Data­Con­nect.

Zarzą­dza­nie dany­mi maszyn CLA­AS, John Deere oraz 365FarmNet w jed­nym sys­te­mie – od teraz moż­li­we dzię­ki Data­Con­nect.

Założ bez­płat­ne kon­to

Data­Con­nect – CLA­AS, John Deere i 365FarmNet w jed­nym sys­te­mie

Data Con­nect umoż­li­wia opra­co­wy­wa­nie danych z maszyn CLA­AS TELE­MA­TICS, John Deere Ope­ra­tions Cen­ter oraz 365FarmNet w jed­nym sys­te­mie. Dane maszyn są opra­co­wy­wa­ne za pomo­cą inter­fej­su Data­Con­nect w jed­nym z sys­te­mów: CLA­AS, John Deere lub 365FarmNet. W ten spo­sób cała flo­ta maszyn, nie­za­leż­nie od ich pro­du­cen­ta, może być wyświe­tla­na w jed­nym pro­gra­mie w cza­sie rze­czy­wi­stym. Użyt­kow­nik może swo­bod­nie wybrać pre­fe­ro­wa­ny sys­tem do zarzą­dza­nia dany­mi i kon­tro­li nad nimi. Połą­cze­nie danych clo­ud-to-clo­ud pozwa­la na auto­ma­tycz­ną wymia­nę danych:

  • pozy­cja maszy­ny
  • pręd­kość maszy­ny
  • sta­tus maszy­ny
  • pra­cy — stan pali­wa.
DataConnect

Wymia­na danych tele­me­trycz­nych w chmu­rze za pomo­cą Data­Con­nect

Zrzut ekranu DataConnect

Zazwy­czaj, dane maszyn są połą­czo­ne z kon­kret­ny­mi por­ta­la­mi ich pro­du­cen­ta, co pozwa­la na ich kon­tro­lę oraz ana­li­zę pra­cy tyl­ko w tym sys­te­mie. Data­Con­nect repre­zen­tu­je w tej kwe­stii nowe podej­ście. Dzię­ki nie­za­leż­ne­mu od pro­du­cen­ta, otwar­te­mu podej­ściu do wymia­ny danych w chmu­rach clo­ud-to-clo­ud, dane z całe­go par­ku maszy­no­we­go mogą być prze­twa­rza­ne w wybra­nym przez użyt­kow­ni­ka sys­te­mie part­ne­ra Data­Con­nect. Zarzą­dza­nie flo­tą, opty­ma­li­za­ja pro­ce­sów oraz wyko­rzy­sta­nie zaso­bów nie są już ogra­ni­czo­ne do jed­ne­go sys­te­mu, lecz mogą odby­wać się dla wszyst­kich maszyn jed­no­cze­śnie w jed­nym pro­gra­mie zapew­nia­jąc ich opty­mal­ny prze­gląd. Dodat­ko­wo, nie potrze­ba żad­ne­go dodat­ko­we­go sprzę­tu czy opro­gra­mo­wa­nia — pozy­ski­wa­nie danych odby­wa się jak dotych­czas poprzez jeden z sys­te­mów part­ner­skich, jed­nak­że za pomo­cą Data­Con­nect wymie­nia­ne są wszyst­kie dane, co umoż­li­wia kon­tro­lo­wa­nie maszyn róż­nych pro­du­cen­tów w jed­nym, pre­fe­ro­wa­nym sys­te­mie. Aby ta wymia­na była moż­li­wa, potrzeb­ne są tyl­ko maszy­ny part­ne­rów Data­Con­nect oraz dostęp do por­ta­lu pro­du­cen­ta.

Łącze­nie danych maszyn i pro­ce­sów robo­czych za pomo­cą sys­te­mu 365Active i Data­Con­nect

W 365FarmNet od same­go począt­ku wyko­rzy­sty­wa­ne są nie­za­leż­ne od pro­du­cen­ta roz­wią­za­nia dla całe­go gospo­dar­stwa. Dzię­ki Data­Con­nect te moż­li­wo­ści zosta­ły jesz­cze bar­dziej roz­sze­rzo­ne. W połą­cze­niu z sys­te­mem 365Active, zare­je­stro­wa­ne czyn­no­ści mogą być łączo­ne z dany­mi maszyn. Sys­tem 365Active doku­men­tu­je wszyst­kie pra­ce, nie­za­leż­nie od pro­du­cen­ta, poprzez zało­że­nie czuj­ni­ków 365ActiveBox do maszyn robo­czych w celu auto­ma­tycz­nej reje­stra­cji pra­cy w polu. Dane te mogą zostać następ­nie połą­czo­ne z dany­mi maszyn z roz­wią­zań CLA­AS TELE­MA­TICS lub John Deere Ope­ra­tions Cen­ter za pomo­cą Data­Con­nect. Zin­te­gro­wa­ne dane moż­na wyświe­tlać w kar­cie gospo­dar­stwa i na ich pod­sta­wie two­rzyć pro­po­zy­cje danych do zare­je­stro­wa­nia.

Zrzut ekranu DataConnect
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym.

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji.

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobil­nie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Założ bez­płat­ne kon­to

To może Cię zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Prze­gląd modu­łów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospo­dar­stwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj