Z nami cyfro­we gospo­dar­stwo to nie przy­szłość. To codzien­ne życie.

365FarmNet to wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne opro­gra­mo­wa­nie do pro­wa­dze­nia zauto­ma­ty­zo­wa­nej i kom­plet­nej doku­men­ta­cji wszyst­kich dzia­łań w gospo­dar­stwie, co zapew­nia przej­rzy­stość pro­ce­sów pra­cy i ponie­sio­nych kosz­tów, nie­za­leż­nie od ilo­ści maszyn czy wiel­ko­ści fir­my. Pro­gram pozwa­la speł­nić wyma­ga­nia i obo­wiąz­ki, oszczę­dza pie­nią­dze, a przede wszyst­kim umoż­li­wia wyj­ście z biu­ra zosta­wia­jąc wię­cej cza­su na praw­dzi­we rolnictwo.

Załóż bez­płat­ne konto

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rolnictwa

Oszczę­dzaj czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki roz­po­czę­ciu pra­cy w Rol­nic­twie 4.0. Zauto­ma­ty­zuj doku­men­ta­cję, zmi­ni­ma­li­zuj pra­ce admi­ni­stra­cyj­ne i zwiększ docho­dy dzię­ki 365FarmNet.

YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

Bez­płat­na mapa pól

Pod­sta­wę pod Smart Far­ming otrzy­masz na czas nie­ogra­ni­czo­ny, bez­płat­nie i nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści gospo­dar­stwa. Zare­je­struj się i wpro­wadź dane podstawowe.

Mobil­ne rozwiązania

Pro­wadź doku­men­ta­cję i doko­nuj księ­go­wa­nia za pomo­cą apli­ka­cji 365FarmNet pod iOS i Andro­ida w miej­scu, w któ­rym się wła­śnie znaj­du­jesz. Swo­je czyn­no­ści możesz reje­stro­wać tak­że w try­bie offli­ne, bez dostę­pu do Internetu.

Auto­ma­tycz­na dokumentacja

Za pomo­cą modu­łów 365FarmNet doko­nasz auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji wszyst­kich czyn­no­ści z dokład­no­ścią co do minu­ty, np. cza­sów pra­cy lub pozy­cji maszyn.

Z nami rol­nic­two pre­cy­zyj­ne jest proste.

Reje­struj róż­ni­ce w wege­ta­cji i poten­cja­łach na polach oraz twórz mapy apli­ka­cji dla mate­ria­łu siew­ne­go i nawozów.

Wybierz opro­gra­mo­wa­nie rol­ni­cze według wła­snych potrzeb

Tyle cyfro­we­go rol­nic­twa, ile potrzebujesz.

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje 

Funk­cje podstawowe

Pod­sta­wa do roz­po­czę­cia cyfry­za­cji rolnictwa.

 • Mapa pól
 • Prze­gląd upraw
 • Usta­le­nie zapo­trze­bo­wa­nia na nawóz
 • Gra­ficz­na mapa gospo­dar­stwa i zarzą­dza­nie mapami
 • Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogodzie
 • Inte­rak­tyw­ny ter­mi­narz roczny
 • Widok gospo­dar­stwa z lotu ptaka
 • Zawar­tość skład­ni­ków pokarmowych
 • Zarzą­dza­nie cenami
Sprawdź

Bez­płat­ne modu­ły i aplikacje

Modu­ły 365FarmNet i naszych part­ne­rów z sek­to­ra rol­ni­cze­go. Pla­no­wa­nie, doku­men­ta­cja, ana­li­za – kon­tro­la nad całym gospodarstwem.

 • AGRAR­MO­NI­TOR Connect
 • Agro­Pres­su­re by Michelin
 • BASF AgSo­lu­tions Finder
 • CLA­AS TELEMATICS
 • Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELEMATICS
 • Apli­ka­cja 365Pocket — cyfro­wy dzien­ni­czek rolnika
 • Pro­sta i szyb­ka doku­men­ta­cja dzia­łań zwią­za­nych z upra­wą roślin za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop
 • Auto­ma­tycz­na reje­stra­cja cza­su za pomo­cą apli­ka­cji 365Active
Sprawdź

Modu­ły płatne

Licz­ne modu­ły 365FarmNet i naszych part­ne­rów z sek­to­ra rol­ni­cze­go — odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dla każ­de­go obsza­ru ope­ra­cyj­ne­go gospodarstwa.

 • Acti­ve­Doc
 • Crop View
 • Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian
 • ISIP-pro­gno­za septoriozy
 • ISO-XML
 • Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych LACOS
 • Maga­zyn
 • Mapy apli­ka­cyj­ne
 • Mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Profi
 • Plan de fumu­re by ARVALIS
 • Pro­fit Manager
 • Opry­ski
 • Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników
 • Hodow­la bydła mlecznego
 • Wymia­na danych z GEA Dairy­plan C21
 • Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — hala udojowa
 • Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — robot udojowy
Sprawdź

Uwa­ga: W przy­pad­ku bez­płat­nych modu­łów TELE­MA­TICS nie­zbęd­na jest aktu­al­na umo­wa z dys­try­bu­to­rem CLA­AS, aby móc korzy­stać z tych modu­łów w maszy­nach TELEMATICS.

Naj­lep­sze reko­men­da­cje produktów

Dosto­suj 365FarmNet do potrzeb Two­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki nawet 21 modu­łom, z któ­rych możesz zre­zy­gno­wać w każ­dej chwili.

LACOS: Planowanie przejazdów polowych

LACOS: Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych

Moż­li­wość poró­wa­nia tras prze­jaz­dów polo­wych z uwzględ­nie­nim sze­ro­ko­ści robo­czej, uwro­cia oraz kształ­tu pola. Oszczęd­ność cza­su poprzez zmniej­sze­nie ilo­ści nawrotów.

Uprawnienia dostępu

Upraw­nie­nia dostępu

Włą­czaj pra­cow­ni­ków i dorad­ców w dowol­nej licz­bie, przy­zna­waj im upraw­nie­nia i przy­dzie­laj role.

Crop View

Crop View

Dzię­ki rol­nic­twu pre­cy­zyj­ne­mu wspie­ra­ne­mu przez sate­li­ty możesz z naj­wyż­szą dokład­no­ścią nawo­zić i siać, śle­dzić wzrost i oszczę­dzać pieniądze.

Mapy aplikacyjne

Mapy apli­ka­cyj­ne

Za pomo­cą modu­łu Mapy apli­ka­cyj­ne możesz szyb­ko i łatwo utwo­rzyć jed­ną lub wię­cej map apli­ka­cyj­nych na pod­sta­wie wyni­ków prób gle­bo­wych i wyko­rzy­stać je do swo­je­go nawożenia.

Zobacz wszyst­kie moduły
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska zachodnio-północna
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska zachodnio-południowa
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska pół­noc­no — wschodnia

Usłu­gi dla począt­ku­ją­cych i profesjonalistów

Dzię­ki tym usłu­gom spra­wia­my, że inte­li­gent­ne rol­nic­two sta­je się proste.

Semi­na­ria

Dzię­ki indy­wi­du­al­nym i gru­po­wym semi­na­riom 365FarmNet nauczysz się pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z nasze­go opro­gra­mo­wa­nia i nie tylko.

Fil­my szkoleniowe

Sko­rzy­staj z naszych podzie­lo­nych tema­tycz­nie fil­mów doty­czą­cych naj­waż­niej­szych funkcji.

Naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia (FAQ)

Tutaj znaj­dziesz naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia i odpo­wie­dzi na nie.

Prze­gląd wszyst­kich usług

Puchar Pol­ski w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym – kon­kurs dla szkół średnich.

Banner_Zaproszenie

Puchar Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym to połą­cze­nie nauki o nowo­cze­snych tech­no­lo­giach i inno­wa­cyj­nych roz­wią­za­niach w rol­nic­twie z zaba­wą nagra­dza­ną atra­ky­cj­ny­mi nagro­da­mi. Spe­cja­li­ści rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go z firm 365FarmNet, Agro­com Pol­ska, CLA­AS oraz Miche­lin wpro­wa­dzą Was w świat nowo­cze­sne­go rolnictwa.

Seria wykła­dów, zakoń­czo­na każ­do­ra­zo­wa run­dą kon­kur­so­wą, to spo­sób na zdo­by­cie naj­now­szej wie­dzy z zakre­su rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go i wygra­nie cie­ka­wych nagród.

Dowiedz się wię­cej i wyślij zgłoszenie

Nowo­ści

Zobacz wszyst­kie artykuły