Doko­naj cyfry­za­cji w zarzą­dza­niu swo­im gospodarstwem.

Więk­sze suk­ce­sy dzię­ki lep­szym pro­gno­zom, sko­or­dy­no­wa­nej komu­ni­ka­cji i cyfro­we­mu zarządzaniu.

Załóż bez­płat­ne konto

W cyfro­wy spo­sób pla­nuj, komu­ni­kuj i koor­dy­nuj dla uspraw­nie­nia pro­ce­sów w swo­im gospodarstwie

Pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa rol­ne­go sku­pia się na pla­no­wa­niu, komu­ni­ka­cji i koor­dy­na­cji pro­ce­sów. Wyma­ga ono podej­mo­wa­nia decy­zji na pod­sta­wie wia­ry­god­nych danych i pro­gnoz. Pla­no­wa­ne środ­ki i pro­ce­sy muszą być współ­dzie­lo­ne i koor­dy­no­wa­ne z pra­cow­ni­ka­mi i inny­mi zaan­ga­żo­wa­ny­mi stro­na­mi, taki­mi jak usłu­go­daw­cy, aby unik­nąć nie­po­ro­zu­mień i opóźnień.

Kolej­nym waż­nym ele­men­tem pro­wa­dze­nia gospo­dar­stwa jest zarzą­dza­nie środ­ka­mi pro­duk­cji w maga­zy­nie oraz sprze­daż wła­snych pro­duk­tów rolnych.

Nasze cyfro­we roz­wią­za­nia wspie­ra­ją Cię w pla­no­wa­niu w opar­ciu o dobre pro­gno­zy i dane, w nie­za­wod­nej i nie­skom­pli­ko­wa­nej komu­ni­ka­cji i koor­dy­na­cji pro­ce­sów, w cyfro­wym zarzą­dza­niu maga­zy­nem i w pro­fe­sjo­nal­nej sprze­da­ży zbiorów.

Sko­rzy­staj z naszych cyfro­wych roz­wią­zań i uspraw­nij pro­wa­dze­nie swo­je­go gospodarstwa.

Mężczyzna i kobieta w gospodarstwie z tabletem

Te modu­ły wspie­ra­ją Cię w pro­wa­dze­niu gospodarstwa

Upraw­nie­nia dostę­pu: łatwiej­sza współpraca

Za pomo­cą modu­łu „Upraw­nie­nia dostę­pu” umoż­li­wiasz innym oso­bom dostęp do swo­je­go kon­ta 365FarmNet. Upraw­nie­nia mogą być przy­pi­sy­wa­ne indywidualnie.

 • Przy­dzie­laj indy­wi­du­al­ne role poprzez upraw­nie­nia do odczy­tu i/lub zapisu.
 • Możesz dowol­nie kon­fi­gu­ro­wać pra­wa i role przy­dzie­la­ne w ramach każ­de­go dostępu.
 • Dostę­pa­mi moż­na zarzą­dzać za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop.
 • Każ­da oso­ba otrzy­mu­je dokład­nie te infor­ma­cje, któ­re są dla niej istotne.
 • Uła­twia­ją one pra­cę i komunikację.

AGRAR­MO­NI­TOR Con­nect: połą­cze­nie z Two­im usługodawcą

Wysy­łaj do swo­je­go usłu­go­daw­cy istot­ne dane pól i zin­te­gruj prze­pro­wa­dza­ne na nich pro­ce­sy robo­cze w swo­jej kar­to­te­ce pól.

 • Dzia­ła­nia, któ­re Twój usłu­go­daw­ca zare­je­stro­wał poprzez AGRAR­MO­NI­TOR, mogą być prze­no­szo­ne na Two­je kon­to 365FarmNet.
 • Wysy­łaj dane o obsza­rze do swo­je­go usłu­go­daw­cy. Może je on wyko­rzy­stać do nawi­ga­cji, a tak­że do doku­men­to­wa­nia prze­pro­wa­dzo­nych działań.
 • Pozwa­la to na lep­szą koor­dy­na­cję prze­jaz­dów i ogra­ni­cze­nie do mini­mum potrze­by doko­ny­wa­nia korekt.
 • Unik­niesz błęd­nych infor­ma­cji i prze­jaz­dów na nie­wła­ści­we pola.

Pro­fe­sjo­nal­na pro­gno­za pogo­dy mete­oblue: lep­sze pla­no­wa­nie dzię­ki lokal­nym prognozom

Uzy­skaj dostęp do dokład­nych pro­gnoz pogo­dy dla dane­go pola, histo­rycz­nych danych pogo­do­wych i rada­ru desz­czo­we­go dla całych Niemiec.

 • Możesz zarzą­dzać wie­lo­ma loka­li­za­cja­mi pogodowymi.
 • Otrzy­mu­jesz godzi­no­we pro­gno­zy pogo­dy i ilo­ści opa­dów w ostat­nich 24 godzinach.
 • Dzię­ki róż­nym pro­gno­zom pogo­dy na jed­nym wykre­sie nie trze­ba porów­ny­wać pro­gnoz z róż­nych źródeł.
 • Dostęp­ne są histo­rycz­ne dane pogo­do­we od co naj­mniej 2010 roku dla wszyst­kich zde­fi­nio­wa­nych loka­li­za­cji pogo­do­wych wraz z agre­ga­cja­mi i war­to­ścia­mi średnimi.
 • Radar pogo­do­wy na mapie gospo­dar­stwa (dla okre­ślo­nych krajów).

Pro­fit Mana­ger: sku­tecz­niej­sza sprzedaż

Zwiększ swój zysk dzię­ki kom­pak­to­we­mu opro­gra­mo­wa­niu do obli­czeń, pla­no­wa­nia, symu­la­cji, doradz­twa i dokumentacji.

 • Sza­co­wa­nie docho­du brut­to z hek­ta­ra dla każ­dej ze swo­ich upraw na pod­sta­wie kosz­tów, ocze­ki­wa­nej wiel­ko­ści zbio­ru i aktu­al­nych pozio­mów cen.
 • Udo­stęp­nia­nie cen i noto­wań towa­rów gieł­do­wych, jeśli są dostępne.
 • Zapew­nij sobie dostęp do cen na ryn­ku spot UE, reje­struj sprze­daż zbo­ża i kontrakty.
 • Uzy­skaj sza­cun­ko­wą mar­żę pokry­cia II stop­nia na hek­tar z uwzględ­nie­niem wszyst­kich Two­ich sprze­da­ży, kon­trak­tów i pozy­cji na ryn­ku terminowym.
 • Pod­su­mo­wa­nie gospo­dar­stwa – obli­cza­nie aktu­al­nie pla­no­wa­nej mar­ży pokry­cia dla całe­go gospodarstwa.
 • Ana­li­za WHAT-IF (mar­ża pokry­cia II stop­nia i ryzy­ko) dla 15 przy­go­to­wa­nych stra­te­gii sprze­da­ży wspie­ra Cię przy podej­mo­wa­niu decyzji.

Z apli­ka­cją 365Crop masz swo­je gospo­dar­stwo zawsze pod ręką

Doku­men­tuj w apli­ka­cji wszyst­kie czyn­no­ści zwią­za­ne z upra­wą roślin bez­po­śred­nio na polu.

Aplikacja 365Crop
 • Wysy­ła­nie zle­ceń roboczych

  Wszyst­kie zapla­no­wa­ne zle­ce­nia moż­na wysy­łać z plat­for­my do apli­ka­cji 365Crop.

 • Mobil­na kar­ta pola

  Przej­rzy­sta kar­ta pola ofe­ru­je pod­gląd wszyst­kich dotych­cza­so­wych dzia­łań – rów­nież onli­ne i zawsze pod ręką.

Google Play Store
Apple App Store

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

Zdi­gi­ta­li­zuj swo­ją upra­wę roślin i zapew­nij sobie lep­sze zbiory

Pla­no­wa­nie upraw, zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi, kar­to­te­ka pól i pro­sta doku­men­ta­cja dla każ­de­go gospodarstwa.
Naszy­mi cyfro­wy­mi roz­wią­za­nia­mi wspie­ra­my Cię w przej­rzy­stym pla­no­wa­niu upra­wy roślin, uprasz­cza­niu for­mal­no­ści i prze­strze­ga­nia prze­pi­sów roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie nawo­zów, auto­ma­ty­za­cji doku­men­ta­cji i podej­mo­wa­niu wła­ści­wych decyzji.

Odkryj

Wejdź z nami w świat rol­nic­twa precyzyjnego

Dzię­ki naszym roz­wią­za­niom w zakre­sie rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go możesz iden­ty­fi­ko­wać poten­cjał w swo­jej upra­wie roślin i gospo­da­ro­wać swo­imi pola­mi zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją tere­nu. Od pla­no­wa­nia prób gle­bo­wych po mapy apli­ka­cyj­ne i pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych – z 365FarmNet masz wszyst­ko w jed­nym ręku.

Odkryj

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja dzię­ki naszym roz­wią­za­niom do zarzą­dza­nia flotą

Dzię­ki cyfro­wym roz­wią­za­niom 365FarmNet dane wszyst­kich maszyn i narzę­dzi są do Two­jej dys­po­zy­cji w jed­nym opro­gra­mo­wa­niu. Otrzy­mu­jesz kom­plet­ny prze­gląd wszyst­kich ruchów, auto­ma­tycz­nie doku­men­tu­jesz wszyst­kie dzia­ła­nia i możesz ana­li­zo­wać swo­je pro­ce­sy w zin­te­gro­wa­nej sieci.

Odkryj
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje