Z korzy­ścią dla ludzi i zwie­rząt – apli­ka­cja do zarzą­dza­nia sta­dem.

Nie­za­leż­nie od tego czy potrze­bu­jesz infor­ma­cji o ewi­den­cji bydła, o jego sta­nie zdro­wia czy chcesz skon­tro­lo­wać stan zapa­sów paszy – apli­ka­cja pozwo­li Ci mieć kon­tro­lę nad całym sta­dem jed­no­cze­śnie uła­twia­jąc obni­że­nie kosz­tów hodow­li.

Sko­rzy­staj teraz bez­płat­nie

Zarzą­dza­nie zaso­ba­mi i zdro­wiem

365FarmNet poma­ga w pro­sty spo­sób pro­wa­dzić doku­men­ta­cję zgod­ną z zasa­dą współ­za­leż­no­ści:

Reje­struj na plat­for­mie 365FarmNet pod­sta­wo­we dane bydła, zarzą­dzaj nimi i pro­wadź doku­men­ta­cję wszyst­kich dzia­łań zwią­za­nych ze zwie­rzę­ta­mi.

Na pod­sta­wie danych zapi­sa­nych w 365FarmNet auto­ma­tycz­nie two­rzo­ny jest dzien­nik każ­de­go zwie­rzę­cia. Dzię­ki przej­rzy­stej i pro­stej gra­fi­ce moż­na łatwo kon­tro­lo­wać stan i podział sta­da.

 • Wycie­le­nia, uby­cia, zmia­ny sta­da
 • Baza danych HIT
 • Prze­ję­cie całe­go sta­da bez­po­śred­nio z bazy danych HIT
 • Sta­ty­sty­ka sta­da
 • Zesta­wie­nia do wydru­ku
 • Rejestr i roz­wój zwie­rząt
 • Rejestr dzia­łań w sta­dzie zgod­ny z CC
 • Dzien­nik zwie­rząt
Młody człowiek z tabletem w oborze

Repro­duk­cja i wydaj­ność mlecz­na

Powięk­sza­nie się sta­da i pre­sja spo­wo­do­wa­na koniecz­no­ścią podej­mo­wa­nia decy­zji wyma­ga­ją szyb­kiej iden­ty­fi­ka­cji nie­pra­wi­dło­wo­ści w sta­dzie.

Krowy w hali udojowej

W 365FarmNet sku­pia­my się na zwie­rzę­tach wyma­ga­ją­cych uwa­gi. Możesz szyb­ko zauwa­żyć, któ­re ze zwie­rząt w danym momen­cie wyma­ga szcze­gól­nych dzia­łań – czy to z powo­du płod­no­ści, wydaj­no­ści mlecz­nej lub w spra­wach zwią­za­nych ze zdro­wiem lub dobro­sta­nem zwie­rzę­cia.

Dodat­ko­wo w sys­te­mie moż­na bar­dzo łatwo pro­wa­dzić doku­men­ta­cję inse­mi­na­cji, kon­tro­li ciel­no­ści i wycie­leń. Gwa­ran­tu­je to kom­plet­ne wia­do­mo­ści o sta­nie sta­da.

 • Import wyni­ków z kon­tro­li użyt­ko­wo­ści mlecz­nej krów prze­pro­wa­dza­nej przez LKV w for­ma­cie ADIS (doty­czy tyl­ko Nie­miec)
 • Pro­gno­zo­wa­nie sta­nów inwen­ta­rza i ich sygna­li­zo­wa­nie w kalen­da­rzu
 • Doku­men­to­wa­nie rui, inse­mi­na­cji, kon­tro­li ciel­no­ści, zasu­sze­nia oraz wycie­le­nia wraz doda­niem cie­lę­cia

Ana­li­zy i rapor­to­wa­nie

Szyb­ko wychwy­tuj zmia­ny w swo­im sta­dzie i dzia­łaj natych­mia­sto­wo dla dobra Two­ich zwie­rząt.

Szyb­ko ziden­ty­fi­ku­jesz zmia­ny w sta­dzie i usta­lisz ich przy­czy­ny korzy­sta­jąc z funk­cji ana­li­zy. Dzię­ki pla­no­wa­niu dzia­łań, rapor­ty zawie­ra­ją nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje: prze­gląd repro­duk­cji, kon­tro­le użyt­ko­wo­ści mlecz­nej według war­to­ści pomia­ro­wych, dni kon­tro­l­ne, sta­ty­sty­ki lak­ta­cji oraz zesta­wie­nia inwen­ta­rza, rów­nież na potrze­by inspek­to­ra sani­tar­ne­go.

Rolnik na polu z krowami

365FarmNet ofe­ru­je w zakre­sie zarzą­dza­nia sta­dem nastę­pu­ją­ce modu­ły:

Moduł Bydło

Zarzą­dzaj swo­im całym sta­dem i pro­wadź doku­men­ta­cję wszyst­kich waż­nych czyn­no­ści zwią­za­nych ze zwie­rzę­ta­mi.

Odkryj
Aplikacja 365Cattle

Uzu­peł­nij moduł pod­sta­wo­wy Zarzą­dza­nie sta­dem – bydło o apli­ka­cję mobil­ną i wygod­nie doda­waj infor­ma­cje do sys­te­mu z obo­ry czy pastwi­ska.

Odkryj
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji.

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobil­nie.

Dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom rol­ni­czym możesz z dowol­ne­go miej­sca zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, upra­wa­mi lub sta­dem.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Załóż bez­płat­ne kon­to