Zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem jesz­cze nigdy nie było tak elastyczne.

Oprócz pod­sta­wo­wych funk­cji 365FarmNet ofe­ru­je wie­le dodat­ko­wych modu­łów, któ­re pozwa­la­ją zaosz­czę­dzić czas i pie­nią­dze, a tak­że uła­twia­ją codzien­ną pra­cę w gospodarstwie.

Załóż bez­płat­ne konto

Two­je opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem potra­fi więcej

Sko­rzy­staj z modu­łów odpo­wia­da­ją­cych Two­je­mu gospodarstwu.

365FarmNet ofe­ru­je już w bez­płat­nej wer­sji pod­sta­wo­wej o wie­le wię­cej. Dodat­ko­wo w każ­dej chwi­li możesz dosto­so­wać naszą plat­for­mę do swo­ich potrzeb dzię­ki dodat­ko­wym modu­łom wie­lu firm z bran­ży rol­ni­czej. Prze­te­stuj je i prze­ko­naj się, co potrafią.

Zale­ty płat­nych modułów

  • Możesz korzy­stać z modu­łów poje­dyn­czo i zre­zy­gno­wać z nich z mie­sięcz­nym okre­sem wypo­wie­dze­nia oraz testo­wać je za dar­mo przez 10 dni.
  • Otrzy­mu­jesz wspar­cie w posta­ci wie­dzy cenio­nych part­ne­rów z bran­ży rolniczej.
  • 365FarmNet jest ela­stycz­nym i otwar­tym na wszyst­kich part­ne­rów opro­gra­mo­wa­niem. Swo­ją spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę ofe­ru­je obec­nie ponad 45 reno­mo­wa­nych part­ne­rów z bran­ży rolniczej.
Rolnik rozmawia z ekspertami w dziedzinie rolnictwa

Modu­ły do opty­ma­li­za­cji zarzą­dza­nia gospodarstwem

Księ­guj popraw­nie sta­ny maga­zy­no­we, przy­dzie­laj zada­nia pra­cow­ni­kom i inte­gruj je z pro­ce­sa­mi ope­ra­cyj­ny­mi. Przy zarzą­dza­niu gospo­dar­stwem nale­ży wziąć pod uwa­gę wie­le kwe­stii, a korzy­sta­nie z poniż­szych modu­łów może je zna­czą­co ula­twić poprzez lep­szy wgląd w zapa­sy maga­zy­no­we czy pro­ste zarzą­dza­nie pracownikami.

Magazyn

Maga­zyn

Moni­to­ruj w spo­sób pół­au­to­ma­tycz­ny sta­ny maga­zy­no­we i zarzą­dzaj nimi — wszyst­kie wpro­wa­dza­ne dane zosta­ną porów­na­ne ze sta­nem magazynowym.

Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników

Pra­wa dostę­pu i upraw­nie­nia dla współpracowników

Włą­czaj pra­cow­ni­ków w dowol­nej licz­bie, przy­zna­waj im upraw­nie­nia i przy­dzie­laj role.

meteoblue Prognoza Pogody Profi

mete­oblue Pro­gno­za pogo­dy Profi

Uzy­skaj w każ­dej chwi­li dane mete­oro­lo­gicz­ne dla swo­jej loka­li­za­cji dzię­ki aktu­ali­zo­wa­nym co godzi­nę prognozom.

Profit Manager

Pro­fit Manager

Miej zawsze pod ręką obli­cze­nia, pora­dy i doku­men­ta­cję doty­czą­cą zysków ze zbio­rów zbóż.

Zobacz wszyst­kie moduły
Indy­wi­du­al­ny kal­ku­la­tor cen

Naj­lep­sze modu­ły do opty­ma­li­za­cji Two­ich upraw roślin

Zarzą­dzaj wszyst­kim, co jest zwią­za­ne z Two­imi upra­wa­mi roślin. 

Planowanie płodozmianu i odmian

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Pla­nuj poszcze­gól­ne lata zbio­rów, auto­ma­tycz­nie obli­czaj zapo­trze­bo­wa­nie na mate­riał siew­ny, kon­tro­luj zazielenianie.

ISO-XML

ISO-XML

Twórz i prze­noś za pomo­cą modu­łu ISO-XML zada­nia maszy­no­we dla znaj­du­ją­cych się w uży­ciu ter­mi­na­li maszy­no­wych ISOBUS.

Crop View

Crop View

Dzię­ki rol­nic­twu pre­cy­zyj­ne­mu wspie­ra­ne­mu przez sate­li­ty możesz z naj­wyż­szą dokład­no­ścią nawo­zić, śle­dzić wzrost roślin i oszczę­dzać pieniądze.

Mapy aplikacyjne

Mapy apli­ka­cyj­ne

Za pomo­cą modu­łu Mapy apli­ka­cyj­ne możesz szyb­ko i łatwo utwo­rzyć jed­ną lub wię­cej map apli­ka­cyj­nych na pod­sta­wie wyni­ków prób gle­bo­wych i wyko­rzy­stać je do swo­je­go nawożenia.

ActiveDoc

Acti­ve­Doc

Doku­men­tuj auto­ma­tycz­nie, reje­struj cza­sy pra­cy i otrzy­muj infor­ma­cje w cza­sie rzeczywistym.

Zobacz wszyst­kie moduły
Indy­wi­du­al­ny kal­ku­la­tor cen
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska północno-zachodnia
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska południowo-zachodnia
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska północno-wschodnia

To też może Cie­bie zainteresować

Ceny

Tutaj obli­czysz mie­sięcz­ny koszt Two­ich indy­wi­du­al­nie dobra­nych modu­łów dodat­ko­wych — na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa w hektarach.

Odkryj

Prze­gląd modułów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Nasze bez­płat­ne modu­ły to pierw­szy krok w cyfry­za­cji rol­nic­twa, dostar­cza­ją­ce ide­al­ne roz­wią­za­nia dla Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj