Nasz prze­wod­nik po produkcie.

Widok z lotu ptaka na pole.
Pro­duk­cja roślinna

Jak zarzą­dzać pro­ce­sa­mi robo­czy­mi i jak korzy­stać z kar­to­te­ki pola?

Roz­pocz­nij
Wię­cej o pro­duk­cji roślinnej
Rol­nic­two precyzyjne

Jak opty­mal­nie wyko­rzy­stać ogra­ni­czo­ne zaso­by? Z modu­łem Crop View od 365FarmNet możesz sto­so­wać nawo­zy odpo­wied­nio do dane­go frag­men­tu pola.

Roz­pocz­nij
Wię­cej o rol­nic­twie precyzyjnym
Flottenmanagement
Zarzą­dza­nie flo­tą maszyn rolniczych

Czy masz pod kon­tro­lą całą swo­ją flo­tę? Z 365FarmNet możesz auto­ma­tycz­nie doku­men­to­wać dzia­ła­nia i zyskać przej­rzy­stość kosztów.

Roz­pocz­nij
Wię­cej o zarzą­dza­niu flotą

Bar­dow­scy o modu­łach opro­gra­mo­wa­nia 365FarmNet.

Bar­dow­scy o modu­le Crop View. Spo­sób na gene­ro­wa­nie oszczęd­no­ści i zysków w Two­im gospodarstwie.
Bar­dow­scy o opro­gra­mo­wa­niu dla rol­ni­ków 365FarmNet. Kom­bajn do zarzą­dza­nia gospodarstwem.
Bar­dow­scy o modu­le Acti­ve od 365FarmNet. Naj­now­sze cyfro­we roz­wią­za­nia dostęp­ne dla każ­de­go rolnika.
Odwiedź nasz kanał na YouTube

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska północno-zachodnia
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska południowo-zachodnia
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska północno-wschodnia