pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych.

Znajdź naj­lep­szą trasę.

Załóż bez­płat­ne konto

Opty­ma­li­za­cja upra­wy pola dzię­ki Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych

Moduł Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych umoż­li­wia pla­no­wa­nie i opty­ma­li­za­cję tras prze­jaz­dów na polach w celu zapew­nie­nia efek­tyw­nej upra­wy gle­by i pola. Przed przy­stą­pie­niem do prac upra­wo­wych nale­ży wyty­czyć tra­sy prze­jaz­du po polu. Pozwo­li to unik­nąć nie­po­trzeb­nych przejazdów.

Dla każ­de­go pola moż­na utwo­rzyć kil­ka róż­nych tras prze­jaz­du. Na pod­sta­wie takich para­me­trów, jak licz­ba nawro­tów, moż­na okre­ślić naj­efek­tyw­niej­szą tra­sę prze­jaz­du w indy­wi­du­al­nym przy­pad­ku. Tra­sy prze­jaz­du moż­na tak­że eks­por­to­wać jako plik Sha­pe. Zde­fi­nio­wa­nie opty­mal­nej linii A‑B na polach pozwa­la dodat­ko­wo zaosz­czę­dzić czas pra­cy i kosz­ty pali­wa, aby zapew­nić efek­tyw­ną i oszczę­dza­ją­cą zaso­by upra­wę gle­by i pola.

LACOS: Planowanie przejazdów polowych

Zakres funk­cji modu­łu Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych

Zrzut ekranu LACOS Planowanie przejazdów polowych
 • Two­rze­nie tras prze­jaz­du i uwro­ci na plat­for­mie oraz ich wizu­ali­za­cja na mapie satelitarnej
 • Naj­efek­tyw­niej­sza tra­sa obli­czo­na za pomo­cą para­me­trów maszy­ny „sze­ro­kość robo­cza” i „pro­mień skrę­tu” oraz infor­ma­cje o rodza­ju uprawy
 • Infor­ma­cje o polu i maszy­nie są pobie­ra­ne bez­po­śred­nio z danych pod­sta­wo­wych 365FarmNet
 • Wybór gra­ni­cy pola lub dowol­nie ryso­wa­na linia AB do obli­cza­nia tras prze­jaz­dów na całym polu – kon­ty­nu­acja obwo­du na wszyst­kich polach
 • Gra­ni­ce pola mogą być indy­wi­du­al­nie dzie­lo­ne na seg­men­ty lub łączone
 • Moż­na rów­nież zapi­sać kil­ka tras prze­jaz­dów z dane­go pola na plat­for­mie i łatwo je znaj­do­wać za pomo­cą funk­cji wyszukiwania
 • eks­port tras prze­jaz­dów za pomo­cą ISO-XML (do wer­sji 4) lub pli­ku shape

Opty­ma­li­za­cja upra­wy pola za pomo­cą modu­łu Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych

Szcze­gól­nie na polach, któ­re nie mają pro­sto­kąt­nych kształ­tów, poja­wia się pyta­nie, w jaki spo­sób moż­li­wa jest ich efek­tyw­na upra­wa. Celem jest oszczę­dza­ją­ca zaso­by i chro­nią­ca gle­bę upra­wa pola, przy oszczęd­no­ści pali­wa i cza­su. Pla­no­wa­nie tras prze­jaz­du uła­twia pra­cę na polu oraz pozwa­la odkryć poten­cjal­ne oszczęd­no­ści zarów­no w zakre­sie upra­wy roślin, jak i kosz­tów ope­ra­cyj­nych w gospo­dar­stwie.

Upra­wa gle­by – połącz linie refe­ren­cyj­ne i zapi­sa­ne dane pola i zop­ty­ma­li­zuj wydaj­ność pra­cy poprzez wyświe­tla­nie licz­by skrętów.

Siew – wybierz naj­bar­dziej efek­tyw­ną tra­sę prze­jaz­du (linie A‑B) i udo­stęp­nij zapi­sa­ne linie maszy­nie za pomo­cą ISO-XML. Zde­fi­nio­wa­na tra­sa prze­jaz­du może być wyko­rzy­sta­na do wysiewu.

Zapisane ślady przejazdowe LACOS

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby móc korzy­stać z modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, wyra­żasz zgo­dę na prze­sła­nie tych danych do dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, aby ten ostat­ni mógł zapew­nić pożą­da­ne dzia­ła­nie tego modułu.

 • Infor­ma­cje o kon­cie (iden­ty­fi­ka­cja i położenie)
 • Infor­ma­cje o polach
 • Maszy­ny

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań.
 • Moż­li­we jest, że w try­bie testo­wym moduł pra­cu­je z mniej­szą funk­cjo­nal­no­ścią niż w try­bie zakupionym.
 • W fazie testo­wej moż­na zapi­sać do 5 tras przejazdu.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 3,50 EUR/miesiąc przy 50 ha powierzch­ni łącz­nej bez VAT.
 • W ten spo­sób moż­na uży­wać modu­łu dla 50 ha
 • Próg ceno­wy wg licz­by ha gospo­dar­stwa (Kal­ku­la­tor ceny)
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny czas trwa­nia umo­wy 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie za każ­dym razem o 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa może w każ­dej chwi­li zostać wypo­wie­dzia­na ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go okre­su rozliczeniowego
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez odwo­ła­nie zamó­wie­nia modu­łu onli­ne poprzez sklep 365FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej na koniec okre­su roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu

Uwa­ga:
Moduł Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwaj­ca­rii.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj