Prze­gląd modułów.

Zapo­znaj się z sze­ro­ką ofer­tą modu­łów od naszych part­ne­rów z bran­ży rolniczej.

Modu­ły bezpłatne

Bez­płat­ne, pod­sa­ta­owe modu­ły to pierw­szy krok do wdro­że­nia cyfro­we­go rol­nic­twa w Two­im gospo­dar­stwie. Uła­twia­ją one zarzą­dza­nie ope­ra­cyj­ne czy pro­duk­cją roślinną.

BASF AgSolutions Finder

BASF AgSo­lu­tions Finder

Dostęp do spe­cja­li­stycz­nych i prak­tycz­nych zale­ceń doty­czą­cych środ­ków ochro­ny roślin. Zale­ce­nia dosto­so­wa­ne do Two­ich upraw.

Dostęp­ny w: DE, PL

CLAAS TELEMATICS

CLA­AS TELEMATICS

Moż­li­wość moni­to­ro­wa­nia loka­li­za­cji wszyst­kich akty­wo­wa­nych maszyn oraz pod­gląd ich aktu­al­nych i histo­rycz­nych śla­dów przejazdów.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH, UK

AgroPressure by Michelin

Agro­Pres­su­re by Michelin

Obli­cza­nie opty­mal­ne­go ciśnie­nia w opo­nach maszyn w opar­ciu o typ maszy­ny, warun­ki gle­bo­we i spe­cy­fi­kę pra­cy. Zmniej­sze­nie ryzy­ka ugnia­ta­nia gleby.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

AGRARMONITOR Connect

AGRAR­MO­NI­TOR Connect

Uprosz­czo­na wymia­na danych z fir­mą usłu­go­wą – wysy­ła­nie danych pola i pobie­ra­nie danych doty­czą­cych prze­pro­wa­dzo­nych prac.

Dostęp­ny w: DE, CH

Modu­ły płatne

Wer­sję pod­sta­wo­wą opro­gra­mo­wa­nia moż­na roz­bu­do­wać dodat­ko­wy­mi, płat­ny­mi modu­ła­mi, dobra­ny­mi indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od wyma­gań gospodarstwa.

meteoblue Prognoza Pogody Profi

mete­oblue Pro­gno­za Pogo­dy Profi

Pro­gno­zy pogo­dy dla wybra­nej loka­li­za­cji gospo­dar­stwa. Wgląd do histo­rycz­nych danych pogodowych.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

 Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników

Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników

Moż­li­wość przy­dzie­la­nia pra­cow­ni­kom praw dostę­pu i upraw­nień do dane­go kon­ta. Uprosz­cze­nie pra­cy i komu­ni­ka­cji z oso­ba­mi pra­cu­ją­cy­mi w gospodarstwie.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH, UK

Profit Manager

Pro­fit Manager

Dostęp do kal­ku­la­cji, porad, cen ryn­ko­wych i doku­men­ta­cji doty­czą­cej zysku z prze­wi­dy­wa­nych zbio­rów. Kon­tro­la finan­so­wa gospo­dar­stwa w zakre­sie pro­duk­cji zbóż.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL

Crop View

Crop View

Szyb­ko i łatwo iden­ty­fi­kuj róż­ni­ce w wege­ta­cji na polach i twórz na ich pod­sta­wie mapy aplikacyjne.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

Mapy aplikacyjne

Mapy apli­ka­cyj­ne

Po pro­stu wczy­taj wyni­ki prób gle­bo­wych, wyświetl je na swo­im obsza­rze i za pomo­cą map apli­ka­cyj­nych w ukie­run­ko­wa­ny spo­sób zasto­suj skład­ni­ki odżywcze.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

ISO-XML

ISO-XML

Zapi­sy­wa­nie i wczy­ty­wa­nie zle­ceń maszy­no­wych dla maszyn o stan­dar­dzie ISO­BUS. Moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia danych na pamię­ci USB.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH, UK

ActiveDoc

Acti­ve­Doc

Opty­ma­li­za­cja wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści na pod­sta­wie auto­ma­tycz­nie zapi­sy­wa­nych cza­sów pra­cy maszyn. Kon­tro­la cza­su dojaz­du do pola, cza­su pra­cy na polu i cza­su postoju.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

Opryski

Opry­ski

Roz­po­zna­wa­nie opty­mal­ne­go cza­su apli­ko­wa­nia środ­ka na pod­sta­wie sub­stan­cji czyn­nej. Dobór opty­mal­nych warun­ków pogo­do­wych do wyko­ny­wa­nia zabiegów.

Dostęp­ny w: DE

ISIP-prognoza septoriozy

ISIP-pro­gno­za septoriozy

Uspraw­nie­nie stra­te­gii zwal­cza­nia szkod­ni­ków na pod­sta­wie mode­lu pro­gno­zy. Auto­ma­tycz­ne okre­śla­nie opty­mal­ne­go ter­mi­nu apli­ka­cji środ­ka grzybobójczego.

Dostęp­ny w: DE

LACOS: Planowanie przejazdów polowych

Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych

Moż­li­wość poró­wa­nia tras prze­jaz­dów polo­wych z uwzględ­nie­nim sze­ro­ko­ści robo­czej, uwro­cia oraz kształ­tu pola. Oszczęd­ność cza­su poprzez zmniej­sze­nie ilo­ści nawrotów.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

Plan de fumure by ARVALIS

Plan de fumu­re by ARVALIS

Sko­rzy­staj z cyfro­wej pomo­cy przy spo­rzą­dza­niu ewi­den­cji nawo­że­nia lub pla­nu nawo­że­nia. Doku­men­tuj Two­je czyn­no­ści zwią­za­ne z nawo­że­niem i zarzą­dzą­dzaj nawo­za­mi organicznymi.

Dostęp­ny w: FR

zarzadzanie-skladnikami-odzywczymi-delos

Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi DELOS

Nie­za­wod­nie pla­nuj, doku­men­tuj, prze­glą­daj i w łatwy spo­sób poświad­czaj prze­pły­wy skład­ni­ków odżyw­czych i wszyst­kie środ­ki nawo­że­nia w swo­im gospodarstwie.

Dostęp­ny w: DE

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we zasto­so­wa­nia specjalistyczne

Licz­ne modu­ły i roz­wią­za­nia naszych part­ne­rów z bran­ży rol­ni­czej pozwo­lą dodat­ko­wo zwięk­szyć wydaj­ność gospodarstwa.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj