Opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia gospodarstwem.

Teraz łatwo i za dar­mo możesz stwo­rzyć doku­men­ta­cję zgod­ną z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści i doty­czą­cą nawożenia.

Załóż bez­płat­ne konto

Doku­men­to­wa­nie wszyst­kich czyn­no­ści polo­wych za pomo­cą bez­płat­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do zarządzania 

Opro­gra­mo­wa­nie poma­ga speł­nić wymóg obo­wiąz­ku pro­wa­dze­nia nie­zbęd­nej doku­men­ta­cji wyko­na­nych zabie­gów polo­wych i ewi­den­cji zasto­so­wa­nych środków.
Dodat­ko­wo dostar­cza infor­ma­cji o pro­duk­tyw­no­ści dane­go pola. Zarów­no w porów­na­niu rok do roku, jak i wzglę­dem innych pól.
Moż­li­we jest wyko­na­nie doku­men­ta­cji (czę­ścio­wo zauto­ma­ty­zo­wa­nej) wszyst­kich zabie­gów polo­wych — od upra­wy gle­by, aż po zbiór.

Nasza apli­ka­cja umoż­li­wia Tobie zapi­sy­wa­nie wszyst­kich wyko­ny­wa­nych zabie­gów, już w trak­cie pra­cy, na polu. Na pod­sta­wie tych zapi­sów otrzy­mu­jesz goto­wą doku­men­ta­cję zgod­ną z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści. Two­je dane o zabie­gach są bez­piecz­ne, nie­za­leż­nie od dostę­pu do kom­pu­te­ra, czy nota­tek na kartkach.

Rolnik z telefonem na polu

Pod­sta­wo­wa bez­płat­na wer­sja opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia gospodarstwem 

Zdjęcia ekranu Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem 365FarmNet

Bez­płat­na wer­sja pod­sta­wo­wa i stwo­rzo­na w ramach tej wer­sji doku­men­ta­cja speł­nia zasad­ni­cze wymo­gi wza­jem­nej zgod­no­ści oraz zwią­za­ne z nawo­że­niem. Doku­men­tuj wszyst­kie pra­ce polo­we wyko­ny­wa­ne na Two­ich polach – od upra­wy gle­by, aż po zbiór.

CC — Kontrola

Dzię­ki bez­płat­ne­mu modu­ło­wi CC — Kon­tro­la wza­jem­nej zgod­no­ści otrzy­masz rejestr środ­ków ochro­ny roślin, zasto­so­wa­nych w danym roku zbioru.

Plan nawo­że­nia

Za pomo­cą modu­łu Plan nawo­że­nia moż­na usta­lić zapo­trze­bo­wa­nie na nawo­zy (mine­ral­ne i orga­nicz­ne) oraz ich mak­sy­mal­ne, dopusz­czal­ne daw­ki do zasto­so­wa­nia na danym polu.

Bilans skład­ni­ków pokarmowych

Ana­li­za skład­ni­ków pokar­mo­wych pozwa­la na bie­żą­co kon­tro­lo­wać ilo­ści i rodza­je zasto­so­wa­nych i rze­czy­wi­ście wpro­wa­dzo­nych wraz z nawo­za­mi, skład­ni­ków pokar­mo­wych na danym polu czy w uprawie.

Odkryj

Pod­sta­wo­wą wer­sję opro­gra­mo­wa­nia moż­na roz­bu­do­wać dodat­ko­wy­mi modułami

Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian

Dodat­ko­wy moduł Pla­no­wa­nie pło­do­zmia­nu i odmian zapew­nia łatwy prze­gląd upraw i odmian na poszcze­gól­nych polach, dla róż­nych lat zbio­rów. Moduł pozwa­la wygod­nie pla­no­wać upra­wy oraz auto­ma­tycz­nie obli­cza zapo­trze­bo­wa­nia na mate­riał siewny.

Dodat­ko­wy moduł Pla­no­wa­nie Pło­do­zmia­nu i odmian zawie­ra funk­cję, któ­ra umoż­li­wia kon­tro­lę speł­nia­nia warun­ku zazie­le­nie­nia, w myśl wymo­gów wza­jem­nej zgodności.

Acti­ve­Doc

Moduł dodat­ko­wy Acti­ve­Doc umoż­li­wia auto­ma­tycz­ne doku­men­to­wa­nie wszyst­kich prac polo­wych i ich ana­li­zę – od upra­wy gle­by, poprzez siew, nawo­że­nie i ochro­nę roślin, aż po zbiór – nie­za­leż­nie od upra­wia­nej rośli­ny. Moduł Acti­ve­Doc nale­ży do sys­te­mu 365Active, w skład któ­re­go zali­cza się: nadaj­nik 365ActiveBox i apli­ka­cja 365Active. Aby speł­nia­nić wymóg wza­jem­nej zgod­no­ści moż­na auto­ma­tycz­nie doku­men­to­wać ilo­ści środ­ków – np. pod­czas nawo­że­nia organicznego.

Pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem bez­po­śred­nio na polu 

Apli­ka­cji 365Crop

Za pomo­cą apli­ka­cji 365Crop moż­na doku­men­to­wać czyn­no­ści polo­we bez­po­śred­nio w miej­scu ich wyko­ny­wa­nia i zgod­nie z wymo­ga­mi wza­jem­nej zgod­no­ści. Moż­li­wość przy­dzie­la­nia pra­cow­ni­kom pra­wa dostę­pu i upraw­nień do apli­ka­cji. Mapa gospo­dar­stwa z pozio­mu apli­ka­cji uła­twia wgląd do wyko­na­nych zabie­gów na poszcze­gól­nych polach. Apli­ka­cja dzia­ła zarów­no onli­ne, jak i offline.

Apli­ka­cja 365Pocket

Apli­ka­cja 365Pocket umoż­li­wia rol­ni­kom opty­mal­ny start do cyfro­we­go doku­men­to­wa­nia wszyst­kich prac polo­wych. Dzię­ki apli­ka­cji ogra­ni­czysz zna­czą­co ilość papie­ro­wych doku­men­tów. Za jej pomo­cą ewi­den­cjo­nu­jesz zabie­gi uwzględ­nia­jąc rodza­ju zasto­so­wa­ne­go środ­ka i jego dawkę.

Apli­ka­cje

Two­rze­nie kar­ty pola i doku­men­to­wa­nie wszyst­kich prac polo­wych z 365FarmNet

YouTube

Oglą­da­jąc to video, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści plat­for­my YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Obej­rzyj film

Opro­gra­mo­wa­nie 365FarmNet poma­ga ewi­den­cjo­no­wać czyn­no­ści polo­we zgod­nie z wymo­ga­mi Cross Com­plian­ce. Jed­no opro­gra­mo­wa­nie do doku­men­ta­cji wszyst­kich zabie­gów — od upra­wy gle­by, aż po zbiór. Apli­ka­cja pozwa­la na natych­mia­sto­we doku­men­to­wa­nie zabie­gów, już pod­czas pra­cy w polu, tak­że bez dostę­pu do inter­ne­tu, offline.

Krzysztof Kałuża

„365FarmNet to rewo­lu­cja w orga­ni­za­cji gospo­darstw rolnych.“

Do wywia­du

Krzysz­tof Kału­ża, Gospo­dar­stwo rol­ne, Łowkowice
Bernhard Kaindl

„Pro­gram jest łatwy w obsłu­dze. Im dłu­żej posłu­gu­jesz się nim, tym obsłu­ga sta­je się łatwiejsza.“

Do wywia­du

Bern­hard Kaindl, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go i mle­czar­skie­go w Wackersdorf
Jarosław Borowski

„Dzię­ki apli­ka­cji znam całą histo­rię swo­ich pól, znam agro­tech­ni­kę, mogę w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jaka była posia­na odmia­na i jakie były sto­so­wa­ne zabie­gi ochro­ny roślin oraz nawożenie.“

Do wywia­du

Jaro­sław Borow­ski, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go w woje­wódz­twie lubuskim

Tak to działa

365FarmNet uła­twia roz­po­czę­cie pra­cy w rol­nic­twie cyfrowym.

Zare­je­struj się bezpłatnie

Załóż wła­sne kon­to — bez pobie­ra­nia czy instalacji.

Załóż bez­płat­ne konto

Wpro­wadź dane podstawowe

Wpro­wa­dza­jąc dane pod­sta­wo­we możesz sko­rzy­stać z funk­cji oce­ny i dokumentacji.

Zobacz samo­uczek

Dodaj modu­ły

Dodaj modu­ły odpo­wied­nie dla Two­je­go gospodarstwa.

Poznaj modu­ły

Uży­waj 365FarmNet mobilnie

Gdzie­kol­wiek jesteś, możesz zarzą­dzać swo­im gospo­dar­stwem, dzię­ki naszym dar­mo­wym aplikacjom.

Poznaj apli­ka­cje

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

Oso­by kon­tak­to­we w poszcze­gól­nych regionach

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska zachodnio-północna
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska zachodnio-południowa
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska pół­noc­no — wschodnia

To może Cię zainteresować

Obsłu­ga klienta

W przy­pad­ku pytań zwią­za­nych z naszym bez­płat­nym opro­gra­mo­wa­niem dla rol­nic­twa nasze Biu­ro Obsłu­gi klien­ta przyj­dzie Ci z pomo­cą. Możesz sko­rzy­stać tak­że z FAQ oraz funk­cji pomo­cy w 365FarmNet.

Odkryj

Prze­gląd modułów

Spo­śród udo­stęp­nia­nych przez nas modu­łów wio­dą­cych firm z bran­ży rol­ni­czej, wybie­raj te, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć wydaj­ność Two­je­go gospodarstwa.

Odkryj

Dodat­ko­we pro­fe­sjo­nal­ne aplikacje

Możesz tak­że zwięk­szyć wydaj­ność swo­je­go gospo­dar­stwa dzię­ki wie­lu modu­łom przy­go­to­wa­nym przez wio­dą­cych parn­te­rów z bran­ży rolniczej.

Odkryj