Acti­ve­Doc.

Doku­men­tuj pra­cę na polu, ana­li­zuj i opty­ma­li­zuj dzia­ła­nia w pro­sty sposób.

Zare­je­struj się

Auto­ma­tycz­ne doku­men­to­wa­nie wszyst­kich prac na polu i aktyw­no­ści maszyn dzię­ki ActiveDoc

Moduł Acti­ve­Doc umoż­li­wia auto­ma­tycz­ne doku­men­to­wa­nie wszyst­kich prac zwią­za­nych z pro­duk­cją roślin­ną, od upra­wy gle­by, poprzez nawo­że­nie i siew aż po dzia­ła­nia w zakre­sie ochro­ny roślin i żni­wa. Moduł ofe­ru­je aktu­ali­zo­wa­ny co minu­tę prze­gląd pozy­cji aktyw­nych maszyn, nie­za­leż­nie od ich pro­du­cen­ta. Maszy­ny są przed­sta­wia­ne na mapie gospo­dar­stwa. Ponad­to moduł Acti­ve­Doc posia­da róż­no­rod­ne moż­li­wo­ści ana­li­zy doty­czą­ce cza­su pra­cy na polu, cza­sów posto­ju oraz cza­su trans­por­tu i prze­jaz­du dro­ga­mi. Dzię­ki temu Acti­ve­Doc ofe­ru­je szyb­ki prze­gląd wydaj­no­ści pra­cy maszyn.

ActiveDoc 365FarmNet

Wska­zów­ka:
Moduł Acti­ve­Doc jest czę­ścią sys­te­mu 365Active. Doku­men­ta­cję moż­na prze­pro­wa­dzać za pomo­cą apli­ka­cji 365Active. Więk­szą auto­ma­ty­za­cję zapew­nią dodat­ko­we nadaj­ni­ki 365ActiveBox.

Schemat sposobu funkcjonowania systemu 365Active

365Active to auto­ma­tycz­ny sys­tem do peł­nej reje­stra­cji pro­ce­sów robo­czych i pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji w rolnictwie.

 • Upra­wa gle­by (orka, bro­no­wa­nie, zgrabianie)
 • Czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­ne (wało­wa­nie, spulch­nia­nie, włókowanie)
 • Nawo­że­nie (mine­ral­ne i organiczne)
 • Ochro­na roślin
 • Siew
 • Żni­wa (pro­to­kół trans­por­tu zbiorów)
Przejdź do sys­te­mu 365Active

Apli­ka­cja 365Active

Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja bez­po­śred­nio z pola dzię­ki apli­ka­cji 365Active

365Active to sys­tem do auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji prac polo­wych. Umoż­li­wia to apli­ka­cja 365Active wraz z modu­łem Acti­ve­Doc oraz dodat­ko­we nadaj­ni­ki 365ActiveBox, któ­re ofe­ru­ją jesz­cze więk­szą auto­ma­ty­za­cję. Infor­ma­cje reje­stro­wa­ne za pomo­cą apli­ka­cji 365Active są prze­sy­ła­ne na plat­for­mę 365FarmNet.

Zale­ty apli­ka­cji 365Active:

 • Reje­stra­cja prac polo­wych bez­po­śred­nio pod­czas ich przeprowadzania
 • Wyświe­tla­nie tras prze­jaz­du i pozy­cji maszyn w celu opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów roboczych
 • Doku­men­to­wa­nie pro­ce­sów robo­czych (upra­wa gle­by, nawo­że­nie orga­nicz­ne i mine­ral­ne, siew czy dzia­ła­nia w zakre­sie ochro­ny roślin)
 • Prze­gląd cza­sów pra­cy na polu oraz cza­sów postoju
 • Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja wysia­nej ilo­ści nawo­zów organicznych
 • Nawi­go­wa­nie do pola za pomo­cą apli­ka­cji 365Active
Google Play Store
App Store
Aplikacja 365Active

Zakres sto­so­wa­nia modu­łu ActiveDoc

Zdjęcia ekranu ActiveDoc
 • Auto­ma­tycz­na doku­men­ta­cja róż­nych pro­ce­sów robo­czych, jak upra­wa gle­by, nawo­że­nie mine­ral­ne lub orga­nicz­ne, siew, ochro­na roślin i dzia­ła­nia pie­lę­gna­cyj­ne, zapew­nia moż­li­wość pre­cy­zyj­nej wery­fi­ka­cji prze­pro­wa­dzo­nych działań.
 • Reje­stra­cja cza­su pra­cy, cza­sów prze­sto­ju i jaz­dy poka­zu­je poten­cja­ły eko­no­micz­ne w wyko­rzy­sta­niu maszyn.
 • Usta­le­nie aktyw­no­ści maszyn umoż­li­wia ana­li­zę i opty­ma­li­za­cję pro­ce­sów roboczych.
 • Infor­ma­cje w cza­sie rze­czy­wi­stym ofe­ru­ją opty­mal­ny prze­gląd danych na temat pozy­cji maszyn i poko­na­nych przez nie tras.
 • Pre­cy­zyj­ne reje­stro­wa­nie danych maszyn dzię­ki połą­cze­niu zewnętrz­nych part­ne­rów za pomo­cą danych tele­me­trycz­nych umoż­li­wia prze­ka­zy­wa­nie danych doty­czą­cych maszyn z Data­Con­nect (przy­kła­do­wo CLA­AS lub John Deere) oraz ana­li­zo­wa­nie ich w sys­te­mie 365Active.
 • Apli­ka­cja 365Active umoż­li­wia bez­po­śred­nie reje­stro­wa­nie środ­ków pro­duk­cji i sto­so­wa­nych ilości.

Auto­ma­tycz­ne doku­men­to­wa­nie i ana­li­za wszel­kich pro­ce­sów robo­czych za pomo­cą modu­łu ActiveDoc

Pra­ce polo­we muszą być pre­cy­zyj­nie doku­men­to­wa­ne w celu speł­nie­nia obo­wiąz­ku pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji. W tym celu pomoc­ne jest reje­stro­wa­nie cza­su z dokład­no­ścią do minu­ty oraz ana­li­za istot­nych infor­ma­cji doty­czą­cych pozy­cji i tras prze­jaz­du maszyn bez­po­śred­nio na polu.

Siew – auto­ma­tycz­ne doku­men­to­wa­nie uży­te­go mate­ria­łu siew­ne­go łącz­nie z poda­niem nawo­zu i ilości.

Upra­wa gle­by – auto­ma­tycz­ne reje­stro­wa­nie wszyst­kich pro­ce­sów robo­czych i nie­ustan­ny pod­gląd maszyn, ich aktyw­no­ści oraz cza­sów pra­cy i postoju.

Nawo­że­nie – auto­ma­tycz­ne doku­men­to­wa­nie nawo­że­nia oraz otrzy­my­wa­nie rapor­tów maszy­no­wych dla zło­żo­nych pro­ce­sów robo­czych, na przy­kład dla całej logi­sty­ki pod­czas roz­le­wa­nia gnojowicy.

Ochro­na roślin – auto­ma­tycz­ne doku­men­to­wa­nie sto­so­wa­nych środ­ków ochro­ny roślin i ich ilości.

AdobeStock_240667557

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie próbnym.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 5 €/miesiąc bez VAT. Moż­na wów­czas wyko­rzy­stać moduł dla 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we wg licz­by ha gospo­dar­stwa, przy­kła­do­wo przy 100 ha cena wyno­si 8,33 €/miesiąc bez VAT (Kal­ku­la­tor cen).

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny okres 1 miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny Miesiąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca rozrachunkowego.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu onli­ne w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ew. nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do czasu.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­ra­chun­ko­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modułu.

Uwa­ga:
Moduł Acti­ve­Doc jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwajcaria.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj