CLA­AS TELEMATICS.

Infor­ma­cje w cza­sie rze­czy­wi­stym i tra­sy prze­jaz­du Two­ich maszyn.

Sko­rzy­staj teraz bezpłatnie

Moduł – CLA­AS Telematics

Moni­to­ruj aktyw­ność swo­ich maszyn CLA­AS TELE­MA­TICS z dowol­ne­go miej­sca. Wyświe­tlaj waż­ne infor­ma­cje w cza­sie rze­czy­wi­stym i tra­sy prze­jaz­du bez­po­śred­nio na mapie gospo­dar­stwa. Kon­ty­nu­uj prze­twa­rza­nie danych w 365FarmNet i doku­men­tuj pra­ce swo­ich maszyn CLAAS.

CLAAS TELEMATICS

Moduł CLA­AS Tele­ma­tics oferuje:

Zdjęcia ekranu CLAAS TELEMATICS
  • Reje­stra­cję pozy­cji maszyn w cza­sie rzeczywistym
  • Wyświe­tla­nie aktu­al­nych i histo­rycz­nych tras przejazdów
  • Moż­li­wość skom­pre­so­wa­nia i przej­rzy­ste­go zapre­zen­to­wa­nia istot­nych danych maszyn (przy­kła­do­wo: wydaj­ność powierzch­nio­wa, godzi­ny pra­cy, aktu­al­nie obra­bia­ne pole)
  • Wska­za­nie aktu­al­ne­go sta­tu­su maszyn
  • Doku­men­to­wa­nie Two­ich prac na danym polu poprzez pro­po­zy­cje zapisów
  • Uprosz­cze­nie prze­sy­ła­nia aktu­al­nych danych pod­sta­wo­wych pola oraz ich przy­po­rząd­ko­wa­nia do gospo­dar­stwa mię­dzy 365FarmNet a CLA­AS TELEMATICS
  • Impor­to­wa­nie zle­ceń (sko­ro­szy­tów) z CLA­AS TELEMATICS
  • Prze­sy­ła­nie zle­ceń ISO-XML onli­ne do maszyn CLA­AS (OFT) i ich wczy­ty­wa­nie (Dla OFT wyma­ga­ny jest sys­tem kie­ro­wa­nia CLA­AS CEMIS 1200 oraz aktyw­na licen­cja „Con­nec­ted Documentation”)

Warun­ki umowy

Moduł ten jest dostęp­ny bez­płat­nie i bez ograniczeń.

Udo­stęp­nia­nie danych

Aby móc korzy­stać z tego modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie wymie­nio­nych poni­żej kate­go­rii danych. Poprzez udo­stęp­nie­nie danych wyra­żam zgo­dę, aby poszcze­gól­ne dane z poda­nych kate­go­rii danych były prze­ka­zy­wa­ne rów­nież dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, co umoż­li­wi mu udo­stęp­nie­nie żąda­nych funk­cji w modu­le partnerskim.

  • Infor­ma­cje o gospodarstwie
  • Infor­ma­cje o polu

Uwa­ga:
Nie jest to umo­wa TELE­MA­TICS. Aby móc korzy­stać z tego modu­łu w swo­ich maszy­nach TELE­MA­TICS, nale­ży naj­pierw zawrzeć waż­ną umo­wę ze swo­im deale­rem CLAAS.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj