Tak dzia­ła 365FarmNet

Kil­ka słów o nas.

Nasza kon­cep­cja – cyfry­za­cja rol­nic­twa

365FarmNet to wie­lo­krot­nie nagra­dza­na plat­for­ma do cyfro­we­go zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem.

Uprosz­czo­ne pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa
Pro­gram umoż­li­wia szyb­kie wpro­wa­dza­nie danych pod­sta­wo­wych, pro­wa­dze­nie łatwej doku­men­ta­cji i ana­li­zo­wa­nie danych, co pozwa­la na jesz­cze spraw­niej­sze zarzą­dza­nie swo­im gospo­dar­stwem. Chce­my pomóc Ci sku­pić się na naj­waż­niej­szych rze­czach i osią­gnąć mak­sy­mal­ne wyni­ki przy mini­mal­nym nakła­dzie pra­cy.

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja
Chcesz jesz­cze bar­dziej uspraw­nić pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji w Two­im gospo­dar­stwie?
Z sys­te­mem Acti­ve masz taką moż­li­wość. Rapor­ty, ana­li­zy i auto­ma­tycz­ne doku­men­ta­cje – to wszyst­ko możesz zyskać dzię­ki temu modu­ło­wi. Co waż­ne, sys­tem ten jest cał­ko­wi­cie nie­za­leż­ny od pro­du­cen­tów i roku pro­duk­cji Two­ich maszyn i urzą­dzeń. Możesz zatem zmo­der­ni­zo­wać nawet naj­star­szą maszy­nę, któ­rą posia­dasz na gospo­dar­stwie.

Wyko­rzy­staj poten­cjał swo­je­go gospo­dar­stwa
365FarmNet jest ide­al­nym part­ne­rem, uła­twia­ją­cym pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji i zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem. Dzię­ki ofer­tom dopa­so­wa­nym do Cie­bie chce­my pomóc Ci wspie­rać Two­je gospo­dar­stwo, abyś mógł(-a) wyko­rzy­stać jego poten­cjał. Zawsze i wszę­dzie.

Smart Farming, cyfrowe rolnictwo

Wybierz opro­gra­mo­wa­nie rol­ni­cze według wła­snych potrzeb.

Tyle cyfro­we­go rol­nic­twa, ile potrze­bu­jesz.

Bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Funk­cje pod­sta­wo­we

Pod­sta­wa do roz­po­czę­cia cyfry­za­cji rol­nic­twa.

 • Mapa pól
 • Prze­gląd upraw
 • Usta­le­nie zapo­trze­bo­wa­nia na nawóz
 • Gra­ficz­na mapa gospo­dar­stwa i zarzą­dza­nie mapa­mi
 • Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pogo­dzie
 • Inte­rak­tyw­ny ter­mi­narz rocz­ny
 • Widok gospo­dar­stwa z lotu pta­ka
 • Zawar­tość skład­ni­ków pokar­mo­wych
 • Zarzą­dza­nie cena­mi
Sprawdź

Bez­płat­ne modu­ły i apli­ka­cje

Modu­ły naszych part­ne­rów. Pla­no­wa­nie, doku­men­ta­cja, ana­li­za – kon­tro­la nad całym gospo­dar­stwem.

 • Agro­Pres­su­re by Miche­lin
 • BASF AgSo­lu­tions Fin­der
 • CLA­AS TELE­MA­TICS
 • Syn­chro­ni­za­cja CLA­AS TELE­MA­TICS
 • Apli­ka­cja 365Pocket — cyfro­wy dzien­ni­czek rol­ni­ka
 • Pro­sta i szyb­ka doku­men­ta­cja dzia­łań zwią­za­nych z upra­wą roślin za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop
 • Auto­ma­tycz­na reje­stra­cja cza­su za pomo­cą apli­ka­cji 365Active
Sprawdź

Modu­ły płat­ne

Dodat­ko­we modu­ły naszych part­ne­rów — odpo­wied­nie roz­wią­za­nie dla każ­de­go obsza­ru ope­ra­cyj­ne­go gospo­dar­stwa.

 • Acti­ve­Doc
 • Ser­wis nawo­zo­wy AMA­ZO­NE
 • CLA­AS Crop View
 • Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian
 • ISIP-pro­gno­za sep­to­rio­zy
 • ISO-XML
 • Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych LACOS
 • Maga­zyn
 • Mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Pro­fi
 • Plan de fumu­re by ARVA­LIS
 • Pro­fit Mana­ger
 • Opry­ski
 • Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków
 • Hodow­la bydła mlecz­ne­go
Sprawdź

Uwa­ga: W przy­pad­ku bez­płat­nych modu­łów TELE­MA­TICS nie­zbęd­na jest aktu­al­na umo­wa z dys­try­bu­to­rem CLA­AS, aby móc korzy­stać z tych modu­łów w maszy­nach TELE­MA­TICS.

O 365FarmNet – my cyfry­zu­je­my rol­nic­two

365FarmNet to wie­lo­krot­nie nagra­dza­na plat­for­ma do cyfro­we­go zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem rol­nym. W naszej fir­mie dzia­ła­my razem z rol­ni­ka­mi na rzecz wydaj­ne­go, zrów­no­wa­żo­ne­go i per­spek­ty­wicz­ne­go rol­nic­twa.

YouTube

Mit dem Laden des Vide­os akzep­tie­ren Sie die Daten­schut­zer­klärung von YouTu­be.
Mehr erfah­ren

Video laden

Wspie­ra­my wszyst­kich rol­ni­ków oraz pod­mio­ty współ­pra­cu­ją­ce w opty­ma­li­za­cji ich gospo­darstw – nie­za­leż­nie od rodza­ju pra­cy, wiel­ko­ści gospo­dar­stwa czy wyzna­wa­nej filo­zo­fii. Łatwo, zawsze i wszę­dzie.
To, co nas wyróż­nia spo­śród pozo­sta­łych dostaw­ców tego typu opro­gra­mo­wa­nia, to nasza otwar­ta, nie­za­leż­na od pro­du­cen­tów maszyn i pro­duk­tów plat­for­ma, któ­ra jest sta­le roz­wi­ja­na i udo­sko­na­la­na.

Umoż­li­wia ona dostęp do wie­lu róż­nych funk­cji i modu­łów ofe­ro­wa­nych przez nas oraz naszych part­ne­rów. Ozna­cza to sku­tecz­ne, cyfro­we połą­cze­nie wszel­kich dzia­łań podej­mo­wa­nych w gospo­dar­stwie.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych”.

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.”

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.”

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym.

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobil­nie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Załóż bez­płat­ne kon­to

To może Cię zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj