Apli­ka­cje dla rolnictwa.

Miej swo­je gospo­dar­stwo zawsze pod ręką. Zarzą­dzaj maszy­na­mi, czyn­no­ścia­mi i oso­ba­mi z każ­de­go miej­sca. Apli­ka­cje dla rol­nic­twa od 365FarmNet na sys­te­my iOS i Andro­id pozwa­la­ją Ci pro­wa­dzić doku­men­ta­cję w miej­scach wyko­ny­wa­nia pra­cy i zapew­nia­ją prze­gląd maszyn i środ­ków w dowol­nym momen­cie. Nawet bez dostę­pu do Inter­ne­tu możesz reje­stro­wać dzia­ła­nia w try­bie offline.

Spę­dzaj mniej cza­su w biu­rze dzię­ki naszym apli­ka­cjom rolniczym

Chcesz natych­mia­sto­wo i na miej­scu w tere­nie doku­men­to­wać swo­je czyn­no­ści rolnicze?

Chcesz tak­że bez­po­śred­nio na polu mieć pod­gląd na rodzaj i czas wyko­na­nych tam prac? W takim razie nasze apli­ka­cje rol­ni­cze są wła­śnie dla Cie­bie! Dzię­ki apli­ka­cjom masz swo­ją kar­to­te­kę pól zawsze przy sobie i możesz łatwo pro­wa­dzić doku­men­ta­cję w dowol­nym cza­sie i z dowol­ne­go miej­sca. Spę­dzaj wię­cej cza­su na polu, a mniej przy biurku.

Aplikacja 365Crop

Apli­ka­cja 365Crop

Two­ja kar­to­te­ka pól w kieszeni.

Dzię­ki naszej apli­ka­cji 365Crop wszyst­kie infor­ma­cje o swo­ich polach masz zawsze przy sobie i możesz wywoł­wać wszyst­kie prze­pro­wa­dzo­ne i zapla­no­wa­ne czyn­no­ści bez­po­śred­nio z pola. Ponad­to za pomo­cą apli­ka­cji możesz jesz­cze łatwiej, szyb­ciej i z dowol­ne­go miej­sca doku­men­to­wać czyn­no­ści zwią­za­ne z upra­wą roślin w spo­sób zgod­ny z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści. Możesz przy tym zin­te­gro­wać w apli­ka­cji dowol­ną licz­bę pra­cow­ni­ków i prze­sy­łać im zle­ce­nia robo­cze. Licz­ne funk­cje apli­ka­cji 365Crop ofe­ru­ją Ci opty­mal­ne wsparcie.

Apli­ka­cja 365Crop wspie­ra Cię poprzez nastę­pu­ją­ce funkcje:

 • Mobil­na doku­men­ta­cja w kil­ka sekund dzię­ki inte­li­gent­nym pro­po­zy­cjom doku­men­ta­cji i auto­ma­tycz­ne­mu roz­po­zna­wa­niu pól za pomo­cą GPS
 • Wysy­ła­nie zle­ceń z por­ta­lu 365FarmNet bez­po­śred­nio do aplikacji
 • Kar­to­te­ka pól: Przej­rzy­ste kar­ty pól pre­zen­tu­ją pod­su­mo­wa­nie wszyst­kich dotych­cza­so­wych dzia­łań dla każ­de­go pola – rów­nież w try­bie offli­ne i zawsze pod ręką
 • Ana­li­zy aktu­al­ne­go sta­tu­su prac i bilan­sów skład­ni­ków pokar­mo­wych sta­no­wią ide­al­ną pomoc przy podej­mo­wa­niu decyzji
 • Dostęp­ny w czte­rech języ­kach (nie­miec­ki, angiel­ski, pol­ski i francuski)
 • Wszyst­kie apli­ka­cje 365FarmNet nie są dostęp­ne w Gale­rii apli­ka­cji Huawei — dla­te­go nie może­my zagwa­ran­to­wać dostęp­no­ści naszych apli­ka­cji na urzą­dze­niach mobil­nych Huawei i Honor, któ­re zosta­ły zaku­pio­ne po 16 maja 2019 r.
Google Play
App Store
Aplikacja 365Crop

Apli­ka­cja 365Active

Two­ja cała flo­ta w jed­nym systemie.

Aplikacje 365Active

365Active to sys­tem do zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go reje­stro­wa­nia cza­su i pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji w rol­nic­twie. Sys­tem dzia­ła bez­po­śred­nio pod­czas aktyw­no­ści danej maszy­ny. Doku­men­ta­cja jesz­cze nigdy nie była tak łatwa i dokład­na. Apli­ka­cja 365Active dzia­ła w ramach sys­te­mu 365Active w połą­cze­niu z nadaj­ni­ka­mi 365ActiveBox i plat­for­mą 365FarmNet.

365Active ofe­ru­je nastę­pu­ją­ce korzyści:

 • Cza­sy i infor­ma­cje doty­czą­ce maszyn i środ­ków są auto­ma­tycz­nie reje­stro­wa­ne z dokład­no­ścią co do minuty
 • Ana­li­zy cza­su pra­cy, dojaz­dów i prze­sto­jów na plat­for­mie 365FarmNet wska­zu­ją moż­li­wo­ści zwięk­sze­nia wydajności
 • 365Active auto­ma­tycz­nie two­rzy zapi­sy z zebra­nych danych i w ten spo­sób mini­ma­li­zu­je nakła­dy na dokumentację
 • Wyświe­tla­nie aktu­al­nych pozy­cji i torów jaz­dy maszyn na mapie gospo­dar­stwa 365FarmNet umoż­li­wia ana­li­zo­wa­nie dzia­łań w cza­sie rze­czy­wi­stym i popra­wia koor­dy­na­cję pro­ce­sów roboczych
 • Sys­tem uru­cha­mia się i prze­ry­wa pra­cę auto­ma­tycz­nie razem z zapło­nem* i tym samym sku­tecz­nie eli­mi­nu­je luki w doku­men­ta­cji (*funk­cja aktu­al­nie dostęp­na tyl­ko dla sys­te­mu Android)
 • Dostęp­ny w czte­rech języ­kach (nie­miec­ki, angiel­ski, pol­ski i francuski)
 • Wszyst­kie apli­ka­cje 365FarmNet nie są dostęp­ne w Gale­rii apli­ka­cji Huawei — dla­te­go nie może­my zagwa­ran­to­wać dostęp­no­ści naszych apli­ka­cji na urzą­dze­niach mobil­nych Huawei i Honor, któ­re zosta­ły zaku­pio­ne po 16 maja 2019 r.
Google Play Store
App Store

Z apli­ka­cji bez­po­śred­nio do 365FarmNet

Moż­li­wość wywo­ła­nia infor­ma­cji o polu w każ­dym momen­cie i brak utra­ty danych.

Apli­ka­cje rol­ni­cze od 365FarmNet są syn­chro­ni­zo­wa­ne z plat­for­mą 365FarmNet na bie­żą­co i w krót­kich odstę­pach cza­su. Ozna­cza to natych­mia­sto­we syn­chro­ni­zo­wa­nie i doku­men­to­wa­nie na plat­for­mie danych wpro­wa­dzo­nych w apli­ka­cjach. Wymia­na danych dzia­ła rów­nież w dru­gą stro­nę – dane wpro­wa­dzo­ne w 365FarmNet są od razu widocz­ne w aplikacjach.

Jesteś w tra­sie i nie masz Inter­ne­tu? Nawet w przy­pad­ku tym­cza­so­we­go bra­ku połą­cze­nia z Inter­ne­tem nadal moż­li­we jest reje­stro­wa­nie doku­men­ta­cji w apli­ka­cjach. Dane zsyn­chro­ni­zu­ją się auto­ma­tycz­nie, gdy tyl­ko sieć będzie ponow­nie dostęp­na. Żad­ne dane nie zosta­ną utracone.

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Bez­płat­ny pakiet podstawowy

Bez­płat­ne, pod­sta­wo­we modu­ły są pierw­szym kro­kiem, aby wdro­żyć cyfro­we rol­nic­two w Two­im gospo­dar­stwie. Umoż­li­wia­ją one zarzą­dza­nie pro­duk­cją roślin­ną oraz sta­dem bydła.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj