Kon­sul­ta­cje – wspól­nie razem do doku­men­ta­cji

Two­ja wie­dza prak­tycz­na i doświad­cze­nie połą­czo­ne z naszy­mi cyfro­wy­mi roz­wią­za­nia­mi to nowa jakość zarzą­dza­nia dla rol­nic­twa. Wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym ofe­ru­je­my dwie for­my kon­sul­ta­cji, pod­czas któ­rych moż­na dowie­dzieć się, jak dzia­ła nasze opro­gra­mo­wa­nie dla rol­nic­twa i jak wyko­rzy­stać je we wła­snej dzia­łal­no­ści.

Chcesz zało­żyć kon­to wspól­nie z pra­cow­ni­kiem 365FarmNet albo omó­wić róż­ne kwe­stie doty­czą­ce już ist­nie­ją­ce­go kon­ta?

Możesz wybrać pomię­dzy indy­wi­du­al­ny­mi kon­sul­ta­cja­mi tele­fo­nicz­ny­mi a semi­na­ria­mi gru­po­wy­mi w swo­im regio­nie.

Poru­szy­my nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:

  • Wspól­ne two­rze­nie kont 365FarmNet.
  • Zarzą­dza­nie dany­mi pod­sta­wo­wy­mi: od admi­ni­stro­wa­nia gra­ni­ca­mi pól, przez orga­ni­za­cję środ­ków pro­duk­cji, po inte­gra­cję pra­cow­ni­ków.
  • Uprosz­cze­nie doku­men­ta­cji w gospo­dar­stwie – na kon­cie albo poprzez two­rze­nie zadań dla maszyn.
  • Moż­li­wo­ści ana­li­zy danych i two­rze­nie doku­men­ta­cji zgod­nie z wyma­ga­nia­mi praw­ny­mi.
  • Obja­śnie­nia do róż­nych modu­łów, opra­co­wa­nych spe­cjal­nie na potrze­by Two­je­go gospo­dar­stwa.
  • Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne dzię­ki pla­no­wa­niu tras prze­jaz­du maszyn i apli­ka­cji do two­rze­nia map apli­ka­cyj­nych.

Nasz zespół chęt­nie odpo­wie na indy­wi­du­al­ne pyta­nia.

Konsultacje

Masz pyta­nia doty­czą­ce kon­sul­ta­cji?

Możesz się z nami skon­tak­to­wać od ponie­dział­ku do piąt­ku od 8:00 do 17:00.

To może Cię zain­te­re­so­wać

Naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia (FAQ)

Tutaj znaj­dziesz naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia i odpo­wie­dzi na nie.

Odkryj

Fil­my szko­le­nio­we

Sko­rzy­staj z naszych podzie­lo­nych tema­tycz­nie fil­mów doty­czą­cych naj­waż­niej­szych funk­cji.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Odkryj