Cyfry­za­cja upra­wy roślin to uda­ne zbiory.

Pla­no­wa­nie upraw, zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi, kar­to­te­ka pól i pro­sta doku­men­ta­cja dla każ­de­go gospodarstwa.

Załóż bez­płat­ne konto

Roz­wi­jaj się z myślą o przy­szło­ści dzię­ki 365FarmNet

Sku­tecz­na pro­duk­cja roślin­na wyma­ga dużo cza­su spę­dzo­ne­go zarów­no na polu, jak i w biu­rze. Przy­szło­ścio­we pla­no­wa­nie, sta­ła uwa­ga i dobre, szyb­kie decy­zje doty­czą­ce dzia­łań są pod­sta­wą uda­nych zbio­rów. Dodat­ko­wo obo­wiąz­ki doku­men­to­wa­nia oraz wymo­gi, jakie nakła­da na przy­kład roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie nawo­zów, wyma­ga­ją dużej sta­ran­no­ści i pochła­nia­ją wie­le cza­su. Błę­dy i nie­do­trzy­ma­nie ter­mi­nów mogą być bar­dzo kosztowne.

Naszy­mi cyfro­wy­mi roz­wią­za­nia­mi wspie­ra­my Cię w przej­rzy­stym pla­no­wa­niu upra­wy roślin, uprasz­cza­niu for­mal­no­ści i prze­strze­ga­niu prze­pi­sów roz­po­rzą­dzeń w spra­wie nawo­zów, auto­ma­ty­za­cji doku­men­ta­cji i podej­mo­wa­niu wła­ści­wych decyzji.

Prze­te­stuj naszą kar­to­te­kę pól i odpo­wied­nie modu­ły i zacznij oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i zaso­by już teraz.

Bez­płat­na kar­to­te­ka pól: każ­de pole widocz­ne jak na dłoni

Nasza kar­to­te­ka pól zapew­nia Ci pod­gląd wszyst­kich infor­ma­cji na temat każ­de­go pola wraz z prze­glą­dem upraw z wie­lu lat i prze­pro­wa­dzo­ny­mi dzia­ła­nia­mi w jed­nym miejscu.

 • Pro­ste pla­no­wa­nie, wysy­ła­nie i reje­stro­wa­nie działań
 • Sza­blo­ny na potrze­by pro­stej dokumentacji
 • Doku­men­ta­cja bez­po­śred­nio z pola: wyświe­tla­nie i reje­stro­wa­nie dzia­łań w apli­ka­cji 365Crop
 • Bilans skład­ni­ków odżyw­czych dla każ­de­go pola
 • Przej­rzy­ste rapor­ty doty­czą­ce skład­ni­ków odżyw­czych i zbiorów
 • Rachu­nek przy­cho­dów i kosz­tów pro­wa­dzi do zysku z upra­wy na danym polu

Z naszej kar­to­te­ki pól możesz korzy­stać bez­płat­nie i nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści Two­je­go gospo­dar­stwa. Zare­je­struj się i zacznij już teraz.

Odkryj
Wysiew kukurydzy

Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi DELOS: nie­za­wod­ne i łatwe prze­strze­ga­nie prze­pi­sów roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie nawozów

Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi umoż­li­wia nie­za­wod­ne pla­no­wa­nie, doku­men­to­wa­nie i moni­to­ro­wa­nie prze­pły­wu skład­ni­ków odżywczych
i wszyst­kich zwią­za­nych z tym dzia­łań w gospo­dar­stwie. Za pomo­cą inte­li­gent­nych inter­fej­sów możesz szyb­ko i łatwo
prze­ka­zy­wać nie­zbęd­ne potwier­dze­nia. W ten spo­sób prze­pro­wa­dzasz obo­wiąz­ko­wą dokumentację.*

  • Więk­sze bez­pie­czeń­stwo przy pla­no­wa­niu nawo­że­nia i zarzą­dza­niu skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi wraz z komu­ni­ka­ta­mi o sta­nie ich wykorzystania
  • Więk­sza przej­rzy­stość i uła­twie­nie w prze­strze­ga­niu przepisów
  • Nawo­zy są pobie­ra­ne bez­po­śred­nio z kata­lo­gu 365FarmNet. Pozwa­la to unik­nąć podwój­ne­go wpro­wa­dza­nia danych i błę­dów w przesyłaniu
  • Aktu­al­ny prze­gląd prze­miesz­cza­nia się skład­ni­ków odżywczych

* opcja nie­do­stęp­na dla wszyst­kich kra­jów związkowych.

BASF AgSo­lu­tions Fin­der: ukie­run­ko­wa­na ochro­na Two­ich roślin.

BASF AgSo­lu­tions Fin­der wspie­ra Cię pod­czas podej­mo­wa­nia decy­zji doty­czą­cych wybo­ru odpo­wied­nich środ­ków ochro­ny roślin.

  • Zale­ce­nia doty­czą­ce środ­ków ochro­ny roślin dla Two­ich spe­cy­ficz­nych warun­ków uprawy
  • Uła­twie­nie dobo­ru środ­ków ochro­ny roślin
  • Wszyst­kie istot­ne szkod­ni­ki upraw głównych
  • Włą­cze­nie zale­ceń doty­czą­cych środ­ków ochro­ny roślin do Two­je­go pla­no­wa­nia w 365FarmNet

Asy­stent agro­po­go­dy: opty­ma­li­za­cja cza­su oprysków.

Asy­stent agro­po­go­dy obli­cza opty­mal­ny czas zasto­so­wa­nia środ­ka ochro­ny roślin na polu na pod­sta­wie jego sub­stan­cji czyn­nych, warun­ków pogo­do­wych panu­ją­cych w danym miej­scu oraz fazy roz­wo­ju upra­wia­nej rośliny.

 • Obli­cze­nie opty­mal­ne­go cza­su zasto­so­wa­nia dla każ­de­go środ­ka ochro­ny roślin
 • Ana­li­za, czy pla­no­wa­ne zabie­gi z uży­ciem środ­ka ochro­ny roślin w prze­wi­dzia­nym momen­cie nadal będą optymalne
 • Auto­ma­tycz­ny komu­ni­kat na pul­pi­cie, jeśli nale­ży na nowo zapla­no­wać czas zasto­so­wa­nia okre­ślo­ne­go środ­ka ochro­ny roślin

Pro­gno­za sep­to­rio­zy od ISIP: sep­to­rio­za pasko­wa­na liści – czy i kie­dy pod­jąć działania?

To, jak czę­sto i kie­dy nale­ży zwal­czać sep­to­rio­zę pasko­wa­ną liści w psze­ni­cy ozi­mej, zale­ży w dużej mie­rze od pogo­dy i odpor­no­ści odmiany.

  • Auto­ma­tycz­ne okre­śla­nie opty­mal­ne­go ter­mi­nu zasto­so­wa­nia środ­ka grzybobójczego
  • Obli­cza­nie cza­su wystą­pie­nia zaka­że­nia sep­to­rio­zą pasko­wa­ną na sku­tek warun­ków pogo­do­wych indy­wi­du­al­nie dla każ­de­go pola
  • Przej­rzy­sta gra­ficz­na pre­zen­ta­cja pól dotknię­tych cho­ro­bą, wol­nych od cho­ro­by i pod­da­nych dzia­ła­niom środ­ków do zwal­cza­nia cho­ro­by na mapie gospodarstwa

* opcja nie­do­stęp­na dla wszyst­kich kra­jów związkowych.

Wejdź z nami w świat rol­nic­twa precyzyjnego

Dzię­ki naszym roz­wią­za­niom w zakre­sie rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go możesz iden­ty­fi­ko­wać poten­cjał w swo­jej upra­wie roślin i gospo­da­ro­wać swo­imi pola­mi zgod­nie ze spe­cy­fi­ką dane­go frag­men­tu pola. Od pla­no­wa­nia prób gle­bo­wych po mapy apli­ka­cyj­ne i pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych – z 365FarmNet masz wszyst­ko w jed­nym ręku.

Odkryj
Wysiew kukurydzy

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja dzię­ki naszym roz­wią­za­niom do zarzą­dza­nia flotą

Dzię­ki cyfro­wym roz­wią­za­niom 365FarmNet dane wszyst­kich maszyn i narzę­dzi są do Two­jej dys­po­zy­cji w jed­nym opro­gra­mo­wa­niu. Otrzy­mu­jesz kom­plet­ny prze­gląd wszyst­kich ruchów, auto­ma­tycz­nie doku­men­tu­jesz wszyst­kie dzia­ła­nia i możesz ana­li­zo­wać swo­je pro­ce­sy w zin­te­gro­wa­nej sieci.

Odkryj
Wysiew kukurydzy

Obsza­ry prak­tycz­ne­go zasto­so­wa­nia upra­wy roślin

Biu­ro­kra­cja, wymo­gi prze­pi­sów, obo­wiąz­ki doku­men­to­wa­nia i papier­ko­wa robo­ta sta­ją się coraz bar­dziej zło­żo­ne. Rol­ni­cy spę­dza­ją dziś wię­cej cza­su w biu­rze niż na polu. Roz­wią­za­niem pro­ble­mu są modu­ły w 365FarmNet.

Dobre pla­no­wa­nie dla dobrych wyników

Dobre pla­no­wa­nie upraw dla pło­do­zmia­nów i odmian opie­ra się na aspek­tach eko­no­micz­nych, wyma­ga­niach doty­czą­cych pro­duk­cji roślin­nej i warun­kach ramo­wych, takich jak zazie­le­nia­nie. Z jed­nej stro­ny nale­ży dłu­go­ter­mi­no­wo pla­no­wać i prze­strze­gać pło­do­zmia­nów, z dru­giej zaś w przy­pad­ku nagłych zmian warun­ków ramo­wych musi być moż­li­we doko­ny­wa­nie ela­stycz­nych korekt. Cyfro­we apli­ka­cje umoż­li­wia­ją przej­ście przez róż­ne pro­ce­sy pla­no­wa­nia, zapew­nia­jąc w ten spo­sób prze­gląd i wspar­cie w podej­mo­wa­niu decyzji.

Nie­za­wod­na dokumentacja

Zło­żo­ne obo­wiąz­ki doku­men­to­wa­nia i wymo­gi prze­pi­sów praw­nych wyma­ga­ją poświę­ce­nia dużej ilo­ści cza­su i uwa­gi pod­czas doku­men­to­wa­nia. Cyfro­wa kar­to­te­ka pól jest tutaj nie­odzow­na. Wszyst­kie pro­ce­sy rol­ni­cze mogą być w spo­sób mobil­ny reje­stro­wa­ne bez­po­śred­nio w kar­to­te­ce pól – w dowol­nym miej­scu i przez dowol­ną oso­bę. Moduł pozwa­la na pro­ste i przej­rzy­ste doku­men­to­wa­nie wszyst­kich danych – od upra­wy gle­by, wysie­wu i nawo­że­nia poprzez środ­ki ochro­ny roślin aż po zbio­ry. W przy­pad­ku kon­tro­li moż­li­we jest łatwe przed­sta­wie­nie dowo­dów wszyst­kich działań.

Szyb­kie podej­mo­wa­nie dobrych decyzji

W rol­nic­twie decy­zje czę­sto muszą być podej­mo­wa­ne szyb­ko i w jed­nym cza­sie. Mogą w tym pomóc cyfro­we apli­ka­cje do pro­gno­zo­wa­nia cho­rób, warun­ków pogo­do­wych i potrzeb w zakre­sie ochro­ny roślin. Kolej­nym warun­kiem podej­mo­wa­nia dobrych decy­zji jest wia­ry­god­na baza danych. Szcze­gó­ło­wa i wyso­kiej jako­ści doku­men­ta­cja sta­no­wi pod­sta­wę do dal­szych ana­liz i tym samym do wspar­cia w podej­mo­wa­niu decy­zji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów w gospodarstwach.

Nie­za­wod­ne speł­nia­nie wymo­gów roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie nawozów

Wyma­ga­nia roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie nawo­zów sta­le rosną. Środ­ki nawo­że­nia od pew­ne­go cza­su nale­ży reje­stro­wać w cią­gu dwóch dni. Ter­mi­no­we reje­stro­wa­nie wszyst­kich prze­pły­wów skład­ni­ków odżyw­czych, w tym dostaw paszy, zaku­pów nawo­zów mine­ral­nych itp. sta­no­wi duże wyzwa­nie. Cyfro­wa apli­ka­cja znacz­nie mini­ma­li­zu­je wysił­ki zwią­za­ne z taką dokumentacją.

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje