Roz­pocz­nij cyfry­za­cję zarzą­dza­nia swo­im gospodarstwem.

Lep­sze pro­gno­zo­wa­nie i zarzą­dza­nie pozwa­la osią­gnąć pełen sukces.

Załóż bez­płat­ne konto

Poniż­sze modu­ły uła­twią Ci zarządzanie

Księ­guj popraw­nie sta­ny maga­zy­no­we, przy­dzie­laj zada­nia pra­cow­ni­kom i połącz je z dzia­ła­nia­mi ope­ra­cyj­ny­mi — 365FarmNet to ide­al­ny pro­gram dla Two­je­go gospodarstwa.

Zamów modu­ły, któ­re będą Ci potrzeb­ne w gospodarstwie

Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników

Przy­pisz dowol­nej licz­bie swo­ich pra­cow­ni­ków pra­wa do zapi­su i odczy­tu w 365FarmNet oraz twórz i przy­dzie­laj im zadania.

Maga­zyn

Moni­to­ruj w spo­sób pół­au­to­ma­tycz­ny sta­ny maga­zy­no­we i zarzą­dzaj nimi — wszyst­kie wpro­wa­dza­ne dane zosta­ną porów­na­ne ze sta­nem maga­zy­no­wym. Oszczę­dzaj czas i zmniejsz ryzy­ko wystą­pie­nia błędów.

mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Profi

Uzy­skaj dostęp do pro­gnoz pogo­dy dla dane­go pola i histo­rycz­nych danych pogo­do­wych od 2010 roku.

Pro­fit Manager

Zwiększ swo­je zyski dzię­ki kom­pak­to­we­mu opro­gra­mo­wa­niu do obli­czeń, pla­no­wa­nia, symu­la­cji, doradz­twa i dokumentacji.

AGRAR­MO­NI­TOR Connect

Wysy­łaj do swo­jej fir­my usłu­go­wej istot­ne dane doty­czą­ce pól i syn­chor­ni­zuj wyko­na­ne na nich pra­ce ze swo­ją kar­to­te­ką pól.

Mężczyzna i kobieta w gospodarstwie z tabletem

Apli­ka­cja 365Crop do zarzą­dza­nia gospodarstwem

Apli­ka­cja umoż­li­wia doku­men­to­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści zwią­za­nych z upra­wą roślin — szyb­ko i bez­po­śred­nio w miej­scu, w któ­rym daną pra­cę wykonujesz.

Aplikacja 365Crop
 • Kon­tro­la wza­jem­nej zgodności

  Doku­men­to­wa­nie zabie­gów bez­po­śred­nio z pola z zacho­wa­niem wymo­gów wza­jem­nej zgodności.

 • Syn­chro­ni­za­cja z platformą

  Wszyst­kie zapla­no­wa­ne zle­ce­nia moż­na wysy­łać z plat­for­my do apli­ka­cji 365Crop.

 • Mobil­na mapa użyt­ków rolnych

  Przej­rzy­ste kar­ty pola umoż­li­wia­ją pod­gląd wszyst­kich dotych­czas wyko­na­nych prac — dostęp­ne są w każ­dej chwi­li — rów­nież w try­bie offline.

Google Play Store
Apple App Store

Bez­płat­na apli­ka­cja 365Pocket

Korzy­staj z apli­ka­cja 365Pocket – mobil­nie spo­rzą­dzaj doku­men­ta­cję, bez koniecz­no­ści reje­stra­cji czy połą­cze­nia z naszą inter­ne­to­wą platformą.

 • Pro­sty start

  Wystar­czy tyl­ko raz wpro­wa­dzić swo­je dane pod­sta­wo­we doty­czą­ce gospo­dar­stwa, maszyn i osób (w tym tak­że zdjęcia).

 • Lep­sze admi­ni­stro­wa­nie i spraw­niej­sze zarządzanie

  Przy­dziel w łatwy spo­sób zada­nia swo­im pra­cow­ni­kom i korzy­staj z kalen­da­rza z wygod­ną funk­cją wyszukiwania.

 • Doku­men­tuj mobilnie

  Doku­men­tuj bez­po­śred­nio na polu wyko­na­ne czyn­no­ści, np. siew, upra­wę gle­by lub zabie­gi ochro­ny roślin — sko­rzy­staj tak­że z moż­li­wo­ści eks­por­tu danych do for­ma­tu Excel / CSV.

Google Play Store
Apple App Store
Aplikacja 365Pocket
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto