Środ­ki ochro­ny roślin i rol­nic­two precyzyjne 

Coraz wię­cej rol­ni­ków sta­wia na rol­nic­two pre­cy­zyj­ne. W ten spo­sób chcą oni zmak­sy­ma­li­zo­wać plo­ny i jed­no­cze­śnie zmi­ni­ma­li­zo­wać uży­cie środ­ków ochro­ny roślin. Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne jest nowo­cze­sną meto­dą upra­wy, któ­ra wyko­rzy­stu­je ana­li­zę danych i tech­no­lo­gię. Cel: zwięk­sze­nie wydaj­no­ści i nowo­cze­sno­ści gospo­darstw rolnych.

Cen­tral­nym aspek­tem rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go jest ukie­run­ko­wa­ne sto­so­wa­nie środ­ków ochro­ny roślin. Rol­ni­cy wyko­rzy­stu­ją do tego czuj­ni­ki, dro­ny i sate­li­ty. Dzię­ki tej tech­no­lo­gii moni­to­ru­ją oni stan swo­ich pól, uzy­sku­jąc w ten spo­sób istot­ne infor­ma­cje o zapo­trze­bo­wa­niu na środ­ki ochro­ny roślin. W rezul­ta­cie sto­so­wa­nie środ­ków che­micz­nych moż­na ogra­ni­czyć do kon­kret­nych obsza­rów, mak­sy­ma­li­zu­jąc plo­ny, zmniej­sza­jąc nega­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko i obni­ża­jąc koszty.

Mapy apli­ka­cyj­ne opar­te na danych sate­li­tar­nych pozwa­la­ją roz­po­zna­wać róż­ne stre­fy i wyko­rzy­sty­wać je do sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin zgod­nie z potrze­ba­mi danych frag­men­tów pola. Wyjąt­ko­wo dobre opro­gra­mo­wa­nie rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go sta­no­wi moduł Crop View od 365FarmNet. Pozwa­la on szyb­ko i łatwo gene­ro­wać mapy apli­ka­cyj­ne dla wysie­wu, nawo­że­nia i ochro­ny roślin.

Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne w połą­cze­niu ze środ­ka­mi ochro­ny roślin ma zatem poten­cjał, aby uczy­nić rol­nic­two bar­dziej zrów­no­wa­żo­nym – kom­bi­na­cja ta jest rów­nież korzyst­na dla kon­su­men­tów, ponie­waż sprzy­ja jako­ści i bez­pie­czeń­stwu żywności.

Pod­su­mo­wu­jąc, rol­nic­two pre­cy­zyj­ne sta­je się coraz waż­niej­sze, aby zaspo­ko­ić rosną­ce zapo­trze­bo­wa­nie na żyw­ność bez dodat­ko­we­go obcią­ża­nia śro­do­wi­ska. W połą­cze­niu z wydaj­nym sto­so­wa­niem środ­ków ochro­ny roślin jest to praw­dzi­wy krok w kie­run­ku zrów­no­wa­żo­ne­go rol­nic­twa dzię­ki nowo­cze­snym technologiom.

Tech­no­lo­gie sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin

Sto­so­wa­nie środ­ków ochro­ny roślin jest jed­ną z naj­waż­niej­szych prak­tyk w nowo­cze­snym rol­nic­twie. Pozwa­la ona bowiem zmak­sy­ma­li­zo­wać plo­ny i zmi­ni­ma­li­zo­wać stra­ty w upra­wach spo­wo­do­wa­ne przez szkod­ni­ki i choroby.

Obec­nie ist­nie­je wie­le tech­no­lo­gii sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin. Jed­ną z naj­częst­szych jest meto­da opry­ski­wa­nia. Pole­ga ona na nano­sze­niu środ­ka ochro­ny roślin na rośli­ny za pomo­cą opry­ski­wa­cza. Do tego celu wyko­rzy­sty­wa­ne są spe­cjal­ne dysze, któ­re kon­tro­lu­ją wiel­kość i roz­kład kro­pel. Pozwa­la to zwięk­szyć sku­tecz­ność dzia­ła­nia środ­ka ochro­ny roślin i dozo­wać jego ilość w zależ­no­ści od potrzeb.

Kolej­ną tech­no­lo­gią sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin jest wspo­mnia­ne już rol­nic­two pre­cy­zyj­ne. W tym kon­kret­nym przy­pad­ku wyko­rzy­stu­je ono GPS, czuj­ni­ki i sate­li­ty do okre­śle­nia zapo­trze­bo­wa­nia na poszcze­gól­nych polach.

Do roz­pro­wa­dza­nia środ­ków ochro­ny roślin mogę być rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne auto­no­micz­ne cią­gni­ki. Maszy­ny te są wypo­sa­żo­ne w GPS i tech­no­lo­gię czuj­ni­ków, co umoż­li­wia wydaj­niej­sze roz­pro­wa­dza­nie środ­ków ochro­ny roślin. Pre­cy­zję dozo­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin zwięk­sza­ją tak­że maszy­ny wypo­sa­żo­ne w tech­no­lo­gię dronów.

Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie do roz­pro­wa­dza­nia środ­ków ochro­ny roślin sta­no­wią zatem fun­da­men­tal­ną część dzi­siej­sze­go rol­nic­twa. Wspie­ra­ją one rol­ni­ków w opty­ma­li­za­cji ilo­ści i spo­so­bu wyko­rzy­sta­nia środ­ków che­micz­nych oraz w ogra­ni­cza­niu do mini­mum nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko. Dzię­ki tech­no­lo­gii GPS, czuj­ni­kom i dro­nom rol­ni­cy przy­czy­nia­ją się do wydaj­niej­sze­go sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin i wspie­ra­nia zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju rolnictwa.

Stra­te­gie sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin

Dla sto­so­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin rol­ni­cy mogą wyko­rzy­sty­wać róż­ne stra­te­gie. Jed­ną z nich jest opi­sa­ne już rol­nic­two pre­cy­zyj­ne z GPS i tech­no­lo­gią czuj­ni­ków, któ­re pozwa­la­ją na ukie­run­ko­wa­ne dosto­so­wa­nie środ­ków ochro­ny roślin do potrzeb każ­de­go pola. Zwięk­sza to sku­tecz­ność środ­ków, zwięk­sza plo­ny i jed­no­cze­śnie mini­ma­li­zu­je nega­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko oraz kosz­ty. To korzy­ści, któ­re obej­mu­ją rów­nież poniż­sze strategie.

Zin­te­gro­wa­na ochro­na roślin (Inte­gra­ted Pest Mana­ge­ment, IPM): IPM ma na celu utrzy­ma­nie popu­la­cji szkod­ni­ków i cho­rób na akcep­to­wal­nym pozio­mie. W tym celu łączy się kon­tro­lę bio­lo­gicz­ną, meto­dy upra­wy i środ­ki ochro­ny roślin.

Regu­lar­na rota­cja środ­ków ochro­ny roślin: Poma­ga ona zapo­bie­gać powsta­wa­niu odpor­no­ści u szkod­ni­ków lub pato­ge­nów. Wyko­rzy­sty­wa­ne są róż­ne kla­sy sub­stan­cji czyn­nych i miej­sca aplikacji.

Timing i dozo­wa­nie środ­ków ochro­ny roślin: Zop­ty­ma­li­zo­wa­ne sto­so­wa­nie środ­ków ochro­ny roślin odby­wa się tu na pod­sta­wie pro­gnoz pogo­dy, mode­li szkod­ni­ków i cho­rób oraz sys­te­mów monitorowania.

Urzą­dze­nia do apli­ka­cji środ­ków ochro­ny roślin: Nale­żą do nich dysze i opry­ski­wa­cze, któ­re pozwa­la­ją osią­gnąć pożą­da­ne korzyści.

Szko­le­nia i doradz­two: Rol­ni­cy mogą korzy­stać ze szko­leń i porad eks­per­tów w zakre­sie środ­ków ochro­ny roślin. Ponad­to dostęp­ne są szko­le­nia na temat cyfry­za­cji rolnictwa.

Star­ten Sie in die digi­ta­le Landwirtschaft mit einem Klick.

Spa­ren Sie ab jetzt Zeit, Geld und Res­so­ur­cen mit der füh­ren­den Agrar­so­ftwa­re 365FarmNet – ohne Down­lo­ads, ohne ver­steck­te Kosten, ohne Risiko.

Prze­te­stuj za dar­mo już teraz

con­tact press