Data­Con­nect.

Z Data­Con­nect możesz już zarzą­dzać dany­mi maszyn CLA­AS, John Deere, Case IH, STEYR, New Hol­land i 365FarmNet w jed­nym systemie.

Założ bez­płat­ne konto

Data­Con­nect – CLA­AS, John Deere, CNH Indu­strial i 365FarmNet w jed­nym systemie

Dzię­ki Data­Con­nect możesz w jed­nym sys­te­mie prze­twa­rzać istot­ne dane maszyn z CLA­AS TELE­MA­TICS, John Deere Ope­ra­tions Cen­ter, AFS Con­nect, plat­for­my tele­me­trycz­nej Case IH, MyPLM Con­nect dla maszyn New Hol­land i S‑Tech dla maszyn STEYR oraz 365FarmNet. Dane maszyn są ste­ro­wa­ne cen­tral­nie za pomo­cą inter­fej­su Data­Con­nect w jed­nym z sys­te­mów CLA­AS, John Deere, CNH Indu­strial lub 365FarmNet. Pozwa­la to wyświe­tlać w cza­sie rze­czy­wi­stym całą flo­tę maszyn, nie­za­leż­nie od pro­du­cen­ta. Moż­na przy tym dowol­nie wybrać sys­tem do zarzą­dza­nia i ste­ro­wa­nia dany­mi maszyn. Połą­cze­nie Clo­ud-to-Clo­ud pozwa­la na auto­ma­tycz­ną wymia­nę danych dotyczących

  • pozy­cja maszyny
  • pręd­kość maszyny
  • sta­tus maszyny
  • pra­cy — stan paliwa.
DataConnect

Wymia­na danych tele­me­trycz­nych w chmu­rze za pomo­cą DataConnect

Zrzut ekranu DataConnect

Zazwy­czaj, dane maszyn są połą­czo­ne z kon­kret­ny­mi por­ta­la­mi ich pro­du­cen­ta, co pozwa­la na ich kon­tro­lę oraz ana­li­zę pra­cy tyl­ko w tym sys­te­mie. Data­Con­nect repre­zen­tu­je w tej kwe­stii nowe podej­ście. Dzię­ki nie­za­leż­ne­mu od pro­du­cen­ta, otwar­te­mu podej­ściu do wymia­ny danych w chmu­rach clo­ud-to-clo­ud, dane z całe­go par­ku maszy­no­we­go mogą być prze­twa­rza­ne w wybra­nym przez użyt­kow­ni­ka sys­te­mie part­ne­ra Data­Con­nect. Zarzą­dza­nie flo­tą, opty­ma­li­za­ja pro­ce­sów oraz wyko­rzy­sta­nie zaso­bów nie są już ogra­ni­czo­ne do jed­ne­go sys­te­mu, lecz mogą odby­wać się dla wszyst­kich maszyn jed­no­cze­śnie w jed­nym pro­gra­mie zapew­nia­jąc ich opty­mal­ny prze­gląd. Dodat­ko­wo, nie potrze­ba żad­ne­go dodat­ko­we­go sprzę­tu czy opro­gra­mo­wa­nia — pozy­ski­wa­nie danych odby­wa się jak dotych­czas poprzez jeden z sys­te­mów part­ner­skich, jed­nak­że za pomo­cą Data­Con­nect wymie­nia­ne są wszyst­kie dane, co umoż­li­wia kon­tro­lo­wa­nie maszyn róż­nych pro­du­cen­tów w jed­nym, pre­fe­ro­wa­nym sys­te­mie. Aby ta wymia­na była moż­li­wa, potrzeb­ne są tyl­ko maszy­ny part­ne­rów Data­Con­nect oraz dostęp do por­ta­lu producenta.

Łącze­nie danych maszyn i pro­ce­sów robo­czych za pomo­cą sys­te­mu 365Active i DataConnect

W 365FarmNet od same­go począt­ku wyko­rzy­sty­wa­ne są nie­za­leż­ne od pro­du­cen­ta roz­wią­za­nia dla całe­go gospo­dar­stwa. Dzię­ki Data­Con­nect te moż­li­wo­ści zosta­ły jesz­cze bar­dziej roz­sze­rzo­ne. W połą­cze­niu z sys­te­mem 365Active, zare­je­stro­wa­ne czyn­no­ści mogą być łączo­ne z dany­mi maszyn. Sys­tem 365Active po umiesz­cze­niu nadaj­ni­ków 365ActiveBox na maszy­nach – nie­za­leż­nie od ich pro­du­cen­ta – doku­men­tu­je wszyst­kie pro­ce­sy robo­cze i auto­ma­tycz­nie reje­stru­je czyn­no­ści. Dane te moż­na wów­czas połą­czyć poprzez Data­Con­nect z dany­mi maszyn z CLA­AS TELE­MA­TICS, John Deere Ope­ra­tions Cen­ter, AFS Con­nect, MyPLM Con­nect lub S‑Tech. Powią­za­ne dane moż­na wyświe­tlać w kar­cie gospo­dar­stwa i na ich pod­sta­wie two­rzyć pro­po­zy­cje dokumentacji.

Zrzut ekranu DataConnect
Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To może Cię zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Prze­gląd modułów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj