Prze­gląd modu­łów.

Zapo­znaj się z sze­ro­ką ofer­tą modu­łów od naszych part­ne­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Modu­ły bez­płat­ne

Bez­płat­ne, pod­sta­wo­we modu­ły są pierw­szym kro­kiem, aby wdro­żyć cyfro­we rol­nic­two w Two­im gospo­dar­stwie. Umoż­li­wia­ją one zarzą­dza­nie pro­duk­cją roślin­ną oraz sta­dem bydła.

BASF AgSolutions Finder

BASF AgSo­lu­tions Fin­der

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Dostęp do spe­cja­li­stycz­nych i prak­tycz­nych zale­ceń doty­czą­cych środ­ków ochro­ny roślin. Zale­ce­nia dosto­so­wa­ne do Two­ich upraw.

Dostęp­ny w: DE, PL

CLAAS TELEMATICS

CLA­AS TELE­MA­TICS

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Moż­li­wość moni­to­ro­wa­nia loka­li­za­cji wszyst­kich akty­wo­wa­nych maszyn oraz pod­gląd ich aktu­al­nych i histo­rycz­nych śla­dów prze­jaz­dów.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH, UK

CLAAS TELEMATICS Synchronizacja odmiany

Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELE­MA­TICS

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Bie­żą­ca kon­tro­la maszyn wypo­sa­żo­nych w sys­tem CLA­AS TELE­MA­TICS wraz z auto­ma­tycz­ną doku­men­ta­cją wyko­na­nych czyn­no­ści. Pro­ste prze­sy­ła­nie danych pod­sta­wo­wych.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, UK

AgroPressure by Michelin

Agro­Pres­su­re by Miche­lin

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Obli­cza­nie opty­mal­ne­go ciśnie­nia w opo­nach maszyn w opar­ciu o typ maszy­ny, warun­ki gle­bo­we i spe­cy­fi­kę pra­cy. Zmniej­sze­nie ryzy­ka ugnia­ta­nia gle­by.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

Zarzadzanie stadem – Bydło

Bydło

Zakres zasto­so­wa­nia: Zarzą­dza­nie bydłem

Zarzą­dza­nie dany­mi o sta­dzie bydła oraz doku­men­to­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści zwią­za­nych ze zwie­rzę­ta­mi.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL

Modu­ły płat­ne

Wer­sję pod­sta­wo­wą opro­gra­mo­wa­nia moż­na roz­bu­do­wać dodat­ko­wy­mi, płat­ny­mi modu­ła­mi, dobra­ny­mi indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od wyma­gań gospo­dar­stwa.

meteoblue Prognoza Pogody Profi

mete­oblue Pro­gno­za Pogo­dy Pro­fi

Zakres zasto­so­wa­nia: Zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem

Pro­gno­zy pogo­dy dla wybra­nej loka­li­za­cji gospo­dar­stwa. Wgląd do histo­rycz­nych danych pogo­do­wych.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

 Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników

Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków

Zakres zasto­so­wa­nia: Zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem

Moż­li­wość przy­dzie­la­nia pra­cow­ni­kom praw dostę­pu i upraw­nień do dane­go kon­ta. Uprosz­cze­nie pra­cy i komu­ni­ka­cji z oso­ba­mi pra­cu­ją­cy­mi w gospo­dar­stwie.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH, UK

Magazyn

Maga­zyn

Zakres zasto­so­wa­nia: Zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem

Pro­ste zarzą­dza­nie sta­na­mi maga­zy­no­wy­mi. Auto­ma­tycz­na aktu­ali­za­cja sta­nów maga­zy­no­wych na pod­sta­wie pro­wa­dzo­nych doku­men­ta­cji.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH, UK

Profit Manager

Pro­fit Mana­ger

Zakres zasto­so­wa­nia: Zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem

Dostęp do kal­ku­la­cji, porad, cen ryn­ko­wych i doku­men­ta­cji doty­czą­cej zysku z prze­wi­dy­wa­nych zbio­rów. Kon­tro­la finan­so­wa gospo­dar­stwa w zakre­sie pro­duk­cji zbóż.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL

CLAAS Crop View

CLA­AS Crop View

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Moż­li­wość szyb­kie­go i łatwe­go moni­to­ro­wa­nia róż­nic w wege­ta­cji roślin na polach. Two­rze­nie map apli­ka­cyj­nych na pod­sta­wie zobra­zo­wań sate­li­tar­nych.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

Planowanie płodozmianu i odmian

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Łatwy prze­gląd upraw i odmian na poszcze­gól­nych polach. Moż­li­wość pla­no­wa­nia upraw i auto­ma­tycz­ne obli­cza­nie zapo­trze­bo­wa­nia na mate­riał siew­ny.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, UK

ISO-XML

ISO-XML

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Zapi­sy­wa­nie i wczy­ty­wa­nie zle­ceń maszy­no­wych dla maszyn o stan­dar­dzie ISO­BUS. Moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia danych na pamię­ci USB.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH, UK

ActiveDoc

Acti­ve­Doc

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Opty­ma­li­za­cja wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści na pod­sta­wie auto­ma­tycz­nie zapi­sy­wa­nych cza­sów pra­cy maszyn. Kon­tro­la cza­su dojaz­du do pola, cza­su pra­cy na polu i cza­su posto­ju.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

Opryski

Opry­ski

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Roz­po­zna­wa­nie opty­mal­ne­go cza­su apli­ko­wa­nia środ­ka na pod­sta­wie sub­stan­cji czyn­nej. Dobór opty­mal­nych warun­ków pogo­do­wych do wyko­ny­wa­nia zabie­gów.

Dostęp­ny w: DE

ISIP-prognoza septoriozy

ISIP-pro­gno­za sep­to­rio­zy

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Uspraw­nie­nie stra­te­gii zwal­cza­nia szkod­ni­ków na pod­sta­wie mode­lu pro­gno­zy. Auto­ma­tycz­ne okre­śla­nie opty­mal­ne­go ter­mi­nu apli­ka­cji środ­ka grzy­bo­bój­cze­go.

Dostęp­ny w: DE

Serwis nawozowy rozsiewaczy AMAZONE

Ser­wis nawo­zo­wy roz­sie­wa­czy AMA­ZO­NE

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Dostęp do zale­ceń doty­czą­cych usta­wień roz­sie­wa­czy nawo­zów AMA­ZO­NE. Opty­ma­li­za­cja wysie­wu dzię­ki reko­men­do­wa­nym usta­wie­niom.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL

LACOS: Planowanie przejazdów polowych

LACOS Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Moż­li­wość poró­wa­nia tras prze­jaz­dów polo­wych z uwzględ­nie­nim sze­ro­ko­ści robo­czej, uwro­cia oraz kształ­tu pola. Oszczęd­ność cza­su poprzez zmniej­sze­nie ilo­ści nawro­tów.

Dostęp­ny w: DE, FR, AT, PL, CH

Plan de fumure by ARVALIS

Plan de fumu­re by ARVA­LIS

Zakres zasto­so­wa­nia: Pro­duk­cja roślin­na

Sko­rzy­staj z cyfro­wej pomo­cy przy spo­rzą­dza­niu ewi­den­cji nawo­że­nia lub pla­nu nawo­że­nia. Doku­men­tuj Two­je czyn­no­ści zwią­za­ne z nawo­że­niem i zarzą­dzą­dzaj nawo­za­mi orga­nicz­ny­mi.

Dostęp­ny w: FR

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Załóż bez­płat­ne kon­to

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy

Bez­płat­ne, pod­sta­wo­we modu­ły są pierw­szym kro­kiem, aby wdro­żyć cyfro­we rol­nic­two w Two­im gospo­dar­stwie. Umoż­li­wia­ją one zarzą­dza­nie pro­duk­cją roślin­ną oraz sta­dem bydła.

Odkryj

Dodat­ko­we zasto­so­wa­nia spe­cja­li­stycz­ne

Licz­ne modu­ły i roz­wią­za­nia naszych part­ne­rów z bran­ży rol­ni­czej pozwo­lą dodat­ko­wo zwięk­szyć wydaj­ność gospo­dar­stwa.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem, upra­wa­mi czy sta­dem bydła.

Odkryj