365Academy.

Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy, doświad­czeń i zasto­so­wań prak­tycz­nych oraz moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia cyfro­we­go rol­nic­twa.

Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy z zakre­su rol­nic­twa cyfro­we­go

365Academy wspie­ra Cię w cyfry­za­cji Two­ich dzia­łań w rol­nic­twie.

Szko­le­nia

Szkolenia

W ramach pro­gra­mu 365Academy orga­ni­zu­je­my szko­le­nia dla każ­de­go, kto jest zain­te­re­so­wa­ny zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z cyfry­za­cją rol­nic­twa. Poznaj nowe infor­ma­tycz­ne tech­no­lo­gie wspo­ma­ga­ją­ce zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem rol­nym.

Przejdź do semi­na­riów

Cam­pus

Moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii cyfro­wych w rol­nic­twie są ogrom­ne. Inte­li­gent­ne i pre­cy­zyj­ne rol­nic­two jest obec­nie już sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­ne, począw­szy od zauto­ma­ty­zo­wa­nej doku­men­ta­cji prac polo­wych, aż po auto­ma­tycz­ne sys­te­my kie­ro­wa­nia. Któ­re funk­cje cyfro­we sta­no­wią war­to­ścio­we wspar­cie dla gospo­darstw rol­nych w ich codzien­nej pra­cy i jak moż­na je efek­tyw­nie wyko­rzy­stać? Zagad­nie­nia te są czę­ścią róż­nych pro­gra­mów ofe­ro­wa­nych w ramach 365Academy.

Do pro­jek­tu Cam­pus
365Campus

Kon­takt

W przy­pad­ku pytań moż­na się z nami skon­tak­to­wać tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo.

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Prze­gląd modu­łów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospo­dar­stwa.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj