Roz­pocz­nij pra­cę z bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa.

Zarzą­dzaj swo­im gospo­dar­stwem za pomo­cą jed­nej apli­ka­cji: doku­men­tuj i ana­li­zuj Two­je dane oraz opty­ma­li­zuj kosz­ty — wszyst­ko na jed­nej plat­for­mie.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Bez­płat­ne zarzą­da­nie gospo­dar­stwem

365FarmNet to opro­gra­mo­wa­nie rol­ni­cze łączą­ce modu­ły róż­nych pro­du­cen­tów w celu kom­plek­so­we­go i wydaj­ne­go zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem. Poznaj nasz bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy, w tym doku­men­ta­cję zgod­ną z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści, gra­ficz­ną mapę gospo­dar­stwa, funk­cję pla­no­wa­nia, pod­sta­wo­wą pogo­dę i wie­le innych. To ide­al­na i wol­na od jakie­go­kol­wiek ryzy­ka plat­fro­ma star­to­wa dla Two­je­go cyfro­we­go gospo­dar­stwa rol­ne­go.

Już sam bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy wystar­czy do roz­po­czę­cia przy­go­dy z rol­nic­twem inte­li­gent­nym.

Mapa pól

Dzię­ki niej masz pod ręką szyb­ko i przej­rzy­ście wszyst­kie dane swo­ich pól. Speł­niaj swo­je obo­wiąz­ki zwią­za­ne z doku­men­ta­cją i wszyst­kie inne wyma­ga­nia w spo­sób efek­tyw­ny i zgod­ny z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści.

Ogól­ne zarzą­dza­nie inwen­ta­rzem i dany­mi pod­sta­wo­wy­mi

Zarzą­dzaj swo­im gospo­dar­stwem, maszy­na­mi, pra­cow­ni­ka­mi, pola­mi, nawo­za­mi, środ­ka­mi ochro­ny roślin, mate­ria­łem siew­nym oraz cena­mi.

Inte­rak­tyw­ny ter­mi­narz rocz­ny

Pla­nuj i zarzą­dzaj swo­im cza­sem oraz zada­nia­mi do wyko­na­nia za pomo­cą zale­d­wie kil­ku klik­nięć.

Mężczyzna i kobieta spoglądają wspólnie na tablet, kobieta prowadzi równocześnie z kimś rozmowę, w tle zaparkowany ciągnik

Uspraw­nij upra­wę roślin za pomo­cą pod­sta­wo­wych funk­cji 365FarmNet

Zwiększ swo­je plo­ny, skróć czas pra­cy i oszczę­dzaj zaso­by dzię­ki nasze­mu opro­gra­mo­wa­niu.

Widok na pole rzepaku

Zarzą­dza­nie mapa­mi

Wyświe­tlaj jed­nym klik­nię­ciem gra­ficz­ną mapę gospo­dar­stwa oraz zdję­cia lot­ni­cze pól.

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogo­dzie

Otrzy­muj wszyst­kie waż­ne dane mete­oro­lo­gicz­ne na kolej­ne dni bez­po­śred­nio na ekra­nie głów­nym i w kalen­da­rzu.

Nawo­że­nie

Kar­ta pola zawie­ra bilans skład­ni­ków pokar­mo­wych. Raport skład­ni­ków pokar­mo­wych doty­czą­cy zasto­so­wa­nia nawo­zów wyświe­tla­ny jest w for­mie gra­ficz­nej.

Bez­płat­ne modu­ły dla upra­wy roślin i hodow­li bydła

Dosto­suj opro­gra­mo­wa­nie do swo­ich potrzeb za pomo­cą poniż­szych bez­płat­nych modu­łów naszych part­ne­rów.

BASF AgSo­lu­tions Fin­der

Two­je cyfro­we wspar­cie w wybo­rze, dozo­wa­niu i okre­śle­niu naj­lep­sze­go momen­tu zasto­so­wa­nia odpo­wied­nie­go środ­ka ochro­ny roślin.

Agro­Pres­su­re by Miche­lin

Oblicz opty­mal­ne ciśnie­nie w opo­nach w zależ­no­ści od maszy­ny i rodza­ju grun­tu.

Zarzą­dza­nie sta­dem — Bydło

Zarzą­dzaj dany­mi pod­sta­wo­wy­mi bydła, pro­wadź doku­men­ta­cję wszyst­kich czyn­no­ści, ana­li­zuj i opty­ma­li­zuj swo­je sta­do.

CLA­AS TELE­MA­TICS

CLA­AS TELE­MA­TICS umoż­li­wia prze­glą­da­nie bez­po­śred­nio na mapie gospo­dar­stwa waż­nych infor­ma­cji i tras prze­jaz­du w cza­sie rze­czy­wi­stym. Dane te moż­na póź­niej opra­co­wać w 365FarmNet.

Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELE­MA­TICS 

Moduł ten uła­twia korzy­sta­nie z CLA­AS TELE­MA­TICS, gene­ru­je pro­po­zy­cje księ­go­wa­nia i auto­ma­ty­zu­je doku­men­ta­cję poprzez two­rze­nie i prze­sy­ła­nie pod­sta­wo­wych danych pól.

Wciąż na bie­żą­co, gdzie­kol­wiek jesteś, bez jakich­kol­wiek kosz­tów

Nasze apli­ka­cje dla Two­je­go gospo­dar­stwa rol­ne­go masz zawsze pod ręką, nawet pod­czas pra­cy w obo­rze lub na polu.

Apli­ka­cja 365Pocket

Sko­rzy­staj z moż­li­wo­ści roz­po­czę­cia pra­cy z pro­stym sys­te­mem doku­men­ta­cji, a wpro­wa­dzo­ne dane eks­por­tuj w razie potrze­by do for­ma­tu Excel-CSV w celu dal­szych ana­liz.

Apli­ka­cja 365Crop

Apli­ka­cja prze­zna­czo­na spe­cjal­nie dla upra­wy roślin. Udo­stęp­nij dowol­nej licz­bie pra­cow­ni­ków i pro­wadź mobil­nie doku­me­ta­cję zgod­ną z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści.

Apli­ka­cja 365Active

Ta apli­ka­cja jest czę­ścią bez­płat­ne­go sys­te­mu 365Active. Doko­nu­je ona auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji pod­czas pra­cy i prze­ka­zu­je czas prac polo­wych do 365FarmNet.

Apli­ka­cja 365Cattle

Opra­co­wa­na spe­cjal­nie do mobil­ne­go zarzą­dza­nia sta­dem apli­ka­cja wspie­ra m.in. poprzez auto­ma­tycz­nie two­rzo­ny dzien­nik zwie­rząt.

Dwaj mężczyźni z telefonem na polu kontrolujący rośliny
Do apli­ka­cji
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym.

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobil­nie

Dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom rol­ni­czym możesz z dowol­ne­go miej­sca zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, upra­wa­mi lub sta­dem.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regio­nach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska zachod­nio-pół­noc­na
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska zachod­nio-pół­noc­na
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschod­nia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska pół­noc­no — wschod­nia

To może Cię zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Prze­gląd modu­łów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospo­dar­stwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj