Z korzy­ścią dla ludzi i zwie­rząt – apli­ka­cja do zarzą­dza­nia stadem.

Nie­za­leż­nie od tego czy potrze­bu­jesz infor­ma­cji o ewi­den­cji bydła, o jego sta­nie zdro­wia czy chcesz skon­tro­lo­wać stan zapa­sów paszy – apli­ka­cja pozwo­li Ci mieć kon­tro­lę nad całym sta­dem jed­no­cze­śnie uła­twia­jąc obni­że­nie kosz­tów hodowli.

Sko­rzy­staj teraz bezpłatnie

Zarzą­dza­nie zaso­ba­mi i zdrowiem

365FarmNet poma­ga w pro­sty spo­sób pro­wa­dzić doku­men­ta­cję zgod­ną z zasa­dą współzależności.

Reje­struj na plat­for­mie 365FarmNet pod­sta­wo­we dane sta­da, zarzą­dzaj nimi i pro­wadź doku­men­ta­cję wszyst­kich dzia­łań zwią­za­nych ze zwie­rzę­ta­mi. Zmia­ny sta­tu­su repro­duk­cji i pogło­wia moż­na zazna­czać w codzien­nej doku­men­ta­cji w sys­te­mie i są one wyświe­tla­ne cen­tral­nie. Dzię­ki przej­rzy­stej i pro­stej gra­fi­ce moż­na łatwo kon­tro­lo­wać stan i podział sta­da. Istot­ne para­me­try są przed­sta­wio­ne w spo­sób przej­rzy­sty, zapew­nia­jąc kom­plek­so­wy i szyb­ki prze­gląd informacji.

 • Wycie­le­nia i uby­cia, zmia­ny stada
 • Baza danych HIT
 • Prze­ję­cie całe­go inwen­ta­rza bez­po­śred­nio z bazy danych HIT
 • Sta­ty­sty­ka stada
 • Kolo­ro­wy sta­tus zwie­rząt i prze­gląd infor­ma­cji doty­czą­cych poszcze­gól­nych zwierząt
 • Rejestr i roz­wój zwierząt
 • Rejestr dzia­łań w sta­dzie zgod­ny z zasa­da­mi wza­jem­nej zgodności
 • Dane o mlecz­no­ści i wydaj­no­ści mlecz­nej oraz ilo­ści mleka
 • Wydaj­ność repro­duk­cyj­na i stan zdrowia
Młody człowiek z tabletem w oborze

Repro­duk­cja i wydaj­ność mleczna

Powięk­sza­nie się sta­da i pre­sja spo­wo­do­wa­na koniecz­no­ścią podej­mo­wa­nia decy­zji wyma­ga­ją szyb­kiej iden­ty­fi­ka­cji nie­pra­wi­dło­wo­ści w stadzie.

Krowy w hali udojowej

W 365FarmNet sku­pia­my się na zwie­rzę­tach wyma­ga­ją­cych uwa­gi. Moż­na szyb­ko ziden­ty­fi­ko­wać, któ­re zwie­rzę­ta wyma­ga­ją poświę­ce­nia szcze­gól­nej uwa­gi, w kon­tek­ście płod­no­ści, wydaj­no­ści mlecz­nej lub w spra­wach zwią­za­nych ze zdro­wiem lub dobro­sta­nem zwie­rzę­cia. W ten spo­sób inter­wen­cja moż­li­wa jest na wcze­snym eta­pie, jeśli jest to koniecz­ne przy inse­mi­na­cji lub cieleniu.

W sys­te­mie moż­na bar­dzo łatwo pro­wa­dzić doku­men­ta­cję inse­mi­na­cji, kon­tro­li ciel­no­ści i wycie­leń. Gwa­ran­tu­je to uzy­ska­nie kom­plet­nej wia­do­mo­ści o sta­nie stada.

 • Import wyni­ków kon­tro­li mlecz­no­ści prze­pro­wa­dza­nych przez LKV
 • Pro­gno­zo­wa­nie sta­nów inwen­ta­rza i ich sygna­li­zo­wa­nie w kalendarzu
 • Doku­men­to­wa­nie rui, inse­mi­na­cji, kon­tro­li ciel­no­ści, zasu­sze­nia oraz wycie­le­nia wraz z doda­niem cielęcia

Ana­li­zy i raportowanie

Szyb­ko wychwy­tuj zmia­ny w swo­im sta­dzie i dzia­łaj natych­mia­sto­wo dla dobra Two­ich zwierząt.

Korzy­sta­jąc z funk­cji ana­li­zy, szyb­ko ziden­ty­fi­ku­jesz zmia­ny w sta­dzie i usta­lisz ich przyczyny.
Dzię­ki pla­no­wa­niu dzia­łań rapor­ty zawie­ra­ją nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje: prze­gląd repro­duk­cji, kon­tro­le użyt­ko­wo­ści mlecz­nej według war­to­ści pomia­ro­wych, dni kon­tro­l­ne, sta­ty­sty­ki lak­ta­cji oraz zesta­wie­nia inwen­ta­rza, rów­nież na potrze­by inspek­to­ra sani­tar­ne­go. Istot­ne wskaź­ni­ki są przej­rzy­ście wyświe­tla­ne na panelu.

Rolnik na polu z krowami

365FarmNet ofe­ru­je w zakre­sie zarzą­dza­nia sta­dem nastę­pu­ją­ce moduły:

Moduł Hodowla bydła mlecznego

Hodow­la bydła mlecznego

Zarzą­dzaj swo­im całym sta­dem i pro­wadź doku­men­ta­cję wszyst­kich waż­nych czyn­no­ści zwią­za­nych ze zwie­rzę­ta­mi w związ­ku z wycie­le­nia­mi czy prze­kla­sy­fi­ko­wa­nia­mi oraz doku­men­tuj je zgod­nie z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści w opar­ciu o moduł 365FarmNet Hodow­la bydła mlecznego.

Wymiana danych z GEA Dairyplan C21

Wymia­na danych z GEA Dairy­plan C21

Wygod­ne doku­men­to­wa­nie wydaj­no­ści mlecz­nej sta­da i połą­cze­nie danych z inny­mi dzia­ła­nia­mi zwią­za­ny­mi ze zwie­rzę­ta­mi, jak zmia­ny w zakre­sie reprodukcji.

Zobacz wszyst­kie moduły
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiejsza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wackersdorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie.

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto