Poznaj 365FarmNet.

Jeśli chcesz wdro­żyć cyfro­we rol­nic­two w Two­im gospo­dar­stwie potrze­bu­jesz wła­ści­we­go part­ne­ra. Tutaj znaj­dziesz potrzeb­ne infor­ma­cje o 365FarmNet, naszych usłu­gach i cenach.

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Pro­wadź doku­men­ta­cję w opar­ciu o zasa­dy wza­jem­nej zgod­no­ści, ana­li­zuj dane i opty­ma­li­zuj swój suk­ces — do wybo­ru masz nasze apli­ka­cje mobil­ne lub plat­for­mę 365FarmNet. Korzy­sta­jąc już z pod­sta­wo­wych funk­cji nasze­go pro­gra­mu możesz osia­gnąć wzrost wydaj­no­ści, oszczę­dzić czas i zasoby.

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Dar­mo­wa wer­sja pod­sta­wo­wa obej­mu­je naj­waż­niej­sze obsza­ry dzia­łań, a dodat­ko­wo możesz roz­bu­do­wać plat­for­mę zgod­nie ze swo­imi potrze­ba­mi i wybrać takie modu­ły pro­fe­sjo­nal­ne, aby móc ela­stycz­nie zarzą­dzać gospodarstwem.

Widok z powietrza na gospodarstwo rolne.
Samodzielny ciągnik pracujący w polu. Inteligentne rolnictwo

Fir­ma

Jako wie­lo­krot­nie nagra­dza­na plat­for­ma do cyfro­we­go zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem dostar­cza­my apli­ka­cje, dzię­ki któ­rym możesz upro­ścić pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa i zauto­ma­ty­zo­wać pro­ces doku­men­ta­cji. Umoż­li­wia to szyb­sze odkry­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie potencjałów.

Modu­ły

Poznaj moż­li­wo­ści naszych dar­mo­wych i płat­nych modu­łów. Roz­pocz­nij cyfry­za­cję swo­ich prac i posze­rzaj zakres funk­cjo­nal­no­ści według wła­snych potrzeb.

Ceny

Umoż­li­wia­my Ci ela­stycz­ne użyt­ko­wa­nie przy niskich kosz­tach. Za pomo­cą kal­ku­la­to­ra cen możesz na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa lub licz­by zwie­rząt obli­czyć cenę dane­go modu­łu. Pła­cisz tyl­ko za te funk­cje, z któ­rych fak­tycz­nie korzystasz.

Apli­ka­cje

Dzię­ki czte­rem róż­nym apli­ka­cjom możesz pro­wa­dzić doku­men­ta­cję tak­że w spo­sób mobil­ny i nic nie ujdzie Two­jej uwa­dze. Apli­ka­cje te są uzu­peł­nie­niem naszej plat­for­my i wspie­ra­ją Cię pod­czas codzien­nej pra­cy w gospo­dar­stwie. Wszyst­kie czyn­no­ści możesz zapi­sy­wać tak­że w try­bie offline.

Rolnik pracujący z tabletem na polu zbożowym.

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto