365Active Sys­tem.

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja prac polo­wych w gospodarstwie.

Zare­je­struj się

Auto­ma­tycz­na dokumentacja

Sys­tem 365Active umoż­li­wia reje­stro­wa­nie i doku­men­to­wa­nie prac polo­wych w cza­sie rze­czy­wi­stym. Wszyst­kie maszy­ny mogą być wygod­nie moni­to­ro­wa­ne – nie­za­leż­nie od roku pro­duk­cji czy pro­du­cen­ta danej maszyny.

Prze­gląd cza­su pra­cy i prze­sto­ju maszyn

Auto­ma­tycz­na i dokład­na co do minu­ty reje­stra­cja cza­su wyko­ny­wa­nych prac polo­wych, cza­su prze­sto­jów i dojaz­dów maszyn wraz z dodat­ko­wy­mi infor­ma­cja­mi taki­mi jak dane ope­ra­to­ra, data, godzi­na, nazwa i loka­li­za­cja maszyny.

Sku­tecz­ne zarzą­dza­nie flotą

Prze­gląd wszyst­kich maszyn uży­wa­nych w gospo­dar­stwie spra­wia, iż zarzą­dza­nie flo­tą sta­je się łatwiej­sze i efek­tyw­niej­sze. Lep­sza koor­dy­na­cja pra­cy maszyn dzię­ki ana­li­zom np. śla­dów prze­jaz­dów na polach i drodze.

Wyko­rzy­sta­nie maszyn

Szcze­gó­ło­wa ana­li­za cza­su pra­cy i prze­sto­jów maszyn i osprzę­tu w gospo­dar­stwie oraz wyko­na­nych maszy­no­go­dzin pozwa­la na szyb­ki prze­gląd wydaj­no­ści, spo­so­bu i cza­su wyko­rzy­sta­nia sprzę­tu w danym okresie.

365Active Box
YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

Ten krót­ki film przed­sta­wia sys­tem 365Active i spo­sób pra­cy z nim.

Sys­tem 365Active moż­na indy­wi­du­al­nie skon­fi­gu­ro­wać według potrzeb Two­je­go gospo­dar­stwa. Przy pomo­cy sys­te­mu 365Active moż­na auto­ma­tycz­nie doku­men­to­wać nastę­pu­ją­ce pra­ce polowe:

  • Upra­wa gle­by (orka, kul­ty­wa­to­ro­wa­nie, bronowanie)
  • Zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne (włó­ko­wa­nie, wało­wa­nie, bro­no­wa­nie bro­ną chwastownik)
  • Nawo­że­nie (mine­ral­ne i organiczne)
  • Ochro­na roślin
  • Siew
  • Zbiór zie­lon­ki
  • Zbiór kuku­ry­dzy (Pro­to­kół Trans­por­tu Zbiorów).

Dzia­ła­nie sys­te­mu 365Active

Prze­te­stuj sys­tem 365Active za dar­mo. Moduł Acti­ve­Doc i apli­ka­cja 365Active umoż­li­wia­ją ręcz­ne wpro­wa­dza­nie czyn­no­ści, któ­ra jest wyko­ny­wa­na na polu w chwi­li roz­po­czę­cia pro­ce­su robo­cze­go. Czyn­ność jest reje­stro­wa­na w apli­ka­cji 365Active i prze­sy­ła­na na plat­for­mę 365FarmNet. Jesz­cze wygod­niej­sze i bar­dziej zauto­ma­ty­zo­wa­ne jest korzy­sta­nie z sys­te­mu wraz z 365ActiveBox, któ­ry jest wypo­sa­żo­ny w nadaj­nik Blu­eto­oth i jest jed­no­znacz­nie przy­pi­sa­ny do kon­kret­nej maszy­ny lub punk­tu zała­dun­ku. Sygna­ły wysy­ła­ne przez nadaj­ni­ki Blu­eto­oth są odbie­ra­ne przez apli­ka­cję 365Active i prze­sy­ła­ne na plat­for­mę 365FarmNet.

Na plat­for­mie 365FarmNet infor­ma­cje doty­czą­ce poszcze­gól­nych pro­ce­sów robo­czych są prze­twa­rza­ne w modu­le Acti­ve­Doc. Moduł ten pozwa­la tak­że na ana­li­zo­wa­nie wszyst­kich zapi­sa­nych tam danych.

W celu korzy­sta­nia z sys­te­mu 365Active koniecz­ne są nastę­pu­ją­ce elementy:

Wię­cej infor­ma­cji o funk­cjach i obsłu­dze sys­te­mu 365Active znaj­dziesz w instruk­cji. Zachę­ca­my do pobra­nia pli­ku PDF z instruk­cją obsłu­gi sys­te­mu 365Active.

Pobierz PDF teraz
Schemat sposobu funkcjonowania systemu 365Active

Uwa­ga:
Moduł Acti­ve­Doc jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwajcaria.

Wymia­na danych z DataConnect

Zwiększ moż­li­wo­ści auto­ma­tycz­ne­go spo­rzą­dza­nia doku­men­ta­cji w sys­te­mie 365Active dzię­ki modu­ło­wi Data­Con­nect. Aktu­al­ne dane maszy­ny, takie jak pozy­cja maszy­ny, jej sta­tus, pręd­kość, poziom pali­wa, mogą być inte­gro­wa­ne w sys­te­mie 365FarmNet z pozio­mu plat­form part­ner­skich My John Deere Ope­ra­tions Cen­ter, CLA­AS TELE­MA­TICS, AFS Con­nect, plat­for­my tele­me­trycz­nej Case IH, MyPLM Con­nect dla maszyn New Hol­land i S‑Tech dla maszyn STEYR. Wszyst­kie maszy­ny są wyświe­tla­ne w wido­ku na żywo na kar­cie gospo­dar­stwa. Nie­za­leż­ne od pro­du­cen­ta przed­sta­wia­nie aktyw­no­ści maszyn jest stan­dar­do­wo wyświe­tla­ne w 365FarmNet lub Acti­ve App oraz łączo­ne z zare­je­stro­wa­ny­mi pro­ce­sa­mi robo­czy­mi, a następ­nie prze­twa­rza­ne w rapor­tach i pod­po­wie­dziach do księgowań.

CLAAS
John Deere
CASE Logo
New Holland Logo
STEYR Logo
365FarmNet

Złóż wią­żą­ce zamó­wie­nie na 365ActiveBox

Nadaj­ni­ki 365ActiveBox są dostar­cza­ne z bate­ria­mi oraz bez­płat­ną apli­ka­cją Acti­ve App dla użyt­kow­ni­ków Andro­id oraz iOS.

Złóż wią­żą­ce zamó­wie­nie na 365ActiveBox:

Cena za nadaj­nik: 124 €. Do wszyst­kich cen nale­ży doli­czyć poda­tek VAT

Aby reje­stra­cja była wią­żą­ca, wypeł­nij pola obo­wiąz­ko­we ozna­czo­ne gwiazdką*
Système 365Active

Zwróć uwa­gę, że nadaj­ni­ki 365ActiveBox obsłu­gu­ją pełen zakres funk­cji wyłącz­nie w nastę­pu­ją­cych kra­jach: Niem­cy, Austria, Pol­ska i Francja.

Zamó­wio­ne nadaj­ni­ki Acti­ve­Box są dostar­cza­ne w cią­gu 30 dni robo­czych po potwier­dze­niu zle­ce­nia. Zamó­wie­nie sta­je się wią­żą­ce dopie­ro po potwier­dze­niu zle­ce­nia przez 365FarmNet GmbH. Wyni­ka­ją­ca z tego tytu­łu umo­wa zosta­je zawar­ta na pod­sta­wie Ogól­nych warun­ków użyt­ko­wa­nia 365FarmNet GmbH. Niniej­sze warun­ki użyt­ko­wa­nia odno­szą się zasad­ni­czo do opro­gra­mo­wa­nia dostar­cza­ne­go z nadaj­ni­kiem 365ActiveBox. W odnie­sie­niu do opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go obo­wią­zu­ją posta­no­wie­nia punk­tów 20, 22 i 38 wyżej wymie­nio­nych warun­ków użytkowania.

Loka­li­za­to­ry GPS firm LACOS i exa­trek są teraz kom­pa­ty­bil­ne z plat­for­mą 365FarmNet i, razem z sys­te­mem 365Active, umoż­li­wia­ją opty­mal­ne pro­wa­dze­nie dokumentacji.

Logo LACOS
Logo Exatrek

We wszyst­kich maszy­nach, nie­za­leż­nie od pro­du­cen­ta, któ­re nie mają na wypo­sa­że­niu swo­je­go sys­te­mu tele­me­trycz­ne­go, moż­na  korzy­stać z loka­li­za­to­rów GPS firm LACOS (LC:TRACKER) oraz exa­trek (T2 tele­me­try modul) i wyświe­tlać zare­je­stro­wa­ne pozy­cje swo­ich maszyn na plat­for­mie 365FarmNet. W każ­dym momen­cie, dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, masz dostęp do pod­glą­du pozy­cji swo­ich maszyn.

War­to połą­czyć loka­li­za­to­ry GPS z sys­te­mem 365Active. Zado­ku­men­to­wa­ne pra­ce i pozy­cje maszyn dostęp­ne są bez ogra­ni­czeń na plat­for­mie 365FarmNet, a na pod­sta­wie stwo­rzo­nych doku­men­ta­cji, pro­gram auto­ma­tycz­nie pod­po­wia­da o ich zaksię­go­wa­niu w kar­to­te­kach pól.

Uwa­ga:
Loka­li­za­to­ry GPS są dostęp­ne tyl­ko w Niem­czech, Austrii, Pol­sce i Szwajcarii.

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie.

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj nasze możliwości

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj nasze możliwości

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj nasze możliwości