Crop View.

Szyb­ciej zauwa­żaj róż­ni­ce w wege­ta­cji roślin.

Załóż bez­płat­ne konto

Two­rze­nie map poten­cja­łu i apli­ka­cji z Crop View

Moduł Crop View pozwa­la szyb­ko i łatwo okre­ślić róż­ni­ce w wege­ta­cji roślin na Two­ich polach. Moduł umoż­li­wia utwo­rze­nie mapy apli­ka­cyj­nej na pod­sta­wie map wege­ta­cji i poten­cja­łu dla opty­mal­nej upra­wy, co uła­twi oszczę­dza­nie zaso­bów oraz ulep­szy kar­to­te­kę pól doku­men­ta­cję pól upraw­nych poprzez włą­cze­nie spe­cjal­ne­go zarzą­dza­nia dosto­so­wa­ne­go do spe­cy­fi­ki dane­go obszaru.

Pod­sta­wą dzia­ła­nia tego modu­łu są suro­we dane z sate­li­tów ziem­skich (sate­li­ty Euro­pej­skiej Agen­cji Kosmicz­nej Sentinel‑2), któ­re są następ­nie sca­la­ne w dane doty­czą­ce kon­kret­nych pól. Wyko­rzy­staj je jako pod­sta­wę do podej­mo­wa­nia decy­zji doty­czą­cych dzia­łań dla dane­go terenu.

Crop View

Zakres zasto­so­wa­nia modu­łu Crop View

Crop View Mapa Aplikacyjna
 • Korzy­sta­nie z modu­łu jest intu­icyj­ne, co uła­twia wpro­wa­dze­nie rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go w gospodarstwie
 • Do dys­po­zy­cji są róż­ne moż­li­wo­ści fil­tro­wa­nia pól (numer pola, nazwa pola, gospo­dar­stwo, rodzaj upra­wy, odmiana).
 • Regu­lar­na aktu­ali­za­cja danych sate­li­tar­nych umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie wege­ta­cji nie­mal w cza­sie rzeczywistym.
 • Utwórz dla swo­ich pól dedy­ko­wa­ne mapy wege­ta­cji i poten­cja­łu, na pod­sta­wie któ­rych zosta­ną wyge­ne­ro­wa­ne mapy apli­ka­cyj­ne dla sie­wu i nawo­że­nia. Mapy apli­ka­cji moż­na eks­por­to­wać w stan­dar­do­wym for­ma­cie sha­pe lub za pomo­cą ISO-XML.
 • Moż­li­wość porów­na­nia pól pod wzglę­dem śred­nie­go roz­wo­ju wegetacji.
 • Przy­go­to­wa­ne mapy apli­ka­cji moż­na indy­wi­du­al­nie modyfikować.

Nawo­że­nie i siew pre­cy­zyj­nie zapla­no­wa­ny dzię­ki Crop View

W obrę­bie dane­go pola wege­ta­cja czę­sto prze­bie­ga w róż­nym tem­pie, co może być spo­wo­do­wa­ne przez róż­ne czyn­ni­ki, takie jak pro­fil gle­by, nawod­nie­nie lub roz­ło­że­nie sub­stan­cji odżyw­czych. Wpły­wa­ją one m.in. na zapo­trze­bo­wa­nie na nawo­zy czy daw­kę sie­wu, skut­ku­jąc róż­nym plo­na­mi w pro­duk­cji roślin. Na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych w modu­le Crop View moż­na zoba­czyć te cha­rak­te­ry­stycz­ne róż­ni­ce na mapach wege­ta­cji i mapach poten­cja­łu. Mapy wege­ta­cji poka­zu­ją względ­ną kon­dy­cję upraw w danym momen­cie. Mapy poten­cja­łu przed­sta­wia­ją dłu­go­ter­mi­no­we sta­bil­ne roz­miesz­cze­nie wege­ta­cji w pię­ciu stre­fach i są obli­cza­ne na pod­sta­wie wie­lu map wege­ta­cji na prze­strze­ni dłu­gie­go okre­su cza­su. Oba typy map sta­no­wią pod­sta­wę do two­rze­nia map apli­ka­cji, za pomo­cą któ­rych moż­na prze­pro­wa­dzić siew i nawo­że­nie w spo­sób naj­bar­dziej oszczęd­ny dla zaso­bów i zgod­ny ze spe­cy­fi­ką dane­go terenu.

Siew – two­rze­nie map wege­ta­cyj­nych i poten­cja­łu za pomo­cą danych sate­li­tar­nych jako pod­sta­wy map apli­ka­cji do sie­wu zgod­ne­go ze spe­cy­fi­ką dane­go terenu.

Nawo­że­nie – usta­le­nie opty­mal­ne­go podzia­łu nawo­zu na pod­sta­wie map apli­ka­cji opar­tych na mapach wege­ta­cji i potencjału.

Żni­wa — moni­to­ro­wa­nie doj­rza­ło­ści upraw w celu zapla­no­wa­nia wyni­ków zbio­rów. Porów­naj sto­pień doj­rza­ło­ści upraw mię­dzy pola­mi, aby okre­ślić kolej­ność zbiorów.

Crop View Wegetacjia

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby moż­na było korzy­stać z modu­łu part­ne­ra, wyma­ga­ne jest udo­stęp­nie­nie wymie­nio­nych poni­żej kate­go­rii danych. Udo­stęp­nia­jąc dane zga­dzam się na to, że poszcze­gól­ne dane z poda­nych kate­go­rii danych zosta­ną prze­ka­za­ne rów­nież dostaw­com modu­łów part­ner­skich, tak aby w modu­łach part­ner­skich mogły zostać odda­ne do dys­po­zy­cji żąda­ne funkcjonalności.

 • Infor­ma­cje doty­czą­ce gospodarstwa
 • Infor­ma­cje doty­czą­ce pól
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych roślinach
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych odmianach

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań.
 • Moż­li­we jest, że w try­bie testo­wym moduł pra­cu­je z mniej­szą funk­cjo­nal­no­ścią niż w try­bie zakupionym.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 18,75 € net­to / mie­siąc dla gospo­dar­stwa do 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we według licz­by hek­ta­rów gospo­dar­stwa: przy­kła­do­wo przy 100 ha cena wyno­si 31,25 € net­to / miesiąc.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca rozliczeniowego.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użytkowania.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu.

Uwa­ga:
Moduł Crop View jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwajcarii.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj