Wła­ści­we opro­gra­mo­wa­nie dla Cie­bie i Two­je­go gospodarstwa.

Two­je cele, Twój 365FarmNet: Wybierz z naszej boga­tej ofer­ty te modu­ły, któ­re pomo­gą Ci sta­wić czo­ła wyzwaniom.

Załóż bez­płat­ne konto

Osią­gaj swo­je cele ze swo­im indy­wi­du­al­nym rozwiązaniem

Dosto­suj 365FarmNet do wła­snych potrzeb. Korzy­staj z modu­łów, któ­re pasu­ją do Cie­bie – w zakre­sie pro­wa­dze­nia gospo­dar­stwa, upra­wy roślin, rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go czy też zarzą­dza­nia flo­tą maszyn polowych.

Już nasza bez­płat­na wer­sja pod­sta­wo­wa z kar­to­te­ką pól i roz­bu­do­wa­ną funk­cją doku­men­ta­cji ofe­ru­je duże korzy­ści w pro­ce­sie cyfry­za­cji Two­je­go gospo­dar­stwa. Dzię­ki naszym zasto­so­wa­niom spe­cja­li­stycz­nym możesz w każ­dej chwi­li jesz­cze głę­biej wejść w świat cyfro­we­go rol­nic­twa i skon­fi­gu­ro­wać 365FarmNet zgod­nie z wła­sny­mi życze­nia­mi. Zapo­znaj się z dostęp­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi i prze­te­stuj 365FarmNet.

Zale­ty płat­nych modułów

  • Wszyst­kie modu­ły moż­na zama­wiać indy­wi­du­al­nie, rezy­gno­wać z nich z mie­sią­ca na mie­siąc i testo­wać bez­płat­nie przez 10 dni.
  • Spe­cja­li­stycz­ne zasto­so­wa­nia dla pro­wa­dze­nia gospo­dar­stwa, upra­wy roślin, rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go, zarzą­dza­nia flo­tą maszyn polo­wych i pla­no­wa­nia nawożenia.
  • 365FarmNet jest ela­stycz­ny i ma przej­rzy­sty model cenowy.
  • • Kosz­ty są obli­cza­ne w zależ­no­ści od wiel­ko­ści gospodarstwa.
Rolnik rozmawia z ekspertami w dziedzinie rolnictwa

Zop­ty­ma­li­zuj pro­wa­dze­nie gospodarstwa

Przy pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rol­ne­go trze­ba pamię­tać o wie­lu rze­czach. Z 365FarmNet włą­czasz w cyfro­we pro­ce­sy pra­cow­ni­ków, nada­jesz im upraw­nie­nia i wysy­łasz zle­ce­nia. Możesz zarzą­dzać swo­imi sta­na­mi maga­zy­no­wy­mi lub zama­wiać pro­gno­zy pogo­dy dla Two­je­go gospo­dar­stwa. Poniż­sze modu­ły wspie­ra­ją Cię w pro­wa­dze­niu gospodarstwa.

Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników

Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników

Włą­czaj pra­cow­ni­ków w dowol­nej licz­bie, przy­zna­waj im upraw­nie­nia i przy­dzie­laj role.

meteoblue Prognoza Pogody Profi

mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Profi

Uzy­skaj w każ­dej chwi­li dane mete­oro­lo­gicz­ne dla swo­jej loka­li­za­cji dzię­ki aktu­ali­zo­wa­nym co godzi­nę prognozom.

Profit Manager

Pro­fit Manager

Miej zawsze pod ręką obli­cze­nia, pora­dy i doku­men­ta­cję doty­czą­cą zysków ze zbio­rów zbóż.

Zobacz wszyst­kie moduły
Indy­wi­du­al­ny kal­ku­la­tor cen

Pla­nuj i doku­men­tuj swo­ją upra­wę roślin w pew­ny i przej­rzy­sty sposób

Naszy­mi cyfro­wy­mi roz­wią­za­nia­mi wspie­ra­my Cię w przej­rzy­stym pla­no­wa­niu upra­wy roślin, uprasz­cza­niu for­mal­no­ści i prze­strze­ga­nia prze­pi­sów roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie nawo­zów, auto­ma­ty­za­cji doku­men­ta­cji i podej­mo­wa­niu wła­ści­wych decyzji.

Opryski

Opry­ski

Roz­po­zna­wa­nie opty­mal­ne­go cza­su apli­ko­wa­nia środ­ka na pod­sta­wie sub­stan­cji czyn­nej. Dobór opty­mal­nych warun­ków pogo­do­wych do wyko­ny­wa­nia zabiegów.

ISIP-prognoza septoriozy

ISIP-pro­gno­za septoriozy

Uspraw­nie­nie stra­te­gii zwal­cza­nia szkod­ni­ków na pod­sta­wie mode­lu pro­gno­zy. Auto­ma­tycz­ne okre­śla­nie opty­mal­ne­go ter­mi­nu apli­ka­cji środ­ka grzybobójczego.

Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi DELOS

Nie­za­wod­nie pla­nuj, doku­men­tuj, prze­glą­daj i w łatwy spo­sób poświad­czaj prze­pły­wy skład­ni­ków odżyw­czych i wszyst­kie środ­ki nawo­że­nia w swo­im gospodarstwie.

Zobacz wszyst­kie moduły
Indy­wi­du­al­ny kal­ku­la­tor cen

Wejdź z nami w świat rol­nic­twa precyzyjnego

Dzię­ki naszym roz­wią­za­niom w zakre­sie rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go możesz iden­ty­fi­ko­wać poten­cjał w swo­jej upra­wie roślin i gospo­da­ro­wać swo­imi pola­mi zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją tere­nu. Od pla­no­wa­nia prób gle­bo­wych po mapy apli­ka­cyj­ne i pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych – z 365FarmNet masz wszyst­ko w jed­nym miejscu.

Crop View

Dzię­ki rol­nic­twu pre­cy­zyj­ne­mu wspie­ra­ne­mu przez sate­li­ty możesz z naj­wyż­szą dokład­no­ścią nawo­zić, śle­dzić wzrost roślin i oszczę­dzać pieniądze.

Mapy apli­ka­cyj­ne

Za pomo­cą modu­łu Mapy apli­ka­cyj­ne możesz szyb­ko i łatwo utwo­rzyć jed­ną lub wię­cej map apli­ka­cyj­nych na pod­sta­wie wyni­ków prób gle­bo­wych i wyko­rzy­stać je do swo­je­go nawożenia.

Pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polowych

Moż­li­wość poró­wa­nia tras prze­jaz­dów polo­wych z uwzględ­nie­nim sze­ro­ko­ści robo­czej, uwro­cia oraz kształ­tu pola. Oszczęd­ność cza­su poprzez zmniej­sze­nie ilo­ści nawrotów.

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja dzię­ki naszym roz­wią­za­niom do zarzą­dza­nia flotą

Dzię­ki cyfro­wym roz­wią­za­niom 365FarmNet dane wszyst­kich maszyn i narzę­dzi dołą­cza­nych są do Two­jej dys­po­zy­cji w jed­nym opro­gra­mo­wa­niu. Otrzy­mu­jesz kom­plet­ny prze­gląd wszyst­kich ruchów, auto­ma­tycz­nie doku­men­tu­jesz wszyst­kie dzia­ła­nia i możesz ana­li­zo­wać swo­je pro­ce­sy w zin­te­gro­wa­nej sieci. 

ISO-XML

ISO-XML

Twórz i prze­noś za pomo­cą modu­łu ISO-XML zada­nia maszy­no­we dla znaj­du­ją­cych się w uży­ciu ter­mi­na­li maszy­no­wych ISOBUS.

CLAAS TELEMATICS

CLA­AS TELEMATICS

Aktyw­no­ści Two­ich maszyn CLA­AS TELE­MA­TICS pod kontrolą.

Schemat sposobu funkcjonowania systemu 365Active

365Active Sys­tem

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja prac w rol­nic­twie. Nada­je się do sto­so­wa­nia dla każ­dej maszy­ny i każ­dej maszy­ny towarzyszącej.

DataConnect

Data Con­nect

Dzię­ki Data­Con­nect istot­ne dane maszyn CLA­AS, John Deere, Case­IH, New Hol­land i STEYR mogą być prze­twa­rza­ne w jed­nym systemie.

Zobacz wszyst­kie moduły
Indy­wi­du­al­ny kal­ku­la­tor cen

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska północno-zachodnia
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska południowo-zachodnia
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska północno-wschodnia

To też może Cie­bie zainteresować

Ceny

Tutaj obli­czysz mie­sięcz­ny koszt Two­ich indy­wi­du­al­nie dobra­nych modu­łów dodat­ko­wych — na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa w hektarach.

Odkryj

Prze­gląd modułów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj