Wyma­ga­nia dla nawo­że­nia z wyko­rzy­sta­niem rol­nic­twa precyzyjnego 

Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne i gospo­da­ro­wa­nie dosto­so­wa­ne do dane­go frag­men­tu pola nie nale­żą już do nowych roz­wią­zań. Odpo­wied­nie tech­no­lo­gie są opra­co­wy­wa­ne i testo­wa­ne w prak­ty­ce już od lat 90. XX wie­ku. Śro­do­wi­sko nauko­we sku­pia się przy tym na róż­nych obsza­rach badań. Z jed­nej stro­ny cho­dzi o ulep­szo­ną tech­no­lo­gię czuj­ni­ków do ana­li­zy wła­ści­wo­ści gle­by i roślin. Z dru­giej stro­ny roz­wi­ja­ne są tech­no­lo­gie rol­ni­cze do reje­stro­wa­nia i oce­ny zebra­nych plo­nów. W cen­trum uwa­gi znaj­du­je się rów­nież nowo­cze­sna tech­no­lo­gia nawo­że­nia dosto­so­wa­ne­go do dane­go frag­men­tu pola – celem jest roz­po­zna­wa­nie nie­jed­no­rod­no­ści na nie­wiel­kim obsza­rze danej loka­li­za­cji, aby sta­le popra­wiać wzrost roślin. Z pomo­cą danych z geo­re­fe­ren­cyj­ne­go mapo­wa­nia wła­ści­wo­ści gle­by, pomia­rów plo­nów i para­me­trów roślin gro­ma­dzo­ne są infor­ma­cje na potrze­by dzia­łań w rol­nic­twie. Moż­na je wyko­rzy­stać na przy­kład do nawo­że­nia dosto­so­wa­ne­go do dane­go frag­men­tu pola. Do opty­mal­nej ana­li­zy danych war­to sko­rzy­stać z opro­gra­mo­wa­nia dla rolnictwa.

Celem rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go jest bar­dziej efek­tyw­ne wyko­rzy­sty­wa­nie nawo­zów i mate­ria­łu siew­ne­go. W związ­ku z tym moż­na przy­jąć, że rol­nic­two pre­cy­zyj­ne pozwa­la na osią­gnię­cie wyż­szej mar­ży pokry­cia w pro­duk­cji roślin­nej. Korzy­ści eko­no­micz­ne pole­ga­ją zatem na obni­że­niu kosz­tów poprzez zmniej­sze­nie nakła­dów lub na zwięk­sze­niu plo­nów dzię­ki wyż­szej jako­ści upraw. Moż­na rów­nież zało­żyć, że zwięk­szy się efek­tyw­ność i wydaj­ność skład­ni­ków odżyw­czych przy jed­no­cze­snym zmniej­sze­niu zagro­że­nia dla wód grun­to­wych i powierzch­nio­wych. Korzy­ści te rów­no­wa­żą jed­nak kosz­ty pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji, opro­gra­mo­wa­nia i tech­ni­ki rol­ni­czej, któ­re muszą być uwzględ­nia­ne pod­czas oce­ny tech­no­lo­gii rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go. Nale­ży zatem uważ­nie moni­to­ro­wać, w jakim stop­niu rol­nic­two pre­cy­zyj­ne rze­czy­wi­ście obni­ża kosz­ty. Czyn­ni­ki, któ­re są tutaj decy­du­ją­ce, przed­sta­wio­no w kolej­nym rozdziale.

Czyn­ni­ki oce­ny rol­nic­twa precyzyjnego 

Rol­nic­two pre­cy­zyj­ne może być wyko­rzy­sty­wa­ne do róż­nych dzia­łań w rol­nic­twie. Z pomo­cą map apli­ka­cyj­nych moż­li­wa jest reali­za­cja daw­ko­wa­nia środ­ków pro­duk­cji dosto­so­wa­nych do dane­go frag­men­tu pola dla: wysie­wu, nawo­że­nia, ochro­ny roślin i upra­wy gle­by. Przy­kła­do­wo ulep­sze­nia zwią­za­ne z roz­pro­wa­dza­niem nawo­zów pozwa­la­ją na zaosz­czę­dze­nie nawet 50 pro­cent ilo­ści nawo­zu w porów­na­niu z nor­mal­ną daw­ką. Podob­ne wyni­ki moż­na osią­gnąć w przy­pad­ku wysiewu.

Bada­nia poka­zu­ją rów­nież, że moż­li­we jest znacz­ne zmniej­sze­nie daw­ki wysie­wu przy zacho­wa­niu tych samych plo­nów. Moż­li­wość sto­so­wa­nia mniej­szych ilo­ści sta­no­wi zale­tę rów­nież w przy­pad­ku zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne­go apli­ko­wa­nia środ­ków ochro­ny roślin. Tym nie­mniej sub­stan­cje aktyw­ne w środ­kach ochro­ny roślin czę­sto są wyko­rzy­sty­wa­ne jako mie­szan­ka. Dla­te­go też nie zawsze moż­li­we jest sto­so­wa­nie zmniej­szo­nej daw­ki bez ryzy­ka nie­wy­star­cza­ją­cych efek­tów. Zbyt niska daw­ka stwa­rza ryzy­ko wystą­pie­nia odpor­no­ści wśród pato­ge­nów. Dla­te­go też rol­nic­two pre­cy­zyj­ne w ochro­nie roślin nale­ży zawsze indy­wi­du­al­nie oce­niać i pre­cy­zyj­nie planować.
W przy­pad­ku nawo­że­nia pro­wa­dzo­ne są już sze­ro­ko zakro­jo­ne testy, któ­rych celem jest ana­li­za wydaj­no­ści zago­spo­da­ro­wa­nia dosto­so­wa­ne­go do dane­go frag­men­tu pola w obsza­rze rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go. Opła­cal­ność rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go w przy­pad­ku nawo­że­nia zale­ży przy tym od róż­nych czyn­ni­ków, takich jak inwe­sty­cje nie­zbęd­ne, aby móc w ogó­le korzy­stać z tech­no­lo­gii. Czyn­ni­ki te obej­mu­ją rów­nież kosz­ty maszyn do dosto­so­wa­ne­go do dane­go frag­men­tu pola roz­pro­wa­dza­nia nawo­zów oraz kosz­ty opro­gra­mo­wa­nia. Dla oce­ny waż­ne są rów­nież warun­ki w danej loka­li­za­cji i klu­czo­we wskaź­ni­ki, takie jak wiel­kość gospo­dar­stwa, powierzch­nia upraw, udział dane­go rodza­ju upra­wy i róż­no­rod­ność pól. War­to przy tym pamię­tać, że w przy­pad­ku gleb o nie­wiel­kich róż­ni­cach efekt nawo­że­nia dosto­so­wa­ne­go do dane­go frag­men­tu pola jest oczy­wi­ście mniej­szy. Dodat­ko­wo nale­ży wziąć pod uwa­gę kosz­ty szko­le­nia pra­cow­ni­ków. Zwłasz­cza kosz­ty pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji i szko­leń czę­sto są pomi­ja­ne, przez co oce­na nie jest odpo­wied­nio dokładna.

Aby uzy­skać wia­ry­god­ne wnio­ski, koniecz­ne jest prze­pro­wa­dze­nie peł­nej kal­ku­la­cji kosz­tów. Do bada­nia efek­tów dostęp­nych jest kil­ka metod. Z jed­nej stro­ny moż­na prze­pro­wa­dzać doświad­cze­nia polet­ko­we i paso­we pod­czas któ­rych porów­nu­je się ze sobą jed­no­li­te i spe­cy­ficz­ne dla dane­go frag­men­tu pola warian­ty upra­wy. Z dru­giej stro­ny wpływ dosto­so­wa­ne­go nawo­że­nia na plon może być symu­lo­wa­ny przy uży­ciu mode­li wzrostu.

Poten­cjał rol­nic­twa precyzyjnego 

W lite­ra­tu­rze obraz oce­ny wydaj­no­ści tech­no­lo­gii rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go jest dość zróż­ni­co­wa­ny. Eko­no­micz­ne efek­ty dosto­so­wa­ne­go nawo­że­nia oce­nia­ne są zarów­no pozy­tyw­nie, jak i nega­tyw­nie. Jed­nym z powo­dów są licz­ne i (naj­czę­ściej) nie­kon­tro­lo­wa­ne wpły­wy śro­do­wi­ska, któ­re utrud­nia­ją ilo­ścio­wą oce­nę efek­tów. Doświad­cze­nia polo­we w sta­łych warun­kach są trud­ne do prze­pro­wa­dze­nia. Eko­lo­gicz­ne oddzia­ły­wa­nie poka­zu­je, że nawo­że­nie dosto­so­wa­ne do dane­go frag­men­tu pola w wie­lu obsza­rach może pro­wa­dzić do zmniej­sze­nia zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska poprzez wymy­wa­nie azo­ta­nów. Ponad­to pod­da­ne oce­nie doświad­cze­nia polo­we dowo­dzą, że tech­no­lo­gie rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go rze­czy­wi­ście pozwa­la­ją uzy­skać wyż­szą mar­żę pokry­cia w pro­duk­cji roślin­nej. Wyni­ki poka­zu­ją jed­nak sto­sun­ko­wo sze­ro­ki prze­dział. To, w jakim stop­niu rol­nic­two pre­cy­zyj­ne jest finan­so­wo opła­cal­ne, każ­de gospo­dar­stwo musi zatem zba­dać indy­wi­du­al­nie, aby pod­jąć wła­ści­wą decyzję.

Dodat­ko­wo tech­no­lo­gie rol­nic­twa pre­cy­zyj­ne­go moż­na wyko­rzy­sty­wać do zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go doku­men­to­wa­nia dzia­łań i wyni­ków w pro­duk­cji roślin­nej. Pod tym wzglę­dem każ­de gospo­dar­stwo sta­no­wi nie­wy­ko­rzy­sta­ną skarb­ni­cę danych, któ­ra pozwa­la uzy­skać istot­ne infor­ma­cje na potrze­by efek­tyw­ne­go rol­nic­twa. Aby móc w ogó­le prze­two­rzyć zalew danych, potrzeb­ne są odpo­wied­nie sys­te­my infor­ma­tycz­ne do zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem, takie jak bez­płat­na wer­sja pod­sta­wo­wa od 365FarmNet. Opro­gra­mo­wa­nie to umoż­li­wia gro­ma­dze­nie, łącze­nie w sieć i oce­nę danych z gospo­dar­stwa rol­ne­go. Wyge­ne­ro­wa­ne w ten spo­sób infor­ma­cje sta­no­wią waż­ną pod­sta­wę decy­zji doty­czą­cych dzia­łań w upra­wie roślin. Odpo­wied­nie opro­gra­mo­wa­nie dla rol­nic­twa to narzę­dzie, dzię­ki któ­re­mu każ­de gospo­dar­stwo może inten­syw­niej zagłę­bić się w temat rol­nic­twa precyzyjnego.

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto

kon­takt prasowy