Cam­pus.

Cyfro­we rol­nic­two jako ele­ment stu­diów, kształ­ce­nia i dosko­na­le­nia zawodowego.

Szko­le­nia zwią­za­ne z cyfro­wym rolnictwem

Poznaj z nami zasto­so­wa­nie roz­wią­zań cyfro­wych w rolnictwie.

Na pro­wa­dzo­nych przez nas zaję­ciach łączy­my wie­dzę, prak­ty­kę i nasze doświad­cze­nie w zakre­sie cyfro­we­go rolnictwa.
Pre­zen­tu­je­my prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie inte­li­gent­ne­go i pre­cy­zyj­ne­go rol­nic­twa w codzien­nej pra­cy. Poka­zu­je­my tak­że jak łatwo wdro­żyć nowe tech­no­lo­gie cyfro­we w gospo­dar­stwie oraz ich moż­li­wo­ści i zastosowanie.

Dla uczniów i studentów

Cyfry­za­cja jest nie­od­łącz­ną czę­ścią współ­cze­sne­go rol­nic­twa. Zakres zasto­so­wań cyfro­wych roz­wią­zań jest bar­dzo sze­ro­ki – na polu, w obo­rze, czy w biu­rze. War­to zatem zapo­zna­wać się z nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi już pod­czas edu­ka­cji, aby w przy­szło­ści móc łatwiej wdra­żać nowe roz­wią­za­nia w gospodarstwach.

Wyko­rzy­staj szan­sę i zapew­nij sobie moż­li­wość bez­płat­ne­go korzy­sta­nia z modu­łów przez cały okres trwa­nia nauki.

Kto może sko­rzy­stać z oferty?
Wszy­scy ucznio­wie, stu­den­ci, prak­ty­kan­ci kształ­cą­cy się w kie­run­ku rolniczym.

Co nale­ży zro­bić aby sko­rzy­stać z ofer­ty? Wystar­czy prze­słać potwier­dze­nie, że jesteś uczniem lub stu­den­tem na adres campus@365FarmNet.com. Tutaj rów­nież możesz prze­słać nam swo­je pyta­nia, chęt­nie na nie odpowiemy.

Grupa ucznie podnosi ręki Nastolatek nauka w sala lekcyjnej

Dla nauczy­cie­li i wykładowców

Audytorium

Chcie­li­by Pań­stwo zająć się tema­tem „cyfry­za­cji w rol­nic­twie” na swo­ich lek­cjach lub wykła­dach? To zagad­nie­nie jest już inte­gral­ną czę­ścią Pań­stwa pro­gra­mu naucza­nia i chcie­li­by Pań­stwo otrzy­mać prak­tycz­ne wskazówki?

W ramach pro­jek­tu Cam­pus opra­cu­je­my wspól­nie z Pań­stwem indy­wi­du­al­ną kon­cep­cję. Może ona obej­mo­wać np. tema­tycz­ne pre­lek­cje, mate­ria­ły dydak­tycz­ne czy inte­re­su­ją­ce zaję­cia praktyczne.

Bez­płat­na ofer­ta dla szkół i uczelni

Umoż­li­wia­my bez­płat­ne korzy­sta­nie z dodat­ko­wych modu­łów przez cały czas trwa­nia edukacji.

ISO-XML

ISO-XML

Za pomo­cą modu­łu ISO-XML moż­na zapi­sy­wać i odczy­ty­wać zle­ce­nia dla ter­mi­na­li maszyn opar­tych na stan­dar­dzie ISOBUS.

  • Pro­sty eks­port pla­no­wa­nych zleceń
  • Import czę­ścio­wo lub w cało­ści zakoń­czo­nych zle­ceń maszynowych
  • Auto­ma­tycz­ne porów­na­nie zle­ceń w 365FarmNet pod­czas importu
Planowanie płodozmianu i odmian

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Moduł Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian zapew­nia łatwy prze­gląd upraw i odmian na poszcze­gól­nych polach.

  • Zin­te­gro­wa­na kon­tro­la speł­nia­nia warun­ku zazielenienia
  • Pro­ste pla­no­wa­nie odmian
  • Auto­ma­tycz­ne obli­cza­nie zapo­trze­bo­wa­nia na mate­riał siewny
Magazyn

Maga­zyn

Moduł Maga­zyn umoż­li­wia zarzą­dza­nie sta­na­mi magazynowymi.

  • Zarzą­dza­nie i kon­tro­lo­wa­nie sta­nów magazynowych
  • Auto­ma­tycz­na aktu­ali­za­cja sta­nów maga­zy­no­wych na pod­stwie pro­wa­dzo­nych dokumentacji
  • Reje­stra­cja dostaw i wydań
Do prze­glą­du produktów
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Kon­takt

W przy­pad­ku pytań moż­na się z nami skon­tak­to­wać tele­fo­nicz­nie lub mailowo.

Moni­ka Cieniawska
Regio­nal­ny dorad­ca ds. sprze­da­ży i roz­wo­ju rynku

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska północno-zachodnia
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska południowo-zachodnia
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska północno-wschodnia

To też może Cie­bie zainteresować

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Aktu­al­no­ści

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z aktu­al­ny­mi zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z rol­nic­twem — od zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem, przez upra­wę gle­by, aż po żni­wa. Poda­je­my tak­że infor­ma­cję, na jakich tar­gach będzie­my obecni.

Odkryj