Zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem jesz­cze nigdy nie było tak ela­stycz­ne.

Oprócz pod­sta­wo­wych funk­cji 365FarmNet ofe­ru­je wie­le dodat­ko­wych modu­łów, któ­re pozwa­la­ją zaosz­czę­dzić czas i pie­nią­dze, a tak­że uła­twia­ją codzien­ną pra­cę w gospo­dar­stwie.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Two­je opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem potra­fi wię­cej

Sko­rzy­staj z modu­łów odpo­wia­da­ją­cych Two­je­mu gospo­dar­stwu.

365FarmNet ofe­ru­je już w bez­płat­nej wer­sji pod­sta­wo­wej o wie­le wię­cej. Dodat­ko­wo w każ­dej chwi­li możesz dosto­so­wać naszą plat­for­mę do swo­ich potrzeb dzię­ki dodat­ko­wym modu­łom wie­lu firm z bran­ży rol­ni­czej. Prze­te­stuj je i prze­ko­naj się, co potra­fią.

Zale­ty płat­nych modu­łów

  • Możesz korzy­stać z modu­łów poje­dyn­czo i zre­zy­gno­wać z nich z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia oraz testo­wać je za dar­mo przez 10 dni.
  • Otrzy­mu­jesz wspar­cie w posta­ci wie­dzy cenio­nych part­ne­rów z bran­ży rol­ni­czej.
  • 365FarmNet jest ela­stycz­nym i otwar­tym na wszyst­kich part­ne­rów opro­gra­mo­wa­niem. Swo­ją spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę ofe­ru­je obec­nie ponad 45 reno­mo­wa­nych part­ne­rów z bran­ży rol­ni­czej.
Rolnik rozmawia z ekspertami w dziedzinie rolnictwa

Modu­ły do opty­ma­li­za­cji zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem

Księ­guj popraw­nie sta­ny maga­zy­no­we, przy­dzie­laj zada­nia pra­cow­ni­kom i inte­gruj je z pro­ce­sa­mi ope­ra­cyj­ny­mi. Przy zarzą­dza­niu gospo­dar­stwem nale­ży wziąć pod uwa­gę wie­le kwe­stii, a korzy­sta­nie z poniż­szych modu­łów może je zna­czą­co ula­twić poprzez lep­szy wgląd w zapa­sy maga­zy­no­we czy pro­ste zarzą­dza­nie pra­cow­ni­ka­mi.

Magazyn

Maga­zyn

Moni­to­ruj w spo­sób pół­au­to­ma­tycz­ny sta­ny maga­zy­no­we i zarzą­dzaj nimi — wszyst­kie wpro­wa­dza­ne dane zosta­ną porów­na­ne ze sta­nem maga­zy­no­wym.

Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników

Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współ­pra­cow­ni­ków

Włą­czaj pra­cow­ni­ków w dowol­nej licz­bie, przy­zna­waj im upraw­nie­nia i przy­dzie­laj role.

meteoblue Prognoza Pogody Profi

mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Pro­fi

Uzy­skaj w każ­dej chwi­li dane mete­oro­lo­gicz­ne dla swo­jej loka­li­za­cji dzię­ki aktu­ali­zo­wa­nym co godzi­nę pro­gno­zom.

Profit Manager

Pro­fit Mana­ger

Miej zawsze pod ręką obli­cze­nia, pora­dy i doku­men­ta­cję doty­czą­cą zysków ze zbio­rów zbóż.

Zobacz wszyst­kie modu­ły
Indy­wi­du­al­ny kal­ku­la­tor cen

Naj­lep­sze modu­ły do opty­ma­li­za­cji Two­ich upraw roślin

Zarzą­dzaj wszyst­kim, co jest zwią­za­ne z Two­imi upra­wa­mi roślin. 

Planowanie płodozmianu i odmian

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Pla­nuj poszcze­gól­ne lata zbio­rów, auto­ma­tycz­nie obli­czaj zapo­trze­bo­wa­nie na mate­riał siew­ny, kon­tro­luj zazie­le­nia­nie.

ISO-XML

ISO-XML

Twórz i prze­noś za pomo­cą modu­łu ISO-XML zada­nia maszy­no­we dla znaj­du­ją­cych się w uży­ciu ter­mi­na­li maszy­no­wych ISO­BUS.

CLAAS Crop View

CLA­AS Crop View

Dzię­ki rol­nic­twu pre­cy­zyj­ne­mu wspie­ra­ne­mu przez sate­li­ty możesz z naj­wyż­szą dokład­no­ścią nawo­zić, śle­dzić wzrost roślin i oszczę­dzać pie­nią­dze.

ActiveDoc

Acti­ve­Doc

Doku­men­tuj auto­ma­tycz­nie, reje­struj cza­sy pra­cy i otrzy­muj infor­ma­cje w cza­sie rze­czy­wi­stym.

Zobacz wszyst­kie modu­ły
Indy­wi­du­al­ny kal­ku­la­tor cen
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym.

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobil­nie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Załóż bez­płat­ne kon­to

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regio­nach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska zachod­nio-pół­noc­na
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska zachod­nio-połu­dnio­wa
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschod­nia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska pół­noc­no — wschod­nia

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Ceny

Tutaj obli­czysz mie­sięcz­ny koszt Two­ich indy­wi­du­al­nie dobra­nych modu­łów dodat­ko­wych — na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa w hek­ta­rach.

Odkryj

Prze­gląd modu­łów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospo­dar­stwa.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet pod­sta­wo­wy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Odkryj