Pro­fit Manager.

Pla­nuj sprze­daż zbio­rów z naj­więk­szym zyskiem.

Załóż bez­płat­ne konto

Moduł – Pro­fit Manager

Moduł posia­da funk­cje opro­gra­mo­wa­nia księ­go­we­go, pla­ni­stycz­ne­go, symu­la­cyj­ne­go, dorad­cze­go i doku­men­ta­cyj­ne­go dla gospo­darstw rol­nych. Słu­ży do pla­no­wa­nia i ste­ro­wa­nia suk­ce­sem finan­so­wym gospo­dar­stwa w zakre­sie pro­duk­cji zbóż i rzepaku.

Profit Manager

Moduł Pro­fit Mana­ger oferuje:

Zdjęcia ekranu Profit Manager
 • Okre­śla­nie docho­du brut­to z hek­ta­ra dla każ­dej rośli­ny zbo­żo­wej wraz z uwzględ­nie­niem kosz­tów, prze­wi­dy­wa­nych zbio­rów i aktu­al­ne­go pozio­mu cen
 • Zarzą­dza­nie magazynem
 • Udo­stęp­nia­nie cen i kur­sów towa­rów noto­wa­nych na gieł­dzie, o ile są dostępne
 • Dostęp do cen ryn­ku kaso­we­go UE
 • Pod­ręcz­nik „Ryzy­ko ceno­we” (do pobra­nia w pli­ku pdf)
 • Księ­go­wa­nie sprze­da­ży i kon­trak­tów zbożowych
 • Prze­gląd towa­rów jesz­cze niesprzedanych
 • Import pozy­cji ter­mi­no­wych i przy­po­rząd­ko­wa­nie do rodza­jów upraw
 • Osza­co­wa­nie nad­wyż­ki bez­po­śred­niej brut­to II na hek­tar dla każ­dej upra­wy z uwzględ­nie­niem wszyst­kich sprze­da­ży, kon­trak­tów i pozy­cji na ryn­ku terminowym
 • Ana­li­zę pod­sta­wo­wą (tygo­dnio­wą) glo­bal­ne­go ryn­ku zbo­żo­we­go, Ana­li­zę tech­nicz­ną (tygo­dnio­wą) psze­ni­cy, rze­pa­ku i kuku­ry­dzy na gieł­dzie MATIF, Ana­li­zę “CO-JEŻE­LI” (nad­wyż­ka bez­po­śred­nia brut­to II i ryzyko)
 • Pod­su­mo­wa­nie gospo­dar­stwa – obli­cze­nie aktu­al­nie zapla­no­wa­nej nad­wyż­ki bez­po­śred­niej brutto
 • 15 wybra­nych stra­te­gii sprze­da­ży z/bez skła­do­wa­nia (m.in. kon­trak­ty wstęp­ne, kon­trak­ty pre­mio­we, kon­trak­ty ter­mi­no­we, opcje PUT i CALL, opcje spre­ad itd.)
 • Pod­su­mo­wa­nie gospo­dar­stwa – obli­cze­nie aktu­al­nie zapla­no­wa­nej nad­wyż­ki bez­po­śred­niej brutto
 • Łatwą i przej­rzy­stą pre­zen­ta­cję wyni­ków – w ten spo­sób możesz zoba­czyć, jak zmie­nia­ją się szan­se i ryzy­ko wraz z Two­ją zapla­no­wa­ną stra­te­gią rynkową

Udo­stęp­nie­nie danych

By korzy­stać z modu­łu part­ne­ra Pro­fit Mana­ger, wyma­ga­ne jest udo­stęp­nie­nie wymie­nio­nych poni­żej danych. Udo­stęp­nia­jąc dane zga­dzasz się na to, że poszcze­gól­ne dane zosta­ną prze­ka­za­ne rów­nież dostaw­com modu­łów part­ner­skich, tak aby w modu­łach part­ner­skich mogły zostać uży­te w celu uru­cho­mie­nia żąda­nych funkcji.

Moduł Pro­fit Mana­ger wyma­ga udo­stęp­nie­nia part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych:

 • Gospo­dar­stwo (kraj reje­stra­cji i kod pocztowy)
 • Infor­ma­cje o polach
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych roślinach
 • Infor­ma­cje o odmianach

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań.
 • Moż­li­we jest, że w try­bie testo­wym moduł pra­cu­je z mniej­szą funk­cjo­nal­no­ścią niż w try­bie zakupionym.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 10 € net­to / mie­siąc dla gospo­dar­stwa do 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we według licz­by hek­ta­rów gospo­dar­stwa: przy­kła­do­wo przy 100 ha cena wyno­si 16,67 € net­to / mie­siąc (Kal­ku­la­tor cen).

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca rozliczeniowego.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użytkowania.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu.

Szcze­gól­ne warun­ki użytkowania

Dla modu­łu Pro­fit Mana­ger znaj­du­ją zasto­so­wa­nie poniż­sze szcze­gól­ne warun­ki użyt­ko­wa­nia, okre­ślo­ne przez partnera.

Jeśli przez part­ne­ra Beise­len odda­wa­ne jest do dys­po­zy­cji opro­gra­mo­wa­nie księ­go­we, pla­ni­stycz­ne, symu­la­cyj­ne, dorad­cze i doku­men­ta­cyj­ne, part­ner Beise­len nie bie­rze odpo­wie­dzial­no­ści za jego pra­wi­dło­wość. Wszyst­kie przed­sta­wio­ne użyt­kow­ni­ko­wi infor­ma­cje są sza­cun­ka­mi, któ­re z regu­ły nie są indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­ne do pro­duk­cji zbóż w danym gospo­dar­stwie. Wyraź­nie zastrze­ga się, że prze­pro­wa­dzo­ne obli­cze­nia i symu­la­cje są obar­czo­ne nie­pew­no­ścią i nie są wią­żą­ce. Wszyst­kie podej­mo­wa­ne na ich pod­sta­wie decy­zje gospo­dar­cze powin­ny być przez użyt­kow­ni­ka doko­ny­wa­ne z ostroż­no­ścią wła­ści­wą przed­się­bior­cy i na jego wła­sną odpowiedzialność.

Uwa­ga:
Moduł Pro­fit Mana­ger jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii i Polsce.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj