365FarmNet – Cyfro­we roz­wią­za­nia dla gospo­darstw rolnych.

Rol­nic­two jutra moż­li­we już dzi­siaj – czym jest 365FarmNet?

365FarmNet digi­ta­li­zu­je rol­nic­two. Nasi klien­ci codzien­nie pro­du­ku­ją war­to­ścio­wą żyw­ność i zapew­nia­ją poży­wie­nie milio­nom ludzi w Euro­pie. Wspie­ra­my ich przy tym poprzez inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gię i inte­li­gent­ne oprogramowanie.

Chce­my ramię w ramię z rol­ni­ka­mi kształ­to­wać rol­nic­two przy­szło­ści. Jako spół­ka-cór­ka dzia­ła­ją­ce­go na całym świe­cie pro­du­cen­ta maszyn rol­ni­czych CLA­AS jeste­śmy wspie­ra­ni przez jed­ną z naj­pręż­niej dzia­ła­ją­cych firm rodzin­nych w Niem­czech. 365FarmNet ma swo­ją sie­dzi­bę w ser­cu Ber­li­na i zatrud­nia obec­nie ponad 100 pracowników.

Plat­for­ma 365FarmNet jest dosto­so­wa­na do regio­nal­nych uwa­run­ko­wań dla gospo­darstw we Fran­cji, Pol­sce i Austrii. Przed­się­bior­stwa rol­ne w Szwaj­ca­rii mogą korzy­stać z 365FarmNet za pośred­nic­twem plat­for­my Barto.

Plat­for­ma i opro­gra­mo­wa­nie 365FarmNet są dostęp­ne w czte­rech języ­kach: nie­miec­kim, angiel­skim, pol­skim i francuskim.

pole

Nasza wizja

W cyfro­wy spo­sób kształ­tu­je­my rol­nic­two przyszłości.

Nasza misja

Dzię­ki 365FarmNet gospo­dar­stwa rol­ne mogą efek­tyw­nie zarzą­dzać i w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób opty­ma­li­zo­wać swo­je pro­ce­sy i upra­wę roli.

Nasze cyfro­we roz­wią­za­nia ofe­ru­ją pro­stą i auto­ma­tycz­ną doku­men­ta­cję, solid­ne ana­li­zy i inte­li­gent­ne wspar­cie przy podej­mo­wa­niu decy­zji. Łączy­my w sieć wszyst­kie dane, a tak­że maszy­ny róż­nych pro­du­cen­tów. Wybra­ne i zin­te­gro­wa­ne apli­ka­cje part­ner­skie uzu­peł­nia­ją ofer­tę produktów.

365FarmNet poma­ga rów­nież zmi­ni­ma­li­zo­wać nakła­dy admi­ni­stra­cyj­ne i zacho­wać zgod­ność z prze­pi­sa­mi. Zapew­nia­my przej­rzy­stość, któ­ra umoż­li­wia redukcję
kosz­tów i popra­wę wydaj­no­ści – na polu, w maszy­nie i w gospodarstwie.

Ofer­ta 365FarmNet

rolnik
  • Nie­za­wod­na i zgod­na z CC dokumentacja
  • Wspar­cie w pro­wa­dze­niu gospodarstwa
  • Opar­te na danych wspar­cie decy­zyj­ne w upra­wie roślin
  • Przej­rzy­stość w pro­ce­sach roboczych
  • Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne do gospo­da­ro­wa­nia zgod­ne­go ze spe­cy­fi­ką terenu
  • Nie­za­leż­ne od pro­du­cen­ta zarzą­dza­nie flo­tą i roz­bu­do­wa­ne interfejsy
  • Ela­stycz­ne zarzą­dza­nie stadem

Zasto­so­wa­nia w cią­gu roku

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj