365FarmNet — po Two­jej stro­nie przez cały rok.

Jeste­śmy po Two­jej stronie.

Nasz wyspe­cja­li­zo­wa­ny dział obsłu­gi i wspar­cia jest do Two­jej dys­po­zy­cji przez cały rok. Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce nasze­go opro­gra­mo­wa­nia lub kon­kret­ne­go tema­tu, wyślij nam krót­ką wia­do­mość, a my zaj­mie­my się Two­ją sprawą.

For­mu­larz kontaktowy

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska południowo-zachodnia
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska północno-wschodnia

Twój 365FarmNet — mię­dzy­na­ro­do­wy part­ner do kontaktu

Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce naszej mię­dzy­na­ro­do­wej ofer­ty pro­duk­tów lub ogól­ne­go korzy­sta­nia z 365armNet poza naszy­mi głów­ny­mi ryn­ka­mi (DE, A, CH, PL, FR), nasz key acco­unt mana­ger chęt­nie zapew­ni Ci indy­wi­du­al­ne rozwiązania.

Benjamin Ebner
Ben­ja­min EbnerInter­na­tio­nal Key Acco­unt Manager

Chęt­nie Ci pomożemy.

Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce korzy­sta­nia z nasze­go opro­gra­mo­wa­nia lub w któ­rymś momen­cie nie możesz zna­leźć wła­ści­wej dro­gi przez naszą plat­for­mę, nasz dział wspar­cia jest do Two­jej dys­po­zy­cji. Nasi pra­cow­ni­cy odpo­wie­dzą na Two­je szcze­gó­ło­we pyta­nia lub popro­wa­dzą Cię krok po kro­ku przez nasze modu­ły i funkcje.

Możesz się z nami skon­tak­to­wać od ponie­dział­ku do piąt­ku od 8:00 do 17:00.

00 800 365 365 36

(bez­płat­nie z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych, w nie­któ­rych sie­ciach komór­ko­wych mogą być nali­cza­ne opła­ty według indy­wi­du­al­nych taryf operatorów)

To też może Cie­bie zainteresować

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Pre­zen­ta­cja produktu

Poznaj pro­duk­ty 365FarmNet w naszej dar­mo­wej wer­sji demo.

Odkryj

Ceny

Tutaj obli­czysz mie­sięcz­ny koszt Two­ich indy­wi­du­al­nie dobra­nych modu­łów dodat­ko­wych — na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa w hektarach.

Odkryj