FAQ – Naj­czę­ściej zada­wa­ne pytania.

Pro­jekt

365FarmNet to inter­ne­to­wa plat­for­ma uła­twia­ją­ca pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji oraz poma­ga­ją­ca zarzą­dzać gospo­dar­stwem. Inte­li­gent­nie łączy ze sobą róż­ne gałę­zie rol­nic­twa i udo­stęp­nia użyt­kow­ni­kom wie­le prak­tycz­nych funk­cji. W łatwy spo­sób pozwa­la oszczę­dzić czas oraz pieniądze.

„365” odno­si się do moż­li­wo­ści użyt­ko­wa­nia pro­gra­mu przez cały rok, nato­miast „Farm­Net” ozna­cza połą­cze­nie całe­go gospo­dar­stwa w sieci.

Po raz pierw­szy wszyst­kie obsza­ry łań­cu­cha pro­duk­cji rol­nej zosta­ły połą­czo­ne w jed­nej sie­ci – w tym pro­du­cen­ci maszyn, pro­du­cen­ci środ­ków ochro­ny roślin i nawo­zów, fir­my hodow­la­ne, dostaw­cy pasz i pro­du­cen­ci sprzę­tu rol­ni­cze­go do pro­duk­cji zwierzęcej.

365FarmNet w wer­sji pod­sta­wo­wej jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ny. Dar­mo­wa część pro­gra­mu jest dostęp­na dla każ­de­go, od razu po zało­że­niu swo­je­go kon­ta. Dodat­ko­wo, 365FarmNet ofe­ru­je moż­li­wość roz­sze­rze­nia pod­sta­wo­wej wer­sji pro­gra­mu o płat­ne funk­cje. Jest to moż­li­we dzię­ki modu­ło­wej budo­wie plat­for­my. Pozwa­la to na indy­wi­du­al­ne dosto­so­wa­nie pro­gra­mu do wła­snych potrzeb.
Bez­płat­na wer­sja pod­sta­wo­wa oferuje:

 • łatwe wpro­wa­dza­nie swo­ich danych,
 • przej­rzy­ste zarzą­dza­nie dany­mi podstawowymi,
 • pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji i speł­nie­nie wymo­gów z nimi związanymi,
 • auto­ma­tycz­ne obli­cza­nie bilan­su skład­ni­ków pokar­mo­wych dla każ­de­go pola,
 • ana­li­zy i poten­cjał zbio­rów dla każ­de­go pola,
 • dostęp do listy dopusz­czo­nych ŚOR, odmian i nawozów,
 • dostęp do auto­ma­tycz­nie two­rzo­nych kart pól,
 • pomoc w pla­no­wa­niu i podej­mo­wa­niu decyzji,
 • doda­wa­nie pól przez ich manu­al­ne wyry­so­wa­nie lub import gra­nic pól w for­ma­cie Sha­pe, np. z ter­mi­na­li pokładowych
 • pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogo­dzie spro­fi­lo­wa­ne dla gospodarstwa,
 • inte­rak­tyw­ny kalen­darz rocz­ny z funk­cją eks­por­tu danych,
 • zarzą­dza­nie stadem,
 • widok gospo­dar­stwa z lotu ptaka,
 • mobil­ne apli­ka­cje dostęp­ne na table­tach i smartfonach.

W 365FarmNet wpro­wa­dzasz swo­je dane pod­sta­wo­we i dane doty­czą­ce pól tyl­ko raz. Wszyst­kie te dane będą sta­no­wi­ły Two­ją bazę danych, z któ­rej będziesz korzy­stać pod­czas doku­men­to­wa­nia codzien­nych prac polo­wych. Dzię­ki mobil­nej dostęp­no­ści pro­gra­mu, dostęp do swo­ich danych możesz mieć w każ­dym miej­scu, co pozwo­li Ci na zapi­sy­wa­nie czyn­no­ści nawet bez­po­śred­nio pod­czas wyko­ny­wa­nia pra­cy. 365FarmNet uła­twia zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem, czu­wa nad bez­pie­czeń­stwem Two­ich danych i uspraw­nia pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji. A dzię­ki modu­ło­wej budo­wie 365FarmNet możesz indy­wi­du­al­nie dosto­so­wać pro­gram do wła­snych potrzeb.

365FarmNet dostęp­ny jest jak do tej pory w języ­ku nie­miec­kim, angiel­skim, fran­cu­skim i polskim.
Z bez­płat­nej wer­sji pod­sta­wo­wej moż­na korzy­stać wszę­dzie bez ogra­ni­czeń. Dostęp­ność płat­nych modu­łów dodat­ko­wych róż­ni się w zależ­no­ści od kra­ju. Pro­gram dostęp­ny jest w języ­ku pol­skim, angiel­skim, nie­miec­kim i francuskim.

Nie­któ­re dane, doty­czą­ce mię­dzy inny­mi gra­nic pól, moż­na wczy­tać do 365FarmNet jako pli­ki sha­pe – pocho­dzą­ce przy­kła­do­wo z ter­mi­na­li do pro­wa­dze­nia rów­no­le­głe­go lub ste­row­ni­ków maszyn.

Ponad­to sys­tem 365FarmNet umoż­li­wia eks­port i import danych w for­ma­cie ISO-XML. Z myślą o eks­por­cie do ter­mi­na­li ISO­BUS w 365FarmNet prze­wi­dzia­no moduł ISO-XML. Do 365FarmNet moż­na też impor­to­wać dane z FMIS, rów­nież obsłu­gu­ją­ce for­mat ISO-XML. Rodzaj i zakres danych moż­li­wych do prze­nie­sie­nia są zależ­ne od sys­te­mu i jako­ści tych danych. Z regu­ły moż­li­we jest prze­ka­za­nie danych pod­sta­wo­wych doty­czą­cych maszyn, pól, osób, gospo­darstw i środ­ków pro­duk­cji (nazwy nawo­zów, odmian upra­wia­nych roślin czy środ­ków ochro­ny roślin).

Nie, aktu­al­nie moż­li­wy jest import danych zapi­sa­nych w pli­kach sha­pe albo ISO-XML.

Kosz­ty

Nie pobie­ra­my kosz­tów jed­no­ra­zo­wych np. za reje­stra­cję. Wer­sja pod­sta­wo­wa pro­gra­mu jest cał­ko­wi­cie bezpłatna.

Wię­cej infor­ma­cji na temat aktu­al­nych i pla­no­wa­nych apli­ka­cji part­ner­skich znaj­dziesz tutaj.

Nie, z każ­de­go modu­łu part­ner­skie­go możesz korzy­stać jak z indy­wi­du­al­ne­go narzę­dzia.  Dodat­ko­wo możesz też w dowol­nym momen­cie doda­wać kolej­ne funk­cje lub rezy­gno­wać z poszcze­gól­nych modułów.

Aby móc korzy­stać z plat­for­my 365FarmNet, nale­ży zaak­cep­to­wać nasze Ogól­ne Warun­ki Użyt­ko­wa­nia i zapo­znać się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi Poli­ty­ki Prywatności.

Nie obo­wią­zu­je mini­mal­ny okres wypo­wie­dze­nia. Z płat­nych modu­łów moż­na rezy­gno­wać z mie­sięcz­nym wyprzedzeniem.

Sys­tem 365FarmNet utrzy­mu­je się z wpły­wów z płat­nych modu­łów. Wer­sja pod­sta­wo­wa 365FarmNet jest bez­płat­na, podob­nie jak wie­le modu­łów dodat­ko­wych, tak aby wszyst­kie gospo­dar­stwa rol­ne mia­ły moż­li­wość cyfry­za­cji swo­jej dzia­łal­no­ści. Dodat­ko­we, wyspe­cja­li­zo­wa­ne apli­ka­cje są dostęp­ne jako płat­ne modu­ły dodat­ko­we, z któ­rych moż­na zre­zy­gno­wać w okre­sie mie­sięcz­nym. Nie mamy w pla­nach obję­cia wer­sji pod­sta­wo­wej jaki­mi­kol­wiek opłatami.

Funk­cje pod­sta­wo­we, takie jak spo­rzą­dza­nie doku­men­ta­cji na kon­cie, nasze apli­ka­cje i nie­któ­re modu­ły dodat­ko­we, są dostęp­ne bezpłatnie.

Jeśli chcesz sko­rzy­stać z płat­nych modu­łów, możesz w pro­sty spo­sób obli­czyć ich cenę korzy­sta­jąc z kal­ku­la­to­ra cen. Kosz­ty są zależ­ne od licz­by hek­ta­rów w danym gospo­dar­stwie. Im więk­sza powierzch­nia gospo­dar­stwa tym koszt w prze­li­cze­niu na 1 hek­tar jest niższy.

W 365FarmNet uwa­ża­my, że pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji nie powin­no wią­zać się z żad­ny­mi kosz­ta­mi. Zachę­ca­my rol­ni­ków do dobro­wol­ne­go pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji, z cze­go wyni­ka sze­reg korzy­ści. Dla­te­go utrzy­mu­je­my się tyl­ko z płat­nych modułów.

Bez­pie­czeń­stwo danych

Tak, opro­gra­mo­wa­nie 365FarmNet możesz sto­so­wać w biu­rze na kom­pu­te­rze i na wszyst­kich urzą­dze­niach mobilnych.

Pra­wa dostę­pu do Two­ich danych masz tyl­ko Ty. I to Ty decy­du­jesz, kto jesz­cze może mieć do nich dostęp.

Dla zapew­nie­nia sku­tecz­nej ochro­ny danych 365FarmNet wdra­ża moż­li­wie jak naj­lep­sze stan­dar­dy tech­nicz­nie, któ­re w pew­nej czę­ści są speł­nia­ne nawet w jesz­cze wyż­szym stop­niu. Dane użyt­kow­ni­ka są prze­cho­wy­wa­ne wyłącz­nie na ser­we­rach w Niem­czech posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat ISO. Dane prze­sy­ła­ne są wyłącz­nie po ich uprzed­nim zaszyfrowaniu.
Pod­czas gro­ma­dze­nia i prze­sy­ła­nia danych pouf­nych sto­su­je­my bez wyjąt­ku tech­no­lo­gie i pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa, któ­re chro­nią Two­je dane oso­bo­we przed nie­au­to­ry­zo­wa­nym dostę­pem, bez­praw­nym wyko­rzy­sta­niem i przekazywaniem.

Dane użyt­kow­ni­ków są prze­cho­wy­wa­ne wyłącz­nie na bez­piecz­nych ser­we­rach z cer­ty­fi­ka­cją ISO, znaj­du­ją­cych się na tere­nie Niemiec.
Dane nale­żą wyłącz­nie tyl­ko do użyt­kow­ni­ka, któ­re je wprowadzi.

Tech­no­lo­gia

365FarmNet dzia­ła na wszyst­kich popu­lar­nych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych nie­za­leż­nie od posia­da­ne­go sys­te­mu operacyjnego.

365FarmNet może być użyt­ko­wa­ny na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, note­bo­oku, smart­fo­nie i tablecie.

Oprócz dostę­pu do Inter­ne­tu nie potrze­ba spe­cjal­ne­go sprzę­tu czy oprogramowania.
Nie będzie Ci potrzeb­na żad­na spe­cjal­na wie­dza tech­nicz­na czy informatyczna.

Nie. Dobre połą­cze­nie z Inter­ne­tem jest zale­ca­ne tyl­ko wte­dy, gdy bar­dzo czę­sto uży­wasz modu­łów prze­twa­rza­ją­cych duże ilo­ści danych ze zdję­cia­mi sate­li­tar­ny­mi lub z gra­fi­ką o wyso­kiej rozdzielczości.

Ponie­waż 365FarmNet obej­mu­je kom­plek­so­wo wszyst­kie ope­ra­cje w gospo­dar­stwie, inne roz­wią­za­nia z zakre­su zarzą­dza­nia nie będą ci już potrzeb­ne w przyszłości.
Ist­nie­je moż­li­wość impor­tu nie­któ­rych danych za pomo­cą inter­fej­su ISO XML.
Apli­ka­cja 365Crop zapi­su­je two­rzo­ne doku­men­ta­cje i aktu­ali­zu­je je z peł­ną wer­sją pro­gra­mu, gdy tyl­ko uzy­ska dostęp do połą­cze­nia internetowego.

Part­ne­rzy

Listę naszych part­ne­rów znaj­dziesz tutaj.

Są to part­ne­rzy,  któ­rzy dzie­lą się swo­imi pomy­sła­mi z 365FarmNet  i są goto­wi na to, aby dopa­so­wać wła­sną struk­tu­rę do nasze­go pro­jek­tu. Kolej­nym waż­nym kry­te­rium jest ich pozy­cja na ryn­ku, tzn. war­tość doda­na, któ­rą mogą zaofe­ro­wać rol­ni­kom i wykonawcom.

Tak, wie­le firm jest zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą z nami. Zasad­ni­czo wszyst­kie fir­my, któ­re dzia­ła­ją w bran­ży rol­nej, są zapro­szo­ne do udzia­łu w pro­jek­cie 365FarmNet.

Pro­si­my o kon­takt w tej spra­wie. Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się pod nastę­pu­ją­cym lin­kiem pro­wa­dzą­cym do naszej sie­ci part­ne­rów: https://www.365farmnet.com/pl/365partner/.

Jeśli masz kon­to 365FarmNet, za pomo­cą któ­re­go doku­men­tu­jesz swo­je czyn­no­ści i chcesz nawią­zać z nami współ­pra­cę, napisz wia­do­mość na info@365FarmNet.com.

Modu­ły

Za pomo­cą modu­łu Crop View w 365FarmNet moż­na w szyb­ki i pro­sty spo­sób wykry­wać róż­ni­ce w sta­nie wege­ta­cji na polach. Z kolei w opar­ciu o te dane moż­na two­rzyć mapy apli­ka­cji w odnie­sie­niu do nasion i nawo­zów. Moduł zapew­nia nie­za­wod­ne wspar­cie w dzia­ła­niach opty­ma­li­zu­ją­cych efek­tyw­ność wyko­rzy­sty­wa­nych środ­ków pro­duk­cji na poszcze­gól­nych, róż­nią­cych się mię­dzy sobą, obsza­rach użytków.

Crop View prze­twa­rza w tym celu z dużą pręd­ko­ścią dane sate­li­tar­ne z Euro­pej­skiej Agen­cji Kosmicz­nej (ESA), aktu­ali­zo­wa­ne kil­ka razy w tygo­dniu. Obsłu­ga Crop View jest łatwa i intu­icyj­na, a moduł moż­na ide­al­nie zin­te­gro­wać z kon­tem 365FarmNet.

Moduł Acti­ve­Doc jest czę­ścią sys­te­mu 365Active. Pobierz apli­ka­cję 365Active i kup przy­naj­mniej jeden nadaj­nik 365ActiveBox, aby w peł­ni korzy­stać z funk­cjo­nal­no­ści zapew­nia­nych przez sys­tem 365Active.

Sys­tem 365Active zapew­nia pod­gląd pozy­cji użyt­ko­wa­nych maszyn, przed­sta­wio­ny na mapie gospo­dar­stwa i aktu­ali­zo­wa­ny co minu­tę. Ponad­to sys­tem 365Active zapew­nia licz­ne moż­li­wo­ści ana­li­zy cza­su pra­cy na polu, posto­ju i trans­por­tu. Co wię­cej, użyt­kow­nik uzy­sku­je moż­li­wość zesta­wie­nie infor­ma­cji o wydaj­no­ści maszyn, jak i o kosz­tach sprzę­to­wych w odnie­sie­niu do poszcze­gól­nych upraw – tak­że na każ­dym polu oddziel­nie. Moduł Acti­ve­Doc two­rzy pro­po­zy­cje doku­men­ta­cji do zaksię­go­wa­nia, doty­czą­cych upra­wy gle­by, sie­wu, nawo­że­nia mine­ral­ne­go i orga­nicz­ne­go, a tak­że ochro­ny roślin z uwzględ­nie­niem zasto­so­wa­nych środ­ków produkcji.

Nie zna­la­złeś odpo­wied­niej odpowiedzi?

Skon­tak­tuj się z nami, chęt­nie pomożemy.

Możesz się z nami skon­tak­to­wać od ponie­dział­ku do piąt­ku od 8:00 do 17:00.

00 800 365 365 36

(bez­płat­nie z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych, w nie­któ­rych sie­ciach komór­ko­wych mogą być nali­cza­ne opła­ty według indy­wi­du­al­nych taryf operatorów)

support@365FarmNet.pl

Tutaj znaj­dziesz wska­zów­ki i pomoc doty­czą­cą korzy­sta­nia z plat­for­my 365FarmNet!

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj