Oświad­cze­nie o ochro­nie danych.

Wpro­wa­dze­nie

Fir­ma 365FarmNet GmbH jako dostaw­ca ofer­ty onli­ne jest admi­ni­stra­to­rem odpo­wie­dzial­nym za prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków ofer­ty onli­ne. Nasze dane kon­tak­to­we moż­na zna­leźć w stop­ce redak­cyj­nej naszej ofer­ty onli­ne, a oso­ba do kon­tak­tów w razie pytań doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych zosta­ła wymie­nio­na w niniej­szym Oświad­cze­niu o ochro­nie danych.

W 365FarmNet tro­ska o zapew­nie­nie ochro­ny Pań­stwa oso­bi­stych danych użyt­kow­ni­ka zaj­mu­je nie­zwy­kle wyso­ką pozy­cję na liście prio­ry­te­tów. Pod­czas wszel­kich aktyw­no­ści zawsze bie­rze­my pod uwa­gę ochro­nę danych i podej­mu­je­my dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze w zakre­sie więk­szym, niż mini­mal­ne wymo­gi praw­ne, w szcze­gól­no­ści niż te okre­ślo­ne w ogól­nym roz­po­rzą­dze­niu o ochro­nie danych (RODO) oraz prze­pi­sach kra­jo­wych, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy mogą być pew­ni, że prze­ka­zu­ją swo­je dane w dobre ręce.

Nie prze­ka­zu­je­my dalej żad­nych powie­rzo­nych nam danych (danych oso­bo­wych czy też danych ope­ra­cyj­nych) — oso­bom trze­cim ani naszym part­ne­rom. O ile prze­ka­za­nie w celach zwią­za­nych bez­po­śred­nio z reali­za­cją pro­ce­sów biz­ne­so­wych jest nie do unik­nię­cia ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych, odby­wa się ono zawsze w kon­kret­nym celu, z zacho­wa­niem naj­wyż­szej tro­ski oraz przy prze­strze­ga­niu obo­wią­zu­ją­cych w tym zakre­sie prze­pi­sów praw­nych. W żad­nym przy­pad­ku dane nie są prze­ka­zy­wa­ne do celów zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią mar­ke­tin­go­wą lub z bada­nia­mi rynkowymi.
Pań­stwa dane użyt­kow­ni­ka są prze­cho­wy­wa­ne wyłącz­nie na ser­we­rach z cer­ty­fi­ka­tem ISO w Niemczech.
Przy reje­stra­cji i prze­sy­ła­niu pouf­nych danych sto­su­je­my bez wyjąt­ku tech­no­lo­gie i pro­ce­sy zabez­pie­cza­ją­ce, któ­re zapew­nia­ją ochro­nę Pań­stwa oso­bi­stych danych przed nie­au­to­ry­zo­wa­nym dostę­pem oraz przed nie­upraw­nio­nym wyko­rzy­sta­niem i przekazaniem.

W niniej­szym Oświad­cze­niu o ochro­nie danych pra­gnie­my poin­for­mo­wać Pań­stwa, w jakim zakre­sie oraz w jakim celu prze­twa­rza­ne są dane oso­bo­we w związ­ku z korzy­sta­niem z ofer­ty online.

Dane oso­bo­we
Dane oso­bo­we to infor­ma­cje na temat ziden­ty­fi­ko­wa­nych lub moż­li­wych do ziden­ty­fi­ko­wa­nia osób fizycz­nych. Są to wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce Pań­stwa toż­sa­mo­ści, jak na przy­kład imię i nazwi­sko, adres e‑mail oraz adres pocz­to­wy. Infor­ma­cje, któ­rych nie moż­na powią­zać z Pań­stwa toż­sa­mo­ścią (na przy­kład dane sta­ty­stycz­ne, słu­żą­ce do ana­li­zy licz­by użyt­kow­ni­ków ofer­ty onli­ne) nie są dany­mi osobowymi.

Mogą Pań­stwo korzy­stać z naszej ofer­ty onli­ne bez ujaw­nia­nia swo­jej toż­sa­mo­ści oraz bez poda­wa­nia swo­ich danych oso­bo­wych. Gro­ma­dzi­my wte­dy wyłącz­nie ogól­ne infor­ma­cje na temat Pań­stwa wizy­ty w naszej ofer­cie onli­ne. W przy­pad­ku korzy­sta­nia z nie­któ­rych ofe­ro­wa­nych usług gro­ma­dzi­my jed­nak Pań­stwa dane oso­bo­we. Te dane są przez nas prze­twa­rza­ne co do zasa­dy wyłącz­nie w celu umoż­li­wie­nia sko­rzy­sta­nia z ofer­ty onli­ne, w szcze­gól­no­ści w celu udo­stęp­nie­nia żąda­nych infor­ma­cji. Prze­ka­zu­jąc dane oso­bo­we, nale­ży podać tyl­ko nie­zbęd­ne dane. Ponad­to moż­na podać inne infor­ma­cje, przy czym jest to już dobro­wol­ne. Zawsze infor­mu­je­my, czy dane pole jest obo­wiąz­ko­we czy dobro­wol­ne. Szcze­gó­ły na ten temat prze­ka­że­my Pań­stwu w oddziel­nym punk­cie niniej­sze­go Oświad­cze­nia o ochro­nie danych.
Na pod­sta­wie Pań­stwa danych oso­bo­wych nie są podej­mo­wa­ne auto­ma­tycz­ne decy­zje w związ­ku z korzy­sta­niem z naszej ofer­ty online.

Prze­twa­rza­nie danych osobowych
Pań­stwa dane są zapi­sy­wa­ne na obję­tych szcze­gól­ną ochro­ną ser­we­rach znaj­du­ją­cych się w Unii Euro­pej­skiej, któ­re posia­da­ją cer­ty­fi­kat ISO. Są one zabez­pie­czo­ne za pomo­cą odpo­wied­nich tech­no­lo­gii oraz środ­ków orga­ni­za­cyj­nych przed utra­tą, znisz­cze­niem, dostę­pem, zmia­ną lub roz­po­wszech­nia­niem Pań­stwa danych oso­bo­wych przez nie­upra­wio­ne oso­by. Dostęp do Pań­stwa danych jest moż­li­wy tyl­ko dla nie­licz­nych osób, posia­da­ją­cych odpo­wied­nie upraw­nie­nia. Są to oso­by odpo­wie­dzial­ne za kwe­stie tech­nicz­ne, ope­ra­cyj­ne i redak­cyj­ne zwią­za­ne z utrzy­ma­niem ser­we­rów. Pomi­mo regu­lar­nych kon­tro­li nie moż­na zapew­nić 100% ochro­ny przed wszyst­ki­mi zagrożeniami.
Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­sy­ła­ne przez Inter­net w posta­ci zaszy­fro­wa­nej. Do trans­mi­sji danych uży­wa­my szy­fro­wa­nia SSL (Secu­re Soc­ket Layer).

Prze­ka­zy­wa­nie danych oso­bo­wych stro­nom trzecim
Co do zasa­dy korzy­sta­my z Pań­stwa danych oso­bo­wych wyłącz­nie w celu świad­cze­nia na Pań­stwa korzyść żąda­nych usług. Jeśli w ramach świad­cze­nia przez nas usług korzy­sta­my z pomo­cy usłu­go­daw­ców zewnętrz­nych, uzy­sku­ją oni dostęp do danych rów­nież wyłącz­nie w celu reali­za­cji usług. Za pomo­cą odpo­wied­nich tech­no­lo­gii i środ­ków orga­ni­za­cyj­nych zapew­nia­my zgod­ność z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oraz zobo­wią­zu­je­my do tego rów­nież naszych usłu­go­daw­ców zewnętrznych.

Poza opi­sa­nym tutaj zakre­sem, nie prze­ka­zu­je­my Pań­stwa danych stro­nom trze­cim bez Pań­stwa wyraź­nej zgo­dy. W szcze­gól­no­ści doty­czy to celów mar­ke­tin­go­wych. Pań­stwa dane oso­bo­we zosta­ną prze­ka­za­ne tyl­ko, jeśli wyra­żą Pań­stwo na to zgo­dę lub będzie­my do tego upraw­nie­ni, lub zobo­wią­za­ni ze wzglę­du na prze­pi­sy pra­wa i/lub zarzą­dze­nia urzę­do­we bądź sądo­we. Może to w szcze­gól­no­ści doty­czyć udzie­le­nia infor­ma­cji w ramach postę­po­wa­nia kar­ne­go, inter­wen­cji kry­zy­so­wej lub docho­dze­nia praw wła­sno­ści intelektualnej.

Pod­sta­wa praw­na prze­twa­rza­nia danych
Jeśli mamy zgo­dę na prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych, pod­sta­wę praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia sta­no­wi art. 6. ustęp 1. lit. a) RODO.
Jeśli prze­twa­rza­my Pań­stwa dane oso­bo­we, ponie­waż jest to koniecz­ne do wyko­na­nia umo­wy lub w ramach sto­sun­ku podob­ne­go umo­wie, pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych jest art. 6. ustęp 1. lite­ra b) RODO.
Jeśli Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go, pod­sta­wę praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia sta­no­wi art. 6. ustęp 1. lit. c) RODO.
Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych jest rów­nież art. 6. ustęp 1. lit. f) RODO, jeśli Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w celu ochro­ny praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów nasze­go przed­się­bior­stwa lub stro­ny trze­ciej oraz jeśli Pań­stwa inte­re­sy, pod­sta­wo­we pra­wa i wol­no­ści nie wyma­ga­ją ochro­ny danych osobowych.
W niniej­szym Oświad­cze­niu o ochro­nie danych zawsze infor­mu­je­my, na jakiej pod­sta­wie praw­nej opie­ra się prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych osobowych.

Usu­nię­cie danych i czas przechowywania
Co do zasa­dy usu­wa­my lub blo­ku­je­my Pań­stwa dane oso­bo­we wte­dy, gdy cel dla jakie­go zosta­ły one zgro­ma­dzo­ne, nie jest już waż­ny. Dane mogą być jed­nak nadal zapi­sy­wa­ne pomi­mo to, jeśli wyni­ka to z nało­żo­ne­go na nas obo­wiąz­ku praw­ne­go lub jest prze­wi­dzia­ne przez prze­pi­sy pra­wa, na przy­kład doty­czą­ce obo­wiąz­ku archi­wi­za­cji i doku­men­ta­cji. W takim przy­pad­ku usu­nie­my lub zablo­ku­je­my Pań­stwa dane oso­bo­we po upły­wie narzu­co­ne­go nam terminu.

Korzy­sta­nie z naszej ofer­ty online

Infor­ma­cje o Pań­stwa komputerze
W przy­pad­ku uzy­ska­nia dostę­pu do naszej ofer­ty onli­ne gro­ma­dzi­my — nie­za­leż­nie od Pań­stwa reje­stra­cji — nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje na temat Pań­stwa kom­pu­te­ra: adres IP Pań­stwa kom­pu­te­ra, żąda­nie Pań­stwa prze­glą­dar­ki oraz czas żąda­nia. Ponad­to gro­ma­dzi­my infor­ma­cje o sta­tu­sie oraz prze­sła­nej ilo­ści danych w ramach tego żąda­nia. Gro­ma­dzi­my rów­nież infor­ma­cje o rodza­ju i wer­sji prze­glą­dar­ki, a tak­że sys­te­mie ope­ra­cyj­nym kom­pu­te­ra. Ponad­to zapi­su­je­my infor­ma­cję o tym, z jakiej stro­ny nastą­pi­ło prze­kie­ro­wa­nie na naszą ofer­tę onli­ne. Adres IP Pań­stwa kom­pu­te­ra jest przy tym zapi­sy­wa­ny tyl­ko na czas korzy­sta­nia z ofer­ty onli­ne. Następ­nie jest on usu­wa­ny lub ano­ni­mi­zo­wa­ny poprzez skró­ce­nie. Pozo­sta­łe dane są zapi­sy­wa­ne tyl­ko przez ogra­ni­czo­ny czas.

Korzy­sta­my z tych danych do pro­wa­dze­nia ofer­ty inter­ne­to­wej, a w szcze­gól­no­ści do wykry­wa­nia i usu­wa­nia błę­dów, usta­le­nia stop­nia wyko­rzy­sta­nia naszej ofer­ty onli­ne oraz dosto­so­wa­nia jej do potrzeb użyt­kow­ni­ków i wpro­wa­dza­nia ulep­szeń. Te cele wią­żą się rów­nież z naszy­mi praw­nie uza­sad­nio­ny­mi inte­re­sa­mi do prze­twa­rza­nia danych, któ­re­go pod­sta­wą praw­ną jest art. 6 ustęp 1. lit. f) RODO.

Zasto­so­wa­nie pli­ków cookie
W naszej ofer­cie onli­ne sto­su­je­my — tak jak wie­le innych podob­nych stron — pli­ki cookie. Pli­ki cookie to małe pli­ki tek­sto­we depo­no­wa­ne na Pań­stwa kom­pu­te­rze, któ­re umoż­li­wia­ją zapi­sy­wa­nie okre­ślo­nych usta­wień oraz danych przez naszą ofer­tę onli­ne za pośred­nic­twem Pań­stwa prze­glą­dar­ki. Plik cookie zawie­ra z regu­ły nazwę dome­ny, z któ­rej jest wysy­ła­ny oraz infor­ma­cje o cza­sie zapi­sa­nia pli­ku cookie, a tak­że jego iden­ty­fi­ka­tor w for­mie alfanumerycznej.
Pli­ki cookie umoż­li­wia­ją nam roz­po­zna­nie Pań­stwa kom­pu­te­ra i natych­mia­sto­we udo­stęp­nie­nie ewen­tu­al­nych usta­wień. Poma­ga­ją nam one w ulep­sza­niu naszej ofer­ty onli­ne. Ponad­to może­my dzię­ki nim zaofe­ro­wać Pań­stwu lep­sze oraz jesz­cze lepiej dopa­so­wa­ne do Pań­stwa zain­te­re­so­wań usłu­gi. Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia danych są nasze praw­nie uza­sad­nio­ne inte­re­sy w myśl art. 6 ustęp 1. lit. f) RODO.

Sto­so­wa­ne przez nas pli­ki cookie to tzw. pli­ki cookie sesji, któ­re są auto­ma­tycz­nie usu­wa­ne po zakoń­cze­niu sesji Pań­stwa prze­glą­dar­ki. Cza­sem pli­ki cookie mogą być uży­wa­ne przez dłuż­szy czas, tak aby usta­wie­nia wstęp­ne i pre­fe­ren­cje zosta­ły uwzględ­nio­ne rów­nież pod­czas Pań­stwa kolej­nej wizy­ty w naszej ofer­cie online.
W więk­szo­ści prze­glą­da­rek akcep­to­wa­nie pli­ków cookie jest opcją domyśl­ną. Moż­na jed­nak wyłą­czyć zapi­sy­wa­nie pli­ków cookie lub wpro­wa­dzić w prze­glą­dar­ce usta­wie­nie, dzię­ki któ­re­mu użyt­kow­nik będzie otrzy­my­wać powia­do­mie­nie w przy­pad­ku prze­sy­ła­nia pli­ków cookie. Ponad­to w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki moż­na ręcz­nie usu­nąć zapi­sa­ne pli­ki cookie. Nale­ży przy tym pamię­tać, że jeśli nie wyra­żą Pań­stwo zgo­dy na zapi­sy­wa­nie pli­ków cookie lub usu­ną Pań­stwo nie­zbęd­ne pli­ki cookie, nie będą Pań­stwo mogli korzy­stać ze wszyst­kich funk­cji naszej ofer­ty onli­ne lub w ogó­le nie będzie to możliwe.

Google Ana­ly­tics
Korzy­sta­my z narzę­dzia Google Ana­ly­tics do prze­pro­wa­dza­nia ana­liz sta­ty­styk. Google Ana­ly­tics to usłu­ga ana­li­zy sta­ty­styk ser­wi­sów WWW fir­my Google Inc., z sie­dzi­bą pod adre­sem 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94034 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych (dalej okre­śla­nej jako „Google”). Google Ana­ly­tics korzy­sta z tzw. „pli­ków cookie”, czy­li pli­ków tek­sto­wych zapi­sy­wa­nych na Pań­stwa kom­pu­te­rze w celu ana­li­zy korzy­sta­nia przez Pań­stwa z witry­ny inter­ne­to­wej. Infor­ma­cje na temat korzy­sta­nia przez Pań­stwa z witry­ny inter­ne­to­wej wyge­ne­ro­wa­ne za pomo­cą pli­ków cookie są z regu­ły prze­sy­ła­ne na ser­wer Google w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i tam zapi­sy­wa­ne. W razie włą­cze­nia ano­ni­mi­za­cji adre­su IP w tej witry­nie inter­ne­to­wej Pań­stwa adres IP zosta­nie wcze­śniej skró­co­ny przez Google w obrę­bie państw człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej lub w innym kra­ju będą­cym stro­ną Poro­zu­mie­nia o Euro­pej­skim Obsza­rze Gospo­dar­czym. Tyl­ko w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach peł­ny adres IP jest prze­ka­zy­wa­ny na ser­wer Google w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i tam skracany.
Na zle­ce­nie wła­ści­cie­la niniej­szej witry­ny inter­ne­to­wej fir­ma Google uży­je tych infor­ma­cji do ana­li­zy spo­so­bu korzy­sta­nia przez Pań­stwa z naszej witry­ny inter­ne­to­wej oraz w celu świad­cze­nia na rzecz wła­ści­cie­la witry­ny usług zwią­za­nych z korzy­sta­niem z witry­ny inter­ne­to­wej oraz Inter­ne­tu. Adres IP uzy­ska­ny z Pań­stwa prze­glą­dar­ki przez Google Ana­ly­tics nie jest łączo­ny z inny­mi dany­mi Google. Mogą Pań­stwo zapo­biec zapi­sy­wa­niu pli­ków cookie za pomo­cą odpo­wied­nich usta­wień prze­glą­dar­ki. W takim przy­pad­ku może się jed­nak oka­zać, że nie będą Pań­stwo mogli korzy­stać ze wszyst­kich funk­cji niniej­szej witry­ny inter­ne­to­wej w peł­nym zakre­sie. Ponad­to mogą Pań­stwo zapo­biec gro­ma­dze­niu przez fir­mę Google danych zwią­za­nych z korzy­sta­niem przez Pań­stwa z niniej­szej witry­ny inter­ne­to­wej (w tym Pań­stwa adre­su IP) za pomo­cą pli­ków cookie oraz prze­twa­rza­niu tych danych przez fir­mę Google, pobie­ra­jąc i insta­lu­jąc dostęp­ny pod poniż­szym łączem doda­tek do prze­glą­dar­ki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Dal­sze infor­ma­cje na ten temat znaj­dą Pań­stwo pod adre­sem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (ogól­ne infor­ma­cje na temat Google Ana­ly­tics i bez­pie­czeń­stwa danych). Zwra­ca­my Pań­stwa uwa­gę na fakt, że na naszych stro­nach inter­ne­to­wych usłu­ga Google Ana­ly­tics zosta­ła roz­sze­rzo­na o kod „ano­ny­mi­ze­Ip();”, któ­ry umoż­li­wia ano­ni­mi­za­cję adre­sów IP, w przy­pad­ku któ­rej ostat­ni oktet adre­su jest usuwany.

Uwa­ża­my, że ze wzglę­du na sto­so­wa­ne przez nas zabez­pie­cze­nia (ano­ni­mi­za­cja i moż­li­wość wyra­że­nia sprze­ci­wu) prze­twa­rza­nie danych mają­ce na celu opty­ma­li­za­cję naszej ofer­ty onli­ne nale­ży rozu­mieć jako praw­nie uza­sad­nio­ne inte­re­sy w myśl art. 6. ustęp 1. lit. f) RODO.

Retar­ge­ting i remarketing
Pod poję­cia­mi retar­ge­tin­gu i remar­ke­tin­gu nale­ży rozu­mieć tech­no­lo­gie, w przy­pad­ku któ­rych dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy odwie­dzi­li wcze­śniej okre­ślo­ną stro­nę inter­ne­to­wą, rów­nież po jej opusz­cze­niu wyświe­tla­ne są zgod­ne z ich zain­te­re­so­wa­nia­mi rekla­my. W tym celu koniecz­ne jest ponow­ne roz­po­zna­nie użyt­kow­ni­ka Inter­ne­tu poza wła­sną witry­ną inter­ne­to­wą, do cze­go słu­żą pli­ki cookie odpo­wied­nie­go usłu­go­daw­cy. Ponad­to uwzględ­nia­ny jest dotych­cza­so­wy pro­fil użyt­ko­wa­nia. Jeśli użyt­kow­nik prze­glą­da okre­ślo­ne pro­duk­ty, te pro­duk­ty lub podob­ne mogą zostać wyświe­tlo­ne dla nie­go na innych stro­nach inter­ne­to­wych w for­mie rekla­my. Jest to rekla­ma sper­so­na­li­zo­wa­na, któ­ra jest dosto­so­wa­na do potrzeb poszcze­gól­nych użyt­kow­ni­ków. W przy­pad­ku tej sper­so­na­li­zo­wa­nej rekla­my nie jest koniecz­na iden­ty­fi­ka­cja użyt­kow­ni­ka, któ­ra wykra­cza­ła­by poza jego ponow­ne roz­po­zna­nie. Dane uży­wa­ne do retar­ge­tin­gu lub remar­ke­tin­gu nie są dla­te­go zapi­sy­wa­ne przez nas razem z inny­mi danymi.

Uży­wa­my tego typu tech­no­lo­gii w celu akty­wa­cji reklam w Inter­ne­cie. Do włą­cze­nia reklam w Inter­ne­cie korzy­sta­my z usług dostaw­ców zewnętrz­nych. Korzy­sta­my m.in. z ofer­ty fir­my Google, któ­ra umoż­li­wia nam auto­ma­tycz­ne wyświe­tla­nie dla użyt­kow­ni­ków pro­duk­tów, któ­re mogą ich zain­te­re­so­wać. Ta funk­cja jest obsłu­gi­wa­na przez pli­ki cookie. Dal­sze infor­ma­cje na temat tych tech­no­lo­gii moż­na zna­leźć w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści Google pod adre­sem https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Insta­la­cji pli­ków cookie w celu korzy­sta­nia z usług remar­ke­tin­gu Google i śle­dze­nia kon­wer­sji Google AdWords moż­na zapo­biec, wpro­wa­dza­jąc odpo­wied­nie usta­wie­nie w prze­glą­dar­ce. Infor­ma­cje na ten temat moż­na zna­leźć pod adre­sem http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Pod­sta­wą praw­ną do prze­twa­rza­nia danych, do cze­go zali­cza się akty­wa­cję reklam, są nasze praw­nie uza­sad­nio­ne inte­re­sy w myśl art. 6. ustęp 1. lit. f) RODO.

Mato­mo
W celu ana­li­zy sta­ty­stycz­nej korzy­sta­nia z naszej por­ta­lu inter­ne­to­we­go korzy­sta­my z otwar­te­go opro­gra­mo­wa­nia Mato­mo (daw­niej Piwik). Jest to usłu­ga ana­li­zy ruchu sie­cio­we­go. Zgro­ma­dzo­ne przez Mato­mo dane są zapi­sy­wa­ne w bazie danych w celu ana­li­zy korzy­sta­nia z naszej stro­ny inter­ne­to­wej, któ­ra słu­ży do jej opty­ma­li­za­cji. Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia danych są nasze praw­nie uza­sad­nio­ne inte­re­sy w myśl art. 6 ustęp 1. lit. f) RODO. Gro­ma­dzo­ne są przy tym nastę­pu­ją­ce dane: skró­co­ny adres IP, godzi­na, wyświe­tlo­na stro­na inter­ne­to­wa, stro­na inter­ne­to­wa, z któ­rej nastą­pi­ło prze­kie­ro­wa­nie (tzw. „refer­rer”), prze­glą­dar­ka, czas prze­by­wa­nia na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz czę­sto­tli­wość jej wyświetlania.

Ana­li­zy prze­pro­wa­dzo­ne przez Mato­mo są w peł­ni ano­ni­mi­zo­wa­ne i nie moż­na na ich pod­sta­wie ziden­ty­fi­ko­wać poszcze­gól­nych osób. Nie łączy­my danych zapi­sa­nych przez Mato­mo z inny­mi źró­dła­mi danych ani nie prze­ka­zu­je­my tych danych stro­nom trzecim.

Reje­stra­cja

Mogą Pań­stwo zare­je­stro­wać się w celu korzy­sta­nia z naszej plat­for­my 365FarmNet. W tym celu muszą Pań­stwo podać wyma­ga­ne do reje­stra­cji dane, takie jak imię i nazwi­sko, adres i adres e‑mail. Ponad­to gro­ma­dzi­my takie infor­ma­cje, jak data i godzi­na reje­stra­cji oraz adres IP. W ramach pro­ce­su reje­stra­cji pro­si­my Pań­stwa o wyra­że­nie zgo­dy na wyko­rzy­sta­nie danych. Jeśli wyra­żą Pań­stwo zgo­dę, nie będą Pań­stwo musie­li ponow­nie wpro­wa­dzać danych pod­czas każ­de­go korzy­sta­nia z pro­duk­tów lub zamówienia.

Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych w celu reje­stra­cji w przy­pad­ku wyra­że­nia przez Pań­stwa zgo­dy jest art. 6. ustęp 1. lit. a) RODO. Jeśli w celu wyko­na­nia lub nawią­za­nia umo­wy zare­je­stru­ją się Pań­stwo u nas, pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych jest ponad­to art. 6. ustęp 1. lit. b) RODO.

Infor­ma­cje poda­wa­ne w polach wyma­ga­nych pod­czas reje­stra­cji słu­żą do wyko­na­nia lub nawią­za­nia z nami umo­wy o kon­kret­ne usługi.

Po reje­stra­cji zakła­da­my dla Pań­stwa kon­to klien­ta. Dane z kon­ta klien­ta są u nas prze­cho­wy­wa­ne tyl­ko tak dłu­go, jak trwa aktyw­na rela­cja z klien­tem. Jeśli przez 3 lata nie stwier­dzi­my Pań­stwa aktyw­no­ści, sta­tus rela­cji z klien­tem zosta­nie uzna­ny za „nie­ak­tyw­ny”. W każ­dej chwi­li mogą Pań­stwo zażą­dać usu­nię­cia kon­ta klienta.

Prze­twa­rza­nie zamówień

Korzy­sta­my z Pań­stwa danych oso­bo­wych poda­nych pod­czas skła­da­nia zamó­wień tyl­ko w obrę­bie nasze­go przed­się­bior­stwa oraz powią­za­nych spół­ek. Z danych korzy­sta­ją rów­nież fir­my, któ­rym zle­ca­my prze­twa­rza­nie Pań­stwa zamówień.

Zapi­sy­wa­nie i prze­ka­zy­wa­nie danych pod­czas skła­da­nia zamówień
W celu reali­za­cji zamó­wień współ­pra­cu­je­my z róż­ny­mi fir­ma­mi, któ­re są odpo­wie­dzial­ne za prze­twa­rza­nie płat­no­ści i logi­sty­kę. Dba­my przy tym, aby rów­nież nasi part­ne­rzy sto­so­wa­li się do posta­no­wień prze­pi­sów o ochro­nie danych. Pod­sta­wą praw­ną prze­ka­zy­wa­nia danych jest art. 6. ustęp 1. lit. b) RODO. Prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych jest koniecz­ne do wyko­na­nia naszej umo­wy z Państwem.

Dane są przy tym prze­cho­wy­wa­ne tak dłu­go, jak jest to koniecz­ne do wyko­na­nia umo­wy. Ponad­to prze­cho­wu­je­my te dane przez okre­ślo­ny usta­wo­wo czas w celu wyko­na­nia naszych obo­wiąz­ków umow­nych oraz dotrzy­ma­nia ter­mi­nów prze­cho­wy­wa­nia wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa han­dlo­we­go i podat­ko­we­go. Czas prze­cho­wy­wa­nia wyno­si z regu­ły 10 lat liczo­nych od koń­ca dane­go roku kalendarzowego.

Reali­za­cja płatności
W zależ­no­ści od wybra­nej meto­dy płat­no­ści jej reali­za­cja w przy­pad­ku zamó­wień rów­nież wyma­ga pomo­cy ze stro­ny usługodawców.

Reali­za­cją płat­no­ści za pomo­cą kart kre­dy­to­wych zaj­mu­je się nasz part­ner EVO Pay­ments Inter­na­tio­nal GmbH, z sie­dzi­bą pod adre­sem Elsa-Bränd­ström-Stra­ße 10–12, 50668 w Kolo­nii. Dane kar­ty kre­dy­to­wej (imię i nazwi­sko, infor­ma­cje o kar­cie kre­dy­to­wej) są poda­wa­ne bez­po­śred­nio usłu­go­daw­cy, któ­ry następ­nie zasię­ga infor­ma­cji o bilan­sie kar­ty kre­dy­to­wej. Prze­ka­zu­je­my usłu­go­daw­cy wyłącz­nie infor­ma­cje o kwo­cie obcią­że­nia. Pod­sta­wą praw­ną prze­ka­za­nia tej infor­ma­cji w celu reali­za­cji płat­no­ści jest art. 6. ustęp 1. lit. b) RODO. Prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych jest koniecz­ne do wyko­na­nia naszej umo­wy z Pań­stwem, przy czym mogą Pań­stwo wybrać meto­dę płatności.

Dane są przy tym prze­cho­wy­wa­ne tak dłu­go, jak jest to koniecz­ne do wyko­na­nia umo­wy. Ponad­to prze­cho­wu­je­my te dane przez okre­ślo­ny usta­wo­wo czas w celu wyko­na­nia naszych obo­wiąz­ków umow­nych oraz dotrzy­ma­nia ter­mi­nów prze­cho­wy­wa­nia wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa han­dlo­we­go i podat­ko­we­go. Czas prze­cho­wy­wa­nia wyno­si z regu­ły 10 lat liczo­nych od koń­ca dane­go roku kalendarzowego.

Kon­takt z nami

Udo­stęp­nia­my Pań­stwu kil­ka moż­li­wo­ści skon­tak­to­wa­nia się z nami, na przy­kład moż­na do nas napi­sać na adres e‑mail poda­ny na naszej stro­nie internetowej.

Media spo­łecz­no­ścio­we
W naszej ofer­cie onli­ne znaj­dą Pań­stwo łącza do sie­ci spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak Face­bo­ok i Insta­gram, sie­ci spo­łecz­no­ścio­wej spe­cja­li­zu­ją­cej się w kon­tak­tach zawo­do­wo-biz­ne­so­wych Xing, ser­wi­su YouTu­be oraz por­ta­lu ofe­ru­ją­ce­go usłu­gę mikro­blo­gu Twit­ter. Łącza moż­na roz­po­znać po odpo­wied­nim logotypie.

Po klik­nię­ciu łącza zosta­nie otwo­rzo­na odpo­wied­nia stro­na sie­ci spo­łecz­no­ścio­wej, w przy­pad­ku któ­rej nie obo­wią­zu­je niniej­sze Oświad­cze­nie o ochro­nie danych. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat obo­wią­zu­ją­cych na tych stro­nach zasad znaj­dą Pań­stwo w odpo­wied­nich oświad­cze­niach o ochro­nie danych poszcze­gól­nych por­ta­li. Moż­na je zna­leźć pod nastę­pu­ją­cy­mi adresami:

Face­bo­ok: http://www.facebook.com/policy.php
Insta­gram: https://help.instagram.com/155833707900388
Xing: https://www.xing.com/privacy
Twit­ter: https://twitter.com/privacy?lang=de
YouTu­be: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Przed wyświe­tle­niem danej stro­ny dane oso­bo­we nie są prze­ka­zy­wa­ne tym usłu­go­daw­com. Wyświe­tle­nie takiej stro­ny jest pod­sta­wą do prze­twa­rza­nia danych przez dane­go usługodawcę.

Korzy­sta­nie z ser­wi­su YouTube
W naszej ofer­cie onli­ne publi­ku­je­my nagra­nia wideo, do odtwa­rza­nia któ­rych potrzeb­ny jest doda­tek obsłu­gi­wa­nej przez fir­mę Google witry­ny YouTu­be (dalej okre­śla­nej jako „YouTu­be”). Witry­nę tę pro­wa­dzi spół­ka YouTu­be LLC, z sie­dzi­bą pod adre­sem 901 Cher­ry Ave., San Bru­no, CA 94066 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Gdy wyświe­tla­ją Pań­stwo stro­nę inter­ne­to­wą naszej ofer­ty onli­ne, na któ­rej znaj­du­je się nagra­nie wideo, nawią­zy­wa­ne jest połą­cze­nie z ser­we­ra­mi YouTu­be. Ser­we­ry YouTu­be otrzy­mu­ją wte­dy infor­ma­cję o tym, jakie stro­ny inter­ne­to­we naszej ofer­ty onli­ne Pań­stwo odwiedzili.

Jeśli są Pań­stwo zalo­go­wa­ni na kon­cie YouTu­be, umoż­li­wia­ją Pań­stwo witry­nie YouTu­be przy­po­rząd­ko­wa­nie Pań­stwa pro­fi­lu korzy­sta­nia do Pań­stwa oso­bi­ste­go kon­ta. Moż­na temu zapo­biec, wylo­go­wu­jąc się z kon­ta YouTu­be. Dal­sze infor­ma­cje na temat korzy­sta­nia z danych użyt­kow­ni­ków moż­na zna­leźć w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści fir­my Google pod adre­sem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de/, któ­ra obo­wią­zu­je rów­nież w odnie­sie­niu do ser­wi­su YouTube.

Korzy­sta­my z ser­wi­su YouTu­be, aby wyświe­tlać dla Pań­stwa nagra­nia wideo oraz prze­ka­zy­wać Pań­stwu w ten spo­sób wię­cej infor­ma­cji na temat naszej fir­my oraz ofe­ro­wa­nych przez nas usług. Sta­no­wi to jed­no­cze­śnie pod­sta­wę naszych praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów w rozu­mie­niu art. 6. ustęp 1. lit. f) RODO.

Pań­stwa pra­wa i moż­li­wość nawią­za­nia z nami kontaktu

Przy­kła­da­my dużą wagę do wyja­śnie­nia Pań­stwu pro­ce­su prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych w jak naj­bar­dziej jasny spo­sób oraz do poin­for­mo­wa­nia o przy­słu­gu­ją­cych Pań­stwu pra­wach. Jeśli chcie­li­by Pań­stwo uzy­skać dal­sze infor­ma­cje na ten temat lub sko­rzy­stać z przy­słu­gu­ją­cych praw, mogą się Pań­stwo w każ­dej chwi­li do nas zgło­sić, aby­śmy mogli zająć się tą kwestią.

Pra­wa osób, któ­rych doty­czą dane
W odnie­sie­niu do prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych przy­słu­gu­ją Pań­stwu pra­wa w sze­ro­kim zakre­sie. Przede wszyst­kim mają Pań­stwo pra­wo do uzy­ska­nia infor­ma­cji oraz mogą rów­nież zażą­dać spro­sto­wa­nia i/lub usu­nię­cia ew. zablo­ko­wa­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych. Mogą Pań­stwo rów­nież zażą­dać ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oraz mają pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych. Mają Pań­stwo ponad­to pra­wo do prze­no­sze­nia prze­ka­za­nych nam danych osobowych.

Jeśli chcie­li­by Pań­stwo sko­rzy­stać ze swo­ich praw i/lub uzy­skać na ten temat bliż­sze infor­ma­cje, pro­si­my o kon­takt z naszym dzia­łem obsłu­gi klien­ta. Mogą się Pań­stwo tak­że zwró­cić do nasze­go inspek­to­ra ochro­ny danych.

Cof­nię­cie zgo­dy i wnie­sie­nie sprzeciwu
W każ­dej chwi­li mogą Pań­stwo dobro­wol­nie cof­nąć, ze skut­kiem w przy­szło­ści, wyra­żo­ną zgo­dę. Cof­nię­cie zgo­dy nie wpły­wa na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem. W tym celu nale­ży się skon­tak­to­wać rów­nież z naszym dzia­łem obsłu­gi klien­ta lub inspek­to­rem ochro­ny danych.

Jeśli prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych nie odby­wa się w związ­ku z wyra­że­niem przez Pań­stwa zgo­dy, lecz na innej pod­sta­wie praw­nej, w każ­dej chwi­li mogą Pań­stwo wyra­zić sprze­ciw wobec takie­go prze­twa­rza­nia danych. Wyra­że­nie przez Pań­stwa sprze­ci­wu zosta­nie spraw­dzo­ne, a następ­nie prze­twa­rza­nie danych może zostać zakoń­czo­ne. Zosta­ną Pań­stwo poin­for­mo­wa­ni o wyni­ku kon­tro­li oraz otrzy­ma­ją Pań­stwo dal­sze wyja­śnie­nia — jeśli kon­ty­nu­acja prze­twa­rza­nia danych będzie koniecz­na — dla­cze­go prze­twa­rza­nie danych jest dopuszczalne.

Inspek­tor ochro­ny danych i moż­li­wo­ści kontaktu
Korzy­sta­my z usług zewnętrz­ne­go inspek­to­ra ochro­ny danych, któ­ry wspie­ra nas w kwe­stiach zwią­za­nych z ochro­ną danych oraz do któ­re­go mogą się Pań­stwo bez­po­śred­nio zwró­cić. W razie pytań doty­czą­cych prze­twa­rza­nia przez nas danych oso­bo­wych lub w celu uzy­ska­nia dal­szych infor­ma­cji zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych nasz inspek­tor ochro­ny danych oraz jego zespół pra­cow­ni­ków chęt­nie udzie­lą Pań­stwu informacji:

RA Dr. Seba­stian Mey­er, LL.M.
c/o BRAN­DI Rechtsanwälte
Ade­nau­er­platz 1, 33602 Bielefeld
Tele­fon: +49 (0)521 / 96535–812
Adres e‑mail: privacy@365farmnet.com

Jeśli chcą się Pań­stwo skon­tak­to­wać z inspek­to­rem ochro­ny danych za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej, mogą Pań­stwo wysłać do nie­go wia­do­mość na adres sebastian.meyer@brandi.net.

Skar­gi
Jeśli są Pań­stwo zda­nia, że prze­twa­rza­nie przez nas Pań­stwa danych oso­bo­wych nie jest zgod­ne z niniej­szym Oświad­cze­niem o ochro­nie danych lub z mają­cy­mi zasto­so­wa­nie prze­pi­sa­mi w zakre­sie ochro­ny danych, mogą Pań­stwo wnieść skar­gę do nasze­go inspek­to­ra ochro­ny danych. Inspek­tor ochro­ny danych spraw­dzi Pań­stwa zapy­ta­nie i poin­for­mu­je o wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nej przez sie­bie kon­tro­li. Ponad­to przy­słu­gu­je Pań­stwo pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego.

Dal­sze infor­ma­cje i zmiany

Łącza do innych stron internetowych
Nasza ofer­ta onli­ne może zawie­rać łącza do innych witryn inter­ne­to­wych. Te łącza są z regu­ły odpo­wied­nio ozna­czo­ne. Nie mamy wpły­wu na to, w jakim stop­niu powią­za­ne łącza­mi witry­ny inter­ne­to­we sto­su­ją się do obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów ochro­ny danych. Zale­ca­my dla­te­go zapo­zna­nie się z odpo­wied­ni­mi oświad­cze­nia­mi o ochro­nie danych w przy­pad­ku odwie­dza­nia innych witryn internetowych.

Zmia­ny niniej­sze­go Oświad­cze­nia o ochro­nie danych
Stan niniej­sze­go Oświad­cze­nia o ochro­nie danych moż­na spraw­dzić na pod­sta­wie daty doku­men­tu, któ­ra znaj­du­je się na dole. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny niniej­sze­go Oświad­cze­nia o ochro­nie danych w dowol­nym momen­cie ze skut­kiem w przy­szło­ści. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści zmian tech­no­lo­gicz­nych ofer­ty onli­ne lub zmian zgod­nych z prze­pi­sa­mi o ochro­nie danych oso­bo­wych. Aktu­al­ną wer­sję Oświad­cze­nia o ochro­ny danych moż­na zawsze wyświe­tlić bez­po­śred­nio w naszej ofer­cie onli­ne. Zale­ca­my Pań­stwu regu­lar­ne zapo­zna­wa­nie się ze zmia­na­mi w niniej­szym Oświad­cze­niu o ochro­nie danych.

Wer­sja niniej­sze­go Oświad­cze­nia o ochro­nie danych: maj 2018 r.

Dekla­ra­cja ochro­ny danych — Korzy­sta­nie z aplikacji 

Poli­ty­ka prywatności

Kon­takt

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszą poli­ty­ką o ochro­nie danych oso­bo­wych, pro­si­my o kon­takt z naszym inspek­to­rem ds. ochro­ny danych pod nastę­pu­ją­cym adre­sem e‑mail: privacy@365farmnet.com

Ewen­tu­al­nie pro­si­my o kon­takt z nami za pośred­nic­twem pocz­ty na adres:

365FarmNet GmbH
Hau­svog­te­iplatz 10
10117 Berlin