Z nami cyfro­we gospo­dar­stwo to nie przy­szłość. To codzien­ne życie.

365FarmNet to wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne opro­gra­mo­wa­nie do pro­wa­dze­nia zauto­ma­ty­zo­wa­nej i kom­plet­nej doku­men­ta­cji wszyst­kich dzia­łań w gospo­dar­stwie, co zapew­nia przej­rzy­stość pro­ce­sów pra­cy i ponie­sio­nych kosz­tów, nie­za­leż­nie od ilo­ści maszyn czy wiel­ko­ści fir­my. Pro­gram pozwa­la speł­nić wyma­ga­nia i obo­wiąz­ki, oszczę­dza pie­nią­dze, a przede wszyst­kim umoż­li­wia wyj­ście z biu­ra zosta­wia­jąc wię­cej cza­su na praw­dzi­we rolnictwo.

Załóż bez­płat­ne konto

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rolnictwa

Oszczę­dzaj czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki roz­po­czę­ciu pra­cy w Rol­nic­twie 4.0. Zauto­ma­ty­zuj doku­men­ta­cję, zmi­ni­ma­li­zuj pra­ce admi­ni­stra­cyj­ne i zwiększ docho­dy dzię­ki 365FarmNet.

YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

Bez­płat­na mapa pól

Pod­sta­wę pod Smart Far­ming otrzy­masz na czas nie­ogra­ni­czo­ny, bez­płat­nie i nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści gospo­dar­stwa. Zare­je­struj się i wpro­wadź dane podstawowe.

Mobil­ne rozwiązania

Pro­wadź doku­men­ta­cję i doko­nuj księ­go­wa­nia za pomo­cą apli­ka­cji 365FarmNet pod iOS i Andro­ida w miej­scu, w któ­rym się wła­śnie znaj­du­jesz. Swo­je czyn­no­ści możesz reje­stro­wać tak­że w try­bie offli­ne, bez dostę­pu do Internetu.

Jeden pod­gląd dla całej floty.

Za pomo­cą modu­łów 365FarmNet doko­nasz auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji wszyst­kich czyn­no­ści z dokład­no­ścią co do minu­ty, np. cza­sów pra­cy lub pozy­cji maszyn.

Z nami rol­nic­two pre­cy­zyj­ne jest proste.

Reje­struj róż­ni­ce w wege­ta­cji i poten­cja­łach na polach oraz twórz mapy apli­ka­cji dla mate­ria­łu siew­ne­go i nawozów.

Wybierz opro­gra­mo­wa­nie rol­ni­cze według wła­snych potrzeb

Tyle cyfro­we­go rol­nic­twa, ile potrzebujesz.

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje 

Funk­cje podstawowe

Pod­sta­wa do roz­po­czę­cia cyfry­za­cji rolnictwa.

 • Mapa pól
 • Prze­gląd upraw
 • Usta­le­nie zapo­trze­bo­wa­nia na nawóz
 • Gra­ficz­na mapa gospo­dar­stwa i zarzą­dza­nie mapami
 • Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogodzie
 • Inte­rak­tyw­ny ter­mi­narz roczny
 • Widok gospo­dar­stwa z lotu ptaka
 • Zawar­tość skład­ni­ków pokarmowych
 • Zarzą­dza­nie cenami
Sprawdź

Bez­płat­ne modu­ły i aplikacje

Modu­ły 365FarmNet i naszych part­ne­rów z sek­to­ra rol­ni­cze­go. Pla­no­wa­nie, doku­men­ta­cja, ana­li­za – kon­tro­la nad całym gospodarstwem.

 • AGRAR­MO­NI­TOR Connect
 • Agro­Pres­su­re by Michelin
 • BASF AgSo­lu­tions Finder
 • CLA­AS TELEMATICS
 • Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELEMATICS
 • Pro­sta i szyb­ka doku­men­ta­cja dzia­łań zwią­za­nych z upra­wą roślin za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop
 • Auto­ma­tycz­na reje­stra­cja cza­su za pomo­cą apli­ka­cji 365Active
Sprawdź

Modu­ły płatne

Licz­ne modu­ły 365FarmNet i naszych part­ne­rów z sek­to­ra rol­ni­cze­go — odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dla każ­de­go obsza­ru ope­ra­cyj­ne­go gospodarstwa.

 • Acti­ve­Doc
 • Crop View
 • Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian
 • ISIP-pro­gno­za septoriozy
 • ISO-XML
 • Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych
 • Maga­zyn
 • Mapy apli­ka­cyj­ne
 • Mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Profi
 • Plan de fumu­re by ARVALIS
 • Pro­fit Manager
 • Opry­ski
 • Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników
 • Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi DELOS
Sprawdź

Uwa­ga: W przy­pad­ku bez­płat­nych modu­łów TELE­MA­TICS nie­zbęd­na jest aktu­al­na umo­wa z dys­try­bu­to­rem CLA­AS, aby móc korzy­stać z tych modu­łów w maszy­nach TELEMATICS.

Naj­lep­sze reko­men­da­cje produktów

Dosto­suj 365FarmNet do potrzeb Two­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki nawet 21 modu­łom, z któ­rych możesz zre­zy­gno­wać w każ­dej chwili.

LACOS: Planowanie przejazdów polowych

Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych

Moż­li­wość poró­wa­nia tras prze­jaz­dów polo­wych z uwzględ­nie­nim sze­ro­ko­ści robo­czej, uwro­cia oraz kształ­tu pola. Oszczęd­ność cza­su poprzez zmniej­sze­nie ilo­ści nawrotów.

Uprawnienia dostępu

Upraw­nie­nia dostępu

Włą­czaj pra­cow­ni­ków i dorad­ców w dowol­nej licz­bie, przy­zna­waj im upraw­nie­nia i przy­dzie­laj role.

Crop View

Crop View

Dzię­ki rol­nic­twu pre­cy­zyj­ne­mu wspie­ra­ne­mu przez sate­li­ty możesz z naj­wyż­szą dokład­no­ścią nawo­zić i siać, śle­dzić wzrost i oszczę­dzać pieniądze.

Mapy aplikacyjne

Mapy apli­ka­cyj­ne

Za pomo­cą modu­łu Mapy apli­ka­cyj­ne możesz szyb­ko i łatwo utwo­rzyć jed­ną lub wię­cej map apli­ka­cyj­nych na pod­sta­wie wyni­ków prób gle­bo­wych i wyko­rzy­stać je do swo­je­go nawożenia.

Zobacz wszyst­kie moduły
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska północno-zachodnia
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska południowo-zachodnia
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska północno-wschodnia

Usłu­gi dla począt­ku­ją­cych i profesjonalistów

Dzię­ki tym usłu­gom spra­wia­my, że inte­li­gent­ne rol­nic­two sta­je się proste.

Semi­na­ria

Dzię­ki indy­wi­du­al­nym i gru­po­wym semi­na­riom 365FarmNet nauczysz się pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z nasze­go opro­gra­mo­wa­nia i nie tylko.

Fil­my szkoleniowe

Sko­rzy­staj z naszych podzie­lo­nych tema­tycz­nie fil­mów doty­czą­cych naj­waż­niej­szych funkcji.

Naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia (FAQ)

Tutaj znaj­dziesz naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia i odpo­wie­dzi na nie.

Prze­gląd wszyst­kich usług

Zna­my już Mistrzów Pucha­ru Pol­ski w Rol­nic­twie Precyzyjnym!

Banner_Zaproszenie

Pierw­sza edy­cja Pucha­ru Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym już za nami. Emo­cjo­nu­ją­cy finał tuż przed świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia wyło­nił zwy­cię­skie szko­ły oraz naj­lep­szych uczest­ni­ków. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi i do udzia­łu w następ­nych edy­cjach nasze­go konkursu.

Wyni­ki I edy­cji Pucha­ru Polski

Aktu­al­ne wydarzenia

Spo­tkaj­my się oso­bi­ście- zapra­sza­my na nasze sto­isko na poniż­szych wyda­rze­niach. Do zobaczenia!

Euro­pej­skie Forum Rolnicze

30.06.2022
Warszawa

Tar­gi Minikowo

02.07.–03.07.2022
Minikowo

Nowo­ści

Zobacz wszyst­kie artykuły