Oświad­cze­nie o ochro­nie danych.

Wpro­wa­dze­nie

365FarmNet GmbH jako dostaw­ca ofer­ty onli­ne jest pod­mio­tem odpo­wie­dzial­nym za prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków ofer­ty onli­ne. Nasze dane kon­tak­to­we znaj­dą Pań­stwo w stop­ce redak­cyj­nej naszej ofer­ty onli­ne, a oso­by kon­tak­to­we w przy­pad­ku pytań doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych są wymie­nio­ne bez­po­śred­nio w niniej­szym Oświad­cze­niu o ochro­nie danych.

W 365FarmNet przy­wią­zu­je­my bar­dzo dużą wagę do ochro­ny Pań­stwa danych oso­bo­wych. We wszyst­kich naszych dzia­ła­niach sta­le uwzględ­nia­my kwe­stię ochro­ny danych i podej­mu­je­my w tym celu nawet więk­sze środ­ki ostroż­no­ści, niż wyma­ga­ją tego mini­mal­ne stan­dar­dy praw­ne, w szcze­gól­no­ści euro­pej­skie ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych (RODO) oraz kra­jo­we prze­pi­sy o ochro­nie danych, aby mogli Pań­stwo mieć pew­ność, że Pań­stwa dane będą zawsze w dobrych rękach.

Nie prze­ka­zu­je­my żad­nych powie­rzo­nych nam danych (zarów­no danych oso­bo­wych, jak i ope­ra­cyj­nych) oso­bom trze­cim – nawet naszym part­ne­rom. O ile prze­ka­zy­wa­nie danych w ramach bez­po­śred­niej obsłu­gi pro­ce­sów biz­ne­so­wych przy uwzględ­nie­niu zasa­dy pro­por­cjo­nal­no­ści jest nie­moż­li­we do unik­nię­cia, odby­wa się to zawsze w okre­ślo­nym celu i z zacho­wa­niem naj­wyż­szych wymo­gów doty­czą­cych sta­ran­no­ści oraz przy prze­strze­ga­niu prze­pi­sów praw­nych. W żad­nym przy­pad­ku dane nie są prze­ka­zy­wa­ne do celów rekla­mo­wych lub bada­nia rynku.

Dane użyt­kow­ni­ków są prze­cho­wy­wa­ne wyłącz­nie na ser­we­rach z cer­ty­fi­ka­cją ISO, znaj­du­ją­cych się na tere­nie Niemiec.

Pod­czas gro­ma­dze­nia i prze­sy­ła­nia pouf­nych danych sto­su­je­my wyłącz­nie tech­no­lo­gie i pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa, któ­re chro­nią Pań­stwa dane oso­bo­we przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem, a tak­że przed ich nie­upraw­nio­nym wyko­rzy­sty­wa­niem lub przekazywaniem.

Poprzez niniej­sze oświad­cze­nie o ochro­nie danych pra­gnie­my poin­for­mo­wać Pań­stwa o zakre­sie i celu prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w związ­ku z korzy­sta­niem z ofer­ty online.

Dane oso­bo­we

Dane oso­bo­we to infor­ma­cje o ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­bie fizycz­nej. Nale­żą do nich wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce Pań­stwa toż­sa­mo­ści, takie jak imię i nazwi­sko, adres e‑mail lub adres pocz­to­wy. Z kolei infor­ma­cje, któ­rych nie moż­na powią­zać z Pań­stwa toż­sa­mo­ścią (takie jak dane sta­ty­stycz­ne, np. doty­czą­ce licz­by użyt­kow­ni­ków ofer­ty onli­ne) nie są uwa­ża­ne za dane osobowe.

Zasad­ni­czo mogą Pań­stwo korzy­stać z ofer­ty onli­ne bez ujaw­nia­nia swo­jej toż­sa­mo­ści i bez poda­wa­nia danych oso­bo­wych. Będą przez nas wów­czas gro­ma­dzo­ne jedy­nie ogól­ne infor­ma­cje na temat wizy­ty w naszej ofer­cie onli­ne. W przy­pad­ku nie­któ­rych z ofe­ro­wa­nych usług pobie­ra­ne są jed­nak od Pań­stwa dane oso­bo­we. Dane te będą przez nas prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w celu umoż­li­wie­nia korzy­sta­nia z tej ofer­ty onli­ne, w szcze­gól­no­ści w celu udo­stęp­nie­nia żąda­nych infor­ma­cji. Pod­czas gro­ma­dze­nia danych oso­bo­wych obo­wiąz­ko­wo muszą zostać poda­ne tyl­ko te dane, któ­re są bez­względ­nie koniecz­ne. Ponad­to może być moż­li­we poda­nie dal­szych infor­ma­cji, przy czym są to wów­czas infor­ma­cje dobro­wol­ne. Każ­do­ra­zo­wo wska­zu­je­my, czy poda­nie infor­ma­cji jest obo­wiąz­ko­we czy dobro­wol­ne. O kon­kret­nych szcze­gó­łach infor­mu­je­my w odpo­wied­niej sek­cji niniej­sze­go Oświad­cze­nia o ochro­nie danych.

Zauto­ma­ty­zo­wa­ne podej­mo­wa­nie decy­zji na pod­sta­wie Pań­stwa danych oso­bo­wych w związ­ku z korzy­sta­niem z ofer­ty onli­ne nie ma miejsca.

Prze­twa­rza­nie danych osobowych

Pań­stwa dane są przez nas prze­cho­wy­wa­ne na spe­cjal­nie chro­nio­nych ser­we­rach z cer­ty­fi­ka­tem ISO na tere­nie Unii Euro­pej­skiej. Są one zabez­pie­czo­ne za pomo­cą środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych przed utra­tą, znisz­cze­niem, dostę­pem, mody­fi­ka­cją lub roz­po­wszech­nia­niem Pań­stwa danych przez oso­by nie­upo­waż­nio­ne. Dostęp do Pań­stwa danych jest moż­li­wy tyl­ko dla nie­licz­nych osób, posia­da­ją­cych odpo­wied­nie upraw­nie­nia. Są to oso­by odpo­wie­dzial­ne za kwe­stie tech­nicz­ne, ope­ra­cyj­ne i redak­cyj­ne zwią­za­ne z zarzą­dza­niem ser­we­ra­mi. Mimo regu­lar­nych kon­tro­li nie jest jed­nak moż­li­wa cał­ko­wi­ta ochro­na przed wszyst­ki­mi zagrożeniami.

Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­sy­ła­ne przez Inter­net w posta­ci zaszy­fro­wa­nej. Do prze­sy­ła­nia danych korzy­sta­my z szy­fro­wa­nia SSL (Secu­re Soc­ket Layer).

Prze­ka­zy­wa­nie danych oso­bo­wych oso­bom trzecim

Wyko­rzy­stu­je­my Pań­stwa dane oso­bo­we wyłącz­nie w celu świad­cze­nia żąda­nych przez Pań­stwa usług. O ile w ramach świad­cze­nia usług korzy­sta­my z usług zewnętrz­nych usłu­go­daw­ców, ich dostęp do danych odby­wa się rów­nież wyłącz­nie w celu świad­cze­nia usług. Poprzez środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne zapew­nia­my prze­strze­ga­nie wymo­gów doty­czą­cych ochro­ny danych i zobo­wią­zu­je­my do tego rów­nież naszych zewnętrz­nych usługodawców.

Ponad­to nie prze­ka­zu­je­my danych oso­bom trze­cim bez Pań­stwa wyraź­nej zgo­dy, w szcze­gól­no­ści nie w celach mar­ke­tin­go­wych. Prze­ka­zy­wa­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych ma miej­sce tyl­ko wte­dy, gdy Pań­stwo sami wyra­zi­li zgo­dę na ich prze­ka­zy­wa­nie lub gdy jeste­śmy do tego upraw­nie­ni lub zobo­wią­za­ni na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wo­wych i/lub naka­zów urzę­do­wych lub sądo­wych. W szcze­gól­no­ści może to obej­mo­wać udzie­la­nie infor­ma­cji do celów pro­wa­dze­nia postę­po­wań kar­nych, ochro­ny porząd­ku publicz­ne­go lub egze­kwo­wa­nia praw wła­sno­ści intelektualnej.

O ile sami lub za pośred­nic­twem usłu­go­daw­ców prze­ka­zu­je­my Pań­stwa dane oso­bo­we do kra­jów spo­za Unii Euro­pej­skiej, speł­nia­my szcze­gól­ne wymo­gi art. 44 i nast. RODO i zobo­wią­zu­je­my do prze­strze­ga­nia tych prze­pi­sów rów­nież naszych usłu­go­daw­ców. W związ­ku z tym będzie­my prze­ka­zy­wać Pań­stwa dane do kra­jów spo­za Unii Euro­pej­skiej wyłącz­nie pod warun­kiem zapew­nie­nia pozio­mu ochro­ny gwa­ran­to­wa­ne­go przez RODO. Ten poziom ochro­ny zapew­nia w szcze­gól­no­ści decy­zja Komi­sji Euro­pej­skiej stwier­dza­ją­ca odpo­wied­ni poziom ochro­ny lub odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nia zgod­nie z art. 46 RODO.

Pod­sta­wy praw­ne prze­twa­rza­nia danych

O ile uzy­sku­je­my zgo­dę na prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych, pod­sta­wę praw­ną prze­twa­rza­nia danych sta­no­wi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

O ile prze­twa­rza­my Pań­stwa dane oso­bo­we, gdyż jest to koniecz­ne do reali­za­cji umo­wy lub w ramach podob­ne­go umo­wie sto­sun­ku z Pań­stwem, pod­sta­wę praw­ną prze­twa­rza­nia danych sta­no­wi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

O ile prze­twa­rza­my Pań­stwa dane oso­bo­we w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go, pod­sta­wę praw­ną prze­twa­rza­nia danych sta­no­wi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Pod­sta­wę praw­ną prze­twa­rza­nia danych może ponad­to sta­no­wić art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeże­li prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych jest koniecz­ne do ochro­ny uza­sad­nio­ne­go inte­re­su naszej fir­my lub oso­by trze­ciej, a Pań­stwa inte­re­sy oraz pod­sta­wo­we pra­wa i wol­no­ści nie wyma­ga­ją ochro­ny danych osobowych.

W ramach niniej­sze­go Oświad­cze­nia o ochro­nie danych zawsze wska­zu­je­my pod­sta­wę praw­ną, na któ­rej opie­ra­my prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych osobowych.

Usu­nię­cie danych i czas przechowywania

Usu­wa­my lub blo­ku­je­my Pań­stwa dane oso­bo­we zasad­ni­czo zawsze wte­dy, gdy cel ich prze­cho­wy­wa­nia prze­sta­nie być aktu­al­ny. Może jed­nak mieć miej­sce dal­sze prze­cho­wy­wa­nie, jeże­li jest to prze­wi­dzia­ne wymo­ga­mi praw­ny­mi, któ­rym pod­le­ga­my, na przy­kład w odnie­sie­niu do usta­wo­wych obo­wiąz­ków prze­cho­wy­wa­nia i doku­men­ta­cji. W takim przy­pad­ku usu­wa­my lub blo­ku­je­my Pań­stwa dane oso­bo­we po zakoń­cze­niu obo­wią­zy­wa­nia odpo­wied­nich wymo­gów czasowych.

Korzy­sta­nie z naszej ofer­ty online

Infor­ma­cje o Pań­stwa komputerze

Przy każ­dym otwar­ciu naszej ofer­ty onli­ne, nie­za­leż­nie od Pań­stwa reje­stra­cji, gro­ma­dzi­my nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje o Pań­stwa kom­pu­te­rze: adres IP kom­pu­te­ra, żąda­nie Pań­stwa prze­glą­dar­ki i czas tego żąda­nia. Ponad­to w ramach tego żąda­nia reje­stro­wa­ny jest sta­tus i ilość prze­sy­ła­nych danych. Gro­ma­dzi­my rów­nież infor­ma­cje o rodza­ju i wer­sji uży­wa­nej prze­glą­dar­ki oraz sys­te­mie ope­ra­cyj­nym kom­pu­te­ra. Reje­stru­je­my rów­nież infor­ma­cje o tym, z jakiej stro­ny inter­ne­to­wej nastą­pi­ło prze­kie­ro­wa­nie na naszą ofer­tę onli­ne. Adres IP Pań­stwa kom­pu­te­ra jest zapi­sy­wa­ny tyl­ko na czas korzy­sta­nia z ofer­ty onli­ne, a następ­nie usu­wa­ny lub ano­ni­mi­zo­wa­ny poprzez jego skró­ce­nie. Pozo­sta­łe dane są prze­cho­wy­wa­ne tyl­ko przez ogra­ni­czo­ny czas.

Dane te wyko­rzy­stu­je­my do obsłu­gi ofer­ty onli­ne, w szcze­gól­no­ści do wykry­wa­nia i usu­wa­nia błę­dów, okre­śla­nia stop­nia wyko­rzy­sta­nia ofer­ty onli­ne oraz wpro­wa­dza­nia zmian i ulep­szeń. Cele te sta­no­wią rów­nież nasz uza­sad­nio­ny inte­res w prze­twa­rza­niu danych zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, któ­ry jest pod­sta­wą praw­ną tego przetwarzania.

Korzy­sta­nie z pli­ków cookie

W naszej ofer­cie onli­ne – podob­nie jak na wie­lu stro­nach inter­ne­to­wych – wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookie. Pli­ki cookie to małe pli­ki tek­sto­we, któ­re są zapi­sy­wa­ne na Pań­stwa kom­pu­te­rze i prze­cho­wu­ją okre­ślo­ne usta­wie­nia i dane w celu wymia­ny z naszą ofer­tą onli­ne za pośred­nic­twem Pań­stwa prze­glą­dar­ki. Plik cookie z regu­ły zawie­ra nazwę dome­ny, z któ­rej został wysła­ny, infor­ma­cję o wie­ku pli­ku cookie oraz iden­ty­fi­ka­tor alfanumeryczny.

Pli­ki cookie umoż­li­wia­ją nam roz­po­zna­nie Pań­stwa kom­pu­te­ra oraz natych­mia­sto­we udo­stęp­nie­nie wszel­kich usta­wień wstępnych.

Sto­so­wa­ne przez nas pli­ki cookie to tzw. sesyj­ne pli­ki cookie, któ­re są auto­ma­tycz­nie usu­wa­ne po zakoń­cze­niu sesji prze­glą­dar­ki. W spo­ra­dycz­nych przy­pad­kach mogą być rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne pli­ki cookie o dłuż­szym okre­sie prze­cho­wy­wa­nia, aby Pań­stwa usta­wie­nia i pre­fe­ren­cje mogły zostać uwzględ­nio­ne tak­że przy kolej­nym otwar­ciu naszej ofer­ty online.

Więk­szość prze­glą­da­rek jest usta­wio­na w taki spo­sób, aby auto­ma­tycz­nie akcep­to­wać pli­ki cookie. Mogą Pań­stwo jed­nak dez­ak­ty­wo­wać zapi­sy­wa­nie pli­ków cookie lub usta­wić prze­glą­dar­kę tak, aby każ­do­ra­zo­wo infor­mo­wa­ła Pań­stwa o prze­sy­ła­niu pli­ków cookie. Ponad­to moż­li­we jest ręcz­ne usu­nię­cie już zapi­sa­nych pli­ków cookie poprzez usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Pro­si­my pamię­tać, że korzy­sta­nie z naszej ofer­ty onli­ne może być moż­li­we tyl­ko w ogra­ni­czo­nym zakre­sie lub w ogó­le nie być moż­li­we, jeśli odmó­wią Pań­stwo zapi­sy­wa­nia pli­ków cookie lub usu­ną nie­zbęd­ne pli­ki cookie.

O ile pli­ki cookie nie są wyma­ga­ne do korzy­sta­nia z naszej ofer­ty onli­ne, przy pierw­szym otwar­ciu ofer­ty onli­ne pro­si­my Pań­stwa o wyra­że­nie zgo­dy na ich sto­so­wa­nie. W odnie­sie­niu do nie­wy­ma­ga­nych pli­ków cookie dostaw­ców zewnętrz­nych poni­żej znaj­dą Pań­stwo szcze­gó­ło­we przed­sta­wie­nie usług tych dostaw­ców zewnętrz­nych, z któ­rych korzy­sta­my. Pod­sta­wą praw­ną dla zwią­za­ne­go z tym prze­twa­rza­nia danych wraz z ewen­tu­al­nym prze­ka­za­niem danych jest w każ­dym przy­pad­ku Pań­stwa zgo­da w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Raz udzie­lo­ną zgo­dę moż­na w każ­dej chwi­li odwo­łać ze skut­kiem na przy­szłość, w szcze­gól­no­ści poprzez zmia­nę wybra­nych ustawień.

Pod­sta­wą praw­ną do sto­so­wa­nia nie­zbęd­nych pli­ków cookie jest nasz uza­sad­nio­ny inte­res w pra­wi­dło­wym udo­stęp­nia­niu naszej ofer­ty onli­ne w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz – w przy­pad­ku zawie­ra­nia lub reali­za­cji umów za pośred­nic­twem naszej ofer­ty onli­ne – reali­za­cja umo­wy w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

[bor­labs-cookie type=“btn-cookie-preference” title=“Otwórz usta­wie­nia pli­ków cookie”/]

Google Ana­ly­tics

Korzy­sta­my z Google Ana­ly­tics na potrze­by ana­liz sta­ty­stycz­nych. Google Ana­ly­tics to usłu­ga ana­li­zy sie­ci świad­czo­na przez Google Ire­land Limi­ted, Gor­don House, 4 Bar­row St, Dublin, Irlan­dia (zwa­ną dalej: „Google”). Google Ana­ly­tics wyko­rzy­stu­je tzw. „pli­ki cookie”, czy­li pli­ki tek­sto­we zapi­sy­wa­ne na Pań­stwa kom­pu­te­rze, któ­re umoż­li­wia­ją ana­li­zę korzy­sta­nia przez Pań­stwa ze stro­ny inter­ne­to­wej. Infor­ma­cje gene­ro­wa­ne przez pli­ki cookie na temat spo­so­bu korzy­sta­nia przez Pań­stwa z tej stro­ny inter­ne­to­wej są zazwy­czaj prze­sy­ła­ne na ser­wer fir­my Google w USA i tam zapi­sy­wa­ne. Jeśli na tej stro­nie inter­ne­to­wej włą­czo­na jest ano­ni­mi­za­cja adre­su IP, Pań­stwa adres IP zosta­nie naj­pierw skró­co­ny przez Google na tere­nie państw człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej lub w innych pań­stwach Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go, któ­re pod­pi­sa­ły umo­wę. Tyl­ko w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach cały adres IP jest prze­sy­ła­ny na ser­wer fir­my Google w USA i tam skra­ca­ny. Na zle­ce­nie ope­ra­to­ra niniej­szej stro­ny inter­ne­to­wej fir­ma Google będzie wyko­rzy­sty­wać te infor­ma­cje do ana­li­zy korzy­sta­nia przez Pań­stwa ze stro­ny inter­ne­to­wej, spo­rzą­dza­nia rapor­tów na temat aktyw­no­ści na stro­nie inter­ne­to­wej oraz świad­cze­nia ope­ra­to­ro­wi stro­ny inter­ne­to­wej innych usług zwią­za­nych z korzy­sta­niem ze stro­ny inter­ne­to­wej i Inter­ne­tu. Mogą Pań­stwo unie­moż­li­wić zapi­sy­wa­nie pli­ków cookie poprzez odpo­wied­nie usta­wie­nie w swo­jej prze­glą­dar­ce. Pro­si­my jed­nak pamię­tać, że w takim przy­pad­ku korzy­sta­nie z peł­nej funk­cjo­nal­no­ści stro­ny może oka­zać się nie­moż­li­we. Ponad­to mogą Pań­stwo unie­moż­li­wić zapi­sy­wa­nie danych gene­ro­wa­nych przez plik cookie i doty­czą­cych korzy­sta­nia przez Pań­stwa ze stro­ny inter­ne­to­wej (w tym adre­su IP) oraz prze­twa­rza­nie tych danych przez fir­mę Google, pobie­ra­jąc i insta­lu­jąc wtycz­kę dostęp­ną pod nastę­pu­ją­cym adre­sem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wię­cej infor­ma­cji na ten temat znaj­dą Pań­stwo pod adre­sem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html (ogól­ne infor­ma­cje na temat Google Ana­ly­tics i ochro­ny danych). Pra­gnie­my zwró­cić uwa­gę, że na naszych stro­nach inter­ne­to­wych usłu­ga Google Ana­ly­tics zosta­ła roz­sze­rzo­na o kod „ano­ny­mi­ze­Ip();” w celu ano­ni­mi­za­cji adre­sów IP, przy czym ostat­ni oktet jest usuwany.

Retar­ge­ting i remarketing

Retar­ge­ting lub remar­ke­ting ozna­cza tech­no­lo­gie, któ­re pole­ga­ją na wyświe­tla­niu użyt­kow­ni­kom, któ­rzy wcze­śniej odwie­dzi­li daną stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­nych do nich reklam nawet po opusz­cze­niu tej stro­ny. W tym celu koniecz­ne jest roz­po­zna­wa­nie użyt­kow­ni­ków Inter­ne­tu poza wła­sną stro­ną inter­ne­to­wą, do cze­go wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookie odpo­wied­nich usłu­go­daw­ców. Ponad­to uwzględ­nia­ne są wcze­śniej­sze zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ków. Gdy użyt­kow­nik przy­kła­do­wo oglą­da okre­ślo­ne pro­duk­ty, te lub podob­ne pro­duk­ty mogą być mu póź­niej wyświe­tla­ne jako rekla­my na innych stro­nach inter­ne­to­wych. Jest to sper­so­na­li­zo­wa­na rekla­ma, któ­ra jest dosto­so­wa­na do potrzeb poszcze­gól­nych użyt­kow­ni­ków. Dla tej sper­so­na­li­zo­wa­nej rekla­my nie jest koniecz­ne, aby poza roz­po­zna­niem użyt­kow­ni­ka nastę­po­wa­ła jego iden­ty­fi­ka­cja. Dla­te­go też nie łączy­my danych wyko­rzy­sty­wa­nych do retar­ge­tin­gu lub remar­ke­tin­gu z żad­ny­mi inny­mi danymi.

Wyko­rzy­stu­je­my takie tech­no­lo­gie do umiesz­cza­nia reklam w Inter­ne­cie. Na potrze­by umiesz­cza­nia reklam korzy­sta­my z usług dostaw­ców zewnętrz­nych. Korzy­sta­my mię­dzy inny­mi z ofert firm Google i Micro­soft, któ­re umoż­li­wia­ją auto­ma­tycz­ne wyświe­tla­nie pro­duk­tów inte­re­su­ją­cych dla użyt­kow­ni­ka Inter­ne­tu. Funk­cja ta jest reali­zo­wa­na m.in. przez pli­ki cookie. Ponad­to gro­ma­dzi­my dane doty­czą­ce sku­tecz­no­ści wyświe­tla­nych przez nas kam­pa­nii rekla­mo­wych. Nie moż­na wyklu­czyć, że w tym kon­tek­ście dane będą prze­ka­zy­wa­ne do firm Google i Micro­soft w USA oraz że ame­ry­kań­skie orga­ny bez­pie­czeń­stwa mogą w pew­nych oko­licz­no­ściach uzy­skać dostęp do tych danych.

Wię­cej infor­ma­cji na temat tech­no­lo­gii Google moż­na zna­leźć w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści Google pod adre­sem https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Insta­la­cję pli­ków cookie dla usług Google Remar­ke­ting i Google AdWords Conver­sion Trac­king moż­na unie­moż­li­wić poprzez usta­wie­nie odpo­wied­nie­go opro­gra­mo­wa­nia prze­glą­dar­ki, otwie­ra­jąc stro­nę inter­ne­to­wą http://www.google.com/policies/privacy/ads/ i zmie­nia­jąc odpo­wied­nie ustawienie.

Wię­cej infor­ma­cji na temat tech­no­lo­gii fir­my Micro­soft Cor­po­ra­tion, One Micro­soft Way, Red­mond, WA 98052–6399, USA, moż­na zna­leźć w oświad­cze­niu o ochro­nie pry­wat­no­ści fir­my Micro­soft pod adre­sem https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement. Insta­la­cję pli­ków cookie dla usług Micro­soft Adver­ti­sing i Micro­soft Bing Ads moż­na unie­moż­li­wić poprzez usta­wie­nie odpo­wied­nie­go opro­gra­mo­wa­nia prze­glą­dar­ki. Ponad­to pod adre­sem https://choice.microsoft.com/pl-PL/opt-out mają Pań­stwo moż­li­wość zgło­sze­nia sprze­ci­wu wobec wyświe­tla­nia sper­so­na­li­zo­wa­nych reklam.

Umiesz­cza­nie reklam sta­no­wi przy tym nasz uza­sad­nio­ny inte­res w prze­twa­rza­niu danych zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO sta­no­wi rów­nież pod­sta­wę praw­ną dla tego prze­twa­rza­nia danych, o ile wcze­śniej nie wyra­zi­li już Pań­stwo zgo­dy zgod­nie z art. 6 ust. 1 zda­nie 1 lit. a) RODO.

Zen­lo­op

Ponad­to korzy­sta­my z zen­lo­op do prze­pro­wa­dza­nia ankiet na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w 365FarmNet. Zen­lo­op jest plat­for­mą SaaS typu busi­ness-to-busi­ness fir­my zen­lo­op GmbH, Haber­sa­ath­stra­ße 58, 10115 Ber­lin („zen­lo­op”). Zen­lo­op umoż­li­wia nam zbie­ra­nie opi­nii od naszych klien­tów i ana­li­zo­wa­niu ich. Dzię­ki temu może­my lepiej dosto­so­wać naszą ofer­tę do bez­po­śred­nich potrzeb naszych klien­tów i sta­le ją udoskonalać.

Zen­lo­op pozwa­la na zin­te­gro­wa­nie bez­po­śred­nio na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w 365FarmNet spe­cy­ficz­nych ankiet doty­czą­cych naszej fir­my, w któ­rych nasi klien­ci mogą bez­po­śred­nio uczestniczyć.

W ramach korzy­sta­nia z narzę­dzia do zbie­ra­nia opi­nii zen­lo­op reje­stru­je publicz­ny adres IP, a tak­że dane doty­czą­ce urzą­dze­nia i prze­glą­dar­ki. Sto­so­wa­ne są wów­czas pli­ki cookie, któ­re słu­żą do zbie­ra­nia danych o użyt­kow­ni­kach. W celu ana­li­zy ankie­ty zen­lo­op gro­ma­dzi wszel­kie odpo­wie­dzi, któ­rych respon­den­ci udzie­li­li jako reak­cję na ankie­tę. Odpo­wie­dzi te w zależ­no­ści od ankie­ty mogą rów­nież zawie­rać dane oso­bo­we. Obej­mu­ją one na przy­kład imię i nazwi­sko oso­by uczest­ni­czą­cej w ankie­cie. Infor­ma­cje te są ana­li­zo­wa­ne przez zen­lo­op. Jeśli odpo­wie­dzi w ankie­cie zawie­ra­ją dane oso­bo­we, prze­twa­rza­nie odby­wa się zgod­nie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO na pod­sta­wie nasze­go uza­sad­nio­ne­go inte­re­su w zakre­sie sta­ty­stycz­nej oce­ny zado­wo­le­nia użyt­kow­ni­ków i dal­szej opty­ma­li­za­cji naszej ofer­ty dla klientów.

Wię­cej infor­ma­cji na temat wyko­rzy­sty­wa­nia danych przez zen­lo­op oraz środ­ków zabez­pie­cza­nia danych moż­na zna­leźć w poli­ty­ce pry­wat­no­ści zen­lo­op pod adre­sem https://www.zenloop.com/en/legal/privacy/.

Mato­mo

Dla nasze­go por­ta­lu onli­ne korzy­sta­my z opro­gra­mo­wa­nia open sour­ce Mato­mo (daw­niej Piwik) do ana­li­zy sta­ty­stycz­nej korzy­sta­nia. Jest to usłu­ga ana­li­zy ruchu sie­cio­we­go. Dane gro­ma­dzo­ne przez Mato­mo są prze­cho­wy­wa­ne w bazie danych dla celów ana­li­zy korzy­sta­nia, co słu­ży opty­ma­li­za­cji naszej stro­ny inter­ne­to­wej. Widocz­ny jest w tym nasz uza­sad­nio­ny inte­res w prze­twa­rza­niu danych zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Gro­ma­dzo­ne dane obej­mu­ją skró­co­ny adres IP, godzi­nę, wywo­ła­ną stro­nę inter­ne­to­wą, stro­nę inter­ne­to­wą, z któ­rej prze­szli Pań­stwo na naszą stro­nę („refer­rer”), uży­wa­ną prze­glą­dar­kę, czas spę­dzo­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz czę­sto­tli­wość otwie­ra­nia strony.

Ana­li­zy gene­ro­wa­ne przez Mato­mo są cał­ko­wi­cie zano­ni­mi­zo­wa­ne i nie ma moż­li­wo­ści ich wyko­rzy­sta­nia do iden­ty­fi­ka­cji poszcze­gól­nych osób. Dane prze­cho­wy­wa­ne przez Mato­mo nie są łączo­ne z inny­mi źró­dła­mi danych ani prze­ka­zy­wa­ne oso­bom trzecim.

Korzy­sta­nie z YouTube

W naszej ofer­cie onli­ne zin­te­gro­wa­ne są fil­my wideo, do któ­rych odtwa­rza­nia uży­wa­my wtycz­ki ser­wi­su YouTu­be („YouTu­be”) obsłu­gi­wa­ne­go przez Google. Ope­ra­to­rem tej usłu­gi jest Google Ire­land Limi­ted, Gor­don House, Bar­row Stre­et, Dublin 4, Irlan­dia („Google”).

Korzy­sta­my z ser­wi­su YouTu­be w try­bie roz­sze­rzo­nej ochro­ny danych, aby w jak naj­więk­szym stop­niu chro­nić Pań­stwa pry­wat­ność. Kie­dy otwie­ra­ją Pań­stwo stro­nę inter­ne­to­wą naszej ofer­ty onli­ne, na któ­rej zin­te­gro­wa­ny jest film wideo z YouTu­be, Google otrzy­mu­je począt­ko­wo tyl­ko infor­ma­cje nie­zbęd­ne do inte­gra­cji i nie są sto­so­wa­ne żad­ne pli­ki cookie do ana­li­zy korzy­sta­nia z Inter­ne­tu. Dopie­ro, gdy odtwa­rza­ją Pań­stwo zin­te­gro­wa­ny film wideo, Google otrzy­mu­je dodat­ko­we infor­ma­cje. Google może przy tym sto­so­wać rów­nież pli­ki cookie do ana­li­zy zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ka. Pod­czas odtwa­rza­nia fil­mu wideo ser­we­ry YouTu­be fir­my Google otrzy­mu­ją na przy­kład infor­ma­cję o tym, poprzez któ­rą stro­nę naszej ofer­ty onli­ne odtwa­rza­ją Pań­stwo film wideo.

Jeśli są Pań­stwo zalo­go­wa­ni na swo­im kon­cie Google, umoż­li­wia­ją Pań­stwo Google lub YouTu­be przy­po­rząd­ko­wa­nie Pań­stwa zacho­wa­nia pod­czas korzy­sta­nia z Inter­ne­tu bez­po­śred­nio do Pań­stwa oso­bi­ste­go pro­fi­lu Google. Dla­te­go zale­ca­my, aby odtwa­rzać zin­te­gro­wa­ny fil­my wideo z YouTu­be tyl­ko wte­dy, gdy zga­dza­ją się Pań­stwo na zwią­za­ne z tym prze­twa­rza­nie danych przez Google. Mogą Pań­stwo zapo­biec przy­po­rząd­ko­wy­wa­niu danych do Pań­stwa pro­fi­lu Google poprzez wylo­go­wa­nie się z kon­ta w ser­wi­sie YouTu­be. Wię­cej infor­ma­cji na temat postę­po­wa­nia z dany­mi użyt­kow­ni­ka moż­na zna­leźć w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści Google pod adre­sem https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/, któ­ra obo­wią­zu­je rów­nież dla korzy­sta­nia z YouTube.

Korzy­sta­my z YouTu­be, aby móc poka­zy­wać Pań­stwu fil­my wideo i w ten spo­sób lepiej infor­mo­wać Pań­stwa o nas i naszych usłu­gach. Pod­sta­wą praw­ną dla inte­gra­cji fil­mów wideo jest nasz uza­sad­nio­ny inte­res w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Odtwa­rza­nie fil­mów wideo i zwią­za­ne z tym dal­sze prze­twa­rza­nie danych odby­wa się jed­nak wyłącz­nie na pod­sta­wie Pań­stwa zgo­dy w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Korzy­sta­nie z Pik­se­la Facebooka

Wyko­rzy­stu­je­my Pik­sel Face­bo­oka do ana­li­zy sta­ty­stycz­nej oraz do popra­wy sku­tecz­no­ści naszych reklam. Pik­sel Face­bo­oka jest narzę­dziem ana­li­tycz­nym fir­my Face­bo­ok Inc, 1601 South Cali­for­nia Ave­nue, Palo Alto, CA 94304, USA („Face­bo­ok”). Z pomo­cą Pik­se­la może­my mie­rzyć sku­tecz­ność naszych reklam i wyświe­tlać je okre­ślo­nym gru­pom docelowym.

Jeśli wyra­żą Pań­stwo zgo­dę na korzy­sta­nie z Pik­se­la Face­bo­oka, pod­czas Pań­stwa wizy­ty na naszej stro­nie inter­ne­to­wej będzie nawią­zy­wa­ne połą­cze­nie z ser­we­ra­mi Face­bo­oka. Przy każ­dym otwar­ciu stro­ny okre­ślo­ne infor­ma­cje o użyt­kow­ni­ku będą wów­czas prze­sy­ła­ne do Face­bo­oka. Prze­sy­ła­ne dane obej­mu­ją mię­dzy inny­mi adres IP oraz infor­ma­cje o uży­wa­nej prze­glą­dar­ce i użyt­kow­ni­ku stro­ny inter­ne­to­wej. Prze­sy­ła­ne są rów­nież infor­ma­cje, z jakiej stro­ny inter­ne­to­wej nastą­pi­ło otwar­cie ofer­ty onli­ne. Ponad­to ma miej­sce reje­stro­wa­nie, jakie przy­ci­ski są kli­ka­ne przez użyt­kow­ni­ka stro­ny inter­ne­to­wej i jakie stro­ny są wywo­ły­wa­ne w wyni­ku takie­go klik­nię­cia. Reje­stro­wa­ne są rów­nież infor­ma­cje wpro­wa­dza­ne przez użyt­kow­ni­ka w polach for­mu­la­rzy onli­ne. Nie moż­na przy tym wyklu­czyć, że dane będą prze­ka­zy­wa­ne do USA i z tego powo­du dostęp do tych danych mogą uzy­skać agen­cje rządowe.

Na dal­sze prze­twa­rza­nie danych przez Face­bo­ok nie mamy żad­ne­go wpły­wu. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat moż­na zna­leźć pod adre­sem https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153 (ogól­ne infor­ma­cje na temat Pik­se­la Face­bo­oka) oraz w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Face­bo­oka pod adre­sem www.facebook.com/about/privacy/.

Korzy­sta­nie z Pik­se­la Face­bo­oka i zwią­za­ne z tym prze­twa­rza­nie danych odby­wa się wyłącz­nie za Pań­stwa uprzed­nią zgo­dą. Naszą pod­sta­wę praw­ną sta­no­wi Pań­stwa zgo­da zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Reje­stra­cja

Mogą Pań­stwo zare­je­stro­wać się w celu korzy­sta­nia z naszej ofer­ty onli­ne, a dokład­nie w celu korzy­sta­nia z plat­for­my 365FarmNet. W tym celu nale­ży podać dane wyma­ga­ne pod­czas reje­stra­cji, np. imię i nazwi­sko, adres i adres e‑mail. Reje­stru­je­my rów­nież datę i godzi­nę reje­stra­cji oraz adres IP. W ramach pro­ce­su reje­stra­cji uzy­sku­je­my Pań­stwa zgo­dę na wyko­rzy­sty­wa­nie tych danych. Dzię­ki temu nie muszą Pań­stwo ponow­nie wpro­wa­dzać tych danych przy każ­dym korzy­sta­niu z ofer­ty onli­ne lub skła­da­niu zamówienia.

Pod­sta­wę praw­ną prze­twa­rza­nia danych w celu reje­stra­cji w przy­pad­ku wyra­że­nia zgo­dy sta­no­wi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli zare­je­stru­ją się Pań­stwo u nas w celu wyko­na­nia lub zaini­cjo­wa­nia umo­wy, pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych jest rów­nież art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Infor­ma­cje wyma­ga­ne poprzez pole obo­wiąz­ko­we pod­czas reje­stra­cji są nie­zbęd­ne do reali­za­cji lub zaini­cjo­wa­nia umo­wy z nami doty­czą­cej kon­kret­nych usług.

Pod­czas reje­stra­cji two­rzo­ne jest dla Pań­stwa kon­to klien­ta. Dane na kon­cie klien­ta będą przez nas prze­cho­wy­wa­ne tak dłu­go, jak dłu­go będzie ist­nia­ła aktyw­na rela­cja z klien­tem. Jeśli przez okres trzech lat nie zosta­nie stwier­dzo­na żad­na dal­sza aktyw­ność, sta­tus rela­cji z klien­tem zmie­ni się na nie­ak­tyw­ny. W każ­dej chwi­li mogą Pań­stwo zażą­dać usu­nię­cia swo­je­go kon­ta klienta.

Prze­twa­rza­nie zamówień

Wyko­rzy­stu­je­my Pań­stwa dane oso­bo­we w przy­pad­ku zamó­wień skła­da­nych wyłącz­nie w naszej fir­mie i w spół­kach powią­za­nych, a tak­że w fir­mie, któ­rej zle­co­no reali­za­cję zamówień.

Prze­cho­wy­wa­nie i prze­ka­zy­wa­nie danych w przy­pad­ku zamówień

W celu reali­za­cji zamó­wień współ­pra­cu­je­my z róż­ny­mi fir­ma­mi, któ­re są odpo­wie­dzial­ne za reali­za­cję płat­no­ści i logi­sty­kę. Dba­my przy tym o to, aby rów­nież nasi part­ne­rzy prze­strze­ga­li prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych. Pod­sta­wę praw­ną dla prze­ka­zy­wa­nia danych sta­no­wi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych jest wyma­ga­ne do reali­za­cji umo­wy z Państwem.

Dane są przez nas prze­cho­wy­wa­ne tak dłu­go, jak dłu­go są one potrzeb­ne do reali­za­cji umo­wy. Ponad­to prze­cho­wu­je­my te dane w celu wypeł­nie­nia zobo­wią­zań po zawar­ciu umo­wy oraz ze wzglę­du na wyni­ka­ją­ce z pra­wa han­dlo­we­go i podat­ko­we­go okre­sy prze­cho­wy­wa­nia przez czas prze­wi­dzia­ny prze­pi­sa­mi pra­wa. Ten okres prze­cho­wy­wa­nia danych z regu­ły wyno­si 10 lat od koń­ca dane­go roku kalendarzowego.

Reali­za­cja płatności

W zależ­no­ści od wybra­nej meto­dy płat­no­ści reali­za­cja płat­no­ści za zamó­wie­nia może być doko­ny­wa­na przez usługodawcę.

W przy­pad­ku płat­no­ści kar­tą kre­dy­to­wą trans­ak­cja jest reali­zo­wa­na za pośred­nic­twem nasze­go usłu­go­daw­cy EVO Pay­ments Inter­na­tio­nal GmbH, Elsa-Bränd­ström-Stra­ße 10–12, 50668 Kolo­nia. Dane kar­ty kre­dy­to­wej (imię i nazwi­sko oraz szcze­gó­ły doty­czą­ce kar­ty kre­dy­to­wej) są wpro­wa­dza­ne bez­po­śred­nio u usłu­go­daw­cy, któ­ry następ­nie doko­nu­je pobra­nia środ­ków poprzez trans­ak­cję na kar­cie kre­dy­to­wej. My jedy­nie infor­mu­je­my usłu­go­daw­cę o wyso­ko­ści kwo­ty, któ­rą nale­ży obcią­żyć kar­tę. Pod­sta­wę praw­ną dla reali­za­cji płat­no­ści sta­no­wi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych jest koniecz­ne do reali­za­cji umo­wy z Pań­stwem, przy czym mogą Pań­stwo dowol­nie wybie­rać meto­dę płatności.

Dane są przez nas prze­cho­wy­wa­ne tak dłu­go, jak dłu­go są one potrzeb­ne do reali­za­cji umo­wy. Ponad­to prze­cho­wu­je­my te dane w celu wypeł­nie­nia zobo­wią­zań po zawar­ciu umo­wy oraz ze wzglę­du na wyni­ka­ją­ce z pra­wa han­dlo­we­go i podat­ko­we­go okre­sy prze­cho­wy­wa­nia przez czas prze­wi­dzia­ny prze­pi­sa­mi pra­wa. Ten okres prze­cho­wy­wa­nia danych z regu­ły wyno­si 10 lat od koń­ca dane­go roku kalendarzowego.

Rezer­wa­cja szko­leń online

W naszej ofer­cie onli­ne mają Pań­stwo moż­li­wość odpłat­nej rezer­wa­cji szko­leń onli­ne. Pod­czas prze­twa­rza­nia rezer­wa­cji onli­ne współ­pra­cu­je­my z dostaw­cą usług Zapier Inc., 548 Mar­ket St #62411, San Fran­ci­sco, CA 94104–5401, któ­ry otrzy­mu­je dane prze­ka­za­ne przez Pań­stwa w ramach rezer­wa­cji i prze­twa­rza je w ramach reali­za­cji zamó­wie­nia. W tym kon­tek­ście Pań­stwa dane są prze­ka­zy­wa­ne do USA i nie moż­na wyklu­czyć, że dostęp do nich będą mogły uzy­skać ame­ry­kań­skie orga­ny bezpieczeństwa.

Rezer­wa­cja szko­leń za pośred­nic­twem naszej ofer­ty onli­ne jest dobro­wol­na. Naszą pod­sta­wę praw­ną do korzy­sta­nia z usług fir­my Zapier i zwią­za­ne­go z tym prze­ka­zy­wa­nia danych do USA sta­no­wi Pań­stwa zgo­da zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Alter­na­tyw­nie mają Pań­stwo moż­li­wość zło­że­nia zamó­wie­nia tele­fo­nicz­nie lub e‑mailowo za pośred­nic­twem nasze­go zespo­łu wspar­cia. W tym przy­pad­ku do dostaw­cy usług Zapier nie są prze­ka­zy­wa­ne żad­ne dane.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć w poli­ty­ce pry­wat­no­ści fir­my Zapier pod adre­sem https://zapier.com/privacy.

Kon­takt z nami

Mogą się Pań­stwo z nami kon­tak­to­wać na róż­ne spo­so­by, np. poprzez adre­sy e‑mail poda­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz poprzez nasz for­mu­larz kontaktowy.

For­mu­larz kontaktowy

O ile chcą Pań­stwo sko­rzy­stać z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go w naszej ofer­cie onli­ne, reje­stru­je­my do tego celu dane oso­bo­we, któ­re poda­ją Pań­stwo w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym, w szcze­gól­no­ści Pań­stwa imię i nazwi­sko oraz adres e‑mail. Prze­cho­wu­je­my rów­nież adres IP oraz datę i godzi­nę zapy­ta­nia. Dane prze­ka­za­ne za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go prze­twa­rza­my wyłącz­nie w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na Pań­stwa zapytanie.

Mogą Pań­stwo same­mu zde­cy­do­wać, jakie infor­ma­cje prze­ka­żą nam Pań­stwo za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go. Pod­sta­wę praw­ną dla prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych sta­no­wi Pań­stwa zgo­da zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Po roz­pa­trze­niu przez nas spra­wy dane będą począt­ko­wo prze­cho­wy­wa­ne na wypa­dek ewen­tu­al­nych pytań zwrot­nych. W każ­dej chwi­li moż­na zażą­dać usu­nię­cia danych, w innym przy­pad­ku dane zosta­ną usu­nię­te po cał­ko­wi­tym zakoń­cze­niu spra­wy. Usta­wo­we obo­wiąz­ki prze­cho­wy­wa­nia danych pozo­sta­ją w każ­dym przy­pad­ku nienaruszone.

Media spo­łecz­no­ścio­we

W naszej ofer­cie onli­ne znaj­dą Pań­stwo lin­ki do por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych Face­bo­ok i Insta­gram, sie­ci karie­ry Xing, YouTu­be oraz ser­wi­su krót­kich wia­do­mo­ści Twit­ter. Lin­ki moż­na roz­po­znać po odpo­wied­nim logo dostawcy.

Klik­nię­cie na lin­ki otwie­ra odpo­wied­nie stro­ny mediów spo­łecz­no­ścio­wych, dla któ­rych niniej­sze oświad­cze­nie o ochro­nie danych oso­bo­wych nie ma zasto­so­wa­nia. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat obo­wią­zu­ją­cych tam prze­pi­sów znaj­du­ją się w odpo­wied­nich oświad­cze­niach o ochro­nie danych poszcze­gól­nych dostaw­ców. Moż­na je zna­leźć na stronach:

Face­bo­ok: http://www.facebook.com/policy.php
Insta­gram: https://help.instagram.com/155833707900388
Xing: https://www.xing.com/privacy
Twit­ter: https://twitter.com/privacy?lang=pl
YouTu­be: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Przed otwar­ciem odpo­wied­nich lin­ków nie ma miej­sca prze­ka­zy­wa­nie danych oso­bo­wych do danych dostaw­ców. Otwar­cie przez Pań­stwa pod­lin­ko­wa­nej stro­ny sta­no­wi jed­no­cze­śnie pod­sta­wę do prze­twa­rza­nia danych przez odpo­wied­nich dostawców.

Dla korzy­sta­nia z kana­łów mediów spo­łecz­no­ścio­wych Face­bo­ok, Insta­gram i YouTu­be obo­wią­zu­ją rów­nież poniż­sze zasa­dy doty­czą­ce zwią­za­ne­go z tym prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych osobowych.

Fan­pa­ge na Facebooku

Oprócz wła­snej ofer­ty onli­ne pro­wa­dzi­my rów­nież fan­pa­ge na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok. Za pośred­nic­twem fanpage’a infor­mu­je­my o naszych dzia­ła­niach i ofe­ru­je­my kanał do komu­ni­ka­cji. Por­tal spo­łecz­no­ścio­wy Face­bo­ok jest obsłu­gi­wa­ny przez Face­bo­ok Ire­land Limi­ted, 4 Grand Canal Squ­are, Dublin 2, Irlan­dia (zwa­ny dalej: „Face­bo­ok“).

Roz­gra­ni­cze­nie zakre­su odpowiedzialności

W ramach moż­li­wo­ści por­ta­lu Face­bo­ok sta­ra­my się przy tym zapew­nić ochro­nę Pań­stwa pry­wat­no­ści i Pań­stwa pry­wat­nych danych. W zakre­sie, w jakim Pań­stwa dane oso­bo­we są przez nas prze­twa­rza­ne w związ­ku z Pań­stwa wizy­tą na fanpage’u, peł­ne zasto­so­wa­nie mają obja­śnie­nia zawar­te w niniej­szym oświad­cze­niu o ochro­nie danych oso­bo­wych. Ze wzglę­du na inte­gra­cję fanpage’a z ofer­tą Face­bo­oka nale­ży rów­nież pamię­tać, że dane oso­bo­we są jed­no­cze­śnie prze­twa­rza­ne przez Face­bo­ok. Nie mamy wpły­wu na prze­twa­rza­nie danych przez Face­bo­ok. W szcze­gól­no­ści Face­bo­ok nie świad­czy dla nas usług jako pod­miot prze­twa­rza­ją­cy dane na naszą odpo­wie­dzial­ność. W przy­pad­ku prze­twa­rza­nia danych przez Face­bo­ok obo­wią­zu­ją – przy­naj­mniej zgod­nie z infor­ma­cja­mi Face­bo­oka – wytycz­ne Face­bo­oka, któ­re moż­na zna­leźć pod adre­sem https://pl-pl.facebook.com/policy.php.

Z punk­tu widze­nia pra­wa ochro­ny danych nale­ży przy­jąć, że Face­bo­ok i my jeste­śmy wspól­nie odpo­wie­dzial­ni za pro­wa­dze­nie fanpage’a i oce­nę danych użyt­kow­ni­ka pod­czas odwie­dze­nia przez nie­go fanpage’a. Zgod­nie z wymo­ga­mi pra­wa o ochro­nie danych oso­bo­wych zawar­li­śmy z Face­bo­okiem poro­zu­mie­nie w spra­wie roz­gra­ni­cze­nia zakre­su odpowiedzialności.

Face­bo­ok Insights

Face­bo­ok ofe­ru­je admi­ni­stra­to­rom fanpage’ów moż­li­wość uzy­ska­nia prze­glą­du korzy­sta­nia z fanpage’a i jego użyt­kow­ni­ków za pomo­cą funk­cji Face­bo­ok Insi­ghts. Poprzez funk­cję Insi­ghts moż­li­we jest przede wszyst­kim wywo­ły­wa­nie i ana­li­zo­wa­nie danych sta­ty­stycz­nych. Uży­wa­my danych z Face­bo­ok Insi­ghts, aby fan­pa­ge był jak naj­bar­dziej atrak­cyj­ny i sku­tecz­ny. W tym celu Face­bo­ok udo­stęp­nia nam dane, któ­re sam wyge­ne­ro­wał. Wię­cej infor­ma­cji na temat spo­so­bu dzia­ła­nia i zakre­su odpo­wie­dzial­no­ści za funk­cję Insi­ghts Face­bo­ok udo­stęp­nia pod adre­sem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Mes­sen­ger

Face­bo­ok ofe­ru­je użyt­kow­ni­kom zare­je­stro­wa­nym w ser­wi­sie Face­bo­ok moż­li­wość bez­po­śred­niej komu­ni­ka­cji za pośred­nic­twem usłu­gi Face­bo­ok Mes­sen­ger. Jeśli kon­tak­tu­ją się Pań­stwo z nami za pośred­nic­twem Mes­sen­ge­ra, prze­ka­zy­wa­ne dane są przez nas prze­cho­wy­wa­ne i wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na Pań­stwa zapy­ta­nie. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych jest Pań­stwa zgo­da w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz nasz uza­sad­nio­ny inte­res w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga przy tym na reje­stro­wa­niu i prze­twa­rza­niu zapy­tań klien­tów, na ana­li­zie zapy­tań klien­tów oraz na kon­tro­li nadużyć.

Dane są usu­wa­ne w momen­cie, gdy prze­sta­ją już być potrzeb­ne do osią­gnię­cia celu, w jakim zosta­ły zgro­ma­dzo­ne. W przy­pad­ku Pań­stwa danych oso­bo­wych ma to miej­sce wów­czas, gdy dana roz­mo­wa zosta­je zakoń­czo­na. Roz­mo­wę uwa­ża­my za zakoń­czo­ną, gdy z oko­licz­no­ści wyni­ka, że dana kwe­stia zosta­ła defi­ni­tyw­nie wyja­śnio­na. W każ­dej chwi­li mają Pań­stwo moż­li­wość cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych. W takim przy­pad­ku dane zosta­ną przez nas nie­zwłocz­nie usu­nię­te, o ile nie ist­nie­je inna pod­sta­wa do ich dal­sze­go przechowywania.

Dal­sze infor­ma­cje na temat Facebooka

W przy­pad­ku pytań doty­czą­cych wyko­rzy­sty­wa­nia przez nas danych oso­bo­wych w związ­ku z korzy­sta­niem z fanpage’a na por­ta­lu Face­bo­ok mogą Pań­stwo w każ­dej chwi­li skon­tak­to­wać się z nami i naszym inspek­to­rem ochro­ny danych. Dane kon­tak­to­we i kana­ły komu­ni­ka­cji są opi­sa­ne w naszym oświad­cze­niu o ochro­nie danych oso­bo­wych. Jeśli mają Pań­stwo pyta­nia doty­czą­ce ochro­ny danych na por­ta­lu Face­bo­ok, pro­si­my o kon­takt bez­po­śred­nio z Face­bo­okiem. Ogól­ne infor­ma­cje na temat bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z sie­ci spo­łecz­no­ścio­wych udo­stęp­nia rów­nież Fede­ral­ny Urząd Bez­pie­czeń­stwa Tech­no­lo­gii Infor­ma­cyj­nych (BSI) na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Kon­to na por­ta­lu Instagram

Oprócz wła­snej ofer­ty onli­ne pro­wa­dzi­my rów­nież kon­to na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Insta­gram. Za pośred­nic­twem kon­ta na Insta­gra­mie infor­mu­je­my o naszych dzia­ła­niach i ofe­ru­je­my kanał do komu­ni­ka­cji. Por­tal spo­łecz­no­ścio­wy Insta­gram jest obsłu­gi­wa­ny przez Face­bo­ok Ire­land Limi­ted, 4 Grand Canal Squ­are, Dublin 2, Irlan­dia (zwa­ny dalej: „Face­bo­ok“).

Odpo­wie­dzial­ność w zakre­sie pra­wa ochro­ny danych

W ramach moż­li­wo­ści por­ta­lu Insta­gram sta­ra­my się przy tym zapew­nić ochro­nę Pań­stwa pry­wat­no­ści i Pań­stwa pry­wat­nych danych. W zakre­sie, w jakim Pań­stwa dane oso­bo­we są przez nas prze­twa­rza­ne w związ­ku z Pań­stwa wizy­tą na kon­cie na Insta­gra­mie, peł­ne zasto­so­wa­nie mają obja­śnie­nia zawar­te w niniej­szym oświad­cze­niu o ochro­nie danych oso­bo­wych. Ze wzglę­du na inte­gra­cję kon­ta z ofer­tą Face­bo­oka nale­ży rów­nież pamię­tać, że dane oso­bo­we są jed­no­cze­śnie prze­twa­rza­ne przez Face­bo­ok. Nie mamy wpły­wu na prze­twa­rza­nie danych przez Face­bo­ok. W szcze­gól­no­ści Face­bo­ok nie świad­czy dla nas usług jako pod­miot prze­twa­rza­ją­cy dane na naszą odpo­wie­dzial­ność. W przy­pad­ku prze­twa­rza­nia danych przez Face­bo­ok obo­wią­zu­ją – przy­naj­mniej zgod­nie z infor­ma­cja­mi Face­bo­oka – wytycz­ne Face­bo­oka, któ­re moż­na zna­leźć pod adre­sem https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

Z punk­tu widze­nia pra­wa ochro­ny danych nale­ży przy­jąć dwa odręb­ne zakre­sy odpo­wie­dzial­no­ści Face­bo­oka i nas za pro­wa­dze­nie kon­ta na Insta­gra­mie i zwią­za­ne z tym moż­li­wo­ści komu­ni­ka­cji i ana­li­zy. O ile Pań­stwa dane oso­bo­we w związ­ku z wizy­tą na naszej stro­nie na Insta­gra­mie są prze­twa­rza­ne przez nas i sami decy­du­je­my przy tym o celach i środ­kach tego prze­twa­rza­nia danych, odpo­wie­dzial­ność za to prze­twa­rza­nie danych pono­si­my my. Z regu­ły dzie­je się tak wte­dy, gdy komu­ni­ku­ją się Pań­stwo bez­po­śred­nio z nami za pomo­cą funk­cji „Insta­gram Direct Mes­sa­ging” i prze­ka­zu­ją nam przy tym swo­je dane. O ile Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez Face­bo­ok i Face­bo­ok sam decy­du­je o celach i środ­kach prze­twa­rza­nia danych, odpo­wie­dzial­ność za to prze­twa­rza­nie danych pono­si wyłącz­nie Face­bo­ok. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści ana­li­zy zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ka przez Face­bo­ok dla jego wła­snych celów.

Insta­gram Insights

Face­bo­ok ofe­ru­je admi­ni­stra­to­rom kon­ta na por­ta­lu Insta­gram moż­li­wość uzy­ska­nia prze­glą­du korzy­sta­nia z kon­ta i jego użyt­kow­ni­ków za pomo­cą funk­cji „Insta­gram Insi­ghts”. Poprzez Insta­gram Insi­ghts moż­li­we jest przede wszyst­kim wywo­ły­wa­nie i ana­li­zo­wa­nie danych sta­ty­stycz­nych. Uży­wa­my danych z Insta­gram Insi­ghts, aby kon­to na Insta­gra­mie było jak naj­bar­dziej atrak­cyj­ne i sku­tecz­ne. W tym celu Face­bo­ok udo­stęp­nia nam dane, któ­re sam na wła­sną odpo­wie­dzial­ność wyge­ne­ro­wał. Dane, któ­re otrzy­mu­je­my od Face­bo­oka, to głów­nie dane zano­ni­mi­zo­wa­ne i sta­ty­sty­ki. O ile w tym kon­tek­ście otrzy­mu­je­my dane oso­bo­we, jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za dal­sze prze­twa­rza­nie tych danych w celu ana­li­zy korzy­sta­nia z nasze­go kon­ta na Instagramie.

Wię­cej infor­ma­cji na temat Insta­gram Insi­ghts fir­ma Face­bo­ok udo­stęp­nia pod adre­sem https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460.

Insta­gram Direct Messaging

Na por­ta­lu Insta­gram mają Pań­stwo moż­li­wość komu­ni­ko­wa­nia się z nami bez­po­śred­nio za pomo­cą funk­cji „Insta­gram Direct Mes­sa­ging”. Jeśli kon­tak­tu­ją się Pań­stwo z nami za pomo­cą funk­cji Insta­gram Direct Mes­sa­ging, prze­ka­zy­wa­ne dane są przez nas prze­cho­wy­wa­ne i wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na Pań­stwa zapy­ta­nie. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych jest Pań­stwa zgo­da w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz nasz uza­sad­nio­ny inte­res w rozu­mie­niu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uza­sad­nio­ny inte­res pole­ga przy tym na reje­stro­wa­niu i prze­twa­rza­niu zapy­tań klien­tów, na ana­li­zie zapy­tań klien­tów oraz na kon­tro­li nadużyć.

Dane są usu­wa­ne w momen­cie, gdy prze­sta­ją już być potrzeb­ne do osią­gnię­cia celu, w jakim zosta­ły zgro­ma­dzo­ne. W przy­pad­ku Pań­stwa danych oso­bo­wych ma to miej­sce wów­czas, gdy dana roz­mo­wa zosta­je zakoń­czo­na. Roz­mo­wę uwa­ża­my za zakoń­czo­ną, gdy z oko­licz­no­ści wyni­ka, że dana kwe­stia zosta­ła defi­ni­tyw­nie wyja­śnio­na. W każ­dej chwi­li mają Pań­stwo moż­li­wość cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych. W takim przy­pad­ku dane zosta­ną przez nas nie­zwłocz­nie usu­nię­te, o ile nie ist­nie­je inna pod­sta­wa do ich dal­sze­go przechowywania.

Dal­sze infor­ma­cje na temat Instagrama

W przy­pad­ku pytań doty­czą­cych wyko­rzy­sty­wa­nia przez nas danych oso­bo­wych w związ­ku z korzy­sta­niem z nasze­go kon­ta na por­ta­lu Insta­gram mogą Pań­stwo w każ­dej chwi­li skon­tak­to­wać się z nami i naszym inspek­to­rem ochro­ny danych. Dane kon­tak­to­we i kana­ły komu­ni­ka­cji są opi­sa­ne w naszym oświad­cze­niu o ochro­nie danych oso­bo­wych. Jeśli mają Pań­stwo pyta­nia doty­czą­ce ochro­ny danych na ofe­ro­wa­nym przez Face­bo­ok por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Insta­gram, pro­si­my o kon­takt bez­po­śred­nio z Face­bo­okiem. W tym miej­scu chce­my rów­nież zazna­czyć, że Fede­ral­ny Urząd Bez­pie­czeń­stwa Tech­no­lo­gii Infor­ma­cyj­nych (BSI) na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html udo­stęp­nia ogól­ne infor­ma­cje na temat bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z sie­ci społecznościowych.

Kanał na YouTube

Oprócz wła­snej ofer­ty onli­ne pro­wa­dzi­my rów­nież kanał na plat­for­mie wideo YouTu­be. Za pośred­nic­twem kana­łu infor­mu­je­my o naszych dzia­ła­niach i ofe­ru­je­my kanał do komu­ni­ka­cji. Plat­for­ma wideo YouTu­be jest obsłu­gi­wa­na przez Google Ire­land Limi­ted, Gor­don House, Bar­row Stre­et, Dublin 4, Irlan­dia (zwa­ny dalej: „Google”).

Zwra­ca­my uwa­gę na to, że z plat­for­my wideo i jej funk­cji korzy­sta­ją Pań­stwo na wła­sną odpo­wie­dzial­ność. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści korzy­sta­nia z funk­cji inte­rak­tyw­nych (np. dys­ku­sja, komentarze).

Prze­twa­rza­nie danych osobowych

Dane na Pań­stwa temat gro­ma­dzo­ne pod­czas korzy­sta­nia z usłu­gi są prze­twa­rza­ne przez Google i mogą być prze­ka­zy­wa­ne poza Unię Euro­pej­ską. Prze­twa­rza­ne dane obej­mu­ją mię­dzy inny­mi dane poda­wa­ne przez Pań­stwa dobro­wol­nie, takie jak imię i nazwi­sko, nazwa użyt­kow­ni­ka, adres e‑mail i numer tele­fo­nu, tre­ści przez Pań­stwa two­rzo­ne, prze­sy­ła­ne lub otrzy­my­wa­ne, takie jak zdję­cia i fil­my, doku­men­ty i tabe­le oraz komen­ta­rze, Pań­stwa adres IP, dane doty­czą­ce uży­wa­ne­go przez Pań­stwa urzą­dze­nia koń­co­we­go, infor­ma­cje o wywo­ły­wa­nych stro­nach inter­ne­to­wych i tre­ściach, a tak­że Pań­stwa loka­li­za­cja i ope­ra­tor tele­fo­nii komór­ko­wej. Nie mamy wpły­wu na rodzaj i zakres danych prze­twa­rza­nych przez Google, spo­sób ich prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia ani na prze­ka­zy­wa­nie tych danych oso­bom trze­cim. Infor­ma­cje o tym, jakie dane są przez Google prze­twa­rza­ne i w jakim celu są one wyko­rzy­sty­wa­ne, moż­na zna­leźć w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści Google pod adre­sem https://policies.google.com/?hl=pl&gl=pl.

Prze­twa­rza­my dane wpro­wa­dzo­ne przez Pań­stwa na YouTu­be, w szcze­gól­no­ści nazwę użyt­kow­ni­ka i tre­ści publi­ko­wa­ne z Pań­stwa kon­ta, w zakre­sie, w jakim może­my zamiesz­czać lin­ki do Pań­stwa postów lub odpo­wia­dać na nie, lub też zamiesz­czać posty pocho­dzą­ce od nas, któ­re odno­szą się do Pań­stwa kon­ta. Dane, któ­re Pań­stwo swo­bod­nie publi­ku­ją i roz­po­wszech­nia­ją na YouTu­be, są w ten spo­sób włą­cza­ne przez nas do naszej ofer­ty i udo­stęp­nia­ne naszym obserwującym.

W usta­wie­niach ogól­nych kon­ta Google mają Pań­stwo moż­li­wość ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych. Ponad­to w urzą­dze­niach mobil­nych w opcjach usta­wień mogą Pań­stwo ogra­ni­czyć dostęp Google do danych kon­tak­to­wych i kalen­da­rzo­wych, zdjęć, danych o loka­li­za­cji itp. Zale­ży to jed­nak od uży­wa­ne­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go. Oprócz tych narzę­dzi Google ofe­ru­je rów­nież spe­cjal­ne usta­wie­nia pry­wat­no­ści doty­czą­ce ser­wi­su YouTu­be. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat moż­na zna­leźć pod adre­sem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl#infochoices.

YouTu­be Analytics

Google ofe­ru­je admi­ni­stra­to­rom kana­łów na por­ta­lu YouTu­be moż­li­wość uzy­ska­nia prze­glą­du korzy­sta­nia z kon­ta i jego użyt­kow­ni­ków za pomo­cą funk­cji „YouTu­be Ana­ly­tics”. Poprzez YouTu­be Ana­ly­tics moż­li­we jest przede wszyst­kim wywo­ły­wa­nie i ana­li­zo­wa­nie danych sta­ty­stycz­nych. Uży­wa­my danych z YouTu­be Ana­ly­tics, aby kanał na YouTu­be był jak naj­bar­dziej atrak­cyj­ny i sku­tecz­ny. W tym celu fir­ma Google udo­stęp­nia nam dane, któ­re sama na wła­sną odpo­wie­dzial­ność wyge­ne­ro­wa­ła. Dane, któ­re otrzy­mu­je­my od Google, to głów­nie dane zano­ni­mi­zo­wa­ne i sta­ty­sty­ki. O ile w tym kon­tek­ście otrzy­mu­je­my dane oso­bo­we, jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za dal­sze prze­twa­rza­nie tych danych w celu ana­li­zy korzy­sta­nia z nasze­go kana­łu na YouTu­be. Wię­cej infor­ma­cji na temat YouTu­be Ana­ly­tics fir­ma Google udo­stęp­nia pod adre­sem https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=pl.

Dal­sze infor­ma­cje na temat YouTube

W przy­pad­ku pytań doty­czą­cych wyko­rzy­sty­wa­nia przez nas danych oso­bo­wych w związ­ku z korzy­sta­niem z kana­łu na YouTu­be mogą Pań­stwo w każ­dej chwi­li skon­tak­to­wać się z nami i naszym inspek­to­rem ochro­ny danych. Dane kon­tak­to­we i kana­ły komu­ni­ka­cji są opi­sa­ne w naszym oświad­cze­niu o ochro­nie danych oso­bo­wych. Jeśli mają Pań­stwo pyta­nia doty­czą­ce ochro­ny danych w Google, pro­si­my o kon­takt bez­po­śred­nio z Google.

Pań­stwa pra­wa i kontakt

Przy­wią­zu­je­my dużą wagę do jak naj­bar­dziej przej­rzy­ste­go obja­śnie­nia pro­ce­su prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych oraz do infor­mo­wa­nia Pań­stwa o przy­słu­gu­ją­cych Pań­stwu pra­wach. Jeśli chcą Pań­stwo uzy­skać wię­cej infor­ma­cji lub sko­rzy­stać z przy­słu­gu­ją­cych Pań­stwu praw, mogą Pań­stwo w każ­dej chwi­li zgło­sić się do nas, aby­śmy mogli zająć się Pań­stwa kwestią.

Pra­wa osób, któ­rych dane dotyczą

W związ­ku z prze­twa­rza­niem Pań­stwa danych oso­bo­wych przy­słu­gu­je Pań­stwu sze­reg praw. Przede wszyst­kim mają Pań­stwo peł­ne pra­wo do infor­ma­cji i w razie potrze­by mogą Pań­stwo zażą­dać korek­ty i/lub usu­nię­cia lub zablo­ko­wa­nia swo­ich danych oso­bo­wych. Mogą Pań­stwo tak­że zażą­dać ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych i mają pra­wo do sprze­ci­wu. Ponad­to w odnie­sie­niu do prze­sy­ła­nych nam przez Pań­stwa danych oso­bo­wych przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do prze­nie­sie­nia danych.

Jeśli chcą Pań­stwo sko­rzy­stać z któ­re­go­kol­wiek ze swo­ich praw i/lub uzy­skać wię­cej infor­ma­cji na ten temat, pro­si­my o kon­takt z naszym dzia­łem obsłu­gi klien­ta. Alter­na­tyw­nie mogą Pań­stwo skon­tak­to­wać się tak­że z naszym inspek­to­rem ochro­ny danych.

Odwo­ła­nie zgo­dy i sprzeciw

Raz udzie­lo­ną zgo­dę mogą Pań­stwo w każ­dej chwi­li odwo­łać ze skut­kiem na przy­szłość. Odwo­ła­nie zgo­dy nie naru­sza legal­no­ści prze­twa­rza­nia danych, któ­re nastą­pi­ło do momen­tu odwo­ła­nia. Oso­ba­mi kon­tak­to­wy­mi w tym zakre­sie są rów­nież nasz dział obsłu­gi klien­ta i nasz inspek­tor ochro­ny danych.

Jeże­li prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych nie opie­ra się na Pań­stwa zgo­dzie, lecz na innej pod­sta­wie praw­nej, mogą Pań­stwo wyra­zić sprze­ciw wobec tego prze­twa­rza­nia danych. Pań­stwa sprze­ciw skut­ku­je kon­tro­lą i ewen­tu­al­nie zakoń­cze­niem prze­twa­rza­nia danych. Zosta­ną Pań­stwo poin­for­mo­wa­ni o wyni­ku kon­tro­li i – jeśli prze­twa­rza­nie danych będzie mimo to kon­ty­nu­owa­ne – otrzy­ma­ją Pań­stwo od nas bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat tego, dla­cze­go prze­twa­rza­nie danych jest dopuszczalne.

Inspek­tor ochro­ny danych i kontakt

Powo­ła­li­śmy zewnętrz­ne­go inspek­to­ra ochro­ny danych, któ­ry wspie­ra nas w kwe­stiach ochro­ny danych i z któ­rym mogą Pań­stwo rów­nież bez­po­śred­nio się skon­tak­to­wać. W razie pytań doty­czą­cych nasze­go postę­po­wa­nia z dany­mi oso­bo­wy­mi lub dal­szych infor­ma­cji na temat ochro­ny danych do Pań­stwa dys­po­zy­cji jest nasz inspek­tor ochro­ny danych:

RA Dr. Seba­stian Mey­er, LL.M.
c/o BRAN­DI Rechtsanwälte
Ade­nau­er­platz 1, 33602 Bielefeld
Tele­fon: +49 (0)521 / 96535–812
Adres e‑mail: privacy@365farmnet.com

Jeśli chcie­li­by Pań­stwo skon­tak­to­wać się z naszym inspek­to­rem ochro­ny danych oso­bi­ście za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej, jest on dostęp­ny tak­że pod adre­sem sebastian.meyer@brandi.net.

Skar­gi

Jeże­li uwa­ża­ją Pań­stwo, że prze­twa­rza­nie przez nas Pań­stwa danych oso­bo­wych nie jest zgod­ne z niniej­szym oświad­cze­niem o ochro­nie danych lub z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi o ochro­nie danych, mogą Pań­stwo zło­żyć skar­gę do nasze­go inspek­to­ra ochro­ny danych. Inspek­tor ochro­ny danych doko­na następ­nie prze­glą­du spra­wy i poin­for­mu­je Pań­stwa o jego wyni­ku. Ponad­to mają Pań­stwo rów­nież pra­wo do zło­że­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego.

Dal­sze infor­ma­cje i zmiany

Lin­ki do naszych stron internetowych

Nasza ofer­ta onli­ne może zawie­rać lin­ki do innych stron inter­ne­to­wych. Lin­ki te są zazwy­czaj odpo­wied­nio ozna­czo­ne . Nie mamy wpły­wu na to, w jakim stop­niu na stro­nach, do któ­rych pro­wa­dzą lin­ki, prze­strze­ga­ne są obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy o ochro­nie danych. Dla­te­go zale­ca­my, aby rów­nież na innych stro­nach inter­ne­to­wych zapo­zna­li się Pań­stwo z odpo­wied­ni­mi oświad­cze­nia­mi o ochro­nie danych.

Zmia­ny w oświad­cze­niu o ochro­nie danych

Aktu­al­ność niniej­sze­go oświad­cze­nia o ochro­nie danych jest wska­za­na przez datę (poni­żej). Zastrze­ga­my sobie pra­wo do doko­na­nia zmian w niniej­szym oświad­cze­niu o ochro­nie danych w dowol­nym momen­cie ze skut­kiem na przy­szłość. Zmia­ny nastę­pu­ją w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku tech­nicz­nych dosto­so­wań ofer­ty onli­ne lub zmian w wymo­gach doty­czą­cych ochro­ny danych. Aktu­al­na wer­sja oświad­cze­nia o ochro­nie danych jest zawsze dostęp­na bez­po­śred­nio w ofer­cie onli­ne. Zale­ca­my regu­lar­ne spraw­dza­nie zmian w niniej­szym oświad­cze­niu o ochro­nie danych.

Aktu­al­ność niniej­sze­go oświad­cze­nia o ochro­nie danych: Wrze­sień 2021

Dekla­ra­cja ochro­ny danych — Korzy­sta­nie z aplikacji 

Poli­ty­ka prywatności

Kon­takt

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszą poli­ty­ką o ochro­nie danych oso­bo­wych, pro­si­my o kon­takt z naszym inspek­to­rem ds. ochro­ny danych pod nastę­pu­ją­cym adre­sem e‑mail: privacy@365farmnet.com

Ewen­tu­al­nie pro­si­my o kon­takt z nami za pośred­nic­twem pocz­ty na adres:

365FarmNet GmbH
Hau­svog­te­iplatz 10
10117 Berlin