Tak dzia­ła 365FarmNet

Kil­ka słów o nas.

Nasza kon­cep­cja – cyfry­za­cja rolnictwa

365FarmNet to wie­lo­krot­nie nagra­dza­na plat­for­ma do cyfro­we­go zarzą­dza­nia gospodarstwem.

Uprosz­czo­ne pro­wa­dze­nie gospodarstwa
Pro­gram umoż­li­wia szyb­kie wpro­wa­dza­nie danych pod­sta­wo­wych, pro­wa­dze­nie łatwej doku­men­ta­cji i ana­li­zo­wa­nie danych, co pozwa­la na jesz­cze spraw­niej­sze zarzą­dza­nie swo­im gospo­dar­stwem. Chce­my pomóc Ci sku­pić się na naj­waż­niej­szych rze­czach i osią­gnąć mak­sy­mal­ne wyni­ki przy mini­mal­nym nakła­dzie pracy.

Auto­ma­tycz­na dokumentacja
Chcesz jesz­cze bar­dziej uspraw­nić pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji w Two­im gospodarstwie?
Z sys­te­mem Acti­ve masz taką moż­li­wość. Rapor­ty, ana­li­zy i auto­ma­tycz­ne doku­men­ta­cje – to wszyst­ko możesz zyskać dzię­ki temu modu­ło­wi. Co waż­ne, sys­tem ten jest cał­ko­wi­cie nie­za­leż­ny od pro­du­cen­tów i roku pro­duk­cji Two­ich maszyn i urzą­dzeń. Możesz zatem zmo­der­ni­zo­wać nawet naj­star­szą maszy­nę, któ­rą posia­dasz na gospodarstwie.

Wyko­rzy­staj poten­cjał swo­je­go gospodarstwa
365FarmNet jest ide­al­nym part­ne­rem, uła­twia­ją­cym pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji i zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem. Dzię­ki ofer­tom dopa­so­wa­nym do Cie­bie chce­my pomóc Ci wspie­rać Two­je gospo­dar­stwo, abyś mógł(-a) wyko­rzy­stać jego poten­cjał. Zawsze i wszędzie.

Smart Farming, cyfrowe rolnictwo

Wybierz opro­gra­mo­wa­nie rol­ni­cze według wła­snych potrzeb.

Tyle cyfro­we­go rol­nic­twa, ile potrzebujesz.

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje 

Funk­cje podstawowe

Pod­sta­wa do roz­po­czę­cia cyfry­za­cji rolnictwa.

 • Mapa pól
 • Prze­gląd upraw
 • Usta­le­nie zapo­trze­bo­wa­nia na nawóz
 • Gra­ficz­na mapa gospo­dar­stwa i zarzą­dza­nie mapami
 • Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogodzie
 • Inte­rak­tyw­ny ter­mi­narz roczny
 • Widok gospo­dar­stwa z lotu ptaka
 • Zawar­tość skład­ni­ków pokarmowych
 • Zarzą­dza­nie cenami
Sprawdź

Bez­płat­ne modu­ły i aplikacje

Modu­ły 365FarmNet i naszych part­ne­rów z sek­to­ra rol­ni­cze­go. Pla­no­wa­nie, doku­men­ta­cja, ana­li­za – kon­tro­la nad całym gospodarstwem.

 • AGRAR­MO­NI­TOR Connect
 • Agro­Pres­su­re by Michelin
 • BASF AgSo­lu­tions Finder
 • CLA­AS TELEMATICS
 • Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELEMATICS
 • Apli­ka­cja 365Pocket — cyfro­wy dzien­ni­czek rolnika
 • Pro­sta i szyb­ka doku­men­ta­cja dzia­łań zwią­za­nych z upra­wą roślin za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop
 • Auto­ma­tycz­na reje­stra­cja cza­su za pomo­cą apli­ka­cji 365Active
Sprawdź

Modu­ły płatne

Licz­ne modu­ły 365FarmNet i naszych part­ne­rów z sek­to­ra rol­ni­cze­go — odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dla każ­de­go obsza­ru ope­ra­cyj­ne­go gospodarstwa.

 • Acti­ve­Doc
 • Crop View
 • Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian
 • ISIP-pro­gno­za septoriozy
 • ISO-XML
 • Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych LACOS
 • Maga­zyn
 • Mapy apli­ka­cyj­ne
 • Mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Profi
 • Plan de fumu­re by ARVALIS
 • Pro­fit Manager
 • Opry­ski
 • Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników
 • Hodow­la bydła mlecznego
 • Wymia­na danych z GEA Dairy­plan C21
 • Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — hala udojowa
 • Wymia­na danych z DeLa­val Del­Pro™ — robot udojowy
Sprawdź

Uwa­ga: W przy­pad­ku bez­płat­nych modu­łów TELE­MA­TICS nie­zbęd­na jest aktu­al­na umo­wa z dys­try­bu­to­rem CLA­AS, aby móc korzy­stać z tych modu­łów w maszy­nach TELEMATICS.

O 365FarmNet – my cyfry­zu­je­my rolnictwo

365FarmNet to wie­lo­krot­nie nagra­dza­na plat­for­ma do cyfro­we­go zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem rol­nym. W naszej fir­mie dzia­ła­my razem z rol­ni­ka­mi na rzecz wydaj­ne­go, zrów­no­wa­żo­ne­go i per­spek­ty­wicz­ne­go rolnictwa.

YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

Wspie­ra­my wszyst­kich rol­ni­ków oraz pod­mio­ty współ­pra­cu­ją­ce w opty­ma­li­za­cji ich gospo­darstw – nie­za­leż­nie od rodza­ju pra­cy, wiel­ko­ści gospo­dar­stwa czy wyzna­wa­nej filo­zo­fii. Łatwo, zawsze i wszędzie.
To, co nas wyróż­nia spo­śród pozo­sta­łych dostaw­ców tego typu opro­gra­mo­wa­nia, to nasza otwar­ta, nie­za­leż­na od pro­du­cen­tów maszyn i pro­duk­tów plat­for­ma, któ­ra jest sta­le roz­wi­ja­na i udoskonalana.

Umoż­li­wia ona dostęp do wie­lu róż­nych funk­cji i modu­łów ofe­ro­wa­nych przez nas oraz naszych part­ne­rów. Ozna­cza to sku­tecz­ne, cyfro­we połą­cze­nie wszel­kich dzia­łań podej­mo­wa­nych w gospodarstwie.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To może Cię zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj