Puchar Pol­ski w Rol­nic­twie Precyzyjnym.

Zna­my już Mistrzów Pucha­ru Pol­ski w Rol­nic­twie Precyzyjnym!

Pierw­sza edy­cja Pucha­ru Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym już za nami. Emo­cjo­nu­ją­cy finał tuż przed świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia wyło­nił zwy­cię­skie szko­ły oraz naj­lep­szych uczest­ni­ków. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Pucha­ru Pol­ski i do udzia­łu w następ­nych edy­cjach nasze­go konkursu.

Zwy­cięz­cy Pucha­ru Pol­ski w Rol­nic­twie Precyzyjnym

Po prze­pro­wa­dze­niu dzie­wię­ciu wykła­dów edu­ka­cyj­nych przez spe­cja­li­stów 365FarmNet, CLA­AS Pol­ska i Miche­lin Pol­ska oraz wypeł­nie­niu przez uczniów testów z wie­dzy na temat rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go, wyło­nio­ne zosta­ły trzy zwy­cię­skie szko­ły oraz dzie­się­ciu lau­re­atów w ran­kin­gu indywidulanym.
Zwy­cięz­com ser­decz­nie gratulujemy!
Jed­no­cze­śnie zapra­sza­my do udzia­łu w następ­nych edy­cjach nasze­go Pucha­ru Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Precyzyjnym.

Zwy­cięz­cy w ran­kin­gu szkół:

1. Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go w Sta­rym Brześciu
2. Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go im. Zesłań­ców Sybi­ru w Bobowicku
3. Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go w Hańczowej

Wyni­ki wszyst­kich szkół bio­rą­cych udział w Pucha­rze Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym znaj­dziesz tutaj.

Lau­re­aci kon­kur­su w ran­kin­gu indywidualnym:

1. Piotr B., Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go w Sta­rym Brze­ściu / 80 punk­tów / śred­ni czas: 11:27:34
2. Wik­tor G., Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go w Sta­rym Brze­ściu / 79 punk­tów / śred­ni czas: 11:27:10
3. Dawid S., Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go im W. Wito­sa w Samo­strze­lu / 75 punk­tów / śred­ni czas: 11:24:53
4. Mate­usz S., Zespół Szkół Mecha­ni­za­cji Rol­nic­twa i Agrot­ro­ni­ki w Piąt­ku / 74 punk­ty / śred­ni czas 11:28:34
5. Oskar D., Zespół Szkół Zawo­do­wych im. St. Sta­szi­ca w Bar­le­wicz­kach / 73 punk­ty / śred­ni czas 11:25:45
6. Jakub P., Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go im. 1000-lecia Pań­stwa Pol­skie­go w Nakle Ślą­skim / 73 punk­ty / śred­ni czas 11:26:07
7. Jan B., Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go w Hań­czo­wej / 73 punk­ty / śred­ni czas 11:26:57
8. Krzysz­tof W., Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go w Sta­rym Brze­ściu / 73 punk­ty / śred­ni czas 11:27:45
9. Paweł W., Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go im. Augu­sta Zamoy­skie­go w Jabło­niu / 73 punk­ty / śred­ni czas 11:28:39
10. Paweł B., Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go w Hań­czo­wej / 72 punk­ty / śred­ni czas: 11:24:37

Z Opie­ku­na­mi grup dzie­się­ciu naj­lep­szych uczniów skon­tak­tu­je­my się wkrót­ce w celu omó­wie­nia szcze­gó­łów wyda­nia lau­re­atom nagród.

Czym jest Puchar Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Precyzyjnym?

Zostań Mistrzem Pucha­ru Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym! Prak­tycz­na wie­dza, moż­li­wość spraw­dze­nia swo­jej zna­jo­mo­ści nowi­nek tech­no­lo­gicz­nych i inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w rol­nic­twie, świet­na zaba­wa, rywa­li­za­cja w duchu fair-play oraz cen­ne nagro­dy – tak w kil­ku sło­wach moż­na pod­su­mo­wać pre­sti­żo­wy kon­kurs dla uczniów szkół śred­nich rol­ni­czych lub klas o pro­fi­lu rolniczym.

Chce­my pro­pa­go­wać zasto­so­wa­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w gospo­dar­stwie, jed­no­cze­śnie dając dostęp do spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy i nagra­dza­jąc jej zna­jo­mość oraz umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia. Dla Mistrzów Pucha­ru Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym prze­wi­dzia­ne są atrak­cyj­ne nagro­dy – zarów­no indy­wi­du­al­ne, jak i w kla­sy­fi­ka­cji gru­po­wej – dla zwy­cię­skich szkół.

W trak­cie roku szkol­ne­go 2021/2022 odbę­dzie się pierw­sza edy­cja Pucha­ru Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym. Tym razem będzie ona prze­pro­wa­dzo­na w for­mie online.

Mamy zaszczyt ogło­sić, iż tego­rocz­na edy­cja nasze­go kon­kur­su Puchar Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym otrzy­ma­ła patro­nat hono­ro­wy Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi Grze­go­rza Pudy.

365FarmNet Logo
CLAAS Logo

Jak wziąć udział w Pucha­rze Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Precyzyjnym?

Przede wszyst­kim, uczest­ni­ka­mi mogą być ucznio­wie szkół śred­nich rol­ni­czych oraz o pro­fi­lu rol­ni­czym lub ucznio­wie klas o takim pro­fi­lu. W Pucha­rze Pol­ski może wziąć udział nie­ogra­ni­czo­na ilość uczniów z każ­dej szko­ły, jed­nak aby zgło­sze­nie było waż­ne, musi to być gru­pa mini­mum 6 osób z jed­nej pla­ców­ki. Zgło­sze­nia może doko­nać tyl­ko i wyłącz­nie nauczy­ciel z danej szko­ły, jej dyrek­tor lub inny pra­cow­nik szko­ły – Opie­kun grupy.

Grupa uczniów biegnąca razem po trawie, aby wspólnie zapisać się na Puchar Polski

Zasa­dy udzia­łu w Pucha­rze Polski:

 • nale­ży zebrać gru­pę mini­mum sze­ściu uczniów z jed­nej szko­ły, chęt­nych do udzia­łu w konkursie
 • każ­da gru­pa musi mieć swo­je­go Opie­kun gru­py – nauczy­cie­la, dyrek­to­ra lub inne­go pra­cow­ni­ka szkoły
 • zgło­sze­nie do udzia­łu w kon­kur­sie wysy­ła Opie­kun gru­py poprzez for­mu­larz onli­ne zamiesz­czo­ny poniżej
 • Opie­kun gru­py udo­stęp­nia uczest­ni­kom swo­jej gru­py lin­ki do webi­na­rów, któ­re otrzy­ma po zgło­sze­niu szko­ły do udzia­łu w Pucharze
 • ucznio­wie zgło­sze­ni do udzia­łu w Pucha­rze bio­rą udział w webi­na­rach, w trak­cie któ­rych spe­cja­li­ści z 365FarmNet, Agro­com Pol­ska, CLA­AS i Miche­lin prze­ka­żą im wie­dzę dot. rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go. Zagad­nie­nia poru­sza­ne pod­czas webi­na­rów poja­wią się w pyta­niach pod­czas rund konkursowych
 • na zakoń­cze­nie każ­dej z trzech rund (3 wykła­dy tre­nin­go­we), uczest­ni­cy bio­rą udział w run­dzie kon­kur­so­wej. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej liczy się ilość popraw­nie udzie­lo­nych odpo­wie­dzi w jak naj­krót­szym czasie
 • w każ­dej gru­pie rywa­li­zu­ją­cej w kolej­nych run­dach Pucha­ru może być wię­cej niż 6 uczniów, ale w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej sumu­je się wynik tyl­ko sze­ściu naj­lep­szych repre­zen­tan­tów grupy
 • w każ­dej run­dzie skład gru­py z danej szko­ły może być różny
 • w fina­le Pucha­ru Pol­ski wygry­wa­ją trzy szko­ły z naj­wyż­szą punk­ta­cją po pod­su­mo­wa­niu wyni­ków ze wszyst­kich trzech rund
 • każ­dy z uczest­ni­ków ma moż­li­wość zdo­by­cia rów­nież nagro­dy indy­wi­du­al­nej – orga­ni­za­tor po pod­su­mo­wa­niu wszyst­kich trzech rund wyło­ni 10 uczniów, któ­rzy zdo­bę­dą naj­lep­szy wynik po zsu­mo­wa­niu punk­ta­cji z trzech rund

Kalen­da­rium wydarzeń

 • Wrze­sień 2021 – zgło­sze­nia udzia­łu w Pucha­rze Pol­ski w Rol­nic­twie Precyzyjnym
 • Paź­dzier­nik 2021 – pierw­sza seria wykładowo-konkursowa:
  • 05.10.2021, I wykład edukacyjny
  • 12.10.2021, II wykład edukacyjny
  • 19.10.2021, III wykład edukacyjny
  • 26.10.2021, I run­da konkursowa
 • Listo­pad 2021 – dru­ga seria wykładowo-konkursowa: 
  • 02.11.2021, IV wykład edukacyjny
  • 09.11.2021, V wykład edukacyjny
  • 16.11.2021, VI wykład edukacyjny
  • 23.11.2021, II run­da konkursowa
 • Gru­dzień 2021 – trze­cia seria wykładowo-konkursowa: 
  • 30.11.2021, VII wykład edukacyjny
  • 07.12.2021, VIII wykład edukacyjny
  • 14.12.2021, IX wykład edukacyjny
  • 21.12.2021, III run­da konkursowa
Atrybuty ucznia, na tle pola kukurydzy, przypominające, iż przyszedł czas na naukę i zabawę jednocześnie

W razie dodat­ko­wych pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu z naszy­mi spe­cja­li­sta­mi regionalnymi

Bartłomiej Grabowski
Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska zachodnio-północna
Monika Cieniawska
Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska zachodnio-południowa
Roman Bathelt
Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
Monika Kozłowska
Moni­ka Kozłow­skaPol­ska pół­noc­no — wschodnia