LACOS pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych.

Znajdź naj­lep­szą tra­sę.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Modu­ły – LACOS Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych

Rzad­ko zda­rza­ją się pola ide­al­nie prostokątne.Zróżnicowane kszta­ły i ostre kąty to codzien­ność. Pola są zazwy­czaj upra­wia­ne według zdo­by­te­go doświad­cze­nia, jed­nak­że opty­ma­li­za­cja tra­sy jest klu­czem do efek­tyw­nej pra­cy. LACOS:Planowanie prze­jaz­dów polo­wych pozwa­la, nawet jeże­li nie masz auto­ma­tycz­ne­go sys­te­mu ste­ro­wa­nia, okre­ślić opty­mal­ne tra­sy prze­jaz­du na maszyn. W ten spo­sób moż­na zaosz­czę­dzić czas pra­cy i kosz­ty ole­ju napę­do­we­go oraz chro­nić gle­by.

Zale­ty:

 • Ochro­na gle­by i maszyn
 • Zwięk­sze­nie wydaj­no­ści
LACOS: Planowanie przejazdów polowych

Moduł LACOS Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych ofe­ru­je:

Zdjęcia ekranu LACOS: Planowanie przejazdów polowych
 • Moż­li­wość obli­cze­nia naj­bar­dziej efek­tyw­nej tra­sy w zależ­no­ści od sze­ro­ko­ści robo­czej, okrę­gu zawra­ca­nia i kształ­tu pola
 • Auto­ma­tycz­ne roz­po­zna­wa­nie i roz­pa­try­wa­nie obiek­tów
 • Gene­ro­wa­nie linii kon­tu­rów A‑B i A‑B
 • Tra­sy eks­por­tu przez ISO-XML
 • Pla­no­wa­nie tra­sy na cyplach
 • Zde­fi­nio­wa­nie sze­ro­ko­ści cypla (dla całe­go pola lub gra­ni­cy pola)
 • Wybór stra­te­gii: zapi­sy­wa­nie cał­ko­wi­tej dłu­go­ści tra­sy lub licz­by obro­tów na danym polu np. dla róż­nych wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści

Warun­ki testo­wa­nia

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres prób­ny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobo­wią­zań.
 • Moż­li­we jest, że w try­bie testo­wym moduł pra­cu­je z mniej­szą funk­cjo­nal­no­ścią niż w try­bie zaku­pio­nym.

Ceny

 • Cena modu­łu wyno­si 0,70€/ha/rok plus VAT.
 • W pierw­szym mie­sią­cu użyt­ko­wa­nia, moduł zosta­nie roz­li­czo­ny pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użyt­ko­wa­nia modu­łu.

Warun­ki umo­wy

 • Mini­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 mie­siąc.
 • Pod koniec mini­mal­ne­go okre­su obo­wią­zy­wa­nia umo­wa jest auto­ma­tycz­nie prze­dłu­ża­na o jeden mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su obo­wią­zy­wa­nia, umo­wa może zostać roz­wią­za­na w dowol­nym momen­cie do koń­ca bie­żą­ce­go mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go.
 • Zakoń­cze­nie abo­na­men­tu nastę­pu­je po zamknię­ciu modu­łu onli­ne za pośred­nic­twem skle­pu 356FarmNet Shop.
 • Fak­tu­ro­wa­nie odby­wa się wraz z inny­mi zare­zer­wo­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu użyt­ko­wa­nia, w razie potrze­by czę­ścio­wo roz­li­cza­jąc moduł.
 • Roz­li­cze­nie opie­ra się na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny w wiel­ko­ści gospo­dar­stwa wpły­wa­ją na mie­sięcz­ną cenę modu­łu.

Uwa­ga:
Moduł LACOS Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwaj­ca­rii.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobil­nie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Załóż bez­płat­ne kon­to

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy upra­wa­mi.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj