365FarmNet — roz­wią­za­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Jeste­śmy wio­dą­cą fir­mą pro­gra­mi­stycz­ną w sek­to­rze rol­nym i chce­my na nowo zapro­jek­to­wać cyfro­we rol­nic­two razem z Tobą i naszy­mi partnerami.

Fir­ma 365FarmNet o cha­rak­te­rze start-up opra­co­wa­ła inno­wa­cyj­ne i nie­za­leż­ne od pro­du­cen­tów roz­wią­za­nie w zakre­sie opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem. Celem 365Farmnet jest sta­nie się naj­waż­niej­szą na świe­cie otwar­tą plat­for­mą dla wszyst­kich uczest­ni­ków ryn­ku rol­ne­go. Plat­for­ma ma nie tyl­ko pomo­gać rol­ni­kom w pro­wa­dze­niu doku­men­ta­cji, lecz tak­że dostar­czać im waż­nych infor­ma­cji ope­ra­cyj­nych oraz sta­no­wić pomoc w podej­mo­wa­niu decyzji.

Fir­ma 365FarmNet zosta­ła zało­żo­na w 2013 roku jako spół­ka glo­bal­ne­go pro­du­cen­ta maszyn rol­ni­czych CLA­AS. Od 2014r. 365FarmNet dzia­ła na ryn­ku i roz­wi­ja inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia we współ­pra­cy z pra­wie 50 euro­pej­ski­mi part­ne­ra­mi. Opro­gra­mo­wa­nie jest obec­nie dostęp­ne w czte­rech języ­kach i ma użyt­kow­ni­ków z ponad 25 kra­jów. Fir­ma zatrud­nia oko­ło 110 pra­cow­ni­ków i ma swo­ją sie­dzi­bę w cen­trum Berlina.

Maximilian von Löbbecke

„Opro­gra­mo­wa­nia wspie­ra­ją­ce rol­nic­two czę­sto powsta­ją bez udzia­łu rol­ni­ków. Kon­cep­cja 365FarmNet pole­ga na współ­pra­cy z rol­ni­ka­mi i włą­cza­niu ich w pro­ces cyfry­za­cji, dzię­ki cze­mu może­my wspól­nie spro­stać sta­wia­nym im wyzwaniom.”

Maxi­mi­lian von Löb­bec­ke, 365FarmNet, Mana­ging Director

365FarmNet por­tal z ofer­tą pra­cy — Szu­ka­my talentów.

Szu­ka­my bystrych pracowników.

Nasz zespół skła­da­ją­cy się z ponad 100 spe­cja­li­stów, codzien­nie pra­cu­je nad cyfro­wą rewo­lu­cją rol­nic­twa. Jeste­śmy 100% spół­ką zależ­ną CLA­AS, glo­bal­ne­go pro­du­cen­ta maszyn rol­ni­czych, gene­ru­ją­ce­go obro­ty rocz­ne w wyso­ko­ści ok. 4 mld € i two­rzy­my przyszłość.
Rów­nie modu­ło­we jak nasz pro­dukt są tak­że nasze róż­no­rod­ne korzy­ści, któ­re ofe­ru­je­my Tobie w samym ser­cu nasze­go nowo­cze­sne­go biu­ra w Ber­li­nie. Oprócz odpo­wie­dzial­nych zadań cze­ka na Cie­bie atmos­fe­ra peł­na sza­cun­ku, któ­ra da Ci radość w codzien­nej pra­cy. Nasza fir­ma nie­ustan­nie się roz­wi­ja — i nasi pra­cow­ni­cy powin­ni roz­wi­jać się razem z nią. Samo­dziel­na pra­ca i regu­lar­ne szko­le­nia mają na celu uwy­dat­nie­nie moc­nych stron każ­de­go pra­cow­ni­ka i ich opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie w ramach reali­za­cji naszych projektów.

Nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś rol­ni­kiem, pro­gra­mi­stą, stu­den­tem z doświad­cze­niem w gospo­dar­stwie rodzin­nym lub zapa­lo­nym hodow­cą pomi­do­rów z zami­ło­wa­niem do tema­ty­ki zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju: szu­ka­my pra­cow­ni­ków z pasją i moty­wa­cją do zaj­mo­wa­nia się inno­wa­cyj­ny­mi zagadnieniami.
Cze­ka­my na Two­ją aplikację.

„Zaufa­nie jest waż­nym ele­men­tem suk­ce­su w fir­mach i zasad­ni­czą war­to­ścią w 365FarmNet, a jako oso­ba kon­tak­to­wa ze wszyst­ki­mi pra­cow­ni­ka­mi tą war­tość repre­zen­tu­ję i tłu­ma­czę. Ozna­cza to otwar­tość na suge­stie i odmien­ne zda­nie, szcze­re repre­zen­to­wa­nie wła­snych celów i umoż­li­wia­nie budo­wa­nia praw­dzi­we­go dialogu.”

– Maria Cari­dia, Dział HR