Tak dzia­ła 365FarmNet

Kil­ka słów o nas.

Nasza kon­cep­cja – cyfry­za­cja rolnictwa

365FarmNet to wie­lo­krot­nie nagra­dza­na plat­for­ma do cyfro­we­go zarzą­dza­nia gospodarstwem.

Uprosz­czo­ne pro­wa­dze­nie gospodarstwa
Pro­gram umoż­li­wia szyb­kie wpro­wa­dza­nie danych pod­sta­wo­wych, pro­wa­dze­nie łatwej doku­men­ta­cji i ana­li­zo­wa­nie danych, co pozwa­la na jesz­cze spraw­niej­sze zarzą­dza­nie swo­im gospo­dar­stwem. Chce­my pomóc Ci sku­pić się na naj­waż­niej­szych rze­czach i osią­gnąć mak­sy­mal­ne wyni­ki przy mini­mal­nym nakła­dzie pracy.

Auto­ma­tycz­na dokumentacja
Chcesz jesz­cze bar­dziej uspraw­nić pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji w Two­im gospodarstwie?
Z sys­te­mem Acti­ve masz taką moż­li­wość. Rapor­ty, ana­li­zy i auto­ma­tycz­ne doku­men­ta­cje – to wszyst­ko możesz zyskać dzię­ki temu modu­ło­wi. Co waż­ne, sys­tem ten jest cał­ko­wi­cie nie­za­leż­ny od pro­du­cen­tów i roku pro­duk­cji Two­ich maszyn i urzą­dzeń. Możesz zatem zmo­der­ni­zo­wać nawet naj­star­szą maszy­nę, któ­rą posia­dasz na gospodarstwie.

Wyko­rzy­staj poten­cjał swo­je­go gospodarstwa
365FarmNet jest ide­al­nym part­ne­rem, uła­twia­ją­cym pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji i zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem. Dzię­ki ofer­tom dopa­so­wa­nym do Cie­bie chce­my pomóc Ci wspie­rać Two­je gospo­dar­stwo, abyś mógł(-a) wyko­rzy­stać jego poten­cjał. Zawsze i wszędzie.

Smart Farming, cyfrowe rolnictwo

O 365FarmNet – my cyfry­zu­je­my rolnictwo

365FarmNet to wie­lo­krot­nie nagra­dza­na plat­for­ma do cyfro­we­go zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem rol­nym. W naszej fir­mie dzia­ła­my razem z rol­ni­ka­mi na rzecz wydaj­ne­go, zrów­no­wa­żo­ne­go i per­spek­ty­wicz­ne­go rolnictwa.

Wspie­ra­my wszyst­kich rol­ni­ków oraz pod­mio­ty współ­pra­cu­ją­ce w opty­ma­li­za­cji ich gospo­darstw – nie­za­leż­nie od rodza­ju pra­cy, wiel­ko­ści gospo­dar­stwa czy wyzna­wa­nej filo­zo­fii. Łatwo, zawsze i wszędzie.
To, co nas wyróż­nia spo­śród pozo­sta­łych dostaw­ców tego typu opro­gra­mo­wa­nia, to nasza otwar­ta, nie­za­leż­na od pro­du­cen­tów maszyn i pro­duk­tów plat­for­ma, któ­ra jest sta­le roz­wi­ja­na i udoskonalana.

Umoż­li­wia ona dostęp do wie­lu róż­nych funk­cji i modu­łów ofe­ro­wa­nych przez nas oraz naszych part­ne­rów. Ozna­cza to sku­tecz­ne, cyfro­we połą­cze­nie wszel­kich dzia­łań podej­mo­wa­nych w gospodarstwie.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To może Cię zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj