365Active Sys­tem.

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja prac polo­wych w gospo­dar­stwie.

Zare­je­struj się

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja

Dzię­ki auto­ma­tycz­ne­mu sys­te­mo­wi 365Active moż­na doku­men­to­wać pra­ce polo­we wyko­ny­wa­ne w gospo­dar­stwie, w cza­sie rze­czy­wi­stym. Przy pomo­cy nadaj­ni­ków 365ActiveBox, apli­ka­cji 365Active (Google Play, App Sto­re) oraz modu­łu Acti­ve­Doc moż­na spraw­dzać aktyw­ność m.in. cią­gni­ków i maszyn współ­pra­cu­ją­cych – nie­za­leż­nie od roku pro­duk­cji maszyn czy też ich pro­du­cen­ta.

Prze­gląd cza­su pra­cy i prze­sto­ju maszyn

Auto­ma­tycz­na i dokład­na co do minu­ty reje­stra­cja cza­su wyko­ny­wa­nych prac polo­wych, cza­su prze­sto­jów i dojaz­dów maszyn wraz z dodat­ko­wy­mi infor­ma­cja­mi taki­mi jak dane ope­ra­to­ra, data, godzi­na, nazwa i loka­li­za­cja maszy­ny.

Sku­tecz­ne zarzą­dza­nie flo­tą

Prze­gląd wszyst­kich maszyn uży­wa­nych w gospo­dar­stwie spra­wia, iż zarzą­dza­nie flo­tą sta­je się łatwiej­sze i efek­tyw­niej­sze. Lep­sza koor­dy­na­cja pra­cy maszyn dzię­ki ana­li­zom np. śla­dów prze­jaz­dów na polach i dro­dze.

Wyko­rzy­sta­nie maszyn

Szcze­gó­ło­wa ana­li­za cza­su pra­cy i prze­sto­jów maszyn i osprzę­tu w gospo­dar­stwie oraz wyko­na­nych maszy­no­go­dzin pozwa­la na szyb­ki prze­gląd wydaj­no­ści, spo­so­bu i cza­su wyko­rzy­sta­nia sprzę­tu w danym okre­sie.

ActiveDoc
YouTube

Mit dem Laden des Vide­os akzep­tie­ren Sie die Daten­schut­zer­klärung von YouTu­be.
Mehr erfah­ren

Video laden

Ten krót­ki film przed­sta­wia sys­tem 365Active i spo­sób pra­cy z nim.

Sys­tem 365Active moż­na indy­wi­du­al­nie skon­fi­gu­ro­wać według potrzeb Two­je­go gospo­dar­stwa. Przy pomo­cy sys­te­mu 365Active moż­na auto­ma­tycz­nie doku­men­to­wać nastę­pu­ją­ce pra­ce polo­we:

  • Upra­wa gle­by (orka, kul­ty­wa­to­ro­wa­nie, bro­no­wa­nie)
  • Zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne (włó­ko­wa­nie, wało­wa­nie, bro­no­wa­nie bro­ną chwa­stow­nik)
  • Nawo­że­nie (mine­ral­ne i orga­nicz­ne)
  • Ochro­na roślin
  • Siew
  • Zbiór zie­lon­ki
  • Zbiór kuku­ry­dzy (Pro­to­kół Trans­por­tu Zbio­rów).

Dzia­ła­nie sys­te­mu 365Active

365ActiveBoxy są to nadaj­ni­ki Blu­eto­oth, któ­re jed­no­znacz­nie przy­po­rząd­ko­wa­ne są do danej maszy­ny, do dane­go rodza­ju osprzę­tu lub miej­sca zała­dun­ku. Apli­ka­cja 365App odbie­ra sygna­ły Blu­eto­oth i prze­sy­ła je do plat­for­my 365FarmNet. Na plat­for­mie 365FarmNet infor­ma­cje na temat danej czyn­no­ści prze­twa­rza­ne i ana­li­zo­wa­ne są w modu­le Acti­ve­Doc.

Schemat sposobu funkcjonowania systemu 365Active

Jakie modu­ły obej­mu­je sys­tem 365Active?

Do korzy­sta­nia z sys­te­mu 365Active wyma­ga­ne są:

ActiveDoc

Nadaj­nik 365ActiveBox

Zamów 365ActiveBox
365Active App

365Active App

Odkryj nasze moż­li­wo­ści
ActiveDoc

Moduł dodat­ko­wy Acti­ve­Doc

Do Acti­ve­Doc

Uwa­ga:
Moduł Acti­ve­Doc jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwaj­ca­ria.

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym.

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Użyt­kuj 365FarmNet mobil­nie.

Dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom rol­ni­czym możesz z dowol­ne­go miej­sca zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, upra­wa­mi lub sta­dem.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Wypró­buj za dar­mo

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj nasze moż­li­wo­ści

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem, upra­wa­mi czy sta­dem bydła.

Odkryj nasze moż­li­wo­ści

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj nasze moż­li­wo­ści