BASF AgSo­lu­tions Finder.

Opty­mal­na ochro­na Two­ich roślin.

Sko­rzy­staj teraz bezpłatnie

Moduł – BASF AgSo­lu­tions Finder

Cyfro­we wspo­ma­ga­nie decy­zji doty­czą­cych Two­ich upraw.

Za pomo­cą kil­ku klik­nięć otrzy­masz kon­kret­ne i prak­tycz­ne zale­ce­nia doty­czą­ce środ­ków ochro­ny roślin dosto­so­wa­ne indy­wi­du­al­nie do Two­ich upraw.

AgSo­lu­tions Fin­der fir­my BASF opra­co­wu­je dla Cie­bie zale­ce­nia doty­czą­ce pro­duk­tów cyfro­wych, z któ­rych moż­na korzy­stać przy pla­no­wa­niu uży­cia środ­ków ochro­ny roślin. Dzię­ki temu możesz korzy­stać z naszej wie­dzy agro­no­micz­nej w każ­dym miej­scu oraz czasie.

BASF AgSolutions Finder Logo

Moduł BASF AgSo­lu­tions Fin­der oferuje:

Zdjęcia ekranu BASF AgSolutions Finder
 • Zale­ce­nia doty­czą­ce środ­ków ochro­ny roślin dla kon­kret­nej uprawowy
 • Uprosz­czo­ny wybór środ­ków ochro­ny roślin
 • Wszyst­kie waż­ne szkod­ni­ki głów­nych upraw
 • Włą­cze­nie zale­ceń doty­czą­cych pesty­cy­dów do pla­no­wa­nia 365FarmNet
 • Bez­płat­ny dostęp

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby móc korzy­stać z modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, wyra­żasz zgo­dę na prze­sła­nie tych danych do dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, aby ten ostat­ni mógł zapew­nić pożą­da­ne dzia­ła­nie tego modułu.

 • Środ­ki ochro­ny roślin
 • Nawo­zy
 • Infor­ma­cje o polach
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych roślinach
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych odmianach
 • Infor­ma­cje o gospodarstwie
 • Prze­bie­gi robocze

Warun­ki umowy

Moduł ten jest dostęp­ny bez­płat­nie i bez ograniczeń.

Szcze­gól­ne warun­ki użytkowania

Ze wzglę­du na sezo­no­wy cha­rak­ter modu­łu, 365FarmNet zastrze­ga sobie pra­wo do odwo­ła­nia modu­łu na koniec sezo­nu z 14-dnio­wym wyprze­dze­niem do 31.10. każ­de­go roku kalendarzowego.

Uwa­ga:
Moduł BASF AgSo­lu­tions Fin­der jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech i w Polsce.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj