×

MASZ JAKIEŚ PYTA­NIA?

Zadzwoń na bez­płat­ną info­li­nię ser­wi­so­wą:
Tel.: 00800 365 365 36

Lub prze­ślij nam wia­do­mość e‑mail na adres:
support@365farmnet.pl

Czę­sto zada­wa­ne pyta­nia:
365FarmNet Pomoc
365FarmNet FAQ

Support Demo
FAQ2020-10-15T15:24:27+01:00

FAQ – Naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia.

Pro­jekt

365FarmNet to inter­ne­to­wa plat­for­ma uła­twia­ją­ca pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji oraz poma­ga­ją­ca zarzą­dzać gospo­dar­stwem. Inte­li­gent­nie łączy ze sobą róż­ne gałę­zie rol­nic­twa i udo­stęp­nia użyt­kow­ni­kom wie­le prak­tycz­nych funk­cji. W łatwy spo­sób pozwa­la oszczę­dzić czas oraz pie­nią­dze.

„365” odno­si się do moż­li­wo­ści użyt­ko­wa­nia pro­gra­mu przez cały rok, nato­miast „Farm­Net” ozna­cza połą­cze­nie całe­go gospo­dar­stwa w sie­ci.

Po raz pierw­szy wszyst­kie obsza­ry łań­cu­cha pro­duk­cji rol­nej zosta­ły połą­czo­ne w jed­nej sie­ci – w tym pro­du­cen­ci maszyn, pro­du­cen­ci środ­ków ochro­ny roślin i nawo­zów, fir­my hodow­la­ne, dostaw­cy pasz i pro­du­cen­ci sprzę­tu rol­ni­cze­go do pro­duk­cji zwie­rzę­cej.

365FarmNet w wer­sji pod­sta­wo­wej jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ny. Dar­mo­wa część pro­gra­mu jest dostęp­na dla każ­de­go, od razu po zało­że­niu swo­je­go kon­ta. Dodat­ko­wo, 365FarmNet ofe­ru­je moż­li­wość roz­sze­rze­nia pod­sta­wo­wej wer­sji pro­gra­mu o płat­ne funk­cje. Jest to moż­li­we dzię­ki modu­ło­wej budo­wie plat­for­my. Pozwa­la to na indy­wi­du­al­ne dosto­so­wa­nie pro­gra­mu do wła­snych potrzeb.
Bez­płat­na wer­sja pod­sta­wo­wa ofe­ru­je:

 • łatwe wpro­wa­dza­nie swo­ich danych,
 • przej­rzy­ste zarzą­dza­nie dany­mi pod­sta­wo­wy­mi,
 • pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji i speł­nie­nie wymo­gów z nimi zwią­za­ny­mi,
 • auto­ma­tycz­ne obli­cza­nie bilan­su skład­ni­ków pokar­mo­wych dla każ­de­go pola,
 • ana­li­zy i poten­cjał zbio­rów dla każ­de­go pola,
 • dostęp do listy dopusz­czo­nych ŚOR, odmian i nawo­zów,
 • dostęp do auto­ma­tycz­nie two­rzo­nych kart pól,
 • pomoc w pla­no­wa­niu i podej­mo­wa­niu decy­zji,
 • doda­wa­nie pól przez ich manu­al­ne wyry­so­wa­nie lub import gra­nic pól w for­ma­cie Sha­pe, np. z ter­mi­na­li pokła­do­wych
 • pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogo­dzie spro­fi­lo­wa­ne dla gospo­dar­stwa,
 • inte­rak­tyw­ny kalen­darz rocz­ny z funk­cją eks­por­tu danych,
 • zarzą­dza­nie sta­dem,
 • widok gospo­dar­stwa z lotu pta­ka,
 • mobil­ne apli­ka­cje dostęp­ne na table­tach i smart­fo­nach.

W 365FarmNet wpro­wa­dzasz swo­je dane pod­sta­wo­we i dane doty­czą­ce pól tyl­ko raz. Wszyst­kie te dane będą sta­no­wi­ły Two­ją bazę danych, z któ­rej będziesz korzy­stać pod­czas doku­men­to­wa­nia codzien­nych prac polo­wych. Dzię­ki mobil­nej dostęp­no­ści pro­gra­mu, dostęp do swo­ich danych możesz mieć w każ­dym miej­scu, co pozwo­li Ci na zapi­sy­wa­nie czyn­no­ści nawet bez­po­śred­nio pod­czas wyko­ny­wa­nia pra­cy. 365FarmNet uła­twia zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem, czu­wa nad bez­pie­czeń­stwem Two­ich danych i uspraw­nia pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji. A dzię­ki modu­ło­wej budo­wie 365FarmNet możesz indy­wi­du­al­nie dosto­so­wać pro­gram do wła­snych potrzeb.

365FarmNet dostęp­ny jest jak do tej pory w języ­ku nie­miec­kim, angiel­skim, fran­cu­skim i pol­skim.

Kosz­ty

Nie pobie­ra­my kosz­tów jed­no­ra­zo­wych np. za reje­stra­cję. Wer­sja pod­sta­wo­wa pro­gra­mu jest cał­ko­wi­cie bez­płat­na.

Wię­cej infor­ma­cji na temat aktu­al­nych i pla­no­wa­nych apli­ka­cji part­ner­skich znaj­dziesz tutaj.

Nie, z każ­de­go modu­łu part­ner­skie­go możesz korzy­stać jak z indy­wi­du­al­ne­go narzę­dzia.  Dodat­ko­wo możesz też w dowol­nym momen­cie doda­wać kolej­ne funk­cje lub rezy­gno­wać z poszcze­gól­nych modu­łów.

Aby móc korzy­stać z plat­for­my 365FarmNet, nale­ży zaak­cep­to­wać nasze Ogól­ne Warun­ki Użyt­ko­wa­nia i zapo­znać się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści.

Nie obo­wią­zu­je mini­mal­ny okres wypo­wie­dze­nia. Z płat­nych modu­łów moż­na rezy­gno­wać z mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem.

Bez­pie­czeń­stwo danych

Tak, opro­gra­mo­wa­nie 365FarmNet możesz sto­so­wać w biu­rze na kom­pu­te­rze i na wszyst­kich urzą­dze­niach mobil­nych.

Pra­wa dostę­pu do Two­ich danych masz tyl­ko Ty. I to Ty decy­du­jesz, kto jesz­cze może mieć do nich dostęp.

Dla zapew­nie­nia sku­tecz­nej ochro­ny danych 365FarmNet wdra­ża moż­li­wie jak naj­lep­sze stan­dar­dy tech­nicz­nie, któ­re w pew­nej czę­ści są speł­nia­ne nawet w jesz­cze wyż­szym stop­niu. Dane użyt­kow­ni­ka są prze­cho­wy­wa­ne wyłącz­nie na ser­we­rach w Niem­czech posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat ISO. Dane prze­sy­ła­ne są wyłącz­nie po ich uprzed­nim zaszy­fro­wa­niu.
Pod­czas gro­ma­dze­nia i prze­sy­ła­nia danych pouf­nych sto­su­je­my bez wyjąt­ku tech­no­lo­gie i pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa, któ­re chro­nią Two­je dane oso­bo­we przed nie­au­to­ry­zo­wa­nym dostę­pem, bez­praw­nym wyko­rzy­sta­niem i prze­ka­zy­wa­niem.

Tech­no­lo­gia

365FarmNet dzia­ła na wszyst­kich popu­lar­nych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych nie­za­leż­nie od posia­da­ne­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go.

365FarmNet może być użyt­ko­wa­ny na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, note­bo­oku, smart­fo­nie i table­cie.

Oprócz dostę­pu do Inter­ne­tu nie potrze­ba spe­cjal­ne­go sprzę­tu czy opro­gra­mo­wa­nia.

Nie będzie Ci potrzeb­na żad­na spe­cjal­na wie­dza tech­nicz­na czy infor­ma­tycz­na.

Nie. Dobre połą­cze­nie z Inter­ne­tem jest zale­ca­ne tyl­ko wte­dy, gdy bar­dzo czę­sto uży­wasz modu­łów prze­twa­rza­ją­cych duże ilo­ści danych ze zdję­cia­mi sate­li­tar­ny­mi lub z gra­fi­ką o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści.

Ponie­waż 365FarmNet obej­mu­je kom­plek­so­wo wszyst­kie ope­ra­cje w gospo­dar­stwie, inne roz­wią­za­nia z zakre­su zarzą­dza­nia nie będą ci już potrzeb­ne w przy­szło­ści.

 

Ist­nie­je moż­li­wość impor­tu nie­któ­rych danych za pomo­cą inter­fej­su ISO XML.

Part­ne­rzy

Listę naszych part­ne­rów znaj­dziesz tutaj.

Są to part­ne­rzy,  któ­rzy dzie­lą się swo­imi pomy­sła­mi z 365FarmNet  i są goto­wi na to, aby dopa­so­wać wła­sną struk­tu­rę do nasze­go pro­jek­tu. Kolej­nym waż­nym kry­te­rium jest ich pozy­cja na ryn­ku, tzn. war­tość doda­na, któ­rą mogą zaofe­ro­wać rol­ni­kom i wyko­naw­com.

Tak, wie­le firm jest zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z nami. Zasad­ni­czo wszyst­kie fir­my, któ­re dzia­ła­ją w bran­ży rol­nej, są zapro­szo­ne do udzia­łu w pro­jek­cie 365FarmNet.

Nie zna­la­złeś odpo­wied­niej odpo­wie­dzi?

Skon­tak­tuj się z nami, chęt­nie pomo­że­my.

00 800 365 365 36

support@365FarmNet.pl

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Wypró­buj za dar­mo

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy

Bez­płat­ne, pod­sta­wo­we modu­ły są pierw­szym kro­kiem, aby wdro­żyć cyfro­we rol­nic­two w Two­im gospo­dar­stwie. Umoż­li­wia­ją one zarzą­dza­nie pro­duk­cją roślin­ną oraz sta­dem bydła.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem, upra­wa­mi czy sta­dem bydła.

Odkryj
Go to Top