AGRAR­MO­NI­TOR Connect.

Połącz­ne­nie z Two­ją fir­mą usługową.

Sko­rzy­staj teraz bezpłatnie

Wymia­na danych z fir­mą usłu­go­wą za pomo­cą AGRAR­MO­NI­TOR Connect

Moduł AGRAR­MO­NI­TOR Con­nect umoż­li­wia pro­stą i szyb­ką wymia­nę danych z kon­tra­hen­tem. Wyślij swo­jej fir­mie usłu­go­wej gra­ni­ce pola obję­te­go zle­ce­niem i otrzy­muj infor­ma­cje na temat czyn­no­ści wyko­na­nych na Two­im polu. Dane te możesz bez­po­śred­nio zin­te­gro­wać ze swo­ją kar­to­te­ką pól w w 365FarmNet.

Wska­zów­ka: Wymia­na danych za pomo­cą modu­łu AGRAR­MO­NI­TOR Con­nect jest moż­li­wa tyl­ko z fir­mą usłu­go­wą, któ­ry korzy­sta z opro­gra­mo­wa­nia AGRAR­MO­NI­TOR dla usługobiorców.

AGRARMONITOR Connect

Funk­cjo­nal­ność modu­łu AGRAR­MO­NI­TOR Connect

Zrzut ekranu AGRARMONITOR Connect
  • Wszyst­kie dzia­ła­nia, jakie Two­ja fir­ma usłu­go­wa zare­je­stro­wa­ła w AGRAR­MO­NI­TOR, mogą zostać prze­sła­ne na Two­je kon­to 365FarmNet w ramach bez­płat­ne­go pakie­tu pod­sta­wo­we­go.
  • Ilość nawo­zu, gęstość wysie­wu czy wiel­kość plo­nów, jakie Twój kon­tra­hent zare­je­stro­wał w AGRAR­MO­NI­TOR, mogą zostać doda­ne do Two­jej kar­to­te­ki pola.
  • Możesz udo­stęp­niać swo­je­mu kon­tra­hen­to­wi dane doty­czą­ce obsza­rów, np. poło­że­nie pola. Twój kon­tra­hent może je wyko­rzy­stać do nawi­ga­cji, a tak­że do doku­men­to­wa­nia prze­pro­wa­dzo­nych działań.

Trans­fer danych o polach i pla­no­wa­nych pra­cach do fir­my usłu­go­wej za pomo­cą AGRAR­MO­NI­TOR Connect

Uprosz­cze­nie wymia­ny danych z kon­tra­hen­tem. Prze­każ swo­jej fir­mie usłu­go­wej, poprzez moduł AGRAR­MO­NI­TOR, istot­ne dane doty­czą­ce upra­wia­ne­go przez nich pola. Pozwo­li to usłu­go­bior­cy na szyb­kie roz­po­czę­cie zle­co­nych prac bez­po­śred­nio na kon­kret­nym polu. Peł­na doku­men­ta­cja, wpro­wa­dza­na przez fir­mę usłu­go­wą, będzie rów­nież dostęp­na na Two­im kon­cie 365FarmNet do dal­szej edy­cji i analizy.

Wysy­ła­nie danych doty­czą­cych pola – prze­ka­zuj swo­je­mu kon­tra­hen­to­wi dane swo­je­go pola wraz z jego gra­ni­ca­mi, nazwą i numerem.

Doku­men­to­wa­nie wyko­na­nych prac — syn­chro­ni­zuj wszyst­kie pro­ce­sy i zabie­gi wyko­na­ne i zado­ku­men­to­wa­ne przez fir­mę usłu­go­wą z Two­im kon­tem 365FarmNet, od sie­wu aż po zbiory.

Zrzut ekranu AGRARMONITOR Connect

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby móc korzy­stać z modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, wyra­żasz zgo­dę na prze­sła­nie tych danych do dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, aby ten ostat­ni mógł zapew­nić pożą­da­ne dzia­ła­nie tego modułu.

  • Infor­ma­cje o kon­cie (iden­ty­fi­ka­cja i położenie)
  • Infor­ma­cje o polach
  • Infor­ma­cje o gospodarstwie
  • Prze­bie­gi robocze

Warun­ki umowy

Moduł ten jest dostęp­ny bez­płat­nie i bez ograniczeń.

Uwa­ga:
Moduł AGRAR­MO­NI­TOR Con­nect jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech i Szwajcarii.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj