Jeden pod­gląd dla całej floty.

Doku­men­tuj i ana­li­zuj wszyst­kie czyn­no­ści rol­ni­cze w jed­nym miejscu.

Prze­te­stuj za dar­mo już teraz

Zin­te­gro­wa­ne w sie­ci zarzą­dza­nie flo­tą: Prze­glą­daj, doku­men­tuj i ana­li­zuj wszyst­kie maszy­ny w jed­nym oprogramowaniu

Wyso­kie kosz­ty pro­ce­sów, nie­ja­sna logi­sty­ka, nie­kom­plet­na doku­men­ta­cja lub nie­do­kład­ne roz­li­cze­nia– wszyst­kim tym wyzwa­niom moż­na spro­stać dzię­ki efek­tyw­ne­mu i przej­rzy­ste­mu zarzą­dza­niu flotą.

Do tej pory zarzą­dza­nie flo­tą było skom­pli­ko­wa­ne – w przy­pad­ku posia­da­nia flo­ty wie­lu pro­du­cen­tów ist­nie­je tyle poszcze­gól­nych sys­te­mów, ile jest kolo­rów maszyn. Dzię­ki cyfro­wym roz­wią­za­niom 365FarmNet dane wszyst­kich maszyn i maszyn towa­rzy­szą­cych są do Two­jej dys­po­zy­cji w jed­nym opro­gra­mo­wa­niu. Otrzy­mu­jesz kom­plet­ny prze­gląd wszyst­kich ruchów, auto­ma­tycz­nie doku­men­tu­jesz wszyst­kie dzia­ła­nia i możesz ana­li­zo­wać swo­je pro­ce­sy w zin­te­gro­wa­nej sieci.

Zarządzanie flotą

Nasze roz­wią­za­nia dla zarzą­dza­nia flotą

365FarmNet dosto­so­wu­je się do wła­ści­wo­ści wszyst­kich Two­ich maszyn i maszyn towa­rzy­szą­cych (typ, wiek, mar­ka, wyposażenie). 

Wybierz odpo­wied­nią opcję dla każ­de­go narzę­dzia i śledź wszyst­kie swo­je czyn­no­ści na kon­cie 365FarmNet.

CLAAS TELEMATICS

CLA­AS TELEMATICS

Aktyw­no­ści Two­ich maszyn CLA­AS TELE­MA­TICS pod kontrolą.

365Active Sys­tem

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja prac w rol­nic­twie. Nada­je się do sto­so­wa­nia dla każ­dej maszy­ny i każ­dej maszy­ny towarzyszącej.

Marken der DataConnect Teilnehmer

Data Con­nect

Dzię­ki Data­Con­nect istot­ne dane maszyn CLA­AS, John Deere, Case­IH, New Hol­land i STEYR mogą być prze­twa­rza­ne w jed­nym systemie.

ISO-XML

ISO-XML

Zapi­suj i odczy­tuj zle­ce­nia maszy­no­we dla popu­lar­nych ter­mi­na­li maszyn ISOBUS.

Zobacz wszyst­kie moduły

Zale­ty zin­te­gro­wa­ne­go w sie­ci zarzą­dza­nia flotą

Zarządzanie flotą
  • Kom­pa­ty­bil­ność i prze­gląd: Dzię­ki 365FarmNet tech­nicz­nie moż­li­we jest połą­cze­nie wszyst­kich maszyn i maszyn towa­rzy­szą­cych w jeden sys­tem. Uspraw­nia to ana­li­zy, zapew­nia lep­szą kon­tro­lę i oszczę­dza czas.
  • Przej­rzy­stość: Iden­ty­fi­kuj czyn­ni­ki gene­ru­ją­ce kosz­ty, roz­po­zna­waj poten­cjał i opty­ma­li­zuj procesy.
  • Kom­plet­na i auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja prze­pro­wa­dza­nych dzia­łań: Speł­niaj wymo­gi, stwórz naj­lep­szą bazę danych dla ana­liz. Pra­cuj bez obaw przy jed­no­cze­snym dokumentowaniu.
  • Dokład­ne roz­li­cze­nia: Doku­men­ta­cja dzia­łań obej­mu­ją­ca cza­sy prze­jaz­dów oraz dane ilo­ścio­we jest pod­sta­wą dla roz­li­czeń dokład­nych co do minuty.
  • Logi­sty­ka w cza­sie rze­czy­wi­stym umoż­li­wia sku­tecz­ną koor­dy­na­cję: Lep­sza orga­ni­za­cja pra­cow­ni­ków i maszyn.

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

Inte­li­gent­ne inter­fej­sy i sze­ro­kie moż­li­wo­ści rozbudowy

W prak­ty­ce zde­cy­do­wa­na więk­szość gospo­darstw rol­nych korzy­sta z maszyn róż­nych pro­du­cen­tów. Do tego docho­dzą tak­że róż­no­rod­ne maszy­ny– od zaawan­so­wa­ne­go tech­no­lo­gicz­nie sprzę­tu, takie­go jak urzą­dze­nia do nawo­że­nia, opry­ski­wa­nia i wysie­wu przy­sto­so­wa­ne do upra­wy spe­cy­ficz­nej dla dane­go frag­men­tu pola, poprzez wozy ase­ni­za­cyj­ne, aż po urzą­dze­nia do upra­wy gle­by i środ­ki trans­por­tu. Wie­le maszyn i urzą­dzeń dostar­cza dane (GPS, tele­me­tria, ISO­BUS itd.).

Zin­te­gruj te dane w ogól­nym zarzą­dza­niu swo­im gospo­dar­stwem na swo­im kon­cie 365FarmNet. Moż­na to zro­bić w nastę­pu­ją­cy sposób:

ISO-XML

Moduł ten pozwa­la Ci na łatwe inte­gro­wa­nie danych dostar­cza­nych przez ele­men­ty wypo­sa­że­nia i urzą­dze­nia ISO­BUS bez­po­śred­nio na swo­im kon­cie 365FarmNet.

Data­Con­nect

Wyko­rzy­staj Data­Con­nect do prze­ka­zy­wa­nia danych maszyn CLA­AS, John Deere, Case ICH, STEYR i New Hol­land za pośred­nic­twem jed­ne­go interfejsu.

CLA­AS TELEMATICS

Dzię­ki temu modu­ło­wi możesz zin­te­gro­wać dane maszyn CLA­AS bez­po­śred­nio w 365FarmNet.

365Active Sys­tem

Kubo­ta, Horsch, Kver­ne­land, Lem­ken itd: jest bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że zin­te­gro­wa­na tech­no­lo­gia Two­ich maszyn i urzą­dzeń jest kom­pa­ty­bil­na z 365FarmNet.

Dla wszyst­kich urzą­dzeń i maszyn, któ­rych nie moż­na połą­czyć w sieć za pośred­nic­twem tych inter­fej­sów lub któ­re są cał­ko­wi­cie „ana­lo­go­we”, możesz zasto­so­wać nasze roz­wią­za­nie moder­ni­za­cyj­ne – sys­tem 365Active.

Sys­tem 365Active jest opła­cal­ny rów­nież dla „cyfro­wych” maszyn. Ofe­ru­je on kom­plek­so­we roz­wią­za­nie, któ­re inte­gru­je rów­nież wszyst­kie maszy­ny towa­rzy­szą­ce, wagi lub silo­sy i może w ten spo­sób odtwa­rzać i auto­ma­tycz­nie doku­men­to­wać wszyst­kie łań­cu­chy procesów.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

To też może Cie­bie zainteresować

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Ceny

Tutaj obli­czysz mie­sięcz­ny koszt Two­ich indy­wi­du­al­nie dobra­nych modu­łów dodat­ko­wych – na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa w hektarach.

Odkryj

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj