Cyfro­wo czy ana­lo­go­wo – Jak wyglą­da dobrze pro­wa­dzo­na kar­to­te­ka pól?

Kar­to­te­ka pola towa­rzy­szy Ci przez cały rok. Czy to jako lista Exce­la, rejestr pro­wa­dzo­ny ręcz­nie, czy wypeł­nio­ny po brze­gi segre­ga­tor. Może pro­wa­dzisz jesz­cze swój rejestr pól w wer­sji ana­lo­go­wej i zasta­na­wiasz się nad cyfro­wym roz­wią­za­niem? Cyfry­za­cja ofe­ru­je róż­ne moż­li­wo­ści dla rol­nic­twa, na przy­kład wspar­cie w zakre­sie wymo­gów doku­men­ta­cji zgod­nie z zasa­da­mi wza­jem­nej zgodności.

Z pew­no­ścią pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji na pod­sta­wie kar­to­te­ki pola odby­wa się w Two­im gospo­dar­stwie ruty­no­wo i jest zin­te­gro­wa­ne z pro­ce­sa­mi robo­czy­mi. Mimo to war­to prze­te­sto­wać sys­tem w spo­koj­nych mie­sią­cach zimo­wych. Cyfry­za­cja rol­nic­twa czy pro­wa­dze­nie cyfro­wych kart pól sta­no­wi szcze­gól­ną korzyść dla małych gospo­darstw bez dodat­ko­wych pra­cow­ni­ków. Tak­że w przy­pad­ku zatrud­nia­nia pra­cow­ni­ków, cyfro­we kar­to­te­ki pól mogą sta­no­wić sku­tecz­ne wspar­cie, jeże­li wszy­scy pra­cow­ni­cy mają moż­li­wość pro­wa­dzić doku­men­ta­cję onli­ne bez­po­śred­nio z pola.

Zale­ty cyfro­wej kar­to­te­ki pola? 

Tra­dy­cyj­na kar­to­te­ka pola sta­je się z cza­sem coraz mniej przej­rzy­sta i podat­na na błę­dy, wiec jej wariant cyfro­wy może pomóc zapo­bie­gać tym pro­ble­mom. Opro­gra­mo­wa­nie dla rol­nic­twa umoż­li­wia przej­rzy­ste i wygod­ne pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji na kom­pu­te­rze, table­cie lub smart­fo­nie, czy to w biu­rze, czy w tere­nie. Dane są z regu­ły zapi­sy­wa­ne w chmu­rze, dzię­ki cze­mu są bez­piecz­ne tak­że w razie awa­rii kom­pu­te­ra. W ten spo­sób moż­li­wość doku­men­to­wa­nia jest dostęp­na z dowol­ne­go miej­sca. Wszyst­kie pro­ce­sy rol­ni­cze mogą być reje­stro­wa­ne bez­po­śred­nio na miej­scu w pro­gra­mie, tak­że przez róż­nych pra­cow­ni­ków. Od upra­wy gle­by i nawo­że­nia poprzez środ­ki ochro­ny roślin aż po żni­wa – pro­gram umoż­li­wia reje­stra­cję wszel­kich danych. Przy­kła­do­wo na pod­sta­wie tych danych moż­na auto­ma­tycz­nie obli­czyć ilość sie­wu lub poda­nie nawo­zu. Pla­ny moż­na wyko­rzy­stać dla wie­lu pól. Doda­nie danych pogo­do­wych uła­twia pla­no­wa­nie pro­ce­sów rol­ni­czych. Ponad­to cyfro­wa wer­sja kar­to­te­ki pola umoż­li­wia two­rze­nie doku­men­ta­cji zgod­nej z zasa­dą wza­jem­nej zgod­no­ści, któ­ra w razie kon­tro­li zawie­ra wszyst­kie nie­zbęd­ne doku­men­ty. Jed­ną z naj­waż­niej­szych zalet cyfro­wych kart pól jest jed­nak prze­gląd wszyst­kich pól w jed­nym miej­scu bez koniecz­no­ści prze­ko­py­wa­nia się przez ster­ty kar­tek czy list w Excelu.

Biurko z laptopem i organizerem na dokumenty

Zdję­cie Pexels na Pixabay

W przy­pad­ku wybo­ru mię­dzy wer­sją ana­lo­go­wą a cyfro­wą war­to uwzględ­nić łatwą i intu­icyj­ną obsłu­gę, któ­ra umoż­li­wia reduk­cję źró­deł błę­dów. Róż­ne pro­gra­my dla rol­nic­twa czę­sto oprócz czy­ste­go zarzą­dza­nia pola­mi ofe­ru­ją tak­że wie­le funk­cji dodat­ko­wych. W zależ­no­ści od pro­du­cen­ta może to być dodat­ko­wo opcja pla­no­wa­nia pło­do­zmia­nu, spo­rzą­dza­nie map apli­ka­cyj­nych czy prze­pro­wa­dza­nie ana­liz eko­no­micz­nych. Zauto­ma­ty­zo­wa­na doku­men­ta­cja pro­ce­sów rol­ni­czych, pla­no­wa­nie prze­jaz­dów polo­wych może nie tyl­ko uła­twić pra­cę, ale tak­że zwięk­szyć wydaj­ność gospo­dar­stwa rol­ne­go. Przy wybo­rze odpo­wied­nie­go opro­gra­mo­wa­nia dla rol­nic­twa nale­ży pod­jąć decy­zję zgod­ną z potrze­ba­mi okre­ślo­ne­go gospo­dar­stwa, wybie­ra­jąc roz­wią­za­nia ofe­ru­ją­ce jak naj­wię­cej korzyści.

Roz­pocz­nij erę cyfro­we­go rol­nic­twa jed­nym kliknięciem.

Od tej chwi­li zaczniesz oszczę­dzać czas, pie­nią­dze i surow­ce dzię­ki wio­dą­ce­mu opro­gra­mo­wa­niu dla rol­nic­twa mar­ki 365FarmNet — bez potrze­by insta­la­cji, bez ukry­tych kosz­tów, bez ryzyka.

Załóż bez­płat­ne konto