Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników.

Łatwiej­sza współpraca.

Zare­je­struj się

Cyfro­we rol­nic­two i komu­ni­ka­cja z modu­łem Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników

Za pomo­cą modu­łu Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków umoż­li­wiasz innym pra­cow­ni­kom dostęp do swo­je­go kon­ta 365FarmNet. Zapew­nia Ci to łatwiej­szą pra­cę i komu­ni­ka­cję z oso­ba­mi pra­cu­ją­cy­mi w gospo­dar­stwie. Upraw­nie­nia mogą być przy­dzie­la­ne indy­wi­du­al­nie. W ten spo­sób każ­dy otrzy­mu­je dokład­nie te infor­ma­cje, któ­re są dla nie­go istot­ne. Dodat­ko­wo moż­li­we jest przy­pi­sy­wa­nie upraw­nień do zapisu.

 Gospodarstwo

Zakres zasto­so­wa­nia modu­łu Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników:

Zrzut ekranu Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników
 • Przy­dzie­laj indy­wi­du­al­ne role poprzez upraw­nie­nia do odczy­tu i/lub zapisu.
 • Możesz dowol­nie kon­fi­gu­ro­wać pra­wa i role przy­dzie­la­ne w ramach każ­de­go dostępu.
 • Dostę­pa­mi moż­na zarzą­dzać za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop.

Wspól­na doku­men­ta­cja w cyfro­wym rol­nic­twie z modu­łem Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników

W gospo­dar­stwie pra­cow­ni­kom przy­dzie­la­ne są róż­ne zada­nia. Sko­rzy­staj z modu­łu Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków, aby zapew­nić swo­im współ­pra­cow­ni­kom moż­li­wość bez­po­śred­niej doku­men­ta­cji wyko­ny­wa­nych prac. Zebra­ny­mi dany­mi możesz wów­czas zarzą­dzać i ana­li­zo­wać je na jed­nym koncie.

Upra­wa gle­by, wysiew, nawo­że­nie, ochro­na roślin, zbiór – Twoi pra­cow­ni­cy mogą samo­dziel­nie doku­men­to­wać obra­bia­ne pola i wyko­ny­wa­ne czyn­no­ści. Zobacz bez­po­śred­nio, na któ­rych polach pra­ce zosta­ły już wyko­na­ne. Oprócz czyn­no­ści reje­stro­wa­ne są rów­nież zaan­ga­żo­wa­ne w nie oso­by, a tak­że uży­te środ­ki i ilości.

Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników

Warun­ki testowania

 • Ten moduł nie jest dostęp­ny do testowania.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 1,00 EUR/miesiąc przy 1 Współ­pra­cow­nik bez VAT (Kal­ku­la­tor cen).
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny czas trwa­nia umo­wy 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie za każ­dym razem o 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa może w każ­dej chwi­li zostać wypo­wie­dzia­na ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go okre­su rozliczeniowego
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez odwo­ła­nie zamó­wie­nia modu­łu onli­ne poprzez sklep 365FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je na pod­sta­wie ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go licz­by zapro­szo­nych współ­pra­cow­ni­ków. Zmia­ny ilo­ści prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu

Uwa­ga:
Moduł Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii i Polsce.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj