365FarmNet jest do Two­jej dyspozycji.

Skon­tak­tuj się z nami.

Dro­gą mailo­wą pod adre­sem support@365farmnet.pl„ tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 00 800 365 365 36 lub poprzez for­mu­larz kontaktowy.  Pola ozna­czo­ne * są obowiązkowe 

  Ofe­ru­je­my Ci pro­ste i prak­tycz­ne zasto­so­wa­nia dla spraw­ne­go prze­bie­gu pro­ce­su. Tym nie­mniej mogą poja­wić się pyta­nia doty­czą­ce modu­łów lub innych tema­tów. Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce nasze­go opro­gra­mo­wa­nia lub kon­kret­ne­go tema­tu, chęt­nie Ci pomo­że­my, aby żad­ne pyta­nie nie pozo­sta­ło bez odpowiedzi.

  To może Cię zainteresować

  Bez­płat­ny pakiet podstawowy

  Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

  Odkryj

  Obsłu­ga klienta

  W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

  Odkryj

  Ceny

  Tutaj obli­czysz mie­sięcz­ny koszt Two­ich indy­wi­du­al­nie dobra­nych modu­łów dodat­ko­wych — na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa w hektarach.

  Odkryj