Z nami cyfro­we gospo­dar­stwo to nie przy­szłość. To codzien­ne życie.

365FarmNet to wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne opro­gra­mo­wa­nie do pro­wa­dze­nia zauto­ma­ty­zo­wa­nej i kom­plet­nej doku­men­ta­cji wszyst­kich dzia­łań w gospo­dar­stwie, co zapew­nia przej­rzy­stość pro­ce­sów pra­cy i ponie­sio­nych kosz­tów, nie­za­leż­nie od ilo­ści maszyn czy wiel­ko­ści fir­my. Pro­gram pozwa­la speł­nić wyma­ga­nia i obo­wiąz­ki, oszczę­dza pie­nią­dze, a przede wszyst­kim umoż­li­wia wyj­ście z biu­ra zosta­wia­jąc wię­cej cza­su na praw­dzi­we rol­nic­two.

Wypró­buj za dar­mo

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa

Oszczę­dzaj czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki roz­po­czę­ciu pra­cy w Rol­nic­twie 4.0. Zauto­ma­ty­zuj doku­men­ta­cję, zmi­ni­ma­li­zuj pra­ce admi­ni­stra­cyj­ne i zwiększ docho­dy dzię­ki 365FarmNet.

YouTube

Mit dem Laden des Vide­os akzep­tie­ren Sie die Daten­schut­zer­klärung von YouTu­be.
Mehr erfah­ren

Video laden

Bez­płat­na mapa pól.

Pod­sta­wę pod Smart Far­ming otrzy­masz na czas nie­ogra­ni­czo­ny, bez­płat­nie i nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści gospo­dar­stwa. Zare­je­struj się i wpro­wadź dane pod­sta­wo­we.

Mobil­ne roz­wią­za­nia

Pro­wadź doku­men­ta­cję i doko­nuj księ­go­wa­nia za pomo­cą apli­ka­cji 365FarmNet pod iOS i Andro­ida w miej­scu, w któ­rym się wła­śnie znaj­du­jesz. Swo­je czyn­no­ści możesz reje­stro­wać tak­że w try­bie offli­ne, bez dostę­pu do Inter­ne­tu.

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja

Za pomo­cą modu­łów 365FarmNet doko­nasz auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji wszyst­kich czyn­no­ści z dokład­no­ścią co do minu­ty, np. cza­sów pra­cy lub pozy­cji maszyn.

Wege­ta­cja pod kon­tro­lą

Reje­struj róż­ni­ce w wege­ta­cji i poten­cja­łach na polach oraz twórz mapy apli­ka­cji dla mate­ria­łu siew­ne­go i nawo­zów.

Wybierz opro­gra­mo­wa­nie rol­ni­cze według wła­snych potrzeb

Tyle cyfro­we­go rol­nic­twa, ile potrze­bu­jesz.

Bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Funk­cje pod­sta­wo­we

Pod­sta­wa do roz­po­czę­cia cyfry­za­cji rol­nic­twa.

 • Mapa pól
 • Prze­gląd upraw
 • Usta­le­nie zapo­trze­bo­wa­nia na nawóz
 • Gra­ficz­na mapa gospo­dar­stwa i zarzą­dza­nie mapa­mi
 • Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogo­dzie
 • Inte­rak­tyw­ny ter­mi­narz rocz­ny
 • Widok gospo­dar­stwa z lotu pta­ka
 • Zawar­tość skład­ni­ków pokar­mo­wych
 • Zarzą­dza­nie cena­mi
Odkryj

Bez­płat­ne modu­ły i apli­ka­cje

Modu­ły naszych part­ne­rów. Pla­no­wa­nie, doku­men­ta­cja, ana­li­za – kon­tro­la nad całym gospo­dar­stwem.

 • Agro­Pres­su­re by Miche­lin
 • BASF AgSo­lu­tions Fin­der
 • Bydło
 • CLA­AS TELE­MA­TICS
 • Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELE­MA­TICS
 • Apli­ka­cja 365Pocket — cyfro­wy dzien­ni­czek rol­ni­ka
 • Pro­sta i szyb­ka doku­men­ta­cja dzia­łań zwią­za­nych z upra­wą roślin za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop
 • Auto­ma­tycz­na reje­stra­cja cza­su za pomo­cą apli­ka­cji 365Active
 • Doku­men­ta­cja dzia­łań zwią­za­nych z inwen­ta­rzem za pomo­cą apli­ka­cji 365Cattle
Odkryj

Modu­ły płat­ne

Dodat­ko­we modu­ły naszych part­ne­rów — odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dla każ­de­go obsza­ru ope­ra­cyj­ne­go gospo­dar­stwa.

 • Acti­ve­Doc
 • Ser­wis nawo­zo­wy AMA­ZO­NE
 • CLA­AS Crop View
 • Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian
 • ISIP-pro­gno­za sep­to­rio­zy
 • ISO-XML
 • Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych LACOS
 • Maga­zyn
 • Mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Pro­fi
 • Plan de fumu­re by ARVA­LIS
 • Pro­fit Mana­ger
 • Opry­ski
 • Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków
Odkryj

Uwa­ga: W przy­pad­ku bez­płat­nych modu­łów TELE­MA­TICS nie­zbęd­na jest aktu­al­na umo­wa z dys­try­bu­to­rem CLA­AS, aby móc korzy­stać z tych modu­łów w maszy­nach TELE­MA­TICS.

Naj­lep­sze reko­men­da­cje pro­duk­tów

Dosto­suj 365FarmNet do potrzeb Two­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki nawet 19 modu­łom, z któ­rych możesz zre­zy­gno­wać w każ­dej chwi­li.

Planowanie płodozmianu i odmian

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Pla­nuj poszcze­gól­ne lata zbio­rów, auto­ma­tycz­nie obli­czaj zapo­trze­bo­wa­nie na mate­riał siew­ny, kon­tro­luj zazie­le­nia­nie.

Uprawnienia dostępu

Upraw­nie­nia dostę­pu

Włą­czaj pra­cow­ni­ków i dorad­ców w dowol­nej licz­bie, przy­zna­waj im upraw­nie­nia i przy­dzie­laj role.

CLAAS Crop View

CLA­AS Crop View

Dzię­ki rol­nic­twu pre­cy­zyj­ne­mu wspie­ra­ne­mu przez sate­li­ty możesz z naj­wyż­szą dokład­no­ścią nawo­zić i siać, śle­dzić wzrost i oszczę­dzać pie­nią­dze.

ActiveDoc

Acti­ve­Doc

Doko­nuj auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji, reje­struj cza­sy pra­cy i otrzy­muj infor­ma­cje w cza­sie rze­czy­wi­stym.

Zobacz wszyst­kie modu­ły
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Wypró­buj za dar­mo

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regio­nach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska zachod­nia — pół­noc­na
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska zachod­nia — cen­tral­na
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschod­nia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska pół­noc­no — wschod­nia

Usłu­gi dla począt­ku­ją­cych i pro­fe­sjo­na­li­stów

Dzię­ki tym usłu­gom spra­wia­my, że inte­li­gent­ne rol­nic­two sta­je się pro­ste.

Semi­na­ria

Dzię­ki indy­wi­du­al­nym i gru­po­wym semi­na­riom 365FarmNet nauczysz się pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z nasze­go opro­gra­mo­wa­nia i nie tyl­ko.

Fil­my szko­le­nio­we

Sko­rzy­staj z naszych podzie­lo­nych tema­tycz­nie fil­mów doty­czą­cych naj­waż­niej­szych funk­cji.

Naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia (FAQ)

Tutaj znaj­dziesz naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia i odpo­wie­dzi na nie.

Prze­gląd wszyst­kich usług

Nowo­ści

24.11.2020

Forum Rol­ni­ków i Agro­biz­ne­su
Sali Zie­mi na tere­nie MTP
Poznań, Pol­ska

Zobacz wszyst­kie arty­ku­ły