Crop View.

Szyb­ciej zauwa­żaj róż­ni­ce w wege­ta­cji roślin.

Załóż bez­płat­ne konto

Two­rze­nie map poten­cja­łu i apli­ka­cji z Crop View

Moduł Crop View pozwa­la szyb­ko i łatwo okre­ślić róż­ni­ce w wege­ta­cji roślin na Two­ich polach. Moduł umoż­li­wia utwo­rze­nie mapy apli­ka­cyj­nej na pod­sta­wie map wege­ta­cji i poten­cja­łu dla opty­mal­nej upra­wy, co uła­twi oszczę­dza­nie zaso­bów oraz ulep­szy kar­to­te­kę pól doku­men­ta­cję pól upraw­nych poprzez włą­cze­nie spe­cjal­ne­go zarzą­dza­nia dosto­so­wa­ne­go do spe­cy­fi­ki dane­go obszaru.

Moduł opie­ra się na nie­prze­two­rzo­nych danych z sate­li­tów obser­wa­cji Zie­mi (sate­li­ty Sen­ti­nel 2 Euro­pej­skiej Agen­cji Kosmicz­nej), któ­re są prze­twa­rza­ne na infor­ma­cje doty­czą­ce poszcze­gól­nych pól. Wyko­rzy­staj je jako pod­sta­wę do podej­mo­wa­nia decy­zji doty­czą­cych dzia­łań dla dane­go terenu.

Crop View

Zakres zasto­so­wa­nia modu­łu Crop View

Crop View Mapa Aplikacyjna
 • Korzy­sta­nie z modu­łu jest intu­icyj­ne, co uła­twia wpro­wa­dze­nie rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go w gospodarstwie
 • Do dys­po­zy­cji są róż­ne moż­li­wo­ści fil­tro­wa­nia pól (numer pola, nazwa pola, gospo­dar­stwo, rodzaj upra­wy, odmiana).
 • Regu­lar­na aktu­ali­za­cja danych sate­li­tar­nych umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie wege­ta­cji nie­mal w cza­sie rzeczywistym.
 • Możesz two­rzyć stre­fo­we mapy bie­żą­cej wege­ta­cji roślin i poten­cja­łu plo­nu dla poszcze­gól­nych pól, na pod­sta­wie któ­rych gene­ro­wa­ne są mapy apli­ka­cyj­ne zmien­ne­go wysie­wu, nawo­że­nia i ochro­ny upraw. Mapy apli­ka­cji moż­na eks­por­to­wać w stan­dar­do­wym for­ma­cie sha­pe lub za pomo­cą ISO-XML.
 • Moż­li­wość porów­na­nia pól pod wzglę­dem śred­nie­go roz­wo­ju wegetacji.
 • Przy­go­to­wa­ne mapy apli­ka­cji moż­na indy­wi­du­al­nie modyfikować.

Nawo­że­nie, siew i ochro­na upraw dzię­ki funk­cji Crop View

W obrę­bie dane­go pola wege­ta­cja czę­sto prze­bie­ga w róż­nym tem­pie, co może być spo­wo­do­wa­ne przez róż­ne czyn­ni­ki, takie jak pro­fil gle­by, nawod­nie­nie lub roz­ło­że­nie sub­stan­cji odżyw­czych. Róż­ni­ce te wpły­wa­ją m.in. na zapo­trze­bo­wa­nie na nawo­zy, nasio­na i środ­ki ochro­ny roślin. Na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych w modu­le Crop View moż­na zoba­czyć te cha­rak­te­ry­stycz­ne róż­ni­ce na mapach wege­ta­cji i mapach poten­cja­łu. Mapy wege­ta­cji poka­zu­ją względ­ną kon­dy­cję upraw w danym momen­cie. Mapy poten­cja­łu przed­sta­wia­ją dłu­go­ter­mi­no­we sta­bil­ne roz­miesz­cze­nie wege­ta­cji w pię­ciu stre­fach i są obli­cza­ne na pod­sta­wie wie­lu map wege­ta­cji na prze­strze­ni dłu­gie­go okre­su cza­su. Oba typy map sta­no­wią pod­sta­wę do two­rze­nia map apli­ka­cji, za pomo­cą któ­rych moż­na prze­pro­wa­dzić siew i nawo­że­nie w spo­sób naj­bar­dziej oszczęd­ny dla zaso­bów i zgod­ny ze spe­cy­fi­ką dane­go terenu.

Siew – two­rze­nie map wege­ta­cyj­nych i poten­cja­łu za pomo­cą danych sate­li­tar­nych jako pod­sta­wy map apli­ka­cji do sie­wu zgod­ne­go ze spe­cy­fi­ką dane­go terenu.

Nawo­że­nie – usta­le­nie opty­mal­ne­go podzia­łu nawo­zu na pod­sta­wie map apli­ka­cji opar­tych na mapach wege­ta­cji i potencjału.

Ochro­na roślin – gene­ro­wa­nie map apli­ka­cyj­nych dla poszcze­gól­nych stref pola zgod­nie z wła­sny­mi zale­ce­nia­mi. Spo­rzą­dze­nie mie­szan­ki do opry­sku ze środ­ków ochro­ny roślin prze­cho­wy­wa­nych na platformie.

Żni­wa — moni­to­ro­wa­nie doj­rza­ło­ści upraw w celu zapla­no­wa­nia wyni­ków zbio­rów. Porów­naj sto­pień doj­rza­ło­ści upraw mię­dzy pola­mi, aby okre­ślić kolej­ność zbiorów.

Crop View Wegetacjia

Opi­nie użyt­kow­ni­ków Crop View

YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby moż­na było korzy­stać z modu­łu part­ne­ra, wyma­ga­ne jest udo­stęp­nie­nie wymie­nio­nych poni­żej kate­go­rii danych. Udo­stęp­nia­jąc dane zga­dzam się na to, że poszcze­gól­ne dane z poda­nych kate­go­rii danych zosta­ną prze­ka­za­ne rów­nież dostaw­com modu­łów part­ner­skich, tak aby w modu­łach part­ner­skich mogły zostać odda­ne do dys­po­zy­cji żąda­ne funkcjonalności.

 • Infor­ma­cje doty­czą­ce gospodarstwa
 • Infor­ma­cje doty­czą­ce pól
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych roślinach
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych odmianach

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań.
 • Moż­li­we jest, że w try­bie testo­wym moduł pra­cu­je z mniej­szą funk­cjo­nal­no­ścią niż w try­bie zakupionym.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 18,75 € net­to / mie­siąc dla gospo­dar­stwa do 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we według licz­by hek­ta­rów gospo­dar­stwa: przy­kła­do­wo przy 100 ha cena wyno­si 31,25 € net­to / miesiąc.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca rozliczeniowego.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użytkowania.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu.

Uwa­ga:
Moduł Crop View jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwajcarii.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj