Mete­oblue Pro­gno­za Pogo­dy Pro­fi.

Lep­sze pla­no­wa­nie pra­cy dzię­ki lokal­nym pro­gno­zom pogo­dy.

Wypró­buj za dar­mo

Moduł – Mete­oblue Pro­gno­za Pogo­dy Pro­fi

Naj­do­kład­niej­sza lokal­na pro­gno­za pogo­dy dzię­ki modu­ło­wi Mete­oblue Pro­gno­za Pogo­dy Pro­fi. Model mul­ti ofe­ru­je wgląd do naj­bar­dziej praw­do­po­dob­nych pro­gnoz pogo­dy. Archi­wal­ne dane pogo­do­we umoż­li­wia­ją porów­na­nie tem­pe­ra­tur i opa­dów w roku bie­żą­cym z dany­mi do 30 lat wstecz.

Meteoblue Prognoza Pogody Profi

Moduł Mete­oblue Pro­gno­za Pogo­dy Pro­fi ofe­ru­je:

Meteoblue Prognoza Pogody Profi
 • Róż­ne pro­gno­zy pogo­dy w for­mie gra­ficz­nej (model mul­ti) — wia­ry­god­ne dane w jed­nym miej­scu.
 • Archi­wal­ne dane pogo­do­we, moż­li­wość porów­na­nia bie­rzą­cych pro­gnoz z dany­mi do 30 lat wstecz.
 • W przy­szło­ści udo­stęp­ni­my dodat­ko­we funk­cje jak: sze­ro­kie moż­li­wo­śći ana­li­zo­wa­nia pogo­dy (tj. porów­na­nie pomia­rów z pro­gno­zą, obser­wa­cje itp.) i dla nie­któ­rych kra­jów radar opa­dów, widocz­ny bez­po­śred­nio na mapie gospo­dar­stwa.
 • Archi­wal­ne dane pogo­do­we (wraz z suma­rycz­ny­mi i śred­ni­mi war­to­ścia­mi) od co naj­mniej 2010 r. dla wszyst­kich zde­fi­nio­wa­nych loka­li­za­cji pogo­do­wych.
 • Radar opa­dów na mapie gospo­dar­stwa (dla nie­któ­rych kra­jów).
 • Kolej­ne modu­ły zależ­ne od pogo­dy będą mia­ły dostęp do modu­łu pogo­do­we­go.

Warun­ki testo­wa­nia

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres prób­ny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobo­wią­zań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie prób­nym.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 3,75 € netto/miesiąc dla gospo­dar­stwa do 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we według licz­by hek­ta­rów gospo­dar­stwa: przy­kła­do­wo przy 100 ha cena wyno­si 6,25 € netto/ mie­siąc (Kal­ku­la­tor cen).
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się w cyklach mie­sięcz­nych, ewen­tu­al­nie wraz z inny­mi wybra­ny­mi przez Cie­bie modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modu­łu.

Warun­ki umo­wy

 • Mini­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użyt­ko­wa­nia.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modu­łu.

Uwa­ga:
Moduł Pro­fe­sjo­nal­na pro­gno­za pogo­dy Mete­oblue jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwaj­ca­rii.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Użyt­kuj 365FarmNet mobil­nie.

Dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom rol­ni­czym możesz z dowol­ne­go miej­sca zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, upra­wa­mi lub sta­dem.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Wypró­buj za dar­mo

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem, upra­wa­mi czy sta­dem bydła.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj