Kal­ku­la­tor cen — pro­sty w obsłu­dze i przej­rzy­sty.

Roz­pocz­nij od naszej bez­płat­nej, pod­sta­wo­wej wer­sji i roz­sze­rzaj opro­gra­mo­wa­nie o dodat­ko­we modu­ły dobie­ra­jąc je indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od wyma­gań gospo­dar­stwa.

Masz pyta­nia doty­czą­ce ceny modu­łów lub pro­duk­tu? Skon­tak­tuj się z nami tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo.

00 800 365 365 36

support@365FarmNet.pl

Bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Funk­cje pod­sta­wo­we

Pod­sta­wa do roz­po­czę­cia cyfry­za­cji rol­nic­twa.

 • Mapa pól
 • Prze­gląd upraw
 • Usta­le­nie zapo­trze­bo­wa­nia na nawóz
 • Gra­ficz­na mapa gospo­dar­stwa i zarzą­dza­nie mapa­mi
 • Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogo­dzie
 • Inte­rak­tyw­ny ter­mi­narz rocz­ny
 • Widok gospo­dar­stwa z lotu pta­ka
 • Zawar­tość skład­ni­ków pokar­mo­wych
 • Zarzą­dza­nie cena­mi
Sprawdź

Bez­płat­ne modu­ły i apli­ka­cje

Modu­ły naszych part­ne­rów. Pla­no­wa­nie, doku­men­ta­cja, ana­li­za – kon­tro­la nad całym gospo­dar­stwem.

 • Agro­Pres­su­re by Miche­lin
 • BASF AgSo­lu­tions Fin­der
 • Bydło
 • CLA­AS TELE­MA­TICS
 • Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELE­MA­TICS
 • Apli­ka­cja 365Pocket — cyfro­wy dzien­ni­czek rol­ni­ka
 • Pro­sta i szyb­ka doku­men­ta­cja dzia­łań zwią­za­nych z upra­wą roślin za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop
 • Auto­ma­tycz­na reje­stra­cja cza­su za pomo­cą apli­ka­cji 365Active
 • Doku­men­ta­cja dzia­łań zwią­za­nych z inwen­ta­rzem za pomo­cą apli­ka­cji 365Cattle
Sprawdź

Modu­ły płat­ne

Dodat­ko­we modu­ły naszych part­ne­rów — odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dla każ­de­go obsza­ru ope­ra­cyj­ne­go gospo­dar­stwa.

 • Acti­ve­Doc
 • Ser­wis nawo­zo­wy AMA­ZO­NE
 • CLA­AS Crop View
 • Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian
 • ISIP-pro­gno­za sep­to­rio­zy
 • ISO-XML
 • Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych LACOS
 • Maga­zyn
 • Mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Pro­fi
 • Plan de fumu­re by ARVA­LIS
 • Pro­fit Mana­ger
 • Opry­ski
 • Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków
Sprawdź

Uwa­ga: W przy­pad­ku bez­płat­nych modu­łów TELE­MA­TICS nie­zbęd­na jest aktu­al­na umo­wa z dys­try­bu­to­rem CLA­AS, aby móc korzy­stać z tych modu­łów w maszy­nach TELE­MA­TICS.

Kal­ku­la­tor cen – płat­ne modu­ły dodat­ko­we

Wszech­stron­ne użyt­ko­wa­nie, niskie kosz­ty.

 • Krok 1
  Podaj wiel­kość gospo­dar­stwa, licz­bę zwie­rząt lub licz­bę pra­cow­ni­ków, któ­rym pla­nu­jesz dać dostęp
 • Krok 2
  Wybierz moduł(-y)
 • Krok 3
  Wyświe­tle­nie Two­ich indy­wi­du­al­nych cen
Indy­wi­du­al­na kal­ku­la­cja cen

Korzy­ści dla Cie­bie:

  • Testuj modu­ły przez 10 dni — bez­płat­nie i bez zobo­wią­zań.
  • Wybierz dowol­ny okres użyt­ko­wa­nia.
  • Dobierz te modu­ły doka­to­we, któ­re ide­al­nie pasu­ja do potrzeb Two­je­go gospo­dar­stwa.
  • Płać tyl­ko za funk­cje, któ­re potrze­bu­jesz.