ISIP-pro­gno­za septoriozy.

Sep­to­rio­za liści – czy i kie­dy pod­jąć działania?

Załóż bez­płat­ne konto

Moduł – ISIP-pro­gno­za septoriozy

Czę­sto­tli­wość i czas zwal­cza­nia sep­to­rio­zy liści psze­ni­cy ozi­mej zale­ży w znacz­nej mie­rze od warun­ków pogo­do­wych oraz podat­no­ści dane­go gatun­ku na tę cho­ro­bę. Popraw już teraz swo­ją stra­te­gię zwal­cza­nia tej cho­ro­by poprzez auto­ma­tycz­ne usta­la­nie opty­mal­ne­go ter­mi­nu zasto­so­wa­nia środ­ka grzy­bo­bój­cze­go za pomo­cą modu­łu ISIP-Sep­to­ria-Pro­gno­se. Codzien­ne, uza­leż­nio­ne od odmia­ny, obli­cze­nia zagro­że­nia infek­cją na pod­sta­wie mode­lu SEP­TRI ZEPP uwzględ­nia­ją sta­dium BBCH i podat­ność dane­go gatunku.

Pierw­sze wystą­pie­nie zmian spo­wo­do­wa­nych grzy­bem Sep­to­ria na gór­nych pię­trach liści zosta­nie usta­lo­ne po zagrzy­bie­niu. W ten spo­sób zosta­nie okre­ślo­ny naj­lep­szy moment zasto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin. War­tość doda­na wyge­ne­ro­wa­na dzię­ki modu­ło­wi ISIP-Sep­to­ria-Pro­gno­se jest ogrom­na i pozwa­la na zarzą­dza­nie upra­wa­mi w spo­sób oszczę­dza­ją­cy czas i zaso­by. Pozwa­la to zmniej­szyć nakła­dy na środ­ki ochro­ny roślin i zabez­pie­czyć zyski.

ISIP-prognoza septoriozy

Moduł ISIP-pro­gno­za sep­to­rio­zy oferuje:

Zrzut ekranu ISIP-prognoza septoriozy
 • Spe­cy­ficz­ne dla odmia­ny obli­cze­nie momen­tu, w któ­rym ze wzglę­du na warun­ki pogo­do­we docho­dzi do zaka­żeń grzybem
 • Sep­to­ria tri­ti­ci na trzech naj­wy­żej poło­żo­nych liściach. Obli­cze­nia wyko­ny­wa­ne są na pod­sta­wie szcze­gó­ło­wych danych pogo­do­wych uzy­ski­wa­nych z ser­we­rów ISIP, któ­re zapew­nia­ją dokład­ność co do kilo­me­tra kwadratowego
 • Obli­cze­nie opty­mal­nej daty lecze­nia na pod­sta­wie pierw­sze­go zaka­że­nia trze­cie­go od góry liścia
 • Przej­rzy­sty prze­gląd gra­ficz­ny dotknię­tych cho­ro­bą, wol­nych od niej i pod­da­wa­nych lecze­niu odmian na mapie gospodarstwa
 • Auto­ma­tycz­na wstęp­na selek­cja dotknię­tych cho­ro­bą odmian z taką samą datą lecze­nia, aby umoż­li­wić pla­no­wa­nie zasto­so­wa­nia środ­ka ochro­ny roślin bez­po­śred­nio z mapy gospodarstwa
 • Pro­gno­za wystę­po­wa­nia pierw­szych zmian spo­wo­do­wa­nych grzy­bem Sep­to­ria na gór­nych pię­trach liści w przy­pad­ku bra­ku zasto­so­wa­nia środ­ka ochro­ny roślin lub jego nie­wy­star­cza­ją­cej ilo­ści. W ten spo­sób moż­na się upew­nić, czy lecze­nie było skuteczne
 • Dostęp do aktyw­nych pro­gnoz od mar­ca do czerw­ca włącz­nie. Wgląd w całą histo­rię pro­gno­zy, gdy moduł jest aktywny
 • Wyświe­tla­nie dal­szych zagro­żeń infek­cją rów­nież po pierw­szej infekcji 

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie próbnym. 

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 2,00 €/miesiąc + VAT. Moż­na wów­czas wyko­rzy­stać moduł dla 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we wg wiel­ko­ści gospo­dar­stwa w ha, przy­kła­do­wo cena przy 100 ha wyno­si 3,33 €/miesiąc + VAT (Kal­ku­la­tor cen).

Warun­ki umowy

 • Uwa­ga: Korzy­sta­nie z modu­łu jest moż­li­we tyl­ko w Niemczech.
 • Mini­mal­ny okres 1 miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca rozrachunkowego.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu onli­ne w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ew. nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do czasu.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­ra­chun­ko­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu.
 • Udo­stęp­nie­nie aktyw­nych pro­gnoz od mar­ca do koń­ca czerwca.
 • Wgląd w histo­rię pro­gnoz tyl­ko z aktyw­nym modułem. 

Uwa­ga:
Moduł ISIP-pro­gno­za sep­to­rio­zy jest dostęp­ny tyl­ko w Niemczech.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj