CLA­AS TELEMATICS.

Infor­ma­cje w cza­sie rze­czy­wi­stym i tra­sy prze­jaz­du Two­ich maszyn CLAAS.

Sko­rzy­staj teraz bezpłatnie

Moduł – CLA­AS Telematics

Miej zawsze pod kon­tro­lą aktyw­ność swo­ich maszyn tele­ma­tycz­nych CLA­AS – gdzie­kol­wiek jesteś. Wyświe­tlaj istot­ne aktu­al­ne infor­ma­cje i tra­sy swo­ich maszyn bez­po­śred­nio na mapie gospo­dar­stwa. Prze­twa­rzaj swo­je dane dalej w 365FarmNet.

CLAAS TELEMATICS

Moduł CLA­AS Tele­ma­tics oferuje:

Zdjęcia ekranu CLAAS TELEMATICS
  • Reje­stra­cję pozy­cji maszyn w cza­sie rzeczywistym
  • Wyświe­tla­nie aktu­al­nych i histo­rycz­nych tras przejazdów
  • Moż­li­wość skom­pre­so­wa­nia i przej­rzy­ste­go zapre­zen­to­wa­nia istot­nych danych maszyn (przy­kła­do­wo: wydaj­ność powierzch­nio­wa, godzi­ny pra­cy, aktu­al­nie obra­bia­ne pole)
  • Wska­za­nie aktu­al­ne­go sta­tu­su maszyn

Warun­ki umowy

Moduł ten jest dostęp­ny bez­płat­nie i bez ograniczeń.

Wska­za­nie aktu­al­ne­go sta­tu­su maszyn:
To nie jest umo­wa tele­ma­tycz­na. Naj­pierw nale­ży zawrzeć umo­wę z przed­sta­wi­cie­lem han­dlo­wym CLA­AS, żeby móc korzy­stać ze swo­ich maszyn telematycznych.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj