Gospo­dar­stwo.

Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników.
W modu­le Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków możesz usta­lać jakie pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia mają mieć Twoi współ­pra­cow­ni­cy do Two­je­go kon­ta 365FarmNet.

Zare­je­struj się

Moduł – Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników

Przy­dziel współ­pra­cow­ni­kom dostęp do Two­je­go 365FarmNet. W ten spo­sób upro­ścisz pra­cę i komu­ni­ka­cję mię­dzy oso­ba­mi zwią­za­ny­mi z gospo­dar­stwem. Każ­dy widzi tyl­ko tyle, ile powi­nien. Jeśli masz taką wolę, możesz prze­ka­zać część praw dostę­pu i edy­cji danych współ­pra­cow­ni­kom i w ten spo­sób odcią­żysz swo­je biurko.

 Gospodarstwo

Moduł Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków oferuje:

Zrzut ekranu Gospodarstwo
 • Przy­dzie­la­nie dostę­pu z pra­wem do odczy­tu i / lub zapi­su dla dodat­ko­wych osób, jak np.: pra­cow­ni­cy sezo­no­wi, czy praktykanci
 • Przy­dzie­la­nie oraz dowol­nie kon­fi­gu­ro­wa­ne praw dostę­pu i upraw­nień dla współpracowników
 • Wyko­rzy­sta­nie przy­dzie­lo­ne­go dostę­pu do kon­ta 365FarmNet tak­że w apli­ka­cji mobilnej

Warun­ki testowania

 • Ten moduł nie jest dostęp­ny do testowania.

Ceny

 • Cena za każ­dą licen­cję dostę­po­wą: 1,00 € net­to / mie­siąc za oso­bę (Kal­ku­la­tor cen).

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca rozliczeniowego.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użytkowania.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu.
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj