Roz­pocz­nij cyfry­za­cję zarzą­dza­nia swo­im gospo­dar­stwem.

Lep­sze pro­gno­zo­wa­nie i zarzą­dza­nie pozwa­la osią­gnąć pełen suk­ces.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Poniż­sze modu­ły uła­twią Ci zarzą­dza­nie

Księ­guj popraw­nie sta­ny maga­zy­no­we, przy­dzie­laj zada­nia pra­cow­ni­kom i połącz je z dzia­ła­nia­mi ope­ra­cyj­ny­mi — 365FarmNet to ide­al­ny pro­gram dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Zamów modu­ły, któ­re będą Ci potrzeb­ne w gospo­dar­stwie

Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków

Przy­pisz dowol­nej licz­bie swo­ich pra­cow­ni­ków pra­wa do zapi­su i odczy­tu w 365FarmNet oraz twórz i przy­dzie­laj im zada­nia.

Maga­zyn

Moni­to­ruj w spo­sób pół­au­to­ma­tycz­ny sta­ny maga­zy­no­we i zarzą­dzaj nimi — wszyst­kie wpro­wa­dza­ne dane zosta­ną porów­na­ne ze sta­nem maga­zy­no­wym. Oszczę­dzaj czas i zmniejsz ryzy­ko wystą­pie­nia błę­dów.

mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Pro­fi

Uzy­skaj dostęp do pro­gnoz pogo­dy dla dane­go pola i histo­rycz­nych danych pogo­do­wych od 2010 roku.

Pro­fit Mana­ger

Zwiększ swo­je zyski dzię­ki kom­pak­to­we­mu opro­gra­mo­wa­niu do obli­czeń, pla­no­wa­nia, symu­la­cji, doradz­twa i doku­men­ta­cji.

Mężczyzna i kobieta w gospodarstwie z tabletem

Apli­ka­cja 365Crop do zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem

Apli­ka­cja umoż­li­wia doku­men­to­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści zwią­za­nych z upra­wą roślin — szyb­ko i bez­po­śred­nio w miej­scu, w któ­rym daną pra­cę wyko­nu­jesz.

Aplikacja 365Crop
 • Kon­tro­la wza­jem­nej zgod­no­ści

  Doku­men­to­wa­nie zabie­gów bez­po­śred­nio z pola z zacho­wa­niem wymo­gów wza­jem­nej zgod­no­ści.

 • Syn­chro­ni­za­cja z plat­for­mą

  Wszyst­kie zapla­no­wa­ne zle­ce­nia moż­na wysy­łać z plat­for­my do apli­ka­cji 365Crop.

 • Mobil­na mapa użyt­ków rol­nych

  Przej­rzy­ste kar­ty pola umoż­li­wia­ją pod­gląd wszyst­kich dotych­czas wyko­na­nych prac — dostęp­ne są w każ­dej chwi­li — rów­nież w try­bie offli­ne.

Google Play Store
Apple App Store

Bez­płat­na apli­ka­cja 365Pocket

Korzy­staj z apli­ka­cja 365Pocket – mobil­nie spo­rzą­dzaj doku­men­ta­cję, bez koniecz­no­ści reje­stra­cji czy połą­cze­nia z naszą inter­ne­to­wą plat­for­mą.

 • Pro­sty start

  Wystar­czy tyl­ko raz wpro­wa­dzić swo­je dane pod­sta­wo­we doty­czą­ce gospo­dar­stwa, maszyn i osób (w tym tak­że zdję­cia).

 • Lep­sze admi­ni­stro­wa­nie i spraw­niej­sze zarzą­dza­nie

  Przy­dziel w łatwy spo­sób zada­nia swo­im pra­cow­ni­kom i korzy­staj z kalen­da­rza z wygod­ną funk­cją wyszu­ki­wa­nia.

 • Doku­men­tuj mobil­nie

  Doku­men­tuj bez­po­śred­nio na polu wyko­na­ne czyn­no­ści, np. siew, upra­wę gle­by lub zabie­gi ochro­ny roślin — sko­rzy­staj tak­że z moż­li­wo­ści eks­por­tu danych do for­ma­tu Excel / CSV.

Google Play Store
Apple App Store
365Pocket App
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobil­nie

Dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom rol­ni­czym możesz z dowol­ne­go miej­sca zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, upra­wa­mi lub sta­dem.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Załóż bez­płat­ne kon­to