Agro­Pres­su­re by Michelin.

Chroń gle­bę przed nad­mier­nym ugniataniem.

Sko­rzy­staj teraz bezpłatnie

Moduł – Agro­Pres­su­re by Michelin

Pra­wi­dło­we ciśnie­nie w opo­nach zwięk­sza siłę ucią­gu i zmniej­sza ryzy­ko ugnia­ta­nia gle­by. Ponad­to, może obni­żyć kosz­ty spo­wo­do­wa­ne, na przy­kład, zuży­ciem pali­wa i zuży­ciem opon.
Obec­nie odpo­wied­nie ciśnie­nie w opo­nach jest zazwy­czaj obli­cza­ne przez same­go rol­ni­ka na pod­sta­wie tabe­li ciśnie­nia opon. Ponad­to, rol­nik korzy­sta z wła­snej wie­dzy i doświad­cze­nia, aby zop­ty­ma­li­zo­wać poziom ciśnie­nia w opo­nach. Dla każ­de­go rodza­ju użyt­ko­wa­nia, obli­cze­nia muszą być dosto­so­wa­ne do gle­by i masy maszy­ny — jest to bar­dzo czasochłonne.
Moduł Miche­lin Agro­pres­su­re i 365 Farm­Net umoż­li­wia auto­ma­ty­za­cję tego pro­ce­su. Apli­ka­cja Agro­pres­su­re ofe­ru­je nie tyl­ko obli­cza­nie opty­mal­ne­go ciśnie­nia w opo­nach Miche­lin, ale tak­że dla wie­lu innych pro­du­cen­tów po ręcz­nym wpro­wa­dze­niu danych. Sys­tem obli­cza ryzy­ko ugnia­ta­nia gle­by dla wybra­nej kom­bi­na­cji maszyn i wpro­wa­dzo­ne­go sta­nu gle­by. Poma­ga to w lep­szym pla­no­wa­niu dzia­łań oraz w ochro­nie gle­by. Dodat­ko­wo moduł ofe­ru­je waż­ną pomoc w zaku­pie opon — w opar­ciu o infor­ma­cje o warun­kach użyt­ko­wa­nia. Po klik­nię­ciu na moduł Agro­pres­su­re zosta­niesz popro­wa­dzo­ny przez odpo­wied­nie kroki.
AgroPressure by Michelin

Moduł Agro­Pres­su­re by Miche­lin oferuje:

Zdjęcia ekranu AgroPressure by Michelin
  • Obli­cze­nie pra­wi­dło­we­go ciśnie­nia w opo­nach dla wszyst­kich czyn­no­ści w tere­nie, w opar­ciu o typ maszy­ny warun­ki gle­bo­we i spe­cy­fi­kę pracy
  • Symu­la­cja róż­nych sce­na­riu­szy doty­czą­cych ryzy­ka ugnia­ta­nia gle­by (we współ­pra­cy z  Uni­wer­sy­te­tem Ter­ra­ni­mo w Bernie)
  • Moż­na porów­ny­wać róż­ne sce­na­riu­sze (np. typy opon i ciśnie­nie w opo­nach lub warun­ki glebowe)
  • Komu­ni­kat ostrze­gaw­czy w przy­pad­ku zwięk­szo­ne­go ryzy­ka ugnia­ta­nia gle­by, opar­ty jest na infor­ma­cji na temat warun­ków gle­bo­wych i pogo­dy. Para­me­try (ładu­nek, ciśnie­nie) są dopa­so­wa­ne w celu ogra­ni­cze­nia ugnia­ta­nia gleby

Warun­ki umowy

Moduł jest dostęp­ny bez­płat­nie i bez ograniczeń.

Uwa­ga:
Moduł Agro­Pres­su­re by Miche­lin jest dostęp­ny tyl­ko w Niem­czech, Fran­cji, Austrii, Pol­sce i Szwajcarii.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne

„Pro­gram 365FarmNet jest bar­dzo przy­dat­ny w pro­wa­dze­niu gospo­dar­stwa rolnego“

Do wywia­du

Dawid Oboj­ski

„Pro­gram zde­cy­do­wa­nie uła­twił nam pra­cę, dzię­ki temu mamy wię­cej cza­su dla siebie“

Do wywia­du

Robert Par­szu­ta

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

To też może Cie­bie zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Apli­ka­cje – nasze mobil­ne rozwiązania

Tutaj znaj­dziesz wię­cej infor­ma­cji o naszych bez­płat­nych apli­ka­cjach i ich funk­cjach. Umoż­li­wia­ją one lep­sze zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem czy uprawami.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj