Roz­pocz­nij cyfry­za­cję zarzą­dza­nia swo­im gospodarstwem.

Lep­sze pro­gno­zo­wa­nie i zarzą­dza­nie pozwa­la osią­gnąć pełen sukces.

Załóż bez­płat­ne konto

Poniż­sze modu­ły uła­twią Ci zarządzanie

Księ­guj popraw­nie sta­ny maga­zy­no­we, przy­dzie­laj zada­nia pra­cow­ni­kom i połącz je z dzia­ła­nia­mi ope­ra­cyj­ny­mi — 365FarmNet to ide­al­ny pro­gram dla Two­je­go gospodarstwa.

Zamów modu­ły, któ­re będą Ci potrzeb­ne w gospodarstwie

Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników

Przy­pisz dowol­nej licz­bie swo­ich pra­cow­ni­ków pra­wa do zapi­su i odczy­tu w 365FarmNet oraz twórz i przy­dzie­laj im zadania.

Maga­zyn

Moni­to­ruj w spo­sób pół­au­to­ma­tycz­ny sta­ny maga­zy­no­we i zarzą­dzaj nimi — wszyst­kie wpro­wa­dza­ne dane zosta­ną porów­na­ne ze sta­nem maga­zy­no­wym. Oszczę­dzaj czas i zmniejsz ryzy­ko wystą­pie­nia błędów.

mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Profi

Uzy­skaj dostęp do pro­gnoz pogo­dy dla dane­go pola i histo­rycz­nych danych pogo­do­wych od 2010 roku.

Pro­fit Manager

Zwiększ swo­je zyski dzię­ki kom­pak­to­we­mu opro­gra­mo­wa­niu do obli­czeń, pla­no­wa­nia, symu­la­cji, doradz­twa i dokumentacji.

AGRAR­MO­NI­TOR Connect

Wysy­łaj do swo­jej fir­my usłu­go­wej istot­ne dane doty­czą­ce pól i syn­chor­ni­zuj wyko­na­ne na nich pra­ce ze swo­ją kar­to­te­ką pól.

Mężczyzna i kobieta w gospodarstwie z tabletem

Apli­ka­cja 365Crop do zarzą­dza­nia gospodarstwem

Apli­ka­cja umoż­li­wia doku­men­to­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści zwią­za­nych z upra­wą roślin — szyb­ko i bez­po­śred­nio w miej­scu, w któ­rym daną pra­cę wykonujesz.

Aplikacja 365Crop
  • Kon­tro­la wza­jem­nej zgodności

    Doku­men­to­wa­nie zabie­gów bez­po­śred­nio z pola z zacho­wa­niem wymo­gów wza­jem­nej zgodności.

  • Syn­chro­ni­za­cja z platformą

    Wszyst­kie zapla­no­wa­ne zle­ce­nia moż­na wysy­łać z plat­for­my do apli­ka­cji 365Crop.

  • Mobil­na mapa użyt­ków rolnych

    Przej­rzy­ste kar­ty pola umoż­li­wia­ją pod­gląd wszyst­kich dotych­czas wyko­na­nych prac — dostęp­ne są w każ­dej chwi­li — rów­nież w try­bie offline.

Google Play Store
Apple App Store

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje