Szko­le­nia – wspól­ne wpro­wa­dze­nie do dokumentacji. 

Two­ja wie­dza prak­tycz­na i doświad­cze­nie w połą­cze­niu z naszy­mi cyfro­wy­mi kom­pe­ten­cja­mi w zakre­sie zarzą­dza­nia rol­nic­twem. Ofe­ru­je­my kur­sy onli­ne i szko­le­nia indy­wi­du­al­ne, pod­czas któ­rych chęt­nie zapo­zna­my Cię z naszym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa i dora­dzi­my w zakre­sie jego indy­wi­du­al­ne­go zasto­so­wa­nia w Two­im gospodarstwie.

Szko­le­nia 365FarmNet

Jeśli chcesz zostać wpro­wa­dzo­ny do nasze­go opro­gra­mo­wa­nia w zaci­szu wła­sne­go domu i uzy­skać odpo­wie­dzi na pyta­nia doty­czą­ce róż­nych tema­tów, możesz w łatwy spo­sób zare­je­stro­wać się na jeden z ter­mi­nów poda­nych na dole tej stro­ny. Możesz przy tym wybie­rać pomię­dzy wyda­rze­nia­mi onli­ne, któ­re odby­wa­ją się w małych gru­pach, a poje­dyn­czy­mi szko­le­nia­mi indywidualnymi.

Po doko­na­niu reje­stra­cji otrzy­masz e‑mail z potwier­dze­niem. Kurs onli­ne odby­wa się za pośred­nic­twem plat­for­my Click­Me­eting. W wia­do­mo­ści e‑mail otrzy­masz zapro­sze­nie, poprzez któ­re w łatwy spo­sób uzy­skasz dostęp do kur­su onli­ne w usta­lo­nym ter­mi­nie. W przy­pad­ku szko­le­nia indy­wi­du­al­ne­go nasz dział obsłu­gi klien­ta w wybra­nym ter­mi­nie skon­tak­tu­je się z Tobą telefonicznie.

Wyda­rze­nia onli­ne: łatwe uczest­nic­two przez Internet

Jak roz­po­cząć pra­cę w opro­gra­mo­wa­niu 365FarmNet – Tak to działa.

Bez­płat­ny (60 minut)

Cze­ka­ją na Cie­bie nastę­pu­ją­ce tematy:

 • Two­rze­nie indy­wi­du­al­nych danych pod­sta­wo­wych dla każ­de­go gospodarstwa
 • Two­rze­nie doku­men­ta­cji i sza­blo­nów doku­men­ta­cji na platformie
 • Komu­ni­ka­cja i two­rze­nie doku­men­ta­cji za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop
 • Wyko­rzy­sty­wa­nie ana­liz takich jak doku­men­ta­cja w myśl CC i kar­ta pola

Cyfro­we zarzą­dza­nie flo­tą maszyn: doku­men­tuj i ana­li­zuj z sys­te­mem 365Active i DataConnect.

25 € plus VAT (60–90 minut)

Cze­ka­ją na Cie­bie nastę­pu­ją­ce tematy:

 • Wpro­wa­dze­nie do DataConnect
 • Inte­gra­cja Data­Con­nect z 365FarmNet
 • Jak dzia­ła sys­tem 365Active
 • Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja i pro­po­zy­cje dokumentacji
 • Rodza­je ana­liz: sys­tem 365Active i DataConnect

Łatwe two­rze­nie map apli­ka­cyj­nych z 365FarmNet Crop View – Tak to działa!

25 € plus VAT (60–90 minut)

Cze­ka­ją na Cie­bie nastę­pu­ją­ce tematy:

 • Mapy wege­ta­cji, mapy poten­cja­łu plo­nu i porów­na­nie pól na platformie
 • Mapy apli­ka­cyj­ne opar­te na danych satelitarnych
 • Wczy­ty­wa­nie i gra­ficz­na pre­zen­ta­cja map prób glebowych
 • Ręcz­ne dosto­so­wy­wa­nie map aplikacyjnych
 • Mapy apli­ka­cyj­ne opar­te na mapach prób glebowych
 • Two­rze­nie pla­nów pobie­ra­nia pró­bek w opar­ciu o mapy poten­cja­łu plonu

Komu­ni­ka­cja z maszy­na­mi: wymia­na danych mię­dzy plat­for­mą 365FarmNet a maszyną.

25 € plus VAT (60–90 minut)

Cze­ka­ją na Cie­bie nastę­pu­ją­ce tematy:

 • Wyma­ga­nia dla komu­ni­ka­cji pomię­dzy maszy­na­mi a 365FarmNet
 • Wymia­na infor­ma­cji mię­dzy maszy­na­mi a plat­for­mą 365FarmNet
 • Two­rze­nie i wymia­na zle­ceń robo­czych dla jed­nej i wie­lu maszyn
 • Porów­ny­wa­nie i aktu­ali­za­cja danych przez maszyny
 • Two­rze­nie i zarzą­dza­nie linia­mi refe­ren­cyj­ny­mi (moduł: Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych)

* Szko­le­nie odby­wa się poprzez prze­glą­dar­kę (naj­le­piej Google Chro­me lub Mozil­la Fire­fox). Do uczest­nic­twa zale­ca­ny jest zestaw słu­chaw­ko­wy z mikro­fo­nem. Kurs onli­ne odby­wa się na plat­for­mie ClickMeeting.

Poje­dyn­cze szko­le­nia indy­wi­du­al­ne: dosto­so­wa­ne do potrzeb Two­je­go gospodarstwa

Udo­stęp­nij ekran swo­je­go kom­pu­te­ra onli­ne za pomo­cą pro­gra­mu TeamVie­wer i pozwól rów­no­le­gle popro­wa­dzić się przez opro­gra­mo­wa­nie dro­gą telefoniczną.

40 € plus VAT (60 minut)

Cze­ka­ją na Cie­bie nastę­pu­ją­ce tematy:

 • Wspól­ne utwo­rze­nie i kon­fi­gu­ra­cja kon­ta 365FarmNet
 • Uprosz­cze­nie doku­men­ta­cji w Two­im gospodarstwie
 • Opcje ana­li­zy Two­ich danych i two­rze­nie doku­men­ta­cji zgod­nie z wyma­ga­nia­mi prawnymi
 • Pre­zen­ta­cja róż­nych modu­łów dla Two­je­go gospodarstwa

Nasz dział obsłu­gi klien­ta chęt­nie odpo­wie rów­nież na indy­wi­du­al­ne pytania.

* Do szko­le­nia indy­wi­du­al­ne­go potrzeb­ny jest pro­gram TeamVie­wer i zestaw słu­chaw­ko­wy z mikrofonem.

Zare­zer­wuj teraz.

Możesz wybie­rać pomię­dzy zdal­nym szko­le­niem indy­wi­du­al­nym a kur­sem online.

Two­ja indy­wi­du­al­na rezer­wa­cja uczestnictwa:

Loading...

Masz pyta­nia doty­czą­ce konsultacji?

Możesz się z nami skon­tak­to­wać od ponie­dział­ku do piąt­ku od 8:00 do 17:00.

00 800 365 365 36

(bez­płat­nie z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych, w nie­któ­rych sie­ciach komór­ko­wych mogą być nali­cza­ne opła­ty według indy­wi­du­al­nych taryf operatorów)

To może Cię zainteresować

Naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia (FAQ)

Tutaj znaj­dziesz naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia i odpo­wie­dzi na nie.

Odkryj

Fil­my szkoleniowe

Sko­rzy­staj z naszych podzie­lo­nych tema­tycz­nie fil­mów doty­czą­cych naj­waż­niej­szych funkcji.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj