Puchar Pol­ski w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym – II edycja

Zapra­sza­my do udzia­łu w dru­giej edy­cji Pucha­ru Pol­ski w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym – pre­sti­żo­wym kon­kur­sie dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych rol­ni­czych lub klas o pro­fi­lu rol­ni­czym. Zgłoś się już teraz i weź udział w nie­sa­mo­wi­tym wyda­rze­niu – połą­cze­niu ele­men­tów edu­ka­cji i rywa­li­za­cji z dobrą zaba­wą i atrak­cyj­ny­mi nagrodami.

Czym jest Puchar Pol­ski Szkół Śred­nich w Rol­nic­twie Precyzyjnym?

Zostań Mistrzem Pucha­ru Pol­ski w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym! Prak­tycz­na wie­dza, moż­li­wość spraw­dze­nia swo­jej zna­jo­mo­ści nowi­nek tech­no­lo­gicz­nych i inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w rol­nic­twie, świet­na zaba­wa, rywa­li­za­cja w duchu fair-play oraz cen­ne nagro­dy – tak w kil­ku sło­wach moż­na pod­su­mo­wać pre­sti­żo­wy kon­kurs dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych rol­ni­czych lub klas o pro­fi­lu rolniczym.

Chce­my pro­pa­go­wać zasto­so­wa­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w gospo­dar­stwie, jed­no­cze­śnie dając dostęp do spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy i nagra­dza­jąc jej zna­jo­mość oraz umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia. Dla Mistrzów Pucha­ru Pol­ski w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym prze­wi­dzia­ne są atrak­cyj­ne nagro­dy – zarów­no indy­wi­du­al­ne, jak i w kla­sy­fi­ka­cji gru­po­wej – dla zwy­cię­skich szkół.

W trak­cie roku szkol­ne­go 2022/23 odbę­dzie się dru­ga edy­cja Pucha­ru Pol­ski w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym. Będzie ona prze­pro­wa­dzo­na w for­mie online.

Mamy zaszczyt ogło­sić, iż tego­rocz­na edy­cja nasze­go kon­kur­su otrzy­ma­ła patro­nat hono­ro­wy Mini­ster­stwa Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi Hen­ry­ka Kowalczyka.

Jak wziąć udział w Pucha­rze Pol­ski w Rol­nic­twie Precyzyjnym?

Przede wszyst­kim, uczest­ni­ka­mi mogą być ucznio­wie szkół ponad­pod­sta­wo­wych rol­ni­czych oraz o pro­fi­lu rol­ni­czym lub ucznio­wie klas o takim pro­fi­lu. W Pucha­rze Pol­ski może wziąć udział nie­ogra­ni­czo­na licz­ba uczniów z każ­dej szko­ły, jed­nak aby zgło­sze­nie było waż­ne, musi to być gru­pa mini­mum 6 osób z jed­nej pla­ców­ki. Zgło­sze­nia może doko­nać tyl­ko i wyłącz­nie nauczy­ciel z danej szko­ły, jej dyrek­tor lub inny pra­cow­nik szko­ły – Opie­kun Grupy.

Grupa uczniów biegnąca razem po trawie, aby wspólnie zapisać się na Puchar Polski

Jak wziąć udział w Pucha­rze Polski?

 • nale­ży zebrać gru­pę mini­mum sze­ściu uczniów z jed­nej szko­ły, chęt­nych do udzia­łu w konkursie
 • każ­da gru­pa musi mieć swo­je­go Opie­kun gru­py – nauczy­cie­la, dyrek­to­ra lub inne­go pra­cow­ni­ka szkoły
 • zgło­sze­nie do udzia­łu w kon­kur­sie wysy­ła Opie­kun gru­py poprzez for­mu­larz onli­ne zamiesz­czo­ny poniżej
 • Opie­kun gru­py udo­stęp­nia uczest­ni­kom swo­jej gru­py lin­ki do webi­na­rów, któ­re otrzy­ma po zgło­sze­niu szko­ły do udzia­łu w Pucharze
 • ucznio­wie zgło­sze­ni do udzia­łu w Pucha­rze bio­rą udział w webi­na­rach, w trak­cie któ­rych spe­cja­li­ści z 365FarmNet, Agro­com Pol­ska, CLA­AS i Miche­lin, Horsch, Kuhn oraz Väder­stad prze­ka­żą im wie­dzę dot. rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go. Zagad­nie­nia poru­sza­ne pod­czas webi­na­rów poja­wią się w pyta­niach pod­czas rund konkursowych
 • na zakoń­cze­nie każ­dej z trzech rund (2 lub 3 wykła­dy tre­nin­go­we), uczest­ni­cy bio­rą udział w run­dzie kon­kur­so­wej. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej liczy się ilość popraw­nie udzie­lo­nych odpo­wie­dzi w jak naj­krót­szym czasie
 • w każ­dej gru­pie rywa­li­zu­ją­cej w kolej­nych run­dach Pucha­ru może być wię­cej niż 6 uczniów, ale w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej sumu­je się wynik tyl­ko sze­ściu naj­lep­szych repre­zen­tan­tów grupy
 • w każ­dej run­dzie skład gru­py z danej szko­ły może być różny
 • w fina­le Pucha­ru Pol­ski wygry­wa pięć szkół z naj­wyż­szą punk­ta­cją po pod­su­mo­wa­niu wyni­ków ze wszyst­kich trzech rund
 • każ­dy z uczest­ni­ków ma moż­li­wość zdo­by­cia rów­nież nagro­dy indy­wi­du­al­nej – orga­ni­za­tor po pod­su­mo­wa­niu wszyst­kich trzech rund wyło­ni 10 uczniów, któ­rzy zdo­bę­dą naj­lep­szy wynik po zsu­mo­wa­niu punk­ta­cji z trzech rund

Kalen­da­rium wydarzenia

Marzec/kwiecień 2023 — zgło­sze­nia do kon­kur­su do 03.04.2023 do godz. 23:59

Wykład edu­ka­cyj­ny 1 — 05.04.2023

Wykład edu­ka­cyj­ny 2 – 12.04.2023

I run­da kon­kur­so­wa –ter­min: 19.04.2023

Wykład edu­ka­cyj­ny 3 – 26.04.2023

Wykład edu­ka­cyj­ny 4 – 10.05.2023

II run­da kon­kur­so­wa –ter­min: 17.05.2023

Wykład edu­ka­cyj­ny 5 – 24.05.2023

Wykład edu­ka­cyj­ny 6 – 31.05.2023

Wykład edu­ka­cyj­ny 7 – 07.06.2023

III run­da kon­kur­so­wa  –ter­min: 14.06.2023

Atrybuty ucznia, na tle pola kukurydzy, przypominające, iż przyszedł czas na naukę i zabawę jednocześnie

Regu­la­min kon­kur­su „Puchar Pol­ski w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym II edy­cja” oraz zasa­dy prze­twa­rza­nia danych osobowych.

Regu­la­min Pucha­ru Pol­ski w Rol­nic­twie Precyzyjnym

For­mu­larz zgłoszeniowy

Szko­łę bio­rą­cą udział w Pucha­rze Pol­ski w Rol­nic­twie Pre­cy­zyj­nym zgła­sza Opie­kun Gru­py — nauczy­ciel bądź inna oso­ba upo­waż­nio­na do repre­zen­ta­cji szkoły.

Nauczy­ciel, po popraw­nym zgło­sze­niu, otrzy­mu­je auto­ma­tycz­ne wia­do­mo­ści e‑mail z lin­ka­mi do każ­de­go z wykła­dów czy rund kon­kur­so­wych i roz­sy­ła je pomię­dzy ucznia­mi z zespo­łu repre­zen­tu­ją­ce­go szkołę.

  W razie dodat­ko­wych pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu z naszy­mi spe­cja­li­sta­mi regionalnymi

  Bartłomiej Grabowski
  Bar­tło­miej Gra­bow­skiPol­ska zachodnio-północna
  Monika Cieniawska
  Moni­ka Cie­niaw­skaPol­ska zachodnio-południowa
  Roman Bathelt
  Roman BatheltPol­ska połu­dnio­wo — wschodnia
  Monika Kozłowska
  Moni­ka Kozłow­skaPol­ska pół­noc­no — wschodnia