bez­płat­ne modu­ły i aplikacje

Modu­ły 365FarmNet i naszych part­ne­rów z sek­to­ra rol­ni­cze­go. Pla­no­wa­nie, doku­men­ta­cja, ana­li­za – kon­tro­la nad całym gospodarstwem.

 • AGRAR­MO­NI­TOR Connect
 • Agro­Pres­su­re by Michelin
 • BASF AgSo­lu­tions Finder
 • CLA­AS TELEMATICS
 • Pro­sta i szyb­ka doku­men­ta­cja dzia­łań zwią­za­nych z upra­wą roślin za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop
 • Auto­ma­tycz­na reje­stra­cja cza­su za pomo­cą apli­ka­cji 365Active
Sprawdź

Modu­ły płatne

Licz­ne modu­ły 365FarmNet i naszych part­ne­rów z sek­to­ra rol­ni­cze­go — odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dla każ­de­go obsza­ru ope­ra­cyj­ne­go gospodarstwa.

 • Acti­ve­Doc
 • Crop View
 • ISIP-pro­gno­za septoriozy
 • ISO-XML
 • Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych
 • Mapy apli­ka­cyj­ne
 • Mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Profi
 • Plan de fumu­re by ARVALIS
 • Pro­fit Manager
 • Opry­ski
 • Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników
 • Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi DELOS
Sprawdź

Uwa­ga: W przy­pad­ku bez­płat­nych modu­łów TELE­MA­TICS nie­zbęd­na jest aktu­al­na umo­wa z dys­try­bu­to­rem CLA­AS, aby móc korzy­stać z tych modu­łów w maszy­nach TELEMATICS.

Kal­ku­la­tor cen – płat­ne modu­ły dodatkowe

Wszech­stron­ne użyt­ko­wa­nie, niskie koszty.

 • Krok 1
  Podaj wiel­kość gospo­dar­stwa, licz­bę zwie­rząt lub licz­bę pra­cow­ni­ków, któ­rym pla­nu­jesz dać dostęp
 • Krok 2
  Wybierz moduł(-y)
 • Krok 3
  Wyświe­tle­nie Two­ich indy­wi­du­al­nych cen
Indy­wi­du­al­na kal­ku­la­cja cen

Korzy­ści dla Ciebie:

  • Testuj modu­ły przez 10 dni — bez­płat­nie i bez zobowiązań.
  • Wybierz dowol­ny okres użytkowania.
  • Dobierz te modu­ły doka­to­we, któ­re ide­al­nie pasu­ja do potrzeb Two­je­go gospodarstwa.
  • Płać tyl­ko za funk­cje, któ­re potrzebujesz.