Mete­oblue Pro­gno­za Pogo­dy Profi.

Lep­sze pla­no­wa­nie pra­cy dzię­ki lokal­nym pro­gno­zom pogody.

Załóż bez­płat­ne konto

Moduł – Mete­oblue Pro­gno­za Pogo­dy Profi

Naj­do­kład­niej­sza lokal­na pro­gno­za pogo­dy dzię­ki modu­ło­wi Mete­oblue Pro­gno­za Pogo­dy Pro­fi. Model mul­ti ofe­ru­je wgląd do naj­bar­dziej praw­do­po­dob­nych pro­gnoz pogo­dy. Archi­wal­ne dane pogo­do­we umoż­li­wia­ją porów­na­nie tem­pe­ra­tur i opa­dów w roku bie­żą­cym z dany­mi do 30 lat wstecz.

Meteoblue Prognoza Pogody Profi

Moduł Mete­oblue Pro­gno­za Pogo­dy Pro­fi oferuje:

Meteoblue Prognoza Pogody Profi
 • Róż­ne pro­gno­zy pogo­dy w for­mie gra­ficz­nej (model mul­ti) — wia­ry­god­ne dane w jed­nym miejscu.
 • Archi­wal­ne dane pogo­do­we, moż­li­wość porów­na­nia bie­rzą­cych pro­gnoz z dany­mi do 30 lat wstecz.
 • W przy­szło­ści udo­stęp­ni­my dodat­ko­we funk­cje jak: sze­ro­kie moż­li­wo­śći ana­li­zo­wa­nia pogo­dy (tj. porów­na­nie pomia­rów z pro­gno­zą, obser­wa­cje itp.) i dla nie­któ­rych kra­jów radar opa­dów, widocz­ny bez­po­śred­nio na mapie gospodarstwa.
 • Archi­wal­ne dane pogo­do­we (wraz z suma­rycz­ny­mi i śred­ni­mi war­to­ścia­mi) od co naj­mniej 2010 r. dla wszyst­kich zde­fi­nio­wa­nych loka­li­za­cji pogodowych.
 • Radar opa­dów na mapie gospo­dar­stwa (dla nie­któ­rych krajów).
 • Kolej­ne modu­ły zależ­ne od pogo­dy będą mia­ły dostęp do modu­łu pogodowego.

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie próbnym.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 3,75 € netto/miesiąc dla gospo­dar­stwa do 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we według licz­by hek­ta­rów gospo­dar­stwa: przy­kła­do­wo przy 100 ha cena wyno­si 6,25 € netto/ mie­siąc (Kal­ku­la­tor cen).
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się w cyklach mie­sięcz­nych, ewen­tu­al­nie wraz z inny­mi wybra­ny­mi przez Cie­bie modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca rozliczeniowego.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użytkowania.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu.

Uwa­ga:
Moduł Pro­fe­sjo­nal­na pro­gno­za pogo­dy Mete­oblue jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwajcarii.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj