Moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia 365FarmNet.

Nie­za­leż­nie od tego, czy infor­ma­cje doty­czą zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem czy zarzą­dza­nia pro­duk­cją roślin­ną lub sta­dem bydła — apli­ka­cje i modu­ły 365FarmNet zapew­nią Ci sta­ły wgląd do Two­ich danych i kosztów.

Zarzą­dza­nie gospodarstwem

Roz­pocz­nij cyfro­we zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem za pomo­cą odpo­wied­nich dla Cie­bie modułów.

Uprość pro­wa­dze­nie swo­jej doku­men­ta­cji za pomo­cą róż­nych modu­łów z bez­płat­ne­go pakie­tu pod­sta­wo­we­go lub sko­rzy­staj z naszych modu­łów dodat­ko­wych. Zamów tyl­ko te modu­ły, któ­re będą Ci potrzeb­ne w gospo­dar­stwie. 365FarmNet i nasze modu­ły pomo­gą Ci uspraw­nić zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem i pre­cy­zyj­niej prognozować. 

Przejdź do Zarzą­dza­nia gospodarstwem
Rolnik na polu.

Upra­wa roślin

Ofe­ru­je­my cyfro­we roz­wią­za­nia dla Two­jej upra­wy roli.

 Widok z lotu ptaka na pole.

Pla­nuj z wyprze­dze­niem swo­je dzia­ła­nia w gospo­dar­stwie i pre­cy­zyj­nie reje­struj wszyst­kie dotych­cza­so­we eta­py robo­cze na plat­for­mie 365FarmNet. Uprasz­czaj waż­ne decy­zje w swo­jej upra­wie roślin, iden­ty­fi­kuj i w peł­ni wyko­rzy­stuj moż­li­wo­ści popra­wy wydaj­no­ści. Oszczę­dzaj czas i pie­nią­dze dzię­ki auto­ma­tycz­ne­mu wypeł­nia­niu obo­wiąz­ku dokumentowania.

Przejdź do Upra­wy roślin

Zarzą­dza­nie flotą

Inter­fej­sy i moż­li­wo­ści roz­bu­do­wy dla całej Two­jej floty.

Z pomo­cą modu­łu „Zarzą­dza­nie flo­tą” od 365FarmNet zin­te­gru­jesz wszyst­kie znaj­du­ją­ce się w Two­im gospo­dar­stwie maszy­ny w swo­jej cyfro­wej doku­men­ta­cji. Zacho­waj kon­tro­lę nad flo­tą maszyn róż­nych pro­du­cen­tów i ana­li­zuj wszyst­kie dzia­ła­nia i pro­ce­sy w przej­rzy­sty spo­sób na jed­nej platformie.

Zarzą­dza­nie flotą
Stado krów jedzących siano.

Rol­nic­two precyzyjne

Wyko­rzy­staj zale­ty cyfry­za­cji w rol­nic­twie i wejdź do świa­ta rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go i 365FarmNet.

Rolnictwo precyzyjne

Twórz mapy apli­ka­cyj­ne i poten­cja­łu na pod­sta­wie danych sate­li­tar­nych lub prób gle­bo­wych, auto­ma­tycz­nie doku­men­tuj wszyst­kie dzia­ła­nia w swo­im gospo­dar­stwie, bądź zawsze na bie­żą­co i oszczę­dzaj czas z naszym Pla­no­wa­niem prze­jaz­dów polo­wych lub miej wygląd w dane tele­me­trycz­ne swo­ich maszyn z każ­de­go miejsca.

Przejdź do Rol­nic­two precyzyjne

Zarzą­dza­nie stadem

Aby Two­je zwie­rzę­ta mia­ły się dobrze.

Zaso­by, zdro­wie, repro­duk­cja i wydaj­ność mlecz­na pod kon­tro­lą — zarzą­dzaj wszyst­ki­mi dzia­ła­nia­mi zwią­za­ny­mi ze sta­dem zacho­wu­jąc wymo­gi wza­jem­nej zgod­no­ści. Prze­glą­daj wszyst­kie czyn­no­ści zwią­za­ne ze zwie­rzę­ta­mi w for­mie gra­ficz­nej, dzię­ki cze­mu możesz bez­po­śred­nio zoba­czyć, któ­re ze zwie­rząt wyma­ga­ją szcze­gól­nej uwagi.

Przejdź do Zarzą­dza­nia stadem
Stado krów jedzących siano.

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto