Sys­tem 365Active.

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja w upra­wie roślin

Zare­je­struj się

Całe gospo­dar­stwo pod kon­tro­lą z sys­te­mem 365Active

Upra­wa gle­by, siew, nawo­że­nie, ochro­na roślin i zbiór: Sys­tem 365Active ofe­ru­je Ci moż­li­wość kom­plek­so­wej i auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji dla Two­jej pro­duk­cji roślin­nej – bez wyjąt­ków i przez cały rok.

Wszyst­ko w jed­nym miejscu

Dzię­ki sys­te­mo­wi 365Active doku­men­tu­jesz wszyst­kie operacje
zwią­za­ne z upra­wą roślin w swo­im gospo­dar­stwie w sposób
auto­ma­tycz­ny na plat­for­mie 365FarmNet.

Two­ja kom­plet­na flota

stnie­je moż­li­wość łatwej inte­gra­cji wszyst­kich maszyn i narzędzi
dołą­cza­nych, nie­za­leż­nie od pro­du­cen­ta i roku produkcji.

Ana­li­za i dokumentacja

Infor­ma­cje z sys­te­mu 365Active zapew­nia­ją więk­szą przejrzystość
Two­ich pro­ce­sów pra­cy. Dzię­ki temu możesz lepiej pla­no­wać swoje
pro­ce­sy i w peł­ni doku­men­to­wać swo­je dzia­ła­nia w upra­wie roślin.

Śle­dze­nie GPS

Dro­gi dojaz­do­we i tory jaz­dy są zapi­sy­wa­ne w jed­nym doku­men­cie z
dzia­ła­nia­mi wszyst­kich zare­je­stro­wa­nych maszyn, narzę­dzi dołą­cza­nych i
zaan­ga­żo­wa­nych osób.

Z sys­te­mem 365Active reje­stru­jesz całą pro­duk­cję roślin­ną ze wszyst­ki­mi maszy­na­mi i środ­ka­mi w jed­nym dokumencie.

Active Box

Kom­po­nen­ty sys­te­mu 365Active

Acti­ve­Doc

Moduł Acti­ve­Doc to Twój dostęp do auto­ma­tycz­ne­go two­rze­nia doku­men­ta­cji w sys­te­mie 365Active. Moduł reje­stru­je wszyst­kie dane z
róż­nych kom­po­nen­tów sys­te­mu 365Active, prze­twa­rza je, a uzy­ska­ne z nich infor­ma­cje w przej­rzy­sty spo­sób zesta­wia na platformie
365FarmNet. Moż­li­we jest śle­dze­nie aktu­al­nych i histo­rycz­nych torów jaz­dy. Poprzez pro­to­kół trans­por­tu zbio­rów możesz odtwo­rzyć cały
łań­cuch logistyczny.

 • Cen­tral­ny moduł sys­te­mu 365Active
 • Prze­twa­rza­nie infor­ma­cji ze wszyst­kich komponentów
 • Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja dla całej Two­jej pro­duk­cji roślinnej

Apli­ka­cja 365Active

Z apli­ka­cją mobil­ną 365Active możesz mieć dostęp do sys­te­mu 365Active z dowol­ne­go miej­sca. Upraw­nio­ne oso­by posia­da­ją­ce dostęp do
Two­je­go kon­ta mają zatem moż­li­wość pod­glą­du bie­żą­cych prac i doku­men­to­wa­nia sto­so­wa­nych środ­ków pro­duk­cji i ich ilo­ści. Poprzez
sys­tem nawi­ga­cji możesz bez pro­ble­mu docie­rać do wybra­nych pól. Uła­twia to koor­dy­na­cję pro­ce­sów robo­czych, zwłasz­cza z pracownikami
zewnętrznymi.

 • Nawi­ga­cja do poszcze­gól­nych pól i poło­że­nie pojaz­dów na żywo
 • Dostęp do gospo­dar­stwa z dowol­ne­go miejsca
 • Prze­gląd bie­żą­cych dzia­łań i mobil­na dokumentacja

365ActiveBox

365ActiveBox umoż­li­wia cyfry­za­cję każ­dej maszy­ny i każ­de­go narzę­dzia dołą­cza­ne­go, nie­za­leż­nie od pro­du­cen­ta i roku pro­duk­cji. Poprzez
pro­po­zy­cje zapi­sów możesz doku­men­to­wać swo­je dzia­ła­nia w zakre­sie upra­wy roślin wraz z powią­za­ny­mi pola­mi i zaangażowanymi
oso­ba­mi na plat­for­mie 365FarmNet.

 • Inte­gra­cja wszyst­kich maszyn i narzę­dzi dołączanych
 • Moż­li­wość roz­bu­do­wy nie­za­leż­nie od producenta
 • Inte­gro­wa­nie obiek­tów takich jak wagi lub silosy

LC:TRACKER*

W peł­ni auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja bez inte­rak­cji z ope­ra­to­rem. LC:TRACKER* reje­stru­je pozy­cję i narzę­dzie dołą­cza­ne Two­jej maszyny
bez­po­śred­nio po uru­cho­mie­niu sil­ni­ka. Narzę­dzie dołą­cza­ne i zwią­za­na z nim czyn­ność zosta­ją zin­te­gro­wa­ne w sys­te­mie poprzez
365ActiveBox. Dzię­ki tym infor­ma­cjom wszyst­kie środ­ki pro­duk­cji, powią­za­ne pola i cza­sy są auto­ma­tycz­nie i w cało­ści doku­men­to­wa­ne na
plat­for­mie 365FarmNet.
*LC-TRAC­KER-acti­ve stan­dard od LACOS

 • Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja w upra­wie roślin
 • Pro­sta obsługa
 • Uru­cha­mia się samo­czyn­nie bez interakcji

Dal­sze infor­ma­cje o funk­cjach i korzy­sta­niu z sys­te­mu 365Active zebra­li­śmy dla Cie­bie w instruk­cji. Pobierz bez­po­śred­nio plik PDF z
instruk­cją obsłu­gi sys­te­mu 365Active.

Pobierz PDF teraz

Zasto­so­wa­nie sys­te­mu 365Active w praktyce

Cyfro­wa kar­to­te­ka pól

Wszyst­kie dane z sys­te­mu 365Active są zapi­sy­wa­ne na plat­for­mie 365FarmNet i mogą być pod­da­wa­ne zbior­czej ana­li­zie. Otrzymasz
kom­plet­ny prze­gląd wszyst­kich dzia­łań, zaan­ga­żo­wa­nych maszyn i osób odpo­wie­dzial­nych. Moż­li­we jest pre­zen­to­wa­nie i śledzenie
wszyst­kich pro­ce­sów w upra­wie roślin na cen­tral­nej plat­for­mie 365FarmNet.

 • Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja w upra­wie roślin
 • Efek­tyw­ne kształ­to­wa­nie procesów
 • Nawi­ga­cja do poszcze­gól­nych pól
 • Orga­ni­za­cja zaan­ga­żo­wa­nych osób
 • Sko­or­dy­no­wa­ny ruch na polach
 • Nie­skom­pli­ko­wa­ne wdra­ża­nie nowych pracowników
 • Intu­icyj­na obsłu­ga kom­po­nen­tów sys­te­mu 365Active

Pro­to­kół trans­por­tu zbiorów
Za pomo­cą pro­to­ko­łu trans­por­tu zbio­rów możesz reje­stro­wać wszyst­kie powierzch­nie i ilo­ści zbio­rów bez­po­śred­nio w kar­to­te­ce pól. Maszyny
żniw­ne i zaan­ga­żo­wa­ne oso­by są reje­stro­wa­ne i przed­sta­wia­ne indy­wi­du­al­nie. Dzię­ki zin­te­gro­wa­niu obiek­tów takich jak wagi lub silosy
poprzez pro­ce­sy zała­dun­ku i roz­ła­dun­ku otrzy­mu­jesz dokład­ne przy­po­rząd­ko­wa­nie ilo­ści zbio­rów do poszcze­gól­nych pól i pojazdów.

365Activ System

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Masz pyta­nia doty­czą­ce korzy­sta­nia z sys­te­mu 365Active? Nasi regio­nal­ni kie­row­ni­cy sprze­da­ży chęt­nie opra­cu­ją wspól­nie z Tobą indy­wi­du­al­ne roz­wią­za­nie dla kon­fi­gu­ra­cji w Two­im gospo­dar­stwie. Zapra­sza­my do kon­tak­tu telefonicznego.

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska zachodnio-północna
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska zachodnio-południowa
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska pół­noc­no — wschodnia

Zamów swo­je nadaj­ni­ki 365ActiveBox

Nadaj­ni­ki 365ActiveBox są dostar­cza­ne wraz z bate­ria­mi i są goto­we do uży­cia bez­po­śred­nio po reje­stra­cji na plat­for­mie 365FarmNet.

Złóż wią­żą­ce zamó­wie­nie na 365ActiveBox:

Cena za nadaj­nik: 124 €. Do wszyst­kich cen nale­ży doli­czyć poda­tek VAT

Aby reje­stra­cja była wią­żą­ca, wypeł­nij pola obo­wiąz­ko­we ozna­czo­ne gwiazdką*
365Active

Zwróć uwa­gę, że pełen zakres funk­cji naszych nadaj­ni­ków 365ActiveBox jest dostęp­ny wyłącz­nie w nastę­pu­ją­cych kra­jach: Niem­cy, Austria, Szwaj­ca­ria, Pol­ska i Francja.

Zamó­wio­ne nadaj­ni­ki Acti­ve­Box są dostar­cza­ne w cią­gu 30 dni robo­czych po potwier­dze­niu zle­ce­nia. Zamó­wie­nie sta­je się wią­żą­ce dopie­ro po potwier­dze­niu zle­ce­nia przez 365FarmNet GmbH. Wyni­ka­ją­ca z tego tytu­łu umo­wa zosta­je zawar­ta z uwzględ­nie­niem Ogól­nych warun­ków użyt­ko­wa­nia 365FarmNet GmbH. Te warun­ki użyt­ko­wa­nia odno­szą się zasad­ni­czo do opro­gra­mo­wa­nia udo­stęp­nia­ne­go wraz z nadaj­ni­kiem 365ActiveBox. Dla sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go ana­lo­gicz­nie obo­wią­zu­ją posta­no­wie­nia punk­tów 20, 22 i 38 wyżej wymie­nio­nych warun­ków użytkowania.

Loka­li­za­to­ry GPS firm LACOS i exa­trek są teraz kom­pa­ty­bil­ne z plat­for­mą 365FarmNet i, razem z sys­te­mem 365Active, umoż­li­wia­ją opty­mal­ne pro­wa­dze­nie dokumentacji.

Logo LACOS
Logo Exatrek

We wszyst­kich maszy­nach, nie­za­leż­nie od pro­du­cen­ta, któ­re nie mają na wypo­sa­że­niu swo­je­go sys­te­mu tele­me­trycz­ne­go, moż­na  korzy­stać z loka­li­za­to­rów GPS firm LACOS (LC:TRACKER) oraz exa­trek (T2 tele­me­try modul) i wyświe­tlać zare­je­stro­wa­ne pozy­cje swo­ich maszyn na plat­for­mie 365FarmNet. W każ­dym momen­cie, dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, masz dostęp do pod­glą­du pozy­cji swo­ich maszyn.

War­to połą­czyć loka­li­za­to­ry GPS z sys­te­mem 365Active. Zado­ku­men­to­wa­ne pra­ce i pozy­cje maszyn dostęp­ne są bez ogra­ni­czeń na plat­for­mie 365FarmNet, a na pod­sta­wie stwo­rzo­nych doku­men­ta­cji, pro­gram auto­ma­tycz­nie pod­po­wia­da o ich zaksię­go­wa­niu w kar­to­te­kach pól.

Uwa­ga:
Loka­li­za­to­ry GPS są dostęp­ne tyl­ko w Niem­czech, Austrii, Pol­sce i Szwajcarii.

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj