Mapy apli­ka­cyj­ne.

W łatwy spo­sób zapew­nij sobie sku­tecz­niej­szy wysiew i nawożenie.

Załóż bez­płat­ne konto

Pro­fe­sjo­nal­nie i pre­cy­zyj­nie roz­pro­wa­dzaj skład­ni­ki odżyw­cze dzię­ki mapom aplikacyjnym

Za pomo­cą modu­łu „Mapy apli­ka­cyj­ne” możesz szyb­ko i łatwo utwo­rzyć i wyko­rzy­stać na odpo­wied­nich polach jed­ną lub wię­cej map apli­ka­cyj­nych na pod­sta­wie ist­nie­ją­cych danych o obsza­rze (Mapy prób gle­bo­wych i mapy plo­nu). Do two­rze­nia map możesz wyko­rzy­sty­wać odpo­wied­nie dane doty­czą­ce pola, nawo­zów, mate­ria­łów siew­nych, jed­no­stek itd. bez­po­śred­nio z plat­for­my 365FarmNet. Nie jest przy tym koniecz­ne ponow­ne wpro­wa­dza­nie danych. Pod­czas two­rze­nia map jesteś pro­wa­dzo­ny przez moduł krok po kro­ku. Następ­nie możesz łatwo pobrać mapy apli­ka­cji w for­ma­cie sha­pe lub prze­słać je do swo­je­go ter­mi­na­lu jako zle­ce­nie ISO-XML.

Moduł map apli­ka­cyj­nych sta­no­wi ide­al­ne roz­sze­rze­nie Two­ich map poten­cja­łu z modu­łu Crop View, któ­re bazu­ją na ana­li­zie danych satelitarnych.

Mapy aplikacyjne

Oto, co ofe­ru­je Ci moduł Mapy aplikacyjne

Mapy aplikacyjne
 • Pro­ste i intu­icyj­ne korzy­sta­nie z ist­nie­ją­cych danych o obsza­rze (Mapy prób gle­bo­wych i mapy plo­nu) jako pod­sta­wy do map aplikacyjnych.
 • Moż­li­wość fil­tro­wa­nia pól według nume­ru pola, nazwy pola, gospo­dar­stwa i rodza­ju uprawy.
 • Gra­ficz­na selek­cja pól dla szyb­kie­go wybo­ru pola.
 • Two­rze­nie map apli­ka­cyj­nych dla kil­ku pól jednocześnie.
 • Eks­port poprzez ISO-XML (moduł musi zostać wcze­śniej zaku­pio­ny) lub bez­po­śred­nie pobra­nie (plik shp).

Obec­nie obsłu­gi­wa­ne są wyni­ki prób gle­bo­wych, któ­re są dostęp­ne jako dane o obsza­rze. Inne dane mogą zostać zin­te­gro­wa­ne, jeśli zosta­ły wcze­śniej prze­kształ­co­ne na mapę obsza­ru, np. za pomo­cą interpolacji.

Wszyst­kie dane o obsza­rze i narzę­dzia poma­ga­ją­ce w pla­no­wa­niu przej­rzy­ście przed­sta­wio­ne w jed­nym miejscu

Warun­ki gle­bo­we i skład­ni­ki odżyw­cze w obrę­bie jed­ne­go pola mogą pod­le­gać dużym waha­niom. Pró­by gle­bo­we sta­no­wią tu istot­ną pod­sta­wę dla zarzą­dza­nia dosto­so­wa­ne­go do potrzeb. Na pod­sta­wie danych z prób­ko­wa­nia możesz stwier­dzić, w jakich obsza­rach bra­ku­je skład­ni­ków odżyw­czych i czy ist­nie­ją dal­sze róż­ni­ce mię­dzy obsza­ra­mi pola. Dzię­ki mapom apli­ka­cyj­nym możesz porów­nać te infor­ma­cje ze wszyst­ki­mi inny­mi istot­ny­mi dany­mi z plat­for­my 365FarmNet, pod­dać je wspól­nej ana­li­zie i prze­twa­rzać poszcze­gól­ne obsza­ry w zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ny sposób.

Pró­by gle­bo­we – Zin­te­gruj wyni­ki prób gle­bo­wych w swo­im gospo­dar­stwie na plat­for­mie 365FarmNet

Skład­ni­ki odżyw­cze – Na pod­sta­wie wyni­ków badań labo­ra­to­ryj­nych prób gle­bo­wych możesz odtwo­rzyć wszyst­kie istot­ne skład­ni­ki odżyw­cze na danym obsza­rze i w ukie­run­ko­wa­ny spo­sób zapla­no­wać swo­je działania.

Mapy apli­ka­cyj­ne – Podej­muj decy­zje doty­czą­ce ilo­ści nawo­zu, nawo­zów lub gęsto­ści wysie­wu indy­wi­du­al­nie na pod­sta­wie wyni­ków prób glebowych.

Wię­cej zasto­so­wań w tym zakre­sie znaj­dziesz w naszych modu­łach doty­czą­cych upra­wy roślin.

Mapy aplikacyjne

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby móc korzy­stać z modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, wyra­żasz zgo­dę na prze­sła­nie tych danych do dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, aby ten ostat­ni mógł zapew­nić pożą­da­ne dzia­ła­nie tego modułu.

 • Nawo­zy
 • Infor­ma­cje o kon­cie (iden­ty­fi­ka­cja i położenie)
 • Infor­ma­cje o polach
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych roślinach
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych odmianach
 • Infor­ma­cje o gospodarstwie
 • Prze­bie­gi robocze
 • Dane prze­strzen­ne

Warun­ki testu

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność pod­czas okre­su testowego

Ceny

 • Cena za moduł obej­mu­je 9,99 EUR/miesiąc bez VAT
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny czas trwa­nia umo­wy 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie za każ­dym razem o 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa może w każ­dej chwi­li zostać wypo­wie­dzia­na ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go okre­su rozliczeniowego
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez odwo­ła­nie zamó­wie­nia modu­łu onli­ne poprzez sklep 365FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu
 • Rachu­nek wysta­wia­ny jest ze sta­łą ceną za konto

Uwa­ga:
Moduł „Mapy apli­ka­cjyj­ne” jest dostęp­ny wyłącz­nie w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwajcarii.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj