Opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia gospodarstwem.

Teraz łatwo i za dar­mo możesz stwo­rzyć doku­men­ta­cję zgod­ną z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści i doty­czą­cą nawożenia.

Załóż bez­płat­ne konto

Doku­men­to­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści polo­wych za pomo­cą bez­płat­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do zarządzania 

Opro­gra­mo­wa­nie poma­ga speł­nić wymóg obo­wiąz­ku pro­wa­dze­nia nie­zbęd­nej doku­men­ta­cji wyko­na­nych zabie­gów polo­wych i ewi­den­cji zasto­so­wa­nych środków.
Dodat­ko­wo dostar­cza infor­ma­cji o pro­duk­tyw­no­ści dane­go pola. Zarów­no w porów­na­niu rok do roku, jak i wzglę­dem innych pól.
Moż­li­we jest wyko­na­nie doku­men­ta­cji (czę­ścio­wo zauto­ma­ty­zo­wa­nej) wszyst­kich zabie­gów polo­wych — od upra­wy gle­by, aż po zbiór.

Nasza apli­ka­cja umoż­li­wia Tobie zapi­sy­wa­nie wszyst­kich wyko­ny­wa­nych zabie­gów, już w trak­cie pra­cy, na polu. Na pod­sta­wie tych zapi­sów otrzy­mu­jesz goto­wą doku­men­ta­cję zgod­ną z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści. Two­je dane o zabie­gach są bez­piecz­ne, nie­za­leż­nie od dostę­pu do kom­pu­te­ra, czy nota­tek na kartkach.

Rolnik z telefonem na polu

Pod­sta­wo­wa bez­płat­na wer­sja opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia gospodarstwem 

Zdjęcia ekranu Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem 365FarmNet

Bez­płat­na wer­sja pod­sta­wo­wa i stwo­rzo­na w ramach tej wer­sji doku­men­ta­cja speł­nia zasad­ni­cze wymo­gi wza­jem­nej zgod­no­ści oraz zwią­za­ne z nawo­że­niem. Doku­men­tuj wszyst­kie pra­ce polo­we wyko­ny­wa­ne na Two­ich polach – od upra­wy gle­by, aż po zbiór.

CC — Kontrola

Dzię­ki bez­płat­ne­mu modu­ło­wi CC — Kon­tro­la wza­jem­nej zgod­no­ści otrzy­masz rejestr środ­ków ochro­ny roślin, zasto­so­wa­nych w danym roku zbioru.

Bilans skład­ni­ków pokarmowych

Ana­li­za skład­ni­ków pokar­mo­wych pozwa­la na bie­żą­co kon­tro­lo­wać ilo­ści i rodza­je zasto­so­wa­nych i rze­czy­wi­ście wpro­wa­dzo­nych wraz z nawo­za­mi, skład­ni­ków pokar­mo­wych na danym polu czy w uprawie.

Odkryj

Pod­sta­wo­wą wer­sję opro­gra­mo­wa­nia moż­na roz­bu­do­wać dodat­ko­wy­mi modułami

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Dodat­ko­wy moduł Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian zapew­nia łatwy prze­gląd upraw i odmian na poszcze­gól­nych polach, dla róż­nych lat zbio­rów. Moduł pozwa­la wygod­nie pla­no­wać upra­wy oraz auto­ma­tycz­nie obli­cza zapo­trze­bo­wa­nia na mate­riał siewny.

Dodat­ko­wy moduł Pla­no­wa­nie Pło­do­zmia­nu i odmian zawie­ra funk­cję, któ­ra umoż­li­wia kon­tro­lę speł­nia­nia warun­ku zazie­le­nie­nia, w myśl wymo­gów wza­jem­nej zgodności.

Acti­ve­Doc

Moduł dodat­ko­wy Acti­ve­Doc umoż­li­wia auto­ma­tycz­ne doku­men­to­wa­nie wszyst­kich prac polo­wych i ich ana­li­zę – od upra­wy gle­by, poprzez siew, nawo­że­nie i ochro­nę roślin, aż po zbiór – nie­za­leż­nie od upra­wia­nej rośli­ny. Moduł Acti­ve­Doc nale­ży do sys­te­mu 365Active, w skład któ­re­go zali­cza się: nadaj­nik 365ActiveBox i apli­ka­cja 365Active. Aby speł­nia­nić wymóg wza­jem­nej zgod­no­ści moż­na auto­ma­tycz­nie doku­men­to­wać ilo­ści środ­ków – np. pod­czas nawo­że­nia organicznego.

Pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem bez­po­śred­nio na polu 

Apli­ka­cji 365Crop

Za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop moż­na doku­men­to­wać czyn­no­ści polo­we bez­po­śred­nio w miej­scu ich wyko­ny­wa­nia i zgod­nie z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści. Moż­li­wość przy­dzie­la­nia pra­cow­ni­kom pra­wa dostę­pu i upraw­nień do apli­ka­cji. Mapa gospo­dar­stwa z pozio­mu apli­ka­cji uła­twia wgląd do wyko­na­nych zabie­gów na poszcze­gól­nych polach. Apli­ka­cja dzia­ła zarów­no onli­ne, jak i offline.

Apli­ka­cja 365Pocket

Apli­ka­cja 365Pocket umoż­li­wia rol­ni­kom opty­mal­ny start do cyfro­we­go doku­men­to­wa­nia wszyst­kich prac polo­wych. Dzię­ki apli­ka­cji ogra­ni­czysz zna­czą­co ilość papie­ro­wych doku­men­tów. Za jej pomo­cą ewi­den­cjo­nu­jesz zabie­gi uwzględ­nia­jąc rodza­ju zasto­so­wa­ne­go środ­ka i jego dawkę.

Apli­ka­cje

Two­rze­nie kar­ty pola i doku­men­to­wa­nie wszyst­kich prac polo­wych z 365FarmNet

YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

Opro­gra­mo­wa­nie 365FarmNet poma­ga ewi­den­cjo­no­wać czyn­no­ści polo­we zgod­nie z wymo­ga­mi Cross Com­plian­ce. Jed­no opro­gra­mo­wa­nie do doku­men­ta­cji wszyst­kich zabie­gów — od upra­wy gle­by, aż po zbiór. Apli­ka­cja pozwa­la na natych­mia­sto­we doku­men­to­wa­nie zabie­gów, już pod­czas pra­cy w polu, tak­że bez dostę­pu do inter­ne­tu, offline.

Kinga Cholajda

„Dzię­ki pro­gra­mo­wi 365Farmnet zmniej­szam kosz­ty nawo­że­nia i środ­ków ochro­ny roślin, a moje plo­ny są dużo wyższe.“

Do wywia­du

Kin­ga Cho­laj­da, GR Cho­laj­da
Adam Krumpolc

„W seg­men­cie pro­gra­mów do zarzą­da­nia gospo­dar­stwem, 365FarmNet wypa­da najkorzystniej.“

Do wywia­du

Adam Krum­polc, Rol­nik
Aleksander Watral

„Z 365FarmNet pra­cu­ję cały sezon. Pole­cam każ­de­mu – apli­ka­cja jest przy­jem­na i intuicyjna.“

Do wywia­du

Alek­san­der Watral, Watral gospo­dar­stwo rolne
Kamil Pysiak

„Wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu mojej maszy­ny jest dla mnie bar­dzo waż­ne. Korzy­sta­jąc z modu­łu 365FarmNet Crop View, mogę sto­so­wać zmien­ne daw­ko­wa­nie nawozów
czy środ­ków ochro­ny roślin. Oszczę­dzam nie tyl­ko pie­nią­dze, ale rów­nież uzy­sku­ję naj­lep­szą jakość moich zabie­gów, a dzię­ki temu final­nie bar­dzo dobry plon.“

Do wywia­du

Kamil Pysiak, Rol­nik
Karol Michalczuk

„Apli­ka­cja mobil­na 365Crop pozwa­la mi doku­men­to­wać wyko­ny­wa­ne pra­ce bez­po­śred­nio z ciągnika.“

Do wywia­du

Karol Michal­czuk
Mateusz Cisłak

„Crop View to apli­ka­cja, dzię­ki kto­rej może­my zro­bić mapy apli­ka­cyj­ne na pod­sta­wie map sate­li­tar­nych i nawo­zić pre­cy­zyj­nie pola w zależ­no­ści od zawar­to­ści bio­ma­sy w rośli­nie. Pozwa­la mi to uzy­skać oszczęd­no­ści, dzię­ki zmien­ne­mu daw­ko­wa­niu, czy­li sto­so­wa­niu na lek­kiej zie­mi mniej­szej daw­ki, a na cięż­kiej więk­szej daw­ki nawo­zu, ale rów­nież mate­ria­łu siewnego.“

Do wywia­du

Mate­usz Cisłak, Przed­się­bior­ca Rolny
Michał Konat

„Dzię­ki auto­ma­tycz­nej doku­men­ta­cji 365Active Sys­tem dokład­nie wie­my, ile cza­su zaję­ła nam pra­ca, jak dłu­go trwa­ły prze­jaz­dy maszyn, jak dużo środ­ków czy mate­ria­łu siew­ne­go zuży­to, a przede wszyst­kim widzi­my dokład­nie kosz­ty naszej pro­duk­cji. To pozwa­la nam je zop­ty­ma­li­zo­wać, a dzię­ki temu – zaosz­czę­dzić czas i pieniądze.“

Do wywia­du

Michał Konat, Przed­się­bior­ca Rolny
Paweł Kociok

„Z pro­gra­mu 365FarmNet korzy­stam już od 4 lat. Na począt­ku tyl­ko z wer­sji prze­glą­dar­ko­wej, obec­nie uży­wam rów­nież apli­ka­cji 365Crop, co uła­twia mi pra­cę – doku­men­tu­ję wszyst­kie zabie­gi na bie­żą­co, z ciągnika.“

Do wywia­du

Paweł Kociok
Piotr Majdański

„Sto­su­jąc mapy apli­ka­cyj­ne wyge­ne­ro­wa­ne w modu­le Crop View, ogra­ni­czy­li­śmy nakła­dy, co dało nam oszczęd­no­ści pie­nię­dzy i mate­ria­łu w posta­ci RSM.“

Do wywia­du

Piotr Maj­dań­ski, Gospo­dar­stwo Hen­ryk Malec
Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska północno-zachodnia
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska południowo-zachodnia
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska północno-wschodnia

To może Cię zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Prze­gląd modułów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj