Roz­pocz­nij pra­cę z bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rolnictwa.

Zarzą­dzaj swo­im gospo­dar­stwem za pomo­cą jed­nej apli­ka­cji: doku­men­tuj i ana­li­zuj Two­je dane oraz opty­ma­li­zuj kosz­ty — wszyst­ko na jed­nej platformie.

Załóż bez­płat­ne konto

Bez­płat­ne zarzą­da­nie gospodarstwem

365FarmNet to opro­gra­mo­wa­nie rol­ni­cze łączą­ce modu­ły róż­nych pro­du­cen­tów w celu kom­plek­so­we­go i wydaj­ne­go zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem. Poznaj nasz bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy, w tym doku­men­ta­cję zgod­ną z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści, gra­ficz­ną mapę gospo­dar­stwa, funk­cję pla­no­wa­nia, pod­sta­wo­wą pogo­dę i wie­le innych. To ide­al­na i wol­na od jakie­go­kol­wiek ryzy­ka plat­fro­ma star­to­wa dla Two­je­go cyfro­we­go gospo­dar­stwa rolnego.

Już sam bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy wystar­czy do roz­po­czę­cia przy­go­dy z rol­nic­twem inteligentnym.

Mapa pól

Dzię­ki niej masz pod ręką szyb­ko i przej­rzy­ście wszyst­kie dane swo­ich pól. Speł­niaj swo­je obo­wiąz­ki zwią­za­ne z doku­men­ta­cją i wszyst­kie inne wyma­ga­nia w spo­sób efek­tyw­ny i zgod­ny z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgodności.

Ogól­ne zarzą­dza­nie inwen­ta­rzem i dany­mi podstawowymi

Zarzą­dzaj swo­im gospo­dar­stwem, maszy­na­mi, pra­cow­ni­ka­mi, pola­mi, nawo­za­mi, środ­ka­mi ochro­ny roślin, mate­ria­łem siew­nym oraz cenami.

Inte­rak­tyw­ny ter­mi­narz roczny

Pla­nuj i zarzą­dzaj swo­im cza­sem oraz zada­nia­mi do wyko­na­nia za pomo­cą zale­d­wie kil­ku kliknięć.

Mężczyzna i kobieta spoglądają wspólnie na tablet, kobieta prowadzi równocześnie z kimś rozmowę, w tle zaparkowany ciągnik

Uspraw­nij upra­wę roślin za pomo­cą pod­sta­wo­wych funk­cji 365FarmNet

Zwiększ swo­je plo­ny, skróć czas pra­cy i oszczę­dzaj zaso­by dzię­ki nasze­mu oprogramowaniu.

Widok na pole rzepaku

Zarzą­dza­nie mapami

Wyświe­tlaj jed­nym klik­nię­ciem gra­ficz­ną mapę gospo­dar­stwa oraz zdję­cia lot­ni­cze pól.

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogodzie

Otrzy­muj wszyst­kie waż­ne dane mete­oro­lo­gicz­ne na kolej­ne dni bez­po­śred­nio na ekra­nie głów­nym i w kalendarzu.

Nawo­że­nie

Kar­ta pola zawie­ra bilans skład­ni­ków pokar­mo­wych. Raport skład­ni­ków pokar­mo­wych doty­czą­cy zasto­so­wa­nia nawo­zów wyświe­tla­ny jest w for­mie graficznej.

Bez­płat­ne modu­ły dla upra­wy roślin

Dosto­suj opro­gra­mo­wa­nie do swo­ich potrzeb za pomo­cą poniż­szych bez­płat­nych modu­łów naszych partnerów.

BASF AgSo­lu­tions Finder

Two­je cyfro­we wspar­cie w wybo­rze, dozo­wa­niu i okre­śle­niu naj­lep­sze­go momen­tu zasto­so­wa­nia odpo­wied­nie­go środ­ka ochro­ny roślin.

Agro­Pres­su­re by Michelin

Oblicz opty­mal­ne ciśnie­nie w opo­nach w zależ­no­ści od maszy­ny i rodza­ju gruntu.

CLA­AS TELEMATICS

CLA­AS TELE­MA­TICS umoż­li­wia prze­glą­da­nie bez­po­śred­nio na mapie gospo­dar­stwa waż­nych infor­ma­cji i tras prze­jaz­du w cza­sie rze­czy­wi­stym. Dane te moż­na póź­niej opra­co­wać w 365FarmNet.

Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELEMATICS 

Moduł ten uła­twia korzy­sta­nie z CLA­AS TELE­MA­TICS, gene­ru­je pro­po­zy­cje księ­go­wa­nia i auto­ma­ty­zu­je doku­men­ta­cję poprzez two­rze­nie i prze­sy­ła­nie pod­sta­wo­wych danych pól.

Wciąż na bie­żą­co, gdzie­kol­wiek jesteś, bez jakich­kol­wiek kosztów

Nawet pod­czas pra­cy na polu, dzię­ki naszym apli­ka­cjom, możesz cały czas zarzą­dzać całym Two­im gospodarstwem.

Apli­ka­cja 365Pocket

Sko­rzy­staj z moż­li­wo­ści roz­po­czę­cia pra­cy z pro­stym sys­te­mem doku­men­ta­cji, a wpro­wa­dzo­ne dane eks­por­tuj w razie potrze­by do for­ma­tu Excel-CSV w celu dal­szych analiz.

Apli­ka­cja 365Crop

Apli­ka­cja prze­zna­czo­na spe­cjal­nie dla upra­wy roślin. Udo­stęp­nij dowol­nej licz­bie pra­cow­ni­ków i pro­wadź mobil­nie doku­me­ta­cję zgod­ną z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgodności.

Apli­ka­cja 365Active

Ta apli­ka­cja jest czę­ścią bez­płat­ne­go sys­te­mu 365Active. Doko­nu­je ona auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji pod­czas pra­cy i prze­ka­zu­je czas prac polo­wych do 365FarmNet.

Dwaj mężczyźni z telefonem na polu kontrolujący rośliny
Do apli­ka­cji
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska północno-zachodnia
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska południowo-zachodnia
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska północno-wschodnia

To może Cię zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Prze­gląd modułów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj