Sto­suj zmien­ne daw­ki nawo­zów i mate­ria­łu siew­ne­go na Two­ich polach.

Z nami rol­nic­two pre­cy­zyj­ne jest proste.

Załóż bez­płat­ne konto

Wspie­raj swo­je decy­zje w upra­wie roślin z pomo­cą rol­nic­twa precyzyjnego

Moż­li­wo­ści w upra­wie roli sta­ją się coraz bar­dziej zło­żo­ne i koniecz­ne jest podej­mo­wa­nie w tym samym cza­sie coraz więk­szej licz­by decy­zji. Zacho­waj kon­tro­lę dzię­ki cyfro­wym roz­wią­za­niom. Spro­staj wyzwa­niom w rol­nic­twie dzię­ki zasto­so­wa­niom rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go od 365FarmNet.

Kom­plek­so­we roz­wią­za­nia w zakre­sie opro­gra­mo­wa­nia od 365FarmNet dla Two­je­go wej­ścia w świat rol­nic­twa precyzyjnego.

Mapy apli­ka­cyj­ne

Za pomo­cą modu­łu możesz szyb­ko i łatwo utwo­rzyć jed­ną lub wię­cej map apli­ka­cyj­nych na pod­sta­wie ist­nie­ją­cych danych o obsza­rze (wyni­ki prób gle­bo­wych) i wyko­rzy­stać je na swo­ich polach.

Nasi regio­nal­ni spe­cja­li­ści ds. sprze­da­ży i roz­wo­ju ryn­ku chęt­nie pomo­gą Ci w pla­no­wa­niu i pobie­ra­niu prób gle­bo­wych oraz udzie­lą wspar­cia w kwe­stii wszyst­kich szcze­gó­łów. Do przy­po­rząd­ko­wa­nia map wyko­rzy­stasz ist­nie­ją­ce dane pod­sta­wo­we bez­po­śred­nio z plat­for­my 365FarmNet.

Odkryj
Mapy aplikacyjne

Crop View

CLAAS Crop View

Moduł ten pozwa­la Ci okre­ślać róż­ni­ce w wege­ta­cji na Two­ich polach i na ich pod­sta­wie two­rzyć mapy poten­cja­łu i apli­ka­cyj­ne. Możesz spraw­dzać doj­rza­łość swo­ich upraw i poprzez porów­na­nie pól usta­lić opty­mal­ną kolej­ność zbiorów.

Moduł ma intu­icyj­ną obsłu­gę i zapew­nia szyb­kie prze­twa­rza­nie bie­żą­cych i histo­rycz­nych danych sate­li­tar­nych. Dzię­ki inte­gra­cji z plat­for­mą 365FarmNet, Two­je zdję­cia sate­li­tar­ne są wyświe­tla­ne bez­po­śred­nio na Two­ich polach, dzię­ki cze­mu możesz opty­mal­nie zapla­no­wać swo­je działania.

Odkryj

Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych

Wie­le pól ma nie­jed­no­rod­ną powierzch­nię pod­sta­wo­wą. Aby zna­leźć opty­mal­ną tra­sę prze­jaz­du, z pomo­cą modu­łu Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych możesz w przej­rzy­sty spo­sób zapla­no­wać tra­sę z lotu pta­ka w swo­im biu­rze. W ten spo­sób możesz na przy­kład ogra­ni­czyć do mini­mum licz­bę uwro­ci lub lepiej uwzględ­nić skom­pli­ko­wa­ne gra­ni­ce pola.

Moż­li­we jest dokład­ne podą­ża­nie torem jaz­dy z poprzed­nich eta­pów robo­czych i tym samym opty­mal­ne dopa­so­wa­nie do sie­bie róż­nych dzia­łań. Możesz wszyst­ko sta­ran­nie przy­go­to­wać jesz­cze przed przy­by­ciem na pole.

Odkryj
Planowanie przejazdów polowych

Obsza­ry prak­tycz­ne­go zasto­so­wa­nia rol­nic­twa precyzyjnego

Rosną­ca mecha­ni­za­cja i zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia czuj­ni­ków ofe­ru­ją nowe moż­li­wo­ści dla rol­nic­twa. Do korzy­sta­nia ze zgro­ma­dzo­nych danych i sto­so­wa­nia infor­ma­cji jako pod­sta­wy do podej­mo­wa­nia decy­zji nie­zbęd­ne są połą­czo­ne w sieć apli­ka­cje. Roz­wią­za­nia w zakre­sie opro­gra­mo­wa­nia od 365FarmNet pozwa­la­ją na doku­men­to­wa­nie, łącze­nie i ana­li­zo­wa­nie danych. W ten spo­sób możesz w ukie­run­ko­wa­ny spo­sób pla­no­wać i reali­zo­wać działania.

Two­rze­nie fak­tów i podej­mo­wa­nie decyzji

Pro­ce­sy rol­ni­cze są bar­dziej zło­żo­ne niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Róż­ne­go rodza­ju ter­mi­na­le i czuj­ni­ki w maszy­nach zwłasz­cza w upra­wie roli zbie­ra­ją dane z każ­de­go miej­sca – nad­szedł czas, aby je wyko­rzy­stać. Postaw swo­je decy­zje zawo­do­we na solid­nych fun­da­men­tach i wyko­rzy­staj wszyst­kie dostęp­ne infor­ma­cje ze swo­je­go gospo­dar­stwa – a to wszyst­ko na jed­nej platformie.

Wszyst­kie dane w jed­nym miejscu

Na plat­for­mie 365FarmNet gro­ma­dzo­ne są wszyst­kie infor­ma­cje z całe­go gospo­dar­stwa. Dane mogą być reje­stro­wa­ne, ana­li­zo­wa­ne i zarzą­dza­ne z dowol­ne­go miej­sca. Szcze­gó­ły eta­pów pra­cy mogą być reje­stro­wa­ne auto­ma­tycz­nie i przy­pi­sy­wa­ne do odpo­wied­nich pro­ce­sów. Dzię­ki temu całe zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem jest w Two­ich rękach.

Sto­suj sub­stan­cje odżyw­cze tam, gdzie są one potrzebne

Nawo­że­nie ze wzglę­du na róż­ne wyma­ga­nia lub chęć obni­że­nia kosz­tów musi być prze­pro­wa­dza­ne w wąskich gra­ni­cach. Aby mimo to zapew­nić swo­im polom wystar­cza­ją­cą ilość sub­stan­cji odżyw­czych, musisz pra­co­wać wydaj­nie i w ide­al­nym przy­pad­ku dbać o każ­dą rośli­nę. Możesz to osią­gnąć dzię­ki opar­tej na infor­ma­cjach upra­wie roślin i rol­nic­twu precyzyjnemu.

Każ­dy cen­ty­metr Two­ich pól pod kontrolą

Z powo­du róż­nej struk­tu­ry gle­by i bilan­su sub­stan­cji odżyw­czych nawet bar­dzo małe obsza­ry Two­ich pól cza­sa­mi róż­nią się od sie­bie swo­imi wła­ści­wo­ścia­mi, co prze­kła­da się na nie­jed­no­rod­ną popu­la­cję roślin. Z pomo­cą danych sate­li­tar­nych możesz prze­nieść te róż­ni­ce na mapy poten­cja­łu, a następ­nie na mapy apli­ka­cji. Poszcze­gól­ne stre­fy dają Ci opty­mal­ną pod­sta­wę pla­no­wa­nia przy prze­pro­wa­dza­niu prób gle­bo­wych, któ­rych wyni­ki mogą być wyświe­tla­ne i wyko­rzy­sty­wa­ne w mapach apli­ka­cji opar­tych na sub­stan­cjach odżywczych.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto