Acti­ve­Doc.

Doku­men­tuj pra­cę na polu, ana­li­zuj i opty­ma­li­zuj dzia­ła­nia w pro­sty spo­sób.

Zare­je­struj się

Moduł – Acti­ve­Doc

Współ­cze­sne gospo­dar­stwa sta­ją się coraz bar­dziej zło­żo­ne, a wymo­gi praw­ne zwią­za­ne z ich pro­wa­dze­niem sta­le rosną. Infor­ma­cje na temat pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych muszą z tego wzglę­du pod­le­gać dokład­nej i nie­za­wod­nej doku­men­ta­cji, co sta­no­wi ogrom­ne wyzwa­nie w codzien­nej inten­syw­nej pra­cay.

Dla­te­go w nace­cho­wa­nych róż­no­rod­no­ścią nowo­cze­snych gospo­dar­stwach rol­nych coraz waż­niej­sza sta­je się reje­stra­cja cza­su z dokład­no­ścią co do minu­ty oraz ewi­den­cja i oce­na danych doty­czą­cych pozy­cji i prze­by­tych przez maszy­ny tras. Wydaj­ne zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem przy zasto­so­wa­niu nie­za­wod­nych i szcze­gó­ło­wych pro­ce­sów doku­men­ta­cyj­nych oraz inte­li­gent­nych opcji oce­ny sta­no­wi czyn­nik decy­du­ją­cy dla eko­no­micz­nej i pro­ro­zwo­jo­wej pra­cy oraz sta­łe­go speł­nia­nia wymo­gów.

Moduł Acti­ve­Doc odpo­wia­da dokład­nie na te wyzwa­nia, poda­jąc co do minu­ty pozy­cje pra­cu­ją­cych maszyn na mapie gospo­dar­stwa. Moduł ofe­ru­je ponad­to róż­no­rod­ne spo­so­by na oce­nę cza­su prac polo­wych, cza­sów prze­sto­ju, jak i cza­su, jaki zaj­mu­je trans­port oraz prze­miesz­cza­nie się po dro­gach.

Dzię­ki Acti­ve­Doc, masz szyb­ki prze­gląd wydaj­no­ści swo­ich maszyn, a tym samym przej­rzy­sto­ści kosz­tów zwią­za­nych z pra­cą maszyn na poszcze­gól­nych upra­wach. Dane te są obli­cza­ne szcze­gó­ło­wo dla każ­de­go obsza­ru czy pola. Acti­ve­Doc zapi­su­je pro­po­zy­cje doku­men­ta­cji doty­czą­cych upra­wy gle­by, nawo­że­nia mine­ral­ne­go i orga­nicz­ne­go, sie­wu i ochro­ny roślin. Acti­ve­Doc doku­men­tu­je więc pra­cę w spo­sób nie­mal­że cał­ko­wi­cie zauto­ma­ty­zo­wa­ny w trak­cie jej wyko­ny­wa­nia. Łatwiej, dokład­niej i szyb­ciej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej.

ActiveDoc 365FarmNet

Wska­zów­ka:
Moduł Acti­ve­Doc jest czę­ścią sys­te­mu 365Active. W celu uzy­ska­nia dostę­pu do wszyst­kich funk­cji sys­te­mu 365Active pro­si­my o pobra­nie apli­ka­cji 365Active i zakup nadaj­ni­ków 365ActiveBox. Tutaj dostęp­ne są wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce sys­te­mu 365Active.

Système 365Active

365Active to zauto­ma­ty­zo­wa­ny sys­tem do peł­nej reje­stra­cji cza­su pra­cy maszyn i doku­men­ta­cji w rol­nic­twie.

 • Pod­czas nawo­że­nia (nawo­zem orga­nicz­nym i mine­ral­nym)
 • Pod­czas zbio­rów paszy obję­to­ścio­wej
Wię­cej na temat sys­te­mu 365Active

Apli­ka­cje 365Active

Auto­ma­tycz­na reje­stra­cja cza­su na polu: wydaj­niej­sza pra­ca i szyb­ka doku­men­ta­cja.

365Active to sys­tem do auto­ma­tycz­ne­go reje­stro­wa­nia cza­su pra­cy i pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji w rol­nic­twie. 365Active pra­cu­je auto­ma­tycz­nie na maszy­nie pod­czas jej aktyw­no­ści. Kie­row­ca maszy­ny nie musi podej­mo­wać żad­nych dzia­łań. Pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji jesz­cze nigdy nie było tak łatwe i dokład­ne! Apli­ka­cja 365Active dzia­ła w ramach sys­te­mu 365Active w połą­cze­niu z bok­sa­mi 365Active i plat­for­mą 365FarmNet.

Zale­ty 365Active:

 • Funk­cja auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji umoż­li­wia szcze­gó­ło­we kon­tro­lo­wa­nie podej­mo­wa­nych kro­ków oraz pozwa­la zabez­pie­czyć war­to­ścio­we dane
 • Reje­stra­cja cza­su pra­cy, prze­sto­jów i dojaz­dów uka­zu­je poten­cjał eko­no­micz­ny przy peł­nym wyko­rzy­sta­niu maszyn
 • Iden­ty­fi­ka­cja kosz­tów zwią­za­nych z maszy­na­mi umoż­li­wia dokład­ne księ­go­wa­nie kosz­tów dla pro­wa­dzo­nych ope­ra­cji
 • Pozy­ski­wa­ne w cza­sie rze­czy­wi­stym infor­ma­cje na temat pozy­cji i prze­by­wa­nych przez maszy­ny tras zapew­nia­ją opty­mal­ną orien­ta­cję
 • Pro­po­zy­cje doku­men­ta­cji doty­czą­cych upra­wy gle­by, nawo­że­nia mine­ral­ne­go i orga­nicz­ne­go, sie­wu oraz ochro­ny roślin
Google Play Store
Apple App Store
Aplikacja 365Active

Moduł Acti­ve­Doc ofe­ru­je:

Zdjęcia ekranu ActiveDoc
 • Funk­cja auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji umoż­li­wia szcze­gó­ło­we kon­tro­lo­wa­nie podej­mo­wa­nych kro­ków oraz pozwa­la zabez­pie­czyć war­to­ścio­we dane
 • Reje­stra­cja cza­su pra­cy, prze­sto­jów i dojaz­dów uka­zu­je poten­cjał eko­no­micz­ny przy peł­nym wyko­rzy­sta­niu maszyn
 • Iden­ty­fi­ka­cja kosz­tów zwią­za­nych z maszy­na­mi umoż­li­wia dokład­ne księ­go­wa­nie kosz­tów dla pro­wa­dzo­nych ope­ra­cji
 • Pozy­ski­wa­ne w cza­sie rze­czy­wi­stym infor­ma­cje na temat pozy­cji i prze­by­wa­nych przez maszy­ny tras zapew­nia­ją opty­mal­ną orien­ta­cję
 • Pro­po­zy­cje doku­men­ta­cji doty­czą­cych upra­wy gle­by, nawo­że­nia mine­ral­ne­go i orga­nicz­ne­go, sie­wu oraz ochro­ny roślin
 • Doku­men­to­wa­nie zasto­so­wa­ne­go środ­ka i daw­kę, bez­po­śred­nio z apli­ka­cji

Warun­ki testo­wa­nia

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres prób­ny.
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobo­wią­zań.
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność w okre­sie prób­nym.

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 5 €/miesiąc bez VAT. Moż­na wów­czas wyko­rzy­stać moduł dla 50 ha.
 • Pro­gi ceno­we wg licz­by ha gospo­dar­stwa, przy­kła­do­wo przy 100 ha cena wyno­si 8,33 €/miesiąc bez VAT (Kal­ku­la­tor cen).

Warun­ki umo­wy

 • Mini­mal­ny okres 1 mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie na kolej­ny Mie­siąc.
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go okre­su umo­wa może zostać wypo­wie­dzia­na w każ­dej chwi­li ze skut­kiem na koniec aktu­al­ne­go mie­sią­ca roz­ra­chun­ko­we­go.
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez rezy­gna­cję z modu­łu onli­ne w skle­pie inter­ne­to­wym 356FarmNet.
 • Roz­li­cze­nie nastę­pu­je razem z inny­mi zare­je­stro­wa­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu może ew. nastą­pić czę­ścio­we roz­li­cze­nie modu­łu, pro­por­cjo­nal­nie do cza­su.
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się na pod­sta­wie wiel­ko­ści użyt­ko­wej ist­nie­ją­cej na koniec mie­sią­ca roz­ra­chun­ko­we­go. Zmia­ny wiel­ko­ści użyt­ko­wej prze­kła­da­ją się na mie­sięcz­ną cenę modu­łu.

Uwa­ga:
Moduł Acti­ve­Doc jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwaj­ca­ria.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łow­ko­wi­ce
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiej­sza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wac­kers­dorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawo­że­nie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubu­skim

Tak to dzia­ła

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfro­wym

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy insta­la­cji

Zare­je­struj się bez­płat­nie

Wpro­wadź dane pod­sta­wo­we

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i doku­men­ta­cji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospo­dar­stwa.

Poznaj modu­ły

Użyt­kuj 365FarmNet mobil­nie.

Dzię­ki naszym dar­mo­wym apli­ka­cjom rol­ni­czym możesz z dowol­ne­go miej­sca zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, upra­wa­mi lub sta­dem.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym klik­nię­ciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzy­ka.

Wypró­buj za dar­mo

To też może Cie­bie zain­te­re­so­wać

Obsłu­ga klien­ta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne roz­wią­za­nia

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem, upra­wa­mi czy sta­dem bydła.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne apli­ka­cje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rol­ni­czej.

Odkryj