Jeste­śmy do Two­jej dyspozycji.

Możesz się z nami skon­tak­to­wać od ponie­dział­ku do piątku
od 8:00 do 17:00.

00 800 365 365 36

(bez­płat­nie z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych, w nie­któ­rych sie­ciach komór­ko­wych mogą być nali­cza­ne opła­ty według indy­wi­du­al­nych taryf operatorów)

support@365FarmNet.pl

Tutaj znaj­dziesz wska­zów­ki i pomoc doty­czą­cą korzy­sta­nia z plat­for­my 365FarmNet!

Ofe­ru­je­my pro­ste i intu­icyj­ne opro­gra­mo­wa­nie, jed­nak wie­my, że pyta­nia mogą poja­wić się na każ­dym eta­pie korzy­sta­nia z plat­for­my. Dla­te­go jeśli masz pyta­nia odno­śnie modu­łów pod­sta­wo­wych, dodat­ko­wych albo tema­tów z nimi zwią­za­ny­mi nie zwle­kaj, skon­tak­tuj się z nami i zadaj pyta­nie. Zale­ży nam na tym, abyś nie pozo­stał bez odpowiedzi.

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska południowo-zachodnia
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska północno-wschodnia

Kon­sul­ta­cje – wspól­nie razem do dokumentacji

Szkolenia

Wie­my, że każ­de gospo­dart­swo jest inne, dla­te­go z cza­sem mogą poja­wić się pyta­nia, któ­re będą doty­czy­ły tyl­ko i wyłącz­nie spe­cy­fi­ki Two­jej pra­cy. Czy chciał­byś omó­wić te zagad­nie­nia lub zasta­na­wiasz się nad dal­szą roz­bu­do­wą oprogramowania?

Chęt­nie zare­zer­wu­je­my dla Cie­bie czas i w for­mie np. dwóch szko­leń wspól­nie omó­wi­my inte­re­su­ją­ce Cię zagad­nie­nia i modu­ły oraz szcze­gó­ło­wo przed­sta­wi­my infor­ma­cje o naszym produkcie.
Pro­po­nu­je­my indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia, wspar­cie tele­fo­nicz­ne, a tak­że szko­le­nia w małych gru­pach w Two­im regionie.

Do stro­ny seminariów

Fil­my szkoleniowe

Jak jesz­cze lepiej wyko­rzy­stać 365FarmNet?
Z pomo­cą naszych fil­mów szko­le­nio­wych dowiesz się, jak lepiej korzy­stać z licz­nych moż­li­wo­ści, któ­re ofe­ru­je plat­for­ma 365FarmNet. Nasze fil­my to krót­kie for­my szko­le­nio­we, któ­re zawie­ra­ją naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o poje­dyń­czych funk­cjach, zgod­nie z wybra­ną tematyką.
W każ­dej chwi­li możesz prze­rwać szko­le­nie i wró­cić do nie­go kie­dy tyl­ko chcesz. Możesz rów­nież doce­lo­wo wybie­rać poszcze­gól­ne rozdziały.
Wybierz temat, aby otrzy­mać pomoc­ne wska­zów­ki doty­czą­ce pra­cy z 365FarmNet.

Przejdź do YouTube

365FarmNet – Zdal­na pomoc

AdobeStock_365603416

Nie zwle­kaj i powiedz nam, jak może­my Ci pomóc. Oprócz nasze­go wspar­cia poprzez info­li­nię, użyt­kow­ni­cy mają­cy zapy­ta­nie dot. 365FarmNet mogą rów­nież sko­rzy­stać ze zdal­nej pomocy.
Za pomo­cą pro­gra­mu TeamVie­wer masz moż­li­wość przy­zna­nia ogra­ni­czo­ne­go dostę­pu do Two­je­go kom­pu­te­ra.  Dla tego typu zdal­nej pomo­cy nie trze­ba insta­lo­wać dodat­ko­wych programów.

Tak to działa:
1. Pobierz plik udo­stęp­nio­ny tutaj.
2. Otwórz pro­gram i prze­każ zespo­ło­wi ds. wspar­cia 365FarmNet swój numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny. Teraz oso­ba z dzia­łu wspar­cia może udzie­lić Tobie pomo­cy bez­po­śred­nio na Two­im kom­pu­te­rze. Po zakoń­cze­niu sesji wszyst­kie dane dostę­pu tra­cą waż­ność. Twój kom­pu­ter będzie ponow­nie zabez­pie­czo­ny przed dostę­pem osób nieupoważnionych.

Naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia i odpowiedzi

Przy­dat­ne infor­ma­cje o plat­for­mie 365FarmNet. Tutaj znaj­dziesz odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia naszych użytkowników.

Do stro­ny z pyta­nia­mi i odpowiedziami

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we zasto­so­wa­nia specjalistyczne

Licz­ne modu­ły i roz­wią­za­nia naszych part­ne­rów z bran­ży rol­ni­czej pozwo­lą dodat­ko­wo zwięk­szyć wydaj­ność gospodarstwa.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj