Uda­ne zbio­ry dzię­ki cyfro­wej upra­wie roślin.

Zarzą­dzaj, pla­nuj, doku­men­tuj i opty­ma­li­zuj swo­ją pro­duk­cję roślin za pomo­cą 365FarmNet — tak­że mobilnie.

Załóż bez­płat­ne konto

Efek­tyw­niej pla­nuj z pomo­cą 365FarmNet

Uprość pro­duk­cję roślin­ną i wyko­rzy­staj poten­cjał moż­li­wych oszczęd­no­ści w swo­im gospo­dar­stwie. Dzię­ki naszym modu­łom możesz zauto­ma­ty­zo­wać obo­wiąz­ki zwią­za­ne z doku­men­ta­cją, ulep­szyć usta­wie­nia maszy­ny lub zop­ty­ma­li­zo­wać tra­sy prze­jaz­dów po polu. Prze­te­stuj odpo­wied­nie modu­ły i zacznij od razu oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i zasoby.

Dzię­ki tym modu­łom 365FarmNet możesz zop­ty­ma­li­zo­wać pla­no­wa­nie i zwięk­szyć zyski.

ISO-XML

Zapi­suj i prze­sy­łaj zada­nia do ter­mi­na­li maszy­no­wych ISO­BUS – wszyst­kie istot­ne infor­ma­cje możesz zapi­sać na kar­cie lub pamię­ci USB.

Agro­Pres­su­re by Miche­lin (moduł darmowy)

Agro­Pres­su­re obli­czy opty­mal­ne ciśnie­nie w opo­nach róż­nych pro­du­cen­tów, co pozwa­la lepiej chro­nić gle­bę, zwięk­szyć siłę ucią­gu, oszczę­dzić pali­wo i zmniej­szyć zuży­cie części.

LACOS Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych

Otrzy­muj obiek­tyw­ne zale­ce­nia doty­czą­ce tra­sy (bez koniecz­no­ści posia­da­nia auto­ma­tycz­ne­go sys­te­mu kie­ro­wa­nia) — w ten spo­sób możesz oszczę­dzić pie­nią­dze i pali­wo oraz zmniej­szyć ryzy­ko zbęd­ne­go ugnia­ta­nia gleby.

Wysiew kukurydzy

Pro­wadź doku­men­ta­cję w spo­sób auto­ma­tycz­ny za pomo­cą 365FarmNet

Wyma­ga­nia i obo­wiąz­ki doty­czą­ce doku­men­ta­cji dla gospo­darstw rol­nych są coraz to wyż­sze. Oszczę­dzaj czas i pie­nią­dze dzię­ki naszym modu­łom do auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji, zgod­nej z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgodności.

Plan de fumu­re by ARVALIS

Sko­rzy­staj z cyfro­we­go wspar­cia pod­czas two­rze­nia rapor­tu nawo­że­nia lub pla­nu azo­to­we­go, doku­men­tuj swo­je dzia­ła­nia zwią­za­ne z nawo­że­niem i zarzą­dzaj ście­ka­mi z hodow­li zwie­rząt — moduł dostęp­ny tyl­ko na tere­nie Francji.

Sys­tem 365Active

Zauto­ma­ty­zuj pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji z dokład­no­ścią co do minu­ty dzię­ki sys­te­mo­wi 365Active — czę­ścią tego sys­te­mu jest moduł Acti­ve­Doc, nadaj­ni­ki 365ActiveBox oraz apli­ka­cja 365Active.

Roz­pocz­nij swo­ją pra­cę z rol­nic­twem precyzyjnym

W któ­rym miej­scu bra­ku­je nawo­zu? Któ­ry ze środ­ków ochro­ny roślin będzie na daną chwi­lę naj­sku­tecz­niej­szy? Jaki sta­tus posia­da moja maszy­na? Roz­pocz­nij razem z 365FarmNet pra­cę z rol­nic­twem pre­cy­zyj­nym i miej wszyst­kie użyt­ki pod kon­tro­lą dzię­ki naszym cyfro­wym rozwiązaniom.

CLA­AS Crop View

Dzię­ki aktu­al­nym zdję­ciom sate­li­ty CLA­AS Crop View pozwa­la na szyb­kie i łatwe iden­ty­fi­ko­wa­nie róż­nic w wege­ta­cji na polach oraz two­rze­nie map aplikacyjnych.

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Miej pod kon­tro­lą wszyst­kie upra­wy i ich odmia­ny na polach, opty­ma­li­zuj warun­ki upra­wy i łatwiej speł­niaj sta­wia­ne wymagania.

Opry­ski

Określ opty­mal­ny czas zasto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin.

BASF AgSo­lu­tions Fin­der (moduł darmowy)

BASF AgSo­lu­tions Fin­der jest cyfro­wym wspar­ciem w wybo­rze odpo­wied­nich środ­ków ochro­ny roślin, dopa­so­wa­nych do danych warun­ków upraw.

Nasze modu­ły zwią­za­ne z pro­duk­cją roślinną

Wyma­ga­nia i obo­wiąz­ki doty­czą­ce doku­men­ta­cji są coraz to wyż­sze, a zwią­za­na z nimi papie­ro­lo­gia coraz bar­dziej uciąż­li­wa. Rol­nik spę­dza obec­nie w biu­rze już nie­mal wię­cej cza­su niż w trak­to­rze. Kres temu poło­żą modu­ły, auto­ma­tycz­ne sys­te­my i apli­ka­cje mobil­ne 365FarmNet.

Miej kon­tro­lę

Two­je pola czę­sto poło­żo­ne są dale­ko od sie­bie, dla­te­go posia­da­nie peł­ne­go obra­zu sytu­acji na swo­im tere­nie wyma­ga dużo cza­su i jeż­dże­nia. Korzy­sta­jąc z 365FarmNet nie musisz za każ­dym razem wybie­rać się na każ­de pole oso­bi­ście – dzię­ki modu­ło­wi CLA­AS Crop View otrzy­masz np. aktu­al­ne zdję­cia sate­li­tar­ne swo­ich pól, mete­oblue Pro­go­no­za pogo­dy dostar­czy Ci infor­ma­cji na temat ilo­ści opa­dów na danym polu, a z pomo­cą modu­łu Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian możesz kon­tro­lo­wać udział poszcze­gól­nych roślin w struk­tu­rze upraw.

Bar­dziej spo­koj­ne żniwa

Wie­lu ludzi, wie­le maszyn, dużo stre­su, mało cza­su. Nasze modu­ły odcią­żą Cię w pra­cy. Dzię­ki modu­ło­wi CLA­AS TELE­MA­TICS możesz moni­to­ro­wać w cza­sie rze­czy­wi­stym Two­je maszy­ny i ich tra­sy prze­jaz­dów, a sys­tem 365Active pozwo­li Ci auto­ma­tycz­nie reje­stro­wać cza­sy pra­cy kie­row­ców i kon­tra­hen­tów oraz pro­wa­dzić doku­men­ta­cję o 70% szybciej.

Cen­trum roślin i zasobów

Pomył­ki w sto­so­wa­niu środ­ków ochro­ny roślin mogą znisz­czyć całe zbio­ry. Aby temu zapo­biec, możesz sko­rzy­stać z dedy­ko­wa­nych modu­łów 365FarmNet. Dostar­cza­ją one zale­ceń doty­czą­cych zasto­so­wa­nia odpo­wied­nich środ­ków ochro­ny roślin, zapo­bie­ga­ją ich mar­no­traw­stwu oraz pod­po­wia­da­ją kie­dy będą ide­al­ne warun­ki do wyko­na­nia oprysków.

Kon­tro­luj nawożenie

Dzię­ki bez­płat­nej wer­sji pod­sta­wo­wej 365FarmNet możesz szyb­ko i łatwo okre­ślić zapo­trze­bo­wa­nie na nawo­że­nie azo­tem i fos­fo­rem. Możesz auto­ma­tycz­nie prze­sy­łać dane pola do pro­gra­mów opra­co­wa­nych spe­cjal­nie dla dane­go kra­ju. Oprócz oce­ny zapo­trze­bo­wa­nia otrzy­masz gra­ficz­ną ana­li­zę zasto­so­wa­nych dawek nawozów.

Reko­men­da­cje naj­lep­szych modułów

Wie­le czyn­no­ści moż­na upro­ścić, a tym samym zaosz­czę­dzić czas i pie­nią­dze. Nasze modu­ły pozwo­lą zauto­ma­ty­zo­wać Two­ją doku­men­ta­cję, lepiej usta­wić maszy­ny czy zop­ty­ma­li­zo­wać takie dzia­ła­nia jak siew, zbiór czy wyta­cza­nie tras prze­jaz­dów po polu. Już teraz prze­te­stuj odpo­wied­nie modu­ły i oszczę­dzaj czas, pie­nią­dze i surowce.

Planowanie płodozmianu i odmian

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Dzię­ki kata­lo­go­wi odmian i zin­te­gro­wa­nej kon­tro­li wymo­gu zazie­le­nia­nia możesz wygod­nie pla­no­wać kolej­ne lata zbiorów. 

CLAAS Crop View

CLA­AS Crop View

Wdro­że­nie w rol­nic­two pre­cy­zyj­ne. Szy­bie roz­po­zna­nie róż­nic w wege­ta­cji na pod­sta­wie aktu­al­nych zdjęć sate­li­tar­nych w celu wdro­że­nia środ­ków zgod­nych ze spe­cy­fi­ką terenu.

ActiveDoc

Acti­ve­Doc

Pro­wadź auto­ma­tycz­ną doku­men­ta­cję z dokład­no­ścią co do minu­ty i otrzy­muj takie ana­li­zy, jak na przy­kład cza­sy pra­cy na polu i prze­sto­je, cza­sy trans­por­tu oraz prze­jaz­dy po drogach.

ISO-XML

ISO-XML

Spraw­na i płyn­na komu­ni­ka­cja mię­dzy maszy­na­mi. Zapi­suj i prze­sy­łaj zada­nia do ter­mi­na­li maszy­no­wych ISOBUS.

Zobacz wszyst­kie moduły

Rre­ko­men­da­cje naj­lep­szych aplikacji

Nasze apli­ka­cje mobil­ne możesz mieć zawsze pod ręką, nawet pod­czas pra­cy na polu.

Aplikacja 365Crop

Apli­ka­cja 365Crop

Spraw, aby Two­ja pra­ca była bar­dziej mobil­na. Pro­wadź bły­ska­wicz­ną doku­men­ta­cję zgod­nie z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści, wysy­łaj zle­ce­nia swo­im pra­cow­ni­kom i otrzy­muj wspar­cie decyzyjne.

Google Play
App Store
Aplikacja 365Pocket

Apli­ka­cja 365Pocket

Ide­al­nie wpro­wa­dzi Cię w cyfro­we rol­nic­two. Pro­wadź mobil­ną doku­men­ta­cję i ana­li­zę bez reje­stra­cji lub koniecz­no­ści połą­cze­nia z platformą.

Google Play
App Store
Aplikacja 365Active

Apli­ka­cja 365Active

Będąc czę­ścią sys­te­mu 365Active, apli­ka­cja ta reje­stru­je auto­ma­tycz­nie i z dokład­no­ścią co do minu­ty cza­sy pra­cy — bez­po­śred­nio na maszynie.

Google Play
App Store
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto