Apli­ka­cje 365FarmNet.

Wszyst­ko pod ręką – zawsze i wszę­dzie. Ide­al­ne mobil­ne uzu­peł­nie­nie oprogramowania.

Przy pomo­cy apli­ka­cji 365FarmNet, któ­re dzia­ła­ją na sys­te­mach iOS i Andro­id, moż­na doku­men­to­wać czyn­no­ści bez­po­śred­nio w miej­scu, w któ­rym są one wyko­ny­wa­ne. Doku­men­to­wa­nie prac i dostęp do danych moż­li­we jest tak­że w try­bie offline.

Apli­ka­cja 365Crop

Pole zawsze w Two­im zasięgu.

Dzię­ki apli­ka­cji 365Crop możesz z dowol­ne­go miej­sca doku­men­to­wać swo­ją pra­cę jesz­cze łatwiej, szyb­ciej i zgod­nie z wymogami.
Apli­ka­cję 365Crop może pobrać dowol­na licz­ba pra­cow­ni­ków, a Ty możesz mieć wszyst­kie dane pod kon­tro­lą. Licz­ne funk­cje dostęp­ne w 365Crop ofe­ru­ją opty­mal­ne i efek­tyw­ne wspar­cie w Two­ich codzien­nych pracach.

 • Mobil­na doku­men­ta­cja w kil­ka sekund dzię­ki inte­li­gent­nym pro­po­zy­cjom doku­men­ta­cji i auto­ma­tycz­ne­mu roz­po­zna­wa­niu pól za pomo­cą GPS
 • Gra­ni­ce pól, wykaz upraw i radar opa­dów w jed­nym miej­scu na mapie
 • Wysy­ła­nie zle­ceń z por­ta­lu 365FarmNet bez­po­śred­nio do aplikacji
 • Przej­rzy­ste kar­ty pola przed­sta­wia­ją­ce wszyst­kie wyko­na­ne pra­ce – dostęp­ne w każ­dej chwi­li – rów­nież w try­bie offline
 • Ana­li­zy aktu­al­ne­go sta­tu­su prac i bilan­sów skład­ni­ków pokar­mo­wych sta­no­wią ide­al­ną pomoc przy podej­mo­wa­niu decyzji
 • Dostęp­ny w czte­rech języ­kach (nie­miec­ki, angiel­ski, pol­ski i francuski)
 • Wszyst­kie apli­ka­cje 365FarmNet nie są dostęp­ne w Gale­rii apli­ka­cji Huawei — dla­te­go nie może­my zagwa­ran­to­wać dostęp­no­ści naszych apli­ka­cji na urzą­dze­niach mobil­nych Huawei i Honor, któ­re zosta­ły zaku­pio­ne po 16 maja 2019 r.
Google Play
App Store
Aplikacja 365Crop

Apli­ka­cje 365Active

Naj­prost­szy spo­sób reje­stro­wa­nia cza­su pra­cy maszyn.

Aplikacje 365Active

365Active to sys­tem do auto­ma­tycz­ne­go reje­stro­wa­nia cza­su pra­cy maszyn i pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji w rol­nic­twie. Sys­tem dzia­ła pod­czas pra­cy maszy­ny. Ope­ra­tor cią­gni­ka nie musi podej­mo­wać żad­nych dodat­ko­wych dzia­łań. Doku­men­ta­cja jesz­cze nigdy nie była tak łatwa i dokład­na. Apli­ka­cja 365Active dzia­ła w ramach sys­te­mu 365Active w połą­cze­niu z 365ActiveBoxami i plat­for­mą 365FarmNet.

Korzy­ści 365Active:

 • Auto­ma­tycz­ne reje­stro­wa­nie cza­sów i infor­ma­cji o maszy­nach oraz wyko­ny­wa­nych dzia­ła­niach, z dokład­no­ścią co do minuty
 • Ana­li­zy cza­su pra­cy, dojaz­dów i posto­jów dostęp­ne na plat­for­mie 365FarmNet uwi­docz­nią poten­cjał rozwojowy
 • 365Active auto­ma­tycz­nie two­rzy doku­men­ta­cje na pod­sta­wie wszyst­kich zebra­nych danych, ogra­ni­cza­jąc tym samym papier­ko­wą robotę
 • Wska­za­nie aktu­al­nych pozy­cji i prze­jaz­dów maszyn na mapie gospo­dar­stwa w 365FarmNet umoż­li­wia ana­li­zę dzia­łań w cza­sie rze­czy­wi­stym i wspo­ma­ga koor­dy­na­cję procesów
 • Sys­tem uru­cha­mia się i wyłą­cza auto­ma­tycz­nie razem z zapło­nem*, przez co nie powsta­ją luki w doku­men­ta­cji (*funk­cja aktu­al­nie dostęp­na tyl­ko dla sys­te­mu Android)
 • Pro­sta obsłu­ga: po zamo­co­wa­niu i skon­fi­gu­ro­wa­niu żad­ne czyn­no­ści nie są już konieczne
 • Dostęp­ny w czte­rech języ­kach (nie­miec­ki, angiel­ski, pol­ski i francuski)
 • Wszyst­kie apli­ka­cje 365FarmNet nie są dostęp­ne w Gale­rii apli­ka­cji Huawei — dla­te­go nie może­my zagwa­ran­to­wać dostęp­no­ści naszych apli­ka­cji na urzą­dze­niach mobil­nych Huawei i Honor, któ­re zosta­ły zaku­pio­ne po 16 maja 2019 r.
Google Play Store
App Store

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Bez­płat­ne, pod­sta­wo­we modu­ły są pierw­szym kro­kiem, aby wdro­żyć cyfro­we rol­nic­two w Two­im gospo­dar­stwie. Umoż­li­wia­ją one zarzą­dza­nie pro­duk­cją roślin­ną oraz sta­dem bydła.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj