365Active Sys­tem.

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja prac polo­wych w gospodarstwie.

Zare­je­struj się

Auto­ma­tycz­na dokumentacja

Dzię­ki auto­ma­tycz­ne­mu sys­te­mo­wi 365Active moż­na doku­men­to­wać pra­ce polo­we wyko­ny­wa­ne w gospo­dar­stwie, w cza­sie rze­czy­wi­stym. Przy pomo­cy nadaj­ni­ków 365ActiveBox, apli­ka­cji 365Active (Google Play, App Sto­re) oraz modu­łu Acti­ve­Doc moż­na spraw­dzać aktyw­ność m.in. cią­gni­ków i maszyn współ­pra­cu­ją­cych – nie­za­leż­nie od roku pro­duk­cji maszyn czy też ich producenta.

Prze­gląd cza­su pra­cy i prze­sto­ju maszyn

Auto­ma­tycz­na i dokład­na co do minu­ty reje­stra­cja cza­su wyko­ny­wa­nych prac polo­wych, cza­su prze­sto­jów i dojaz­dów maszyn wraz z dodat­ko­wy­mi infor­ma­cja­mi taki­mi jak dane ope­ra­to­ra, data, godzi­na, nazwa i loka­li­za­cja maszyny.

Sku­tecz­ne zarzą­dza­nie flotą

Prze­gląd wszyst­kich maszyn uży­wa­nych w gospo­dar­stwie spra­wia, iż zarzą­dza­nie flo­tą sta­je się łatwiej­sze i efek­tyw­niej­sze. Lep­sza koor­dy­na­cja pra­cy maszyn dzię­ki ana­li­zom np. śla­dów prze­jaz­dów na polach i drodze.

Wyko­rzy­sta­nie maszyn

Szcze­gó­ło­wa ana­li­za cza­su pra­cy i prze­sto­jów maszyn i osprzę­tu w gospo­dar­stwie oraz wyko­na­nych maszy­no­go­dzin pozwa­la na szyb­ki prze­gląd wydaj­no­ści, spo­so­bu i cza­su wyko­rzy­sta­nia sprzę­tu w danym okresie.

ActiveBox
YouTube

Mit dem Laden des Vide­os akzep­tie­ren Sie die Daten­schut­zer­klärung von YouTu­be.
Mehr erfah­ren

Video laden

Ten krót­ki film przed­sta­wia sys­tem 365Active i spo­sób pra­cy z nim.

Sys­tem 365Active moż­na indy­wi­du­al­nie skon­fi­gu­ro­wać według potrzeb Two­je­go gospo­dar­stwa. Przy pomo­cy sys­te­mu 365Active moż­na auto­ma­tycz­nie doku­men­to­wać nastę­pu­ją­ce pra­ce polowe:

  • Upra­wa gle­by (orka, kul­ty­wa­to­ro­wa­nie, bronowanie)
  • Zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne (włó­ko­wa­nie, wało­wa­nie, bro­no­wa­nie bro­ną chwastownik)
  • Nawo­że­nie (mine­ral­ne i organiczne)
  • Ochro­na roślin
  • Siew
  • Zbiór zie­lon­ki
  • Zbiór kuku­ry­dzy (Pro­to­kół Trans­por­tu Zbiorów).

Dzia­ła­nie sys­te­mu 365Active

365ActiveBoxy są to nadaj­ni­ki Blu­eto­oth, któ­re jed­no­znacz­nie przy­po­rząd­ko­wa­ne są do danej maszy­ny, do dane­go rodza­ju osprzę­tu lub miej­sca zała­dun­ku. Apli­ka­cja 365App odbie­ra sygna­ły Blu­eto­oth i prze­sy­ła je do plat­for­my 365FarmNet. Na plat­for­mie 365FarmNet infor­ma­cje na temat danej czyn­no­ści prze­twa­rza­ne i ana­li­zo­wa­ne są w modu­le ActiveDoc.

Do korzy­sta­nia z sys­te­mu 365Active wyma­ga­ne są:

Wię­cej infor­ma­cji o funk­cjach i obsłu­dze sys­te­mu 365Active znaj­dziesz w instruk­cji. Zachę­ca­my do pobra­nia pli­ku PDF z instruk­cją obsłu­gi sys­te­mu 365Active.

Pobierz PDF teraz
Schemat sposobu funkcjonowania systemu 365Active

Uwa­ga:
Moduł Acti­ve­Doc jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwajcaria.

Wymia­na danych z DataConnect

Zwiększ moż­li­wo­ści auto­ma­tycz­ne­go spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­cji w sys­te­mie 365Active dzię­ki modu­ło­wi Data­Con­nect Aktu­al­ne, dane maszy­ny, takie jak pozy­cja maszy­ny, jej sta­tus, pręd­kość, stan pali­wa, mogą być inte­gro­wa­ne w sys­te­mie 365Farmnet z pozio­mu part­ner­skich plat­form My John Deere Ope­ra­tions Cen­ter, a tak­że CLA­AS TELE­MA­TICS. Wszyst­kie maszy­ny są wyświe­tla­ne w wido­ku na żywo na kar­cie gospo­dar­stwa. Nie­za­leż­ne od pro­du­cen­ta przed­sta­wia­nie aktyw­no­ści maszyn jest stan­dar­do­wo wyświe­tla­ne w 365FarmNet lub Acti­ve App oraz łączo­ne z zare­je­stro­wa­ny­mi pro­ce­sa­mi robo­czy­mi, a następ­nie prze­twa­rza­ne w rapor­tach i pod­po­wie­dziach do księgowań.

CLAAS
John Deere
365FarmNet

Loka­li­za­to­ry GPS firm LACOS i exa­trek są teraz kom­pa­ty­bil­ne z plat­for­mą 365FarmNet i, razem z sys­te­mem 365Active, umoż­li­wia­ją opty­mal­ne pro­wa­dze­nie dokumentacji.

Logo LACOS
Logo Exatrek

We wszyst­kich maszy­nach, nie­za­leż­nie od pro­du­cen­ta, któ­re nie mają na wypo­sa­że­niu swo­je­go sys­te­mu tele­me­trycz­ne­go, moż­na  korzy­stać z loka­li­za­to­rów GPS firm LACOS (LC: Trac­ker acti­ve stan­dard) oraz exa­trek (T2 tele­me­try modul) i wyświe­tlać zare­je­stro­wa­ne pozy­cje swo­ich maszyn na plat­for­mie 365FarmNet. W każ­dym momen­cie, dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, masz dostęp do pod­glą­du pozy­cji swo­ich maszyn.

War­to połą­czyć loka­li­za­to­ry GPS z sys­te­mem 365Active. Zado­ku­men­to­wa­ne pra­ce i pozy­cje maszyn dostęp­ne są bez ogra­ni­czeń na plat­for­mie 365FarmNet, a na pod­sta­wie stwo­rzo­nych doku­men­ta­cji, pro­gram auto­ma­tycz­nie pod­po­wia­da o ich zaksię­go­wa­niu w kar­to­te­kach pól.

Uwa­ga:
Loka­li­za­to­ry GPS są dostęp­ne tyl­ko w Niem­czech, Austrii, Pol­sce i Szwajcarii.

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie.

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj nasze możliwości

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj nasze możliwości

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj nasze możliwości