Moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia 365FarmNet.

Nie­za­leż­nie od tego, czy infor­ma­cje doty­czą zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem czy zarzą­dza­nia pro­duk­cją roślin­ną lub sta­dem bydła — apli­ka­cje i modu­ły 365FarmNet zapew­nią Ci sta­ły wgląd do Two­ich danych i kosztów.

Zarzą­dza­nie gospodarstwem

Roz­pocz­nij cyfro­we zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem za pomo­cą odpo­wied­nich dla Cie­bie modułów.

Uprość pro­wa­dze­nie swo­jej doku­men­ta­cji za pomo­cą róż­nych modu­łów z bez­płat­ne­go pakie­tu pod­sta­wo­we­go lub sko­rzy­staj z naszych modu­łów dodat­ko­wych. Zamów tyl­ko te modu­ły, któ­re będą Ci potrzeb­ne w gospo­dar­stwie. 365FarmNet i nasze modu­ły pomo­gą Ci uspraw­nić zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem i pre­cy­zyj­niej prognozować. 

Przejdź do Zarzą­dza­nia gospodarstwem
Rolnik na polu.

Pro­duk­cja roślinna

Ofe­ru­je­my cyfro­we roz­wią­za­nia dla Two­ich upraw, abyś mógł cie­szyć się wyso­ki­mi plonami.

 Widok z lotu ptaka na pole.

Sko­rzy­staj z sze­ro­kich moż­li­wo­ści, jakie daje cyfry­za­cja w rol­nic­twie. Oszczę­dzaj czas i pie­nią­dze pro­wa­dząc auto­ma­tycz­ną doku­men­ta­cję wg zasad wza­jem­nej zgod­no­ści, a tym samym speł­nia­jąc, przy nie­wiel­kim nakła­dzie pra­cy, obo­wią­zek pro­wa­dze­nia dokumentacji.

Przejdź do Upra­wy roślin

Zarzą­dza­nie stadem

Aby Two­je zwie­rzę­ta mia­ły się dobrze.

Zaso­by, zdro­wie, repro­duk­cja i wydaj­ność mlecz­na pod kon­tro­lą — zarzą­dzaj wszyst­ki­mi dzia­ła­nia­mi zwią­za­ny­mi ze sta­dem zacho­wu­jąc wymo­gi wza­jem­nej zgod­no­ści. Prze­glą­daj wszyst­kie czyn­no­ści zwią­za­ne ze zwie­rzę­ta­mi w for­mie gra­ficz­nej, dzię­ki cze­mu możesz bez­po­śred­nio zoba­czyć, któ­re ze zwie­rząt wyma­ga­ją szcze­gól­nej uwagi.

Przejdź do Zarzą­dza­nia stadem
Stado krów jedzących siano.

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto