Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi DELOS.

Pre­cy­zyj­nie ukie­run­ko­wa­ne środ­ki nawożenia.

Prze­te­stuj za dar­mo już teraz

Kom­plek­so­we zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi dla Two­je­go gospodarstwa

Z modu­łem „Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi DELOS” możesz orga­ni­zo­wać wszyst­kie prze­pły­wy skład­ni­ków odżyw­czych i wszyst­kie zwią­za­ne z nimi środ­ki pro­duk­cji roślin­nej w Two­im gospo­dar­stwie w przej­rzy­sty spo­sób na plat­for­mie 365FarmNet. Wszyst­kie istot­ne dane ope­ra­cyj­ne są prze­no­szo­ne bez­po­śred­nio z plat­for­my 365FarmNet i nie muszą być ponow­nie wprowadzane.

Inter­fej­sy do róż­nych sys­te­mów rapor­to­wa­nia dają Ci moż­li­wość prze­sy­ła­nia środ­ków bez­po­śred­nio do odpo­wied­nich jed­no­stek. Waż­ne doku­men­ty w razie potrze­by mogą zostać wyeks­por­to­wa­ne do Two­je­go kom­pu­te­ra. Wyma­ga­nia praw­ne są sta­le aktu­ali­zo­wa­ne i dosto­so­wy­wa­ne do lokal­nych warun­ków. Z 365FarmNet jesteś zawsze po bez­piecz­nej stronie.

Moduł „Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi DELOS” jest czę­ścią naszych kom­plek­so­wych roz­wią­zań pro­gra­mo­wych dla Two­jej upra­wy roślin. Funk­cje mają moż­li­wość inte­gra­cji z inny­mi modu­ła­mi i sta­no­wią kom­plek­so­wą pod­sta­wę dla wszyst­kich dzia­łań zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem gospodarstwa.

CLAAS Crop View

Przej­rzy­ście pla­nuj i nie­za­wod­nie poświad­czaj prze­pły­wy skład­ni­ków odżyw­czych — wszyst­ko na jed­nej platformie

Screenshot Crop View Applikationskarte

Zarzą­dza­nie

 • Obsza­ry obcią­żo­ne azo­ta­na­mi: okre­śla­nie zapo­trze­bo­wa­nia na nawóz dla dane­go pola i kra­ju związ­ko­we­go z auto­ma­tycz­nym odli­cza­niem skład­ni­ków odżywczych
 • Gór­ne gra­ni­ce, zale­głe środ­ki i inne warun­ki ramo­we widocz­ne jak na dłoni
 • Rocz­ne zapo­trze­bo­wa­nie na nawóz dla całe­go gospo­dar­stwa i przej­rzy­ste pla­no­wa­nie skład­ni­ków odżywczych
 • Auto­ma­tycz­ne reje­stro­wa­nie prze­miesz­cza­nia się skład­ni­ków odżyw­czych i aktu­al­nych bilan­sów nawo­zo­wych w cza­sie rzeczywistym

Doku­men­ta­cja

 • Rapor­ty i spra­woz­da­nia dostęp­ne za jed­nym klik­nię­ciem (baza danych z rapor­tów, pla­no­wa­nie zapo­trze­bo­wa­nia na nawóz, ochro­na roślin, ana­li­za gle­by, dzia­ła­nia polo­we, nawo­że­nie jesien­ne, potwier­dze­nia wydzie­la­nia skład­ni­ków odżyw­czych) jako wydruk lub eks­port PDF
 • 2‑dniowe spra­woz­da­nia z reje­stro­wa­nia środ­ków nawożenia
 • Two­rze­nie bilan­su nawo­zów natu­ral­nych (bilans okre­śla­nia skład­ni­ków odżyw­czych, bilans prze­pły­wu mate­ria­łu zgod­nie z DüV 2020)
 • Reje­stro­wa­nie i obli­cza­nie zawar­to­ści skład­ni­ków pokar­mo­wych pocho­dzą­cych z pro­duk­cji zwie­rzę­cej w gospo­dar­stwie wraz z reje­strem wypa­su krów i indy­wi­du­al­ną ana­li­zą produktów

Inter­fej­sy

 • Labo­ra­to­ria wyko­nu­ją­ce ana­li­zy gle­by (agri­PORT, LUFA Nord-West, LUFA NRW, AGRO­LAB Group)
 • Pro­gram spra­woz­daw­czy ENDO, ENNI i BESyD doty­czą­cy obornika
 • Eks­port danych do pro­gra­mu spra­woz­daw­cze­go dla obornika

Spe­cy­fi­ka­cje i warun­ki ramo­we w modu­le Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi DELOS zawsze opie­ra­ją się na aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach praw­nych w poszcze­gól­nych kra­jach związkowych*.

*aktu­al­nie dostęp­ne dla: Bade­nia-Wir­tem­ber­gia, Bawa­ria, Bran­den­bur­gia, Hesja, Dol­na Sak­so­nia, Nad­re­nia Pół­noc­na-West­fa­lia, Sak­so­nia-Anhalt, Sak­so­nia i Szlezwik-Holsztyn

Udo­stęp­nia­nie danych

Aby móc korzy­stać z tego modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie wymie­nio­nych poni­żej kate­go­rii danych. Poprzez udo­stęp­nie­nie danych wyra­żasz zgo­dę, aby poszcze­gól­ne dane z poda­nych kate­go­rii danych były prze­ka­zy­wa­ne rów­nież dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, co umoż­li­wi mu udo­stęp­nie­nie żąda­nych funk­cji w modu­le partnerskim.

 • Infor­ma­cje o kon­cie (toż­sa­mość i lokalizacja)
 • Infor­ma­cje o gospodarstwie
 • Infor­ma­cje o polu
 • Maszy­ny
 • Oso­by
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych roślinach
 • Infor­ma­cje o odmianach
 • Pro­ce­sy robocze

Warun­ki testowania

 • 10 dni bez­płat­ne­go dostę­pu testowego
 • Okres testo­wy koń­czy się auto­ma­tycz­nie bez żad­nych póź­niej­szych zobowiązań
 • Moż­li­we jest, aby że moduł będzie dzia­łał w try­bie testo­wym z mniej­szą funk­cjo­nal­no­ścią niż w zaku­pio­nym trybie

Cena

 • Cena mini­mal­na za moduł wyno­si 284 euro/rok bez VAT dla gospo­darstw o łącz­nej powierzch­ni do 100 ha.
 • Dzię­ki temu możesz korzy­stać z modu­łu dla mak­sy­mal­nie 100 ha
 • Ska­lo­wa­nie ceny w zależ­no­ści od ilo­ści hek­ta­rów gospo­dar­stwa (kal­ku­la­tor cen)
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się razem z inny­mi zaku­pio­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu użyt­ko­wa­nia ew. ma miej­sce roz­li­cze­nie modu­łu pro­por­cjo­nal­ne do licz­by dni, jakie upły­nę­ły od jego zakupu

*Cena doty­czy korzy­sta­nia z modu­łu w upra­wie roli. Dodat­ko­we korzy­sta­nie z modu­łu w hodow­li zwie­rząt gospo­dar­skich wią­że się z dodat­ko­wy­mi kosz­ta­mi w zależ­no­ści od licz­by dużych jed­no­stek prze­li­cze­nio­wych inwen­ta­rza. Kosz­ty te możesz obli­czyć w naszym kal­ku­la­to­rze cen.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny okres obo­wią­zy­wa­nia: 1 rok
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su obo­wią­zy­wa­nia umo­wa jest auto­ma­tycz­nie prze­dłu­ża­na każ­do­ra­zo­wo o 1 rok
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su obo­wią­zy­wa­nia moż­li­we jest wypo­wie­dze­nie umo­wy w dowol­nym momen­cie ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go mie­sią­ca rozliczeniowego
 • Wypo­wie­dze­nie umo­wy odby­wa się poprzez rezy­gna­cję z modu­łu onli­ne w skle­pie 356FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się razem z inny­mi zaku­pio­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu użyt­ko­wa­nia ew. ma miej­sce roz­li­cze­nie modu­łu pro­por­cjo­nal­ne do licz­by dni, jakie upły­nę­ły od jego zakupu
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je na pod­sta­wie wiel­ko­ści gospo­dar­stwa na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści far­my wpły­wa­ją na cenę modułu

Uwa­ga:
Moduł Zarzą­dza­nie skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi DELOS jest dostęp­ny tyl­ko w Niemczech.

Na potrze­by pla­no­wa­nia Two­ich środ­ków ilość wybra­nych nawo­zów jest bez­po­śred­nio dosto­so­wy­wa­na do warun­ków i stref w Two­jej loka­li­za­cji. Spe­cy­fi­ka­cje i warun­ki ramo­we zawsze opie­ra­ją się przy tym na aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach praw­nych w poszcze­gól­nych kra­jach związkowych*.

*aktu­al­nie dostęp­ne dla: Bade­nia-Wir­tem­ber­gia, Bawa­ria, Bran­den­bur­gia, Hesja, Dol­na Sak­so­nia, Nad­re­nia Pół­noc­na-West­fa­lia, Sak­so­nia-Anhalt, Sak­so­nia i Szlezwik-Holsztyn

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj