Indy­wi­du­al­ne wyli­cza­nie ceny -
kal­ku­la­tor cen

Zacho­waj ela­stycz­ność przy niskich kosz­tach dzię­ki modu­łom 365FarmNet do pro­duk­cji roślin­nej i zarzą­dza­nia gospodarstwem.

Masz pyta­nia doty­czą­ce ceny lub kon­kret­ne­go pro­duk­tu? Skon­tak­tuj się z nami dzwo­niąc na info­li­nię lub wysy­ła­jąc e‑mail.

00 800 365 365 36

(bez­płat­nie z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych, w nie­któ­rych sie­ciach komór­ko­wych mogą być nali­cza­ne opła­ty według indy­wi­du­al­nych taryf operatorów)

support@365FarmNet.pl

Modu­ły moż­na samo­dziel­nie dobie­rać i pła­cić wylącz­nie za te funk­cje, któ­re są aktu­al­nie potrzeb­ne do pra­cy. Im więk­sze gospo­dar­stwo (ha), tym korzyst­niej­sza cena.

  • Ela­stycz­ność
    Moż­li­wośc decy­do­wa­nia o okre­sie użyt­ko­wa­nia modułów
  • Bez­płat­ny okres próbny
    Moż­li­wość testo­wa­nia wie­lu modu­łów przez 10 dni – w nie­wią­żą­cy spo­sób i za darmo
  • Moż­li­wość roz­bu­do­wy systemu
    Opcja doda­nia potrzeb­nych modułów

Pro­si­my zwró­cić uwa­gę na:
Poda­ne ceny modu­łów obo­wią­zu­ją wyłącz­nie na tere­nie Polski.

Indy­wi­du­al­ne obli­cza­nie ceny

Pro­si­my o poda­nie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa, licz­by krów mlecz­nych lub licz­by osób, któ­rym mają być przy­dzie­lo­ne pra­wa dostę­pu i odczytu.

Następ­nie nale­ży wybrać potrzeb­ne modu­ły, po czym zosta­nie wyświe­tlo­na wyli­czo­na cena netto.

Poda­ne ceny modu­łów obo­wią­zu­ją wyłącz­nie na tere­nie Polski.

Two­ja cena
Plus obo­wią­zu­ją­cy w danym kra­ju poda­tek VAT
miesięcznie
za ha
za osoby
za krowę/krowy
za krowę/krowy
Wszyst­kie moduły

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska północno-zachodnia
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska południowo-zachodnia
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska północno-wschodnia

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

Usłu­gi dla począt­ku­ją­cych i profesjonalistów

Dzię­ki tym usłu­gom spra­wia­my, że inte­li­gent­ne rol­nic­two sta­je się proste.

Semi­na­ria

Dzię­ki indy­wi­du­al­nym i gru­po­wym semi­na­riom 365FarmNet nauczysz się pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z nasze­go opro­gra­mo­wa­nia i nie tylko.

Fil­my szkoleniowe

Sko­rzy­staj z naszych podzie­lo­nych tema­tycz­nie fil­mów doty­czą­cych naj­waż­niej­szych funkcji.

Naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia (FAQ)

Tutaj znaj­dziesz naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia i odpo­wie­dzi na nie.

Prze­gląd wszyst­kich usług