Nota praw­na.

365FarmNet GmbH
Hau­svog­te­iplatz 10
10117 Berlin
Niemcy
Tel.: 00800 365 365 36 (bez­płat­nie z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych, w nie­któ­rych sie­ciach komór­ko­wych mogą być nali­cza­ne opła­ty według indy­wi­du­al­nych taryf operatorów)
info@365farmnet.com

Rejestr han­dlo­wy:
Amts­ge­richt Char­lot­ten­burg HRB 192189 B

Numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny VAT:
DE295269761

Pro­wa­dze­nie spraw:
Dr. Nils-Hol­ger Schmidt

Wyłą­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści Wszel­kie pra­wa zastrze­żo­ne. Użyt­kow­ni­cy niniej­sze­go ser­wi­su infor­ma­cyj­ne­go nie mogą wyko­rzy­sty­wać logo, logo­ty­pów lub obra­zów do celów wła­snych, nie­za­leż­nie od ich cha­rak­te­ru, a wszyst­kie loga, logo­ty­py i obra­zy pozo­sta­ją w peł­ni przed­mio­tem pra­wa autor­skie­go i zna­ków towa­ro­wych posiadacza/źródeł. Zna­ki towa­ro­we: Wyżej wymie­nio­ne zna­ki towa­ro­we są zna­ka­mi poszcze­gól­nych pro­du­cen­tów i są przez nich chro­nio­ne przed nie­upraw­nio­nym użyciem.

Pobie­ra­nie pli­ków odby­wa się na ryzy­ko wła­sne użyt­kow­ni­ka. Nie pono­si­my odpo­wie­dzial­no­ści za wszel­kie szko­dy, któ­re mogą wystą­pić natych­miast lub póź­niej po pobra­niu pli­ków, ani za wyko­rzy­sta­nie tych danych.

Nasze stro­ny posia­da­ją łącza do innych stron w Inter­ne­cie, do któ­rych sto­su­je się nastę­pu­ją­ce posta­no­wie­nia: oświad­cza­my, że
nie mie­li­śmy i nie mamy żad­ne­go wpły­wu na pro­jekt i tre­ści stron, do któ­rych ist­nie­ją łącza na naszych stro­nach. Z tego wzglę­du wyraź­nie dystan­su­je­my się od tre­ści wszyst­kich powią­za­nych stron, do któ­rych moż­na dotrzeć za pośred­nic­twem naszych stron inter­ne­to­wych. Tre­ści tych stron nie są naszy­mi tre­ścia­mi. Doty­czy to wszyst­kich łącz do innych stron wystę­pu­ją­cych na naszej witry­nie i wszyst­kich ich tre­ści. Niniej­szym wyklu­cza się wszel­ką względ­ną odpowiedzialność.

Zawar­tość naszych stron zosta­ła sta­ran­nie dobra­na. Jed­nak nie pono­si­my odpo­wie­dzial­no­ści za błę­dy, któ­re mogą wystą­pić na naszych stronach.
W poszcze­gól­nych przy­pad­kach pro­si­my o kon­takt. Będzie­my wdzięcz­ni za powia­do­mie­nie nas o takich błę­dach. Korzy­sta­jąc z ofe­ro­wa­nych infor­ma­cji, wią­żą­co akcep­tu­jesz wyżej wymie­nio­ne warunki.