Part­ne­rzy 365FarmNet -
sieć Partnerów.

Wspól­nie z naszy­mi part­ne­ra­mi kształ­tu­je­my cyfro­we rolnictwo.

365FarmNet – Twój part­ner w cyfro­wym rolnictwie

Wraz z 20 euro­pej­ski­mi part­ne­ra­mi 365FarmNet roz­wi­ja inno­wa­cyj­ne apli­ka­cje, któ­re są wyko­rzy­sty­wa­ne przez gospo­dar­stwa rol­ne w Europie.

Obec­nie plat­for­ma 365FarmNet jest dostęp­na w czte­rech języ­kach: nie­miec­kim, angiel­skim, fran­cu­skim i pol­skim. Ofe­ru­je­my ela­stycz­ne opro­gra­mo­wa­nie, któ­re inte­gru­je inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie od nowych partnerów.

365FarmNet Koncepcja Partnera

365FarmNet Kon­cep­cja Partnera

Jako fir­ma nie­za­leż­na od pro­du­cen­tów gwa­ran­tu­je­my naszym part­ne­rom wie­le roz­wią­zań. Są to nie­za­leż­ne ofer­ty obej­mu­ją­ce wie­le obsza­rów, któ­re umoż­li­wia­ją naszym klien­tom korzy­sta­nie z inno­wa­cyj­nych rozwiązań.

365FarmNet Koncepcja Partnera

365FarmNet to:

  • Wie­dza
    365FarmNet łączy wie­dzę tech­no­lo­gicz­ną z nie­zbęd­ną wie­dzą spe­cja­li­stycz­ną w zakre­sie rol­nic­twa, aby opra­co­wać wyso­kiej jako­ści roz­wią­za­nia w zakre­sie zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem i zin­te­gro­wać dłu­go­ter­mi­no­wo Two­ją ofer­tę z naszą plat­for­mą. Jako fir­ma wie­rzy­my w dłu­go­ter­mi­no­we part­ner­stwo i chce­my, aby wszy­scy nasi part­ne­rzy byli czę­ścią nasze­go zespo­łu przez cały czas podróży.
  • Peł­ny obraz rolnictwa
    Nasza wszech­stron­na wie­dza sta­no­wi pod­sta­wę nasze­go suk­ce­su. Połą­cze­nie wła­snej wizji z inte­rak­tyw­ny­mi przed­się­bior­stwa­mi part­ner­ski­mi pozwa­la nam postrze­gać rol­nic­two w szer­szej perspektywie.

To też może Cie­bie zainteresować

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj

Prze­gląd modułów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj