365FarmNet
Oświadczenie o ochronie danych

Wprowadzenie

Firma 365FarmNet GmbH jako dostawca oferty online jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników oferty online. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej naszej oferty online, a osoba do kontaktów w razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych została wymieniona w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

W 365FarmNet troska o zapewnienie ochrony Państwa osobistych danych użytkownika zajmuje niezwykle wysoką pozycję na liście priorytetów. Podczas wszelkich aktywności zawsze bierzemy pod uwagę ochronę danych i podejmujemy działania zapobiegawcze w zakresie większym, niż minimalne wymogi prawne, w szczególności niż te określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz przepisach krajowych, dzięki czemu użytkownicy mogą być pewni, że przekazują swoje dane w dobre ręce.

Nie przekazujemy dalej żadnych powierzonych nam danych (danych osobowych czy też danych operacyjnych) — osobom trzecim ani naszym partnerom. O ile przekazanie w celach związanych bezpośrednio z realizacją procesów biznesowych jest nie do uniknięcia ze względów organizacyjnych, odbywa się ono zawsze w konkretnym celu, z zachowaniem najwyższej troski oraz przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. W żadnym przypadku dane nie są przekazywane do celów związanych z działalnością marketingową lub z badaniami rynkowymi.
Państwa dane użytkownika są przechowywane wyłącznie na serwerach z certyfikatem ISO w Niemczech.
Przy rejestracji i przesyłaniu poufnych danych stosujemy bez wyjątku technologie i procesy zabezpieczające, które zapewniają ochronę Państwa osobistych danych przed nieautoryzowanym dostępem oraz przed nieuprawnionym wykorzystaniem i przekazaniem.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych pragniemy poinformować Państwa, w jakim zakresie oraz w jakim celu przetwarzane są dane osobowe w związku z korzystaniem z oferty online.

Dane osobowe
Dane osobowe to informacje na temat zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Są to wszystkie informacje dotyczące Państwa tożsamości, jak na przykład imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy. Informacje, których nie można powiązać z Państwa tożsamością (na przykład dane statystyczne, służące do analizy liczby użytkowników oferty online) nie są danymi osobowymi.

Mogą Państwo korzystać z naszej oferty online bez ujawniania swojej tożsamości oraz bez podawania swoich danych osobowych. Gromadzimy wtedy wyłącznie ogólne informacje na temat Państwa wizyty w naszej ofercie online. W przypadku korzystania z niektórych oferowanych usług gromadzimy jednak Państwa dane osobowe. Te dane są przez nas przetwarzane co do zasady wyłącznie w celu umożliwienia skorzystania z oferty online, w szczególności w celu udostępnienia żądanych informacji. Przekazując dane osobowe, należy podać tylko niezbędne dane. Ponadto można podać inne informacje, przy czym jest to już dobrowolne. Zawsze informujemy, czy dane pole jest obowiązkowe czy dobrowolne. Szczegóły na ten temat przekażemy Państwu w oddzielnym punkcie niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.
Na podstawie Państwa danych osobowych nie są podejmowane automatyczne decyzje w związku z korzystaniem z naszej oferty online.

Przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane są zapisywane na objętych szczególną ochroną serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej, które posiadają certyfikat ISO. Są one zabezpieczone za pomocą odpowiednich technologii oraz środków organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Państwa danych osobowych przez nieuprawione osoby. Dostęp do Państwa danych jest możliwy tylko dla nielicznych osób, posiadających odpowiednie uprawnienia. Są to osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne, operacyjne i redakcyjne związane z utrzymaniem serwerów. Pomimo regularnych kontroli nie można zapewnić 100% ochrony przed wszystkimi zagrożeniami.
Państwa dane osobowe są przesyłane przez Internet w postaci zaszyfrowanej. Do transmisji danych używamy szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim
Co do zasady korzystamy z Państwa danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia na Państwa korzyść żądanych usług. Jeśli w ramach świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy usługodawców zewnętrznych, uzyskują oni dostęp do danych również wyłącznie w celu realizacji usług. Za pomocą odpowiednich technologii i środków organizacyjnych zapewniamy zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz zobowiązujemy do tego również naszych usługodawców zewnętrznych.

Poza opisanym tutaj zakresem, nie przekazujemy Państwa danych stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. W szczególności dotyczy to celów marketingowych. Państwa dane osobowe zostaną przekazane tylko, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę lub będziemy do tego uprawnieni, lub zobowiązani ze względu na przepisy prawa i/lub zarządzenia urzędowe bądź sądowe. Może to w szczególności dotyczyć udzielenia informacji w ramach postępowania karnego, interwencji kryzysowej lub dochodzenia praw własności intelektualnej.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Jeśli mamy zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6. ustęp 1. lit. a) RODO.
Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy lub w ramach stosunku podobnego umowie, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6. ustęp 1. litera b) RODO.
Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6. ustęp 1. lit. c) RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6. ustęp 1. lit. f) RODO, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej oraz jeśli Państwa interesy, podstawowe prawa i wolności nie wymagają ochrony danych osobowych.
W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych zawsze informujemy, na jakiej podstawie prawnej opiera się przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Usunięcie danych i czas przechowywania
Co do zasady usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe wtedy, gdy cel dla jakiego zostały one zgromadzone, nie jest już ważny. Dane mogą być jednak nadal zapisywane pomimo to, jeśli wynika to z nałożonego na nas obowiązku prawnego lub jest przewidziane przez przepisy prawa, na przykład dotyczące obowiązku archiwizacji i dokumentacji. W takim przypadku usuniemy lub zablokujemy Państwa dane osobowe po upływie narzuconego nam terminu.

Korzystanie z naszej oferty online

Informacje o Państwa komputerze
W przypadku uzyskania dostępu do naszej oferty online gromadzimy — niezależnie od Państwa rejestracji — następujące informacje na temat Państwa komputera: adres IP Państwa komputera, żądanie Państwa przeglądarki oraz czas żądania. Ponadto gromadzimy informacje o statusie oraz przesłanej ilości danych w ramach tego żądania. Gromadzimy również informacje o rodzaju i wersji przeglądarki, a także systemie operacyjnym komputera. Ponadto zapisujemy informację o tym, z jakiej strony nastąpiło przekierowanie na naszą ofertę online. Adres IP Państwa komputera jest przy tym zapisywany tylko na czas korzystania z oferty online. Następnie jest on usuwany lub anonimizowany poprzez skrócenie. Pozostałe dane są zapisywane tylko przez ograniczony czas.

Korzystamy z tych danych do prowadzenia oferty internetowej, a w szczególności do wykrywania i usuwania błędów, ustalenia stopnia wykorzystania naszej oferty online oraz dostosowania jej do potrzeb użytkowników i wprowadzania ulepszeń. Te cele wiążą się również z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami do przetwarzania danych, którego podstawą prawną jest art. 6 ustęp 1. lit. f) RODO.

Zastosowanie plików cookie
W naszej ofercie online stosujemy — tak jak wiele innych podobnych stron — pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe deponowane na Państwa komputerze, które umożliwiają zapisywanie określonych ustawień oraz danych przez naszą ofertę online za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której jest wysyłany oraz informacje o czasie zapisania pliku cookie, a także jego identyfikator w formie alfanumerycznej.
Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera i natychmiastowe udostępnienie ewentualnych ustawień. Pomagają nam one w ulepszaniu naszej oferty online. Ponadto możemy dzięki nim zaoferować Państwu lepsze oraz jeszcze lepiej dopasowane do Państwa zainteresowań usługi. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6 ustęp 1. lit. f) RODO.

Stosowane przez nas pliki cookie to tzw. pliki cookie sesji, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji Państwa przeglądarki. Czasem pliki cookie mogą być używane przez dłuższy czas, tak aby ustawienia wstępne i preferencje zostały uwzględnione również podczas Państwa kolejnej wizyty w naszej ofercie online.
W większości przeglądarek akceptowanie plików cookie jest opcją domyślną. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub wprowadzić w przeglądarce ustawienie, dzięki któremu użytkownik będzie otrzymywać powiadomienie w przypadku przesyłania plików cookie. Ponadto w ustawieniach przeglądarki można ręcznie usunąć zapisane pliki cookie. Należy przy tym pamiętać, że jeśli nie wyrażą Państwo zgody na zapisywanie plików cookie lub usuną Państwo niezbędne pliki cookie, nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej oferty online lub w ogóle nie będzie to możliwe.

Ustawienia plików cookie

Google Analytics
Korzystamy z narzędzia Google Analytics do przeprowadzania analiz statystyk. Google Analytics to usługa analizy statystyk serwisów WWW firmy Google Inc., z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034 w Stanach Zjednoczonych (dalej określanej jako „Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”, czyli plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze w celu analizy korzystania przez Państwa z witryny internetowej. Informacje na temat korzystania przez Państwa z witryny internetowej wygenerowane za pomocą plików cookie są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W razie włączenia anonimizacji adresu IP w tej witrynie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym kraju będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.
Na zlecenie właściciela niniejszej witryny internetowej firma Google użyje tych informacji do analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej oraz w celu świadczenia na rzecz właściciela witryny usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz Internetu. Adres IP uzyskany z Państwa przeglądarki przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. W takim przypadku może się jednak okazać, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez firmę Google danych związanych z korzystaniem przez Państwa z niniejszej witryny internetowej (w tym Państwa adresu IP) za pomocą plików cookie oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując dostępny pod poniższym łączem dodatek do przeglądarki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (ogólne informacje na temat Google Analytics i bezpieczeństwa danych). Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że na naszych stronach internetowych usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp();”, który umożliwia anonimizację adresów IP, w przypadku której ostatni oktet adresu jest usuwany.

Uważamy, że ze względu na stosowane przez nas zabezpieczenia (anonimizacja i możliwość wyrażenia sprzeciwu) przetwarzanie danych mające na celu optymalizację naszej oferty online należy rozumieć jako prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6. ustęp 1. lit. f) RODO.

Retargeting i remarketing
Pod pojęciami retargetingu i remarketingu należy rozumieć technologie, w przypadku których dla użytkowników, którzy odwiedzili wcześniej określoną stronę internetową, również po jej opuszczeniu wyświetlane są zgodne z ich zainteresowaniami reklamy. W tym celu konieczne jest ponowne rozpoznanie użytkownika Internetu poza własną witryną internetową, do czego służą pliki cookie odpowiedniego usługodawcy. Ponadto uwzględniany jest dotychczasowy profil użytkowania. Jeśli użytkownik przegląda określone produkty, te produkty lub podobne mogą zostać wyświetlone dla niego na innych stronach internetowych w formie reklamy. Jest to reklama spersonalizowana, która jest dostosowana do potrzeb poszczególnych użytkowników. W przypadku tej spersonalizowanej reklamy nie jest konieczna identyfikacja użytkownika, która wykraczałaby poza jego ponowne rozpoznanie. Dane używane do retargetingu lub remarketingu nie są dlatego zapisywane przez nas razem z innymi danymi.

Używamy tego typu technologii w celu aktywacji reklam w Internecie. Do włączenia reklam w Internecie korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. Korzystamy m.in. z oferty firmy Google, która umożliwia nam automatyczne wyświetlanie dla użytkowników produktów, które mogą ich zainteresować. Ta funkcja jest obsługiwana przez pliki cookie. Dalsze informacje na temat tych technologii można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Instalacji plików cookie w celu korzystania z usług remarketingu Google i śledzenia konwersji Google AdWords można zapobiec, wprowadzając odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Podstawą prawną do przetwarzania danych, do czego zalicza się aktywację reklam, są nasze prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6. ustęp 1. lit. f) RODO.

Matomo
W celu analizy statystycznej korzystania z naszej portalu internetowego korzystamy z otwartego oprogramowania Matomo (dawniej Piwik). Jest to usługa analizy ruchu sieciowego. Zgromadzone przez Matomo dane są zapisywane w bazie danych w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej, która służy do jej optymalizacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych są nasze prawnie uzasadnione interesy w myśl art. 6 ustęp 1. lit. f) RODO. Gromadzone są przy tym następujące dane: skrócony adres IP, godzina, wyświetlona strona internetowa, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie (tzw. „referrer”), przeglądarka, czas przebywania na naszej stronie internetowej oraz częstotliwość jej wyświetlania.

Analizy przeprowadzone przez Matomo są w pełni anonimizowane i nie można na ich podstawie zidentyfikować poszczególnych osób. Nie łączymy danych zapisanych przez Matomo z innymi źródłami danych ani nie przekazujemy tych danych stronom trzecim.

Rejestracja

Mogą Państwo zarejestrować się w celu korzystania z naszej platformy 365FarmNet. W tym celu muszą Państwo podać wymagane do rejestracji dane, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Ponadto gromadzimy takie informacje, jak data i godzina rejestracji oraz adres IP. W ramach procesu rejestracji prosimy Państwa o wyrażenie zgody na wykorzystanie danych. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, nie będą Państwo musieli ponownie wprowadzać danych podczas każdego korzystania z produktów lub zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu rejestracji w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody jest art. 6. ustęp 1. lit. a) RODO. Jeśli w celu wykonania lub nawiązania umowy zarejestrują się Państwo u nas, podstawą prawną przetwarzania danych jest ponadto art. 6. ustęp 1. lit. b) RODO.

Informacje podawane w polach wymaganych podczas rejestracji służą do wykonania lub nawiązania z nami umowy o konkretne usługi.

Po rejestracji zakładamy dla Państwa konto klienta. Dane z konta klienta są u nas przechowywane tylko tak długo, jak trwa aktywna relacja z klientem. Jeśli przez 3 lata nie stwierdzimy Państwa aktywności, status relacji z klientem zostanie uznany za „nieaktywny”. W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia konta klienta.

Przetwarzanie zamówień

Korzystamy z Państwa danych osobowych podanych podczas składania zamówień tylko w obrębie naszego przedsiębiorstwa oraz powiązanych spółek. Z danych korzystają również firmy, którym zlecamy przetwarzanie Państwa zamówień.

Zapisywanie i przekazywanie danych podczas składania zamówień
W celu realizacji zamówień współpracujemy z różnymi firmami, które są odpowiedzialne za przetwarzanie płatności i logistykę. Dbamy przy tym, aby również nasi partnerzy stosowali się do postanowień przepisów o ochronie danych. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6. ustęp 1. lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do wykonania naszej umowy z Państwem.

Dane są przy tym przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy. Ponadto przechowujemy te dane przez określony ustawowo czas w celu wykonania naszych obowiązków umownych oraz dotrzymania terminów przechowywania wynikających z przepisów prawa handlowego i podatkowego. Czas przechowywania wynosi z reguły 10 lat liczonych od końca danego roku kalendarzowego.

Realizacja płatności
W zależności od wybranej metody płatności jej realizacja w przypadku zamówień również wymaga pomocy ze strony usługodawców.

Realizacją płatności za pomocą kart kredytowych zajmuje się nasz partner EVO Payments International GmbH, z siedzibą pod adresem Elsa-Brändström-Straße 10-12, 50668 w Kolonii. Dane karty kredytowej (imię i nazwisko, informacje o karcie kredytowej) są podawane bezpośrednio usługodawcy, który następnie zasięga informacji o bilansie karty kredytowej. Przekazujemy usługodawcy wyłącznie informacje o kwocie obciążenia. Podstawą prawną przekazania tej informacji w celu realizacji płatności jest art. 6. ustęp 1. lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do wykonania naszej umowy z Państwem, przy czym mogą Państwo wybrać metodę płatności.

Dane są przy tym przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy. Ponadto przechowujemy te dane przez określony ustawowo czas w celu wykonania naszych obowiązków umownych oraz dotrzymania terminów przechowywania wynikających z przepisów prawa handlowego i podatkowego. Czas przechowywania wynosi z reguły 10 lat liczonych od końca danego roku kalendarzowego.

Kontakt z nami

Udostępniamy Państwu kilka możliwości skontaktowania się z nami, na przykład można do nas napisać na adres e-mail podany na naszej stronie internetowej.

Media społecznościowe
W naszej ofercie online znajdą Państwo łącza do sieci społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, sieci społecznościowej specjalizującej się w kontaktach zawodowo-biznesowych Xing, serwisu YouTube oraz portalu oferującego usługę mikroblogu Twitter. Łącza można rozpoznać po odpowiednim logotypie.

Po kliknięciu łącza zostanie otworzona odpowiednia strona sieci społecznościowej, w przypadku której nie obowiązuje niniejsze Oświadczenie o ochronie danych. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących na tych stronach zasad znajdą Państwo w odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych portali. Można je znaleźć pod następującymi adresami:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Xing: https://www.xing.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Przed wyświetleniem danej strony dane osobowe nie są przekazywane tym usługodawcom. Wyświetlenie takiej strony jest podstawą do przetwarzania danych przez danego usługodawcę.

Korzystanie z serwisu YouTube
W naszej ofercie online publikujemy nagrania wideo, do odtwarzania których potrzebny jest dodatek obsługiwanej przez firmę Google witryny YouTube (dalej określanej jako „YouTube”). Witrynę tę prowadzi spółka YouTube LLC, z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 w Stanach Zjednoczonych. Gdy wyświetlają Państwo stronę internetową naszej oferty online, na której znajduje się nagranie wideo, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwery YouTube otrzymują wtedy informację o tym, jakie strony internetowe naszej oferty online Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na koncie YouTube, umożliwiają Państwo witrynie YouTube przyporządkowanie Państwa profilu korzystania do Państwa osobistego konta. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Dalsze informacje na temat korzystania z danych użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de/, która obowiązuje również w odniesieniu do serwisu YouTube.

Korzystamy z serwisu YouTube, aby wyświetlać dla Państwa nagrania wideo oraz przekazywać Państwu w ten sposób więcej informacji na temat naszej firmy oraz oferowanych przez nas usług. Stanowi to jednocześnie podstawę naszych prawnie uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6. ustęp 1. lit. f) RODO.

Państwa prawa i możliwość nawiązania z nami kontaktu

Przykładamy dużą wagę do wyjaśnienia Państwu procesu przetwarzania Państwa danych osobowych w jak najbardziej jasny sposób oraz do poinformowania o przysługujących Państwu prawach. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dalsze informacje na ten temat lub skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo w każdej chwili do nas zgłosić, abyśmy mogli zająć się tą kwestią.

Prawa osób, których dotyczą dane
W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu prawa w szerokim zakresie. Przede wszystkim mają Państwo prawo do uzyskania informacji oraz mogą również zażądać sprostowania i/lub usunięcia ew. zablokowania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania danych oraz mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo ponadto prawo do przenoszenia przekazanych nam danych osobowych.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw i/lub uzyskać na ten temat bliższe informacje, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Mogą się Państwo także zwrócić do naszego inspektora ochrony danych.

Cofnięcie zgody i wniesienie sprzeciwu
W każdej chwili mogą Państwo dobrowolnie cofnąć, ze skutkiem w przyszłości, wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy się skontaktować również z naszym działem obsługi klienta lub inspektorem ochrony danych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody, lecz na innej podstawie prawnej, w każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych. Wyrażenie przez Państwa sprzeciwu zostanie sprawdzone, a następnie przetwarzanie danych może zostać zakończone. Zostaną Państwo poinformowani o wyniku kontroli oraz otrzymają Państwo dalsze wyjaśnienia — jeśli kontynuacja przetwarzania danych będzie konieczna — dlaczego przetwarzanie danych jest dopuszczalne.

Inspektor ochrony danych i możliwości kontaktu
Korzystamy z usług zewnętrznego inspektora ochrony danych, który wspiera nas w kwestiach związanych z ochroną danych oraz do którego mogą się Państwo bezpośrednio zwrócić. W razie pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych lub w celu uzyskania dalszych informacji związanych z ochroną danych osobowych nasz inspektor ochrony danych oraz jego zespół pracowników chętnie udzielą Państwu informacji:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: +49 (0)521 / 96535-812
Adres e-mail: privacy@365farmnet.com

Jeśli chcą się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej, mogą Państwo wysłać do niego wiadomość na adres sebastian.meyer@brandi.net.

Skargi
Jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest zgodne z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych lub z mającymi zastosowanie przepisami w zakresie ochrony danych, mogą Państwo wnieść skargę do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych sprawdzi Państwa zapytanie i poinformuje o wyniku przeprowadzonej przez siebie kontroli. Ponadto przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dalsze informacje i zmiany

Łącza do innych stron internetowych
Nasza oferta online może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Te łącza są z reguły odpowiednio oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu powiązane łączami witryny internetowe stosują się do obowiązujących przepisów ochrony danych. Zalecamy dlatego zapoznanie się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie danych w przypadku odwiedzania innych witryn internetowych.

Zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych
Stan niniejszego Oświadczenia o ochronie danych można sprawdzić na podstawie daty dokumentu, która znajduje się na dole. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości. Dotyczy to w szczególności zmian technologicznych oferty online lub zmian zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych. Aktualną wersję Oświadczenia o ochrony danych można zawsze wyświetlić bezpośrednio w naszej ofercie online. Zalecamy Państwu regularne zapoznawanie się ze zmianami w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Wersja niniejszego Oświadczenia o ochronie danych: maj 2018 r.

App-Datenschutzerklärung. Privacy statement.
Politique de confidentialité. Deklaracja ochrony danych.

Kontakt

W przypadku pytań związanych z naszą polityką o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod następującym adresem e-mail: privacy@365farmnet.com

Ewentualnie prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty na adres:

365FarmNet GmbH
Hausvogteiplatz 10
10117 Berlin