Asy­stent agropogody.

Okre­ślaj opty­mal­ny czas dla oprysków.

Załóż bez­płat­ne konto

Moduł – Opryski

Z modu­łem Opry­ski oszczę­dza się pie­nią­dze przy sto­so­wa­niu środ­ków ochro­ny roślin. Moduł wyli­cza opty­mal­ny moment zasto­so­wa­nia środ­ka na pod­sta­wie jego czyn­ni­ków aktyw­nych. Ponad­to bra­ne są pod uwa­gę wcze­śniej­sze, aktu­al­ne i nad­cho­dzą­ce warun­ki pogo­do­we w indy­wi­du­al­nej loka­li­za­cji oraz sta­dium wzro­stu zasa­dzo­nych roślin. Rezul­ta­tem jest godzi­no­wa pro­gno­za sku­tecz­no­ści spe­cy­ficz­ne­go środ­ka w cią­gu kolej­nych 48 godzin.

Jako użyt­kow­nik modu­łu możesz zapla­no­wać zabie­gi z uży­ciem środ­ków ochro­ny roślin według ich naj­lep­szej sku­tecz­no­ści, uzy­sku­jąc lep­sze zro­zu­mie­nie dzia­ła­nia pestycydów.

Opryski

Moduł Opry­ski oferuje:

Zdjęcia ekranu Opryski
 • Obli­cze­nie opty­mal­ne­go cza­su zasto­so­wa­nia każ­de­go z środ­ków ochro­ny roślin. Moment apli­ka­cji jest usta­la­ny dla kolej­nych dwóch dni w odstę­pach godzinowych.
 • Auto­ma­tycz­ną ana­li­zę oraz naj­bar­dziej opty­mal­ne zapla­no­wa­nie zabie­gów ochro­ny roślin dla dane­go punk­tu czasowego.
 • Auto­ma­tycz­ne powia­do­mie­nia, jeśli ze wzglę­du na zmia­nę warun­ków pogo­do­wych koniecz­na jest mody­fi­ka­cja pla­nów dla okre­ślo­ne­go środ­ka ochro­ny roślin.

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie próbnym.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 3,50 €/miesiąc + VAT. Moż­na wów­czas wyko­rzy­stać moduł dla 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we wg wiel­ko­ści gospo­dar­stwa w ha, przy­kła­do­wo cena przy 100 ha wyno­si 5,83 €/miesiąc + VAT.

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia wyno­si 1 miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su użyt­ko­wa­nia umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca rozliczeniowego.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ewen­tu­al­nie nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su użytkowania.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­li­cze­nio­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu.

Uwa­ga:
Moduł opry­ski jest dostęp­ny tyl­ko w Niemczech.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj