365FarmNet -
sieć Partnerów.

Stań się czę­ścią sil­ne­go mię­dzy­na­ro­do­we­go sys­te­mu agro-eko­no­micz­ne­go. Wspól­nie z naszy­mi Part­ne­ra­mi chce­my wspie­rać wszyst­kie pro­ce­sy w rol­nic­twie oraz uła­twić zarzą­dza­nie gospodarstwem.

365FarmNet – Twój part­ner w cyfro­wym rolnictwie

Dzię­ki ponad 40 part­ne­rom euro­pej­skim 365FarmNet opra­co­wu­je inno­wa­cyj­ne apli­ka­cje, z któ­rych korzy­sta ponad 50 000 zare­je­stro­wa­nych rol­ni­ków w ponad 25 krajach.

Od 2014 roku fir­ma 365FarmNet, z sie­dzi­bą w Ber­li­nie, dąży do nowej ery w zarzą­dza­niu gospo­dar­stwa­mi – ofe­ru­jąc łatwy dostęp do rol­nic­twa cyfro­we­go zarów­no dla rol­ni­ków, jak i dostaw­ców usług rol­ni­czych, poprzez inte­rak­tyw­ne inter­fej­sy dla naszych partnerów.

Plat­for­ma 365FarmNet jest obec­nie dostęp­na w czte­rech języ­kach: angiel­skim, fran­cu­skim, nie­miec­kim i pol­skim. Ofe­ru­je­my ela­stycz­ne opro­gra­mo­wa­nie, któ­re moż­na dosto­so­wy­wać do wła­snych potrzeb, sta­le wpro­wa­dza­jąc inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie przy­go­to­wa­ne przez naszych part­ne­rów. Skon­tak­tuj się z nami już dziś i stań się czę­ścią nasze­go roz­wi­ja­ją­ce­go się sys­te­mu, aby stwo­rzyć cyfro­wy, rol­ni­czy świat jutra. 365FarmNet ofe­ru­je moż­li­wość zin­te­gro­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia lub szyb­kie­go i łatwe­go połą­cze­nia Two­je­go czuj­ni­ka z plat­for­mą 365FarmNet.

Roz­wią­za­nie Two­jej fir­my zosta­nie przed­sta­wio­ne w naszym skle­pie, dzię­ki cze­mu będziesz mógł skon­cen­tro­wać się na swo­ich klu­czo­wych kompetencjach.

365FarmNet Koncepcja Partnera

365FarmNet Kon­cep­cja Partnera

Jako nie­za­leż­na fir­ma gwa­ran­tu­je­my naszym part­ne­rom ofer­ty prze­kro­jo­we i nie­za­leż­ne od dostaw­ców, co pozwa­la naszym klien­tom na swo­bod­ny roz­wój inno­wa­cyj­nych rozwiązań.

365FarmNet Koncepcja Partnera

365FarmNet to:

 • Wie­dza
  365FarmNet łączy wie­dzę tech­no­lo­gicz­ną z nie­zbęd­ną wie­dzą spe­cja­li­stycz­ną w zakre­sie rol­nic­twa, aby opra­co­wać wyso­kiej jako­ści roz­wią­za­nia w zakre­sie zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem i zin­te­gro­wać dłu­go­ter­mi­no­wo Two­ją ofer­tę z naszą plat­for­mą. Jako fir­ma wie­rzy­my w dłu­go­ter­mi­no­we part­ner­stwo i chce­my, aby wszy­scy nasi part­ne­rzy byli czę­ścią nasze­go zespo­łu przez cały czas podróży.
 • Peł­ny obraz rolnictwa
  Nasza sze­ro­ka baza wie­dzy sta­no­wi pod­sta­wę nasze­go suk­ce­su. Połą­cze­nie nasze­go wła­sne­go zro­zu­mie­nia z inte­rak­tyw­ny­mi fir­ma­mi part­ner­ski­mi pozwa­la nam zoba­czyć więk­szy obraz rol­nic­twa i zapew­nia cią­gły pro­ces ucze­nia się.

Co ofe­ru­je­my naszym Part­ne­rom:

365FarmNet repre­zen­tu­je god­ną zaufa­nia fir­mę o wyso­kiej wia­ry­god­no­ści w bran­ży rolniczej.
Zwiększ war­tość doda­ną dla swo­ich klien­tów i dla całe­go eko­sys­te­mu part­ne­rów, w tym sie­bie, poprzez inte­gra­cję z naszą sie­cią cyfro­wą. Weź udział w przedsięwzięciu:

Spo­łecz­ność klientów
W całej naszej mię­dzy­na­ro­do­wej sie­ci ofe­ru­je­my sze­ro­ką bazę klien­tów i dużą licz­bę bran­żo­wych punk­tów kon­tak­to­wych w celu rekla­mo­wa­nia Two­je­go produktu.

Łatwe wdro­że­nie
Nasz łatwy w uży­ciu, sze­ro­ki pakiet inter­fej­sów pozwa­la na oszczęd­ność kosz­tów i szyb­ką imple­men­ta­cję modu­łów partnerskich.

Pod­sta­wo­wy sys­tem zarzą­dza­nia gospodarstwem
Nasz pro­sty i bez­płat­ny sys­tem zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem ofe­ru­je już wszyst­kie waż­ne funk­cje, któ­re pozwa­la­ją nad­zo­ro­wać całe gospo­dar­stwo i sta­no­wią potrzeb­ne dane dla Two­je­go gospo­dar­stwa. Możesz więc zaosz­czę­dzić na anga­żo­wa­niu ludzi czy kosz­tach rozwoju.

Cyfro­we moż­li­wo­ści innowacyjne
Anga­żu­je­my się w pro­ces ucze­nia się każ­de­go z pomo­cą wio­dą­cych spe­cja­li­stów i innowatorów.

Nasi part­ne­rzy uzy­sku­ją dostęp do sku­tecz­nej plat­for­my rol­ni­czej, któ­ra może aktyw­nie uczest­ni­czyć w roz­wo­ju inno­wa­cji cyfrowych.

Wspar­cie Sklepu
Zwiększ licz­bę aktyw­nych użyt­kow­ni­ków, pro­sto i szyb­ko pro­mu­jąc swój pro­dukt w naszej już ist­nie­ją­cej, sze­ro­kiej bazie klien­tów. 365FarmNet orga­ni­zu­je zaku­py, fak­tu­ro­wa­nie i zaj­mu­je się obsłu­gą pierw­sze­go pozio­mu. Dopro­wadź­my ich do Two­jej fir­my, łącząc jej pod­sta­wo­we kom­pe­ten­cje z naszą wie­lo­let­nią wie­dzą spe­cja­li­stycz­ną w dzie­dzi­nie rol­nic­twa cyfrowego.

“Jak wie­le firm, Miche­lin ofe­ro­wał narzę­dzia w swo­im wła­snym eko­sys­te­mie. Chcie­li­śmy uła­twić życie nasze­mu klien­to­wi, uni­ka­jąc wie­lo­krot­nych dekla­ra­cji na kil­ku plat­for­mach. Chcie­li­śmy wejść w jego oto­cze­nie i pozwo­lić Miche­lin na sper­so­na­li­zo­wa­ne porad doty­czą­cych maszyn, opon i gleby.

365FarmNet jest jed­nym z naj­lep­szych sys­te­mów zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem na ryn­ku, a my mamy bar­dzo podob­ne war­to­ści: zapew­nia­nie naj­lep­szej obsłu­gi klien­ta w per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej. Szyb­ko zgo­dzi­li­śmy się udo­stęp­nić nasze narzę­dzie na plat­for­mie 365Farmnet i jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni z tego partnerstwa.”

Beno­it BERAUD-SUDRE­AU, Digi­tal & Design Mana­ger Michelin

Michelin Logo

Oto jak zostać part­ne­rem – krok po kroku

 • 01
  Dowiedz się, jak dzia­ła imple­men­ta­cja i inte­gra­cja modu­łów part­ner­skich na naszym por­ta­lu dla programistów.
 • 02
  Możesz to wypró­bo­wać. Po pro­stu zare­je­struj się za dar­mo i sko­rzy­staj z ofe­ro­wa­nych przez nas moż­li­wo­ści na play­gro­und, aby wyko­nać prototypowanie.
 • 03
  Jeśli chcesz wię­cej, skon­tak­tuj się z nami, aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych np. pro­ce­su praw­ne­go, wyma­gań, szcze­gó­łów wdro­że­nia, itp.
 • 04
  Kie­dy będziesz goto­wy do wej­ścia: roz­pocz­nij od inte­gra­cji z dedy­ko­wa­nym śro­do­wi­skiem pro­gra­mi­stycz­nym, w któ­rym możesz prze­te­sto­wać i zwe­ry­fi­ko­wać swój moduł.
 • 05
  Pod­pisz umo­wę part­ner­ską i prze­pro­wadź publi­ka­cję modu­łu na por­ta­lu 365FarmNet.

Pro­ste pod­łą­cze­nie Two­je­go modułu

 • Dowiedz się wszyst­kie­go o two­rze­niu modu­łów part­ne­rów na naszym por­ta­lu dla programistów.
 • Sko­rzy­staj z nasze­go play­gro­und, aby wypró­bo­wać łatwą inte­gra­cję z partnerem.
 • Jeśli chcesz zacząć pro­gra­mo­wać, skon­tak­tuj się z nami, aby­śmy mogli umoż­li­wić Ci dostęp do dedy­ko­wa­ne­go śro­do­wi­ska programistycznego.
 • Inte­gra­cja i powią­za­ne testy mogą odby­wać się bez­po­śred­nio w obsza­rze dla pro­gra­mi­stów (deve­lop­ment area), co pro­wa­dzi do fak­tycz­nej fazy „uru­cho­mie­nia”, któ­ra jest tyl­ko nie­wiel­kim ostat­nim kro­kiem tego procesu.
Odwiedź Por­tal Pro­gra­mi­stów (Deve­lo­per Portal)

Klu­czo­we infor­ma­cje dla Programistów

 • Ofe­ru­je­my róż­no­rod­ne inter­fej­sy API dla rol­nic­twa, za pomo­cą któ­rych moż­na uzy­skać dostęp do danych potrzeb­nych do modułu.
 • Oczy­wi­ście nasze inter­fej­sy są dobrze udo­ku­men­to­wa­ne. Zawsze możesz zapo­znać się z naszą pro­fe­sjo­nal­ną doku­men­ta­cją inter­fej­su API (Swag­ger).
 • Dodat­ko­wo możesz prze­te­sto­wać wszyst­kie nasze inter­fej­sy na żywo za pośred­nic­twem plat­for­my „Farm­Net Test” w naszym obsza­rze dla pro­gra­mi­stów (deve­lop­ment area). (Wyma­ga­na jest dar­mo­wa rejestracja.)
 • Przy­kła­do­we pro­gra­my dostar­cza­ją dobrych infor­ma­cji na temat roz­wo­ju modu­łów part­ne­rów i są dobrym punk­tem wyj­ścia dla Two­je­go pro­jek­tu. Umoż­li­wia­ją dokład­ne testo­wa­nie przed fak­tycz­nym zasto­so­wa­niem inter­fej­sów API, aby zmak­sy­ma­li­zo­wać suk­ces Two­jej innowacji.
Zobacz doku­men­ta­cję API
Zare­je­struj się w Obsza­rze dla Pro­gra­mi­stów (Deve­lop­ment Area)

Kon­takt

W przy­pad­ku pytań w odnie­sie­niu do pro­gra­mu dla part­ne­rów nasi mene­dże­ro­wie ds. współ­pra­cy są dostęp­ni tele­fo­nicz­nie lub mailowo.

To też może Cie­bie zainteresować

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj

Prze­gląd modułów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj