Plan nawo­że­nia.

Pro­ste two­rze­nie rapor­tów i pla­nów nawożenia.

Sko­rzy­staj teraz bezpłatnie

Moduł — Plan de fumu­re by ARVALIS

Dzię­ki Plan de fumu­re by ARVA­LIS i 365FarmNet moż­na łatwiej spo­rzą­dzić raport nawo­że­nia i plan nawo­że­nia azo­tem. Klient musi tyl­ko naci­snąć przy­cisk „Plan de Fumu­re by ARVA­LIS” na 365FarmNet i zosta­nie popro­wa­dzo­ny przez wszyst­kie odpo­wied­nie wymagania.
Jeśli cho­dzi o obli­cze­nia, para­me­try agro­no­micz­ne i uzu­peł­nia­ją­ce, będziesz na bie­żą­co otrzy­my­wał aktu­al­ne informacje.

Plan de fumure by ARVALIS

Dzię­ki Plan de fumu­re by ARVA­LIS możesz:

Zdjęcia ekranu Plan de fumure by ARVALIS
 • Doku­men­to­wać swo­je dzia­ła­nia zwią­za­ne z nawo­że­niem. Zakład­ka „Réa­li­sé” pozwa­la szyb­ko i łatwo udo­ku­men­to­wać wszyst­kie dzia­ła­nia zwią­za­ne z nawo­że­niem. Możesz wpro­wa­dzać wpi­sy gru­po­we, ale możesz tak­że doku­men­to­wać pole po polu. Jeśli masz już jakieś dane w 365FarmNet, zosta­ną one auto­ma­tycz­nie wypeł­nio­ne w FER­TI­WEB i możesz je zmo­dy­fi­ko­wać lub zak­tu­ali­zo­wać, jeśli to konieczne.
 • Zarzą­dzać ście­ka­mi hodow­la­ny­mi. Zakład­ka „Tro­upe­au” pozwa­la obli­czyć ilość wypro­du­ko­wa­ne­go i dostę­ne­go w Two­im gospo­dar­wie nawo­zu zwie­rzę­ce­go (nor­my COR­PEN). Ana­li­zy wła­snych ście­ków hodow­la­nych moż­na zin­te­gro­wać i zastą­pić war­to­ści odnie­sie­nia przy­ję­te domyślnie.
 • Rejestrować/wizualizować infor­ma­cje o upra­wach. Zakład­ka „Par­cel­la­ire” pozwa­la zna­leźć wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce kwe­stii regu­la­cyj­nych (powierzch­nie nada­ją­ce się do roz­trzą­sa­nia nawo­zu), agro­no­micz­nych (rodzaj gle­by…) i mate­ria­łu sadzon­ko­we­go. Wszyst­ko po to, aby upro­ścić wpi­sy: jeśli masz już dane prze­cho­wy­wa­ne w 365FarmNet, zosta­ną one auto­ma­tycz­nie wypeł­nio­ne i jeśli to koniecz­ne, możesz je zmo­dy­fi­ko­wać lub zaktualizować.
 • Obli­czyć w cało­ści swój har­mo­no­gram nawo­że­nia. Zakład­ka „Fumu­re” umoż­li­wia wyko­na­nie peł­ne­go pla­nu azo­to­we­go (N, P, K) dla głów­nych gatun­ków upra­wia­nych we Fran­cji (rośli­ny zbo­żo­we, rośli­ny pastew­ne i użyt­ki zie­lo­ne, warzy­wa, pro­duk­cja wino­ro­śli i owoców).
 • Wydru­ko­wać doku­men­ty regu­la­cyj­ne i agro­no­micz­ne. Będziesz mógł wydru­ko­wać sze­ro­ki zakres rapor­tów (według pola lub gru­py pól), do wydru­ko­wa­nia w for­ma­cie PDF, nie­zbęd­nych w przy­pad­ku kon­tro­li i uży­wa­ne na co dzień w zarzą­dza­niu nawozem.

Udo­stęp­nie­nie danych

Aby móc korzy­stać z modu­łu part­ner­skie­go, koniecz­ne jest udo­stęp­nie­nie part­ne­ro­wi nastę­pu­ją­cych danych. Udo­stęp­nia­jąc dane, wyra­żasz zgo­dę na prze­sła­nie tych danych do dostaw­cy modu­łu part­ner­skie­go, aby ten ostat­ni mógł zapew­nić pożą­da­ne dzia­ła­nie tego modułu.

 • Infor­ma­cje o polach
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych roślinach
 • Infor­ma­cje o upra­wia­nych odmianach
 • Infor­ma­cje o gospodarstwie
 • Prze­bie­gi robocze

Warun­ki testowania

 • 10-dnio­wy bez­płat­ny okres próbny
 • Faza testo­wa­nia koń­czy się auto­ma­tycz­nie, bez dal­szych zobowiązań
 • Nie­ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­ność pod­czas okre­su testowego

Ceny

 • Mini­mal­na cena za moduł wyno­si 10,00 EUR/miesiąc przy 1 Rachu­nek bez VAT

Warun­ki umowy

 • Mini­mal­ny czas trwa­nia umo­wy 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa prze­dłu­ża się auto­ma­tycz­nie za każ­dym razem o 1 miesiąc
 • Po upły­wie mini­mal­ne­go cza­su trwa­nia umo­wa może w każ­dej chwi­li zostać wypo­wie­dzia­na ze skut­kiem na koniec bie­żą­ce­go okre­su rozliczeniowego
 • Wypo­wie­dze­nie nastę­pu­je przez odwo­ła­nie zamó­wie­nia modu­łu onli­ne poprzez sklep 365FarmNet
 • Roz­li­cze­nie odby­wa się wraz z inny­mi wybra­ny­mi modu­ła­mi, w pierw­szym mie­sią­cu korzy­sta­nia ew. pro­por­cjo­nal­nie do cza­su korzy­sta­nia z modułu

Uwa­ga:
Moduł Plan de fumu­re by ARVA­LIS jest dostęp­ny tyl­ko w Francji.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj