Z korzy­ścią dla ludzi i zwie­rząt – apli­ka­cja do zarzą­dza­nia stadem.

Nie­za­leż­nie od tego czy potrze­bu­jesz infor­ma­cji o ewi­den­cji bydła, o jego sta­nie zdro­wia czy chcesz skon­tro­lo­wać stan zapa­sów paszy – apli­ka­cja pozwo­li Ci mieć kon­tro­lę nad całym sta­dem jed­no­cze­śnie uła­twia­jąc obni­że­nie kosz­tów hodowli.

Zarzą­dza­nie zaso­ba­mi i zdrowiem

365FarmNet poma­ga w pro­sty spo­sób pro­wa­dzić doku­men­ta­cję zgod­ną z zasa­dą współzależności.

Reje­stro­wa­nie i zarzą­dza­nie dany­mi pod­sta­wo­wy­mi sta­da bydła mlecz­ne­go na plat­for­mie 365FarmNet oraz opty­ma­li­za­cja dzia­łal­no­ści gospo­dar­stwa dzię­ki moż­li­wo­ściom ana­li­zy. Zmia­ny sta­tu­su repro­duk­cji i pogło­wia moż­na zazna­czać w codzien­nej doku­men­ta­cji w sys­te­mie i są one wyświe­tla­ne cen­tral­nie. Dzię­ki przej­rzy­stej i pro­stej gra­fi­ce moż­na łatwo kon­tro­lo­wać stan i podział sta­da. Istot­ne para­me­try są przed­sta­wio­ne w spo­sób przej­rzy­sty, zapew­nia­jąc kom­plek­so­wy i szyb­ki prze­gląd informacji.

 • Reje­stro­wa­nie zmian pogło­wia, jak naro­dzi­ny i zgo­ny czy zmia­na stada.
 • Korzy­sta­nie z inter­fej­su do HIT, LKV, Vit.
 • Intu­icyj­na pra­ca i szyb­ki prze­gląd dzię­ki kolo­ro­wym ozna­cze­niom sta­tu­su zwierząt.
 • Ana­li­za, oce­na i gra­ficz­na pre­zen­ta­cja danych doty­czą­cych stada.
 • Rejestr pogło­wia przed­sta­wia prze­gląd na pozio­mie poje­dyn­czych zwie­rząt i całe­go stada.
 • Zarzą­dza­nie dany­mi doty­czą­cy­mi wydaj­no­ści mlecz­nej i ich ana­li­za poprzez MLP.
 • Wyświe­tla­nie wydaj­no­ści repro­duk­cyj­nej i sta­nu zdrowia.
 • Apli­ka­cja „My Cows” umoż­li­wia reje­stro­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści doty­czą­cych sta­da bez­po­śred­nio z pola lub budyn­ków gospodarskich.
Młody człowiek z tabletem w oborze

Repro­duk­cja i wydaj­ność mleczna

Powięk­sza­nie się sta­da i pre­sja spo­wo­do­wa­na koniecz­no­ścią podej­mo­wa­nia decy­zji wyma­ga­ją szyb­kiej iden­ty­fi­ka­cji nie­pra­wi­dło­wo­ści w stadzie.

Krowy w hali udojowej

W 365FarmNet sku­pia­my się na zwie­rzę­tach wyma­ga­ją­cych uwa­gi. Moż­na szyb­ko ziden­ty­fi­ko­wać, któ­re zwie­rzę­ta wyma­ga­ją poświę­ce­nia szcze­gól­nej uwa­gi, w kon­tek­ście płod­no­ści, wydaj­no­ści mlecz­nej lub w spra­wach zwią­za­nych ze zdro­wiem lub dobro­sta­nem zwie­rzę­cia. W ten spo­sób inter­wen­cja moż­li­wa jest na wcze­snym eta­pie, jeśli jest to koniecz­ne przy inse­mi­na­cji lub cieleniu.

W sys­te­mie moż­na bar­dzo łatwo pro­wa­dzić doku­men­ta­cję inse­mi­na­cji, kon­tro­li ciel­no­ści i wycie­leń. Gwa­ran­tu­je to uzy­ska­nie kom­plet­nej wia­do­mo­ści o sta­nie stada.

 • Import wyni­ków kon­tro­li mlecz­no­ści prze­pro­wa­dza­nych przez LKV
 • Pro­gno­zo­wa­nie sta­nów inwen­ta­rza i ich sygna­li­zo­wa­nie w kalendarzu
 • Doku­men­to­wa­nie rui, inse­mi­na­cji, kon­tro­li ciel­no­ści, zasu­sze­nia oraz wycie­le­nia wraz z doda­niem cielęcia

Ana­li­zy i raportowanie

Szyb­ko wychwy­tuj zmia­ny w swo­im sta­dzie i dzia­łaj natych­mia­sto­wo dla dobra Two­ich zwierząt.

Korzy­sta­jąc z funk­cji ana­li­zy szyb­ko ziden­ty­fi­ku­jesz zmia­ny w sta­dzie i usta­lisz ich przy­czy­ny. Dzię­ki róż­nym moż­li­wo­ściom ana­li­zy możesz tak­że opty­ma­li­zo­wać stan zdro­wia i wydaj­ność sta­da i poszcze­gól­nych zwie­rząt oraz moni­to­ro­wać zmia­ny pogło­wia. Dzię­ki pla­no­wa­niu dzia­łań rapor­ty zawie­ra­ją nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje: prze­gląd repro­duk­cji, kon­tro­le wydaj­no­ści mlecz­nej według war­to­ści pomia­ro­wych, dni kon­tro­l­nych i sek­to­rów gospo­dar­stwa czy sta­ty­sty­ka laktacji.
Istot­ne wskaź­ni­ki są przej­rzy­ście wyświe­tla­ne na panelu.

Młody człowiek z tabletem w oborze

Skon­tak­tuj się z nami, aby wejść w świat cyfro­we­go zarzą­dza­nia stadem

Szu­kasz cyfro­we­go roz­wią­za­nia dla zarzą­dza­nia sta­dem? Poznaj Hodow­lę bydła mlecz­ne­go 365FarmNet. Nasz part­ner UNI­FORM-Agri udo­stęp­nia opro­gra­mo­wa­nie inter­ne­to­we na plat­for­mie 365FarmNet.  Na życze­nie UNI­FORM-Agri chęt­nie poin­for­mu­je Cię o jego zale­tach i funk­cjach.  Wystar­czy wypeł­nić for­mu­larz, a nasz part­ner skon­tak­tu­je się z Tobą.

Zale­ty:

 • Powią­za­nie z kra­jo­wy­mi baza­mi danych
 • Pod­łą­cze­nie do popu­lar­nych pro­du­cen­tów tech­no­lo­gii udo­jo­wych i czujnikowych
 • Kom­plek­so­wy prze­gląd sta­nu zdro­wia i repro­duk­cji Two­je­go stada
 • Wyso­kie bez­pie­czeń­stwo danych i nie­ogra­ni­czo­na pojem­ność pamięci
 • Wszyst­kie infor­ma­cje są zawsze dostęp­ne na pul­pi­cie lub w apli­ka­cji MyCows — w biu­rze, w obo­rze i w terenie.
For­mu­larz kontaktowy
Młody człowiek z tabletem w oborze

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie.

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje